Vallöften

Med start den 24 augusti kommer Socialdemokraterna i Arvika att dagligen presentera ett vallöfte. Följ detta på Socialdemokraterna i Arvikas Facebook sida samt här nedan. 

Vallöfte 1

Vi vill fortsätta arbetet med trafikmiljön för oskyddade trafikanter. Med utgång i cykelplanen kommer vi att gå vidare för att göra trafikmiljön än säkrare för gående och cyklister. Därför kommer vi att bygga cykelbana till Jössefors och Västra Sund under 2015-2016.

Vallöfte 2

Tillsammans med föreningslivet ska vi utöka satsningen på friskvård. Stolpjakten är ett sådant exempel, tipspromenader, aktivitetsparken några andra. Vi är säkra på att detta kommer utvecklas än mer. Arvikas ideella föreningsliv gör otroligt mycket för invånarna och berikar fritiden på många olika sätt.

Vallöfte 3

Vi ska se till att det finns ändamålsenliga idrottslokaler. Lokaler som passar för idrottens behov ska finnas i tillräcklig mängd och på lämplig plats. Detta sker såklart tillsammans med de olika föreningarna så största möjliga nöjdhet uppnås för olika idrotter.

Vallöfte 4

Satsa än mer på utveckling av småföretagen. Redan idag satsas det på stöd och utveckling av småföretagen i kommunen. Detta behöver utvecklas än mer då det är i de mindre företagen vi kan förvänta oss tillväxt och fler arbetstillfällen.

Vallöfte 5

Utveckla näringslivsfunktionen med det lokala näringslivet som partner. Självklart ska vi ta del av den kompetens inom området som företagen själva har för att tillsammans förbättra arbetet än mer.
Vi behöver en större bredd i näringslivet för att möta framtidens utmaningar.

Vallöfte 6

Vi ska bygga fler hyreslägenheter. Efterfrågan på lägenheter är stor och privata aktörer visar inget intresse för Arvika. Då är det viktigt med ett stabilt, kommunägt fastighetsbolag, som bygger i Arvika så att vi kan bli fler invånare. Byggkranar i ett samhälle skapar framtidstro.

Vallöfte 7

Vi ska bygga ut nätet för bredbandsfiber om 100 Mbit. För att få täckning över kommunen och för att äga styrningen över nätet gör vi det i egen regi. Detta ger långsiktighet och fasta spelregler för de mindre nät som kommer att byggas runt om i kommunen.

Vallöfte 8

Ritz ska vi utveckla till ett kulturcentrum. Det fantastiska, centrala läget, gör att Ritz har en potential att bli det kulturcentrum vi länge eftersträvat. Storleken är också lämplig för en kommun av vår storlek.

Vallöfte 9

Vi ska skapa ändamålsenliga lokaler för framtidens skola. Skolan ser inte ut som förr och den kommer att ha helt andra pedagogiska behov i framtiden. Det vill vi möta upp emot redan idag och inleda resan mot framtidens skola. Tillsammans med elever, lärare, föräldrar och i samklang med forskningen ska vi göra detta.

Vallöfte 10

Vi kommer att skapa fler platser för vård av dementa. Vi ser att behoven ökar inom detta område och vi måste därför möta den utmaningen med att ordna fler platser. Vi räknar med att behovet ökar med 3-4 platser/år och detta måste vi möta upp emot.

Vallöfte 11

Skapa full behovstäckning i förskolan. Inom tre månader ska föräldrar vid behov få en plats i förskoleverksamheten. För att nå detta behöver vi fler lokaler som kan klara behovet. Hur lösningarna kommer att se ut kan vara olika. Målet är dock tydligt, full behovstäckning.

Vallöfte 12

Vi vill utveckla den kommunala servicen på landsbygden. Detta kan komma att se olika ut på olika ställen beroende på förutsättningarna. Vi kommer att fortsätta jobbet med att genom olika stöd eller gemensamma lösningar utveckla servicen.

Vallöfte 13

Den kommunala organisationen är effektiv men inget är så bra att det inte går att förbättra. Därför har vi som mål att kommunens organisation ska bli än effektivare för att få mer medel till verksamhet i välfärden. I klartext fler anställda i välfärden.

Vallöfte 14

Lärarna i skolan måste få mer tid med eleverna och mindre tid vid skrivbordet för att skriva rapporter och uppföljningar. Vi ska se över den administrativa delen för lärarna och ta bort sådant som i vissa delar kan anses ”onödigt”.

Vallöfte 15

Vi Socialdemokrater lovar att tillsammans med Arvikaborna slutföra planer för utveckling av hamnområdet. Den dialog som har pågått under ett par års tid ska fortsätta och slutföras. Alla ska ha möjlighet att göra sin röst hörd innan beslut tas och vår nya stadsdel formas.

Vallöfte 16

Vi ska skapa fler yrkesutbildningar via vuxenutbildningen så arbetslösa får möjlighet till en nystart i arbetslivet. Detta sker i samverkan med det lokala näringslivet som är de som bäst ser behoven. Ett exempel är den utbildning för kulturentreprenörer som är under uppstart.

Vallöfte 17

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens kök ska öka. Vårt mål är att andelen ekologisk mat ska öka varje år framöver för miljöns skull.
Vi vill också kombinera detta genom att köpa lokalt producerade livsmedel i de fall det är möjligt.

Vallöfte 18

Den energi som vi använder i kommunens lokaler ska vara grön, förnyelsebar och vi ska producera den i egen regi. Satsningarna på förnyelsebar energi och värmeproduktion ska fortsätta. Vi ska lämna över en hållbar kommun till våra efterkommande.

Vallöfte 19

Energianvändandet i kommunala lokaler ske effektiviseras och ska ha sänkts med 25 % år 2020. Ett tufft men realistiskt mål som ger dubbla vinster, både miljön och kommunens ekonomi vinner på detta. Vi ska dessutom fasa ut eldningsolja i kommunala anläggningar. Arbetet är inlett och det slutliga målet är att kommunen helt ska upphöra med fossila bränslen. Miljön är viktig för oss alla.

Vallöfte 20

Vi kommer att arbeta för att öka förutsättningarna för lokal produktion av varor och tjänster. Vi vill minska på transporterna och ser gärna att fler arbetstillfällen skapas inom både den gröna sektorn samt i olika tjänsteföretag.

Vallöfte 21

Antalet elbilar ska öka markant under den kommande mandatperioden. I samband med detta ska också laddstolpar för elfordon sättas upp i tillräckligt antal för att möta det växande behovet. Det offentliga har en viktig roll som köpare av elbilar då antalet på begagnatmarknaden då ökar och fler privatpersoner får möjlighet att köpa ett miljövänligt fordon.

Vallöfte 22

Fastighetsbolaget ska bygga fler sopsorteringshus. Det ska vara enkelt att sopsortera och därför är det viktigt med närhet och enkelhet. I samverkan med privata fastighetsägare kommer allt fler områden att förses med sådana hus i Arvika.


Sidan uppdaterades senast: 2015-01-09 13:02