Det går bra för Åstorp!

Att det för närvarande går bra för Sverige har säkert alla noterat. Ekonomin utvecklas väldigt starkt och de flesta siffror pekar åt rätt håll.

Tillit och framtidstro
I Åstorps kommun känner vi också framgångsvindarna blåsa. Vi är naturligtvis del i den positiva utvecklingen i Sverige, men den lokala politiken påverkar också händelserna i rätt riktning. Vi kan främst känna oss glada och stolta över 
att befolkningen ökar, vilket visar att folk känner tilltro till kommunens framtida möjligheter
att kommunikationerna till och från kommunens olika delar förbättras konti-nuerligt
att flera nya och attraktiva villaområden har kommit till under de senaste åren, nya håller på byggas
att nya företagsetableringar förstärker den positiva bilden
att den lokala arbetsmarknaden visar positiva trender
att vår kommunala service fungerar väl

 


Vi blir fler och fler och fler …..
        Sedan år 2000 har vi blivit nästan 900 fler kommuninnevånare. Vi har ökat från 12 873 år 2000 till 13 751 vid det senaste halvårsskiftet. Det är en ökning på sju procent! Första halvåret 2006 var ökningen 210 invånare – i relativa tal nummer två i det expansiva Skåne!
       Förklaringen är att det föds många barn och att inflyttningen till kommunen är kraftig. Det betyder att familjerna trivs och vill sätta fler barn till världen! Inflyttningen betyder att kommunen är attraktiv inom regionen!

 


Kommunikationerna förbättras ständigt
         Vårt kommunalråd, Jan Nilsson, arbetar kontinuerligt med att förbättra kommunika-tionerna. Som ett resultat har vi idag inte mindre än 62 avgångar per dag (måndag till fredag) i bägge riktningarna Åstorp – Helsing-borg. Hans arbete fortsätter! Kommunikatio-nerna med Malmö/Lundområdet via Söderås-banan ska förverkligas liksom planerna på tågtrafik till och från Kvidinge.
 

 

Attraktiva villaområden
     Under de senaste åren har flera attrakti-va villaområden byggts. Kommunens bebyg-gelse har förstärkts med hundratalet trevliga villor. Samtidigt är det stor efterfrågan på både tomter och villor till försäljning. Köpare står i kö!

 


Arbetsmarknaden utvecklas positivt  
 Vår lokala arbetsmarknad utvecklas också positivt. Sedan 2004 har den öppna ar-betslösheten minskat från 5,3 till 3,4 procent. 244 personer har fått nya jobb! Under hösten kommer nya företagsetableringar att ge ytterligare arbetstillfällen.

 


Den kommunala servicen
 Vår kommunala service är genomgående känd för god kvalitet och vi fortsätter att jobba för ytterligare förbättringar inom alla områden – inte minst skola, barn - och äldreom-sorg!

 Vi ser med glädje och viss stolthet tillbaka på de senaste årens resultat och vi jobbar ständigt för att brister ska rättas till. För-säkra Dig om att framgångarna får fortsätta! Lägg Din röst på socialdemokraterna i årets val!
 Mer information om vår politik finns i vår valbroschyr, som Du redan fått i Din brevlåda. Vill Du ha ett nytt exemplar? Kontakta vår valbyrå eller vår expedition på telefon 042 – 58 949.

Tyvärr så ha det kommit fel telefon nr.     rätt skall vara042-58948

Besök också gärna vår hemsida:
www.astorp.socialdemokraterna.se  

Vänliga hälsningar/ Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2006-09-07 15:31