Omsorgen om äldre och funktionshindrade

I Borås ska alla kunna känna trygghet inför sin ålderdom. Man ska få de den hjälp som krävs för att leva ett så bra liv som möjligt. De insatser man får ska vara biståndsbedömda för att säkra kvalitén och att behov blir tillgodosedda. Biståndsbedömning ska göras i tätt samarbete med den enskilda. Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning skall utformas så att den enskildes inflytande över insatserna ökar.

Tillgång till friluftsliv och mötesplatser över generationsgränserna, där man kan träffas, äta och delta i olika aktiviteter ska finnas. Den kommungemensamma träffpunkten för föreningar kommer att bli ett nav för aktiviteter för äldre, funktionshindrade och anhörigvårdare.

För en ökad trygghet i hemmet vill vi att alla över 85 år erbjuds ett hembesök per år av kommunen där vi kan berätta vilken hjälp som finns att få och kunskap om vilka behov personen har.

Vi vill också utveckla ”fixartjänsten” så att den blir mer lättillgänglig och nära den som behöver hjälp med saker som förebygger fallskador.

Trygghet och närhet till samhällsservice är en avgörande faktor för att man ska kunna bo kvar i sitt eget hem. Vi vill öka byggandet av trygghetsbostäder. Ett boende för personer som vill känna trygghet utan att bo i ett vård- och omsorgsboende.Våra kommunala bostadsbolag tillsammans med stadsdelsnämnderna ska vara drivande i att få fram byggnation i lämpliga områden.

Hemtjänsten.

När man inte längre klarar sig själv i sitt hem ska hemtjänstens personal finnas som stöd och hjälp för att göra det möjligt att bo kvar. I Borås hemtjänst finns det utbildad personal med ett bra bemötande som är lyhörda för dina behov. Inom hemtjänsten är det viktigt att ha kontinuitet i omsorgen med ett minimum av olika personal som den äldre eller funktionshindrade behöver möta.

Vård och omsorgsboende.

När behovet uppstår ska det finnas vård och omsorgsboende att flytta till. Boende ska finnas med en bra geografisk spridning i vår kommun där varje person ska bemötas som en individ av personal med relevant utbildning.

Maten är viktig del av livet antingen du bor hemma eller på ett vård- och omsorgsboende. Lika viktigt är det sociala välbefinnandet då många äldre upplever ensamheten. Vi vill utveckla möjligheten att personer får delta i matlag, få ledsagning till restaurang eller våra skolmatsalar eller hjälp med matlagning i hemmet. Detta kan kombineras med den färskkylda maten eller färdiglagad mat från affären.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-06 13:39