Inledning - grunder

KOMMUNALPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM
2015 - 2018

Inledning

Vårt program tar sin utgångspunkt i våra grundläggande värderingar om alla människors lika värde.

Vi har med fasa sett hur landet under ett antal år slitits itu av ökade klyftor. Hur vägen mot ökad jämlikhet bytts till sin motsats.

I socialdemokraternas Borås formar vi en framtid tillsammans och höjer våra lansar mot segregation och diskriminering för istället välkomna solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och rättvisa.

För oss socialdemokrater är det sammanhållna samhället centralt. Vi har sett att på område efter område har möjligheterna till möten människor emellan försämras. Kontaktytorna har snävats in. Vi möts inte längre naturligt i väntrummet på vårdcentralen, i värnpliktsförsvarets logement eller i den samlade skolans korridorer. Många olyckliga beslut har inneburit att segregationen har ökat och sammanhållningen minskat. Att integrera våra nya svenskar är en central utmaning, men framför allt en möjlighet för Sverige. Att vårt parti alltid kommer att vara pådrivande i kampen för att hålla ihop detta land ser vi som självklart, men det måste vara konkreta och djupgående reformer, inte bara vackra ord och fagra löften.

Det finns ett starkt folkligt stöd mot uttag av privata vinster ur våra gemensamma tillgångar. Vi säger bestämt nej till vinstuttag från skattefinansierad verksamhet och nej till privatisering av offentlig sektor.

Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd och vårt välstånd. Arbetslöshetens gissel, inte minst för ungdom, är ett mänskligt och samhällsekonomiskt fördärv. Därför är, och har alltid varit, vårt högst prioriterade politiska mål full sysselsättning.

Samma prioritet har idag miljö- och klimatarbetet, det måste bli enklare att göra det som är bäst för miljön. 

Välfärden skall vara en social allemansrätt för medborgarna, i ett demokratiskt och solidariskt samhälle där de inte är reducerade till kunder på en marknad.

Socialdemokraterna sätter jämlikheten främst. Alla våra förslag har som mål att minska klyftor och skillnader mellan människor.

Vår gemensamma välfärd är ett uttryck för vår syn på demokrati.

Vi vet att om vi satsar rätt och tidigt så förebygger vi problem. Det är dessutom god kommunal ekonomi att göra insatser innan problemen vuxit sig stora.

En välfärdspolitik med syfte att öka jämlikheten och minska klassklyftor är vår väg till ett bättre samhälle. Då är en stark offentlig sektor, där solidariteten är det sammanhållande samhällskittet, ett medel att fördela välfärden och nå målet.

Skatt efter bärkraft är rättvist. Pengarna som medborgarna bidrar med skall användas till alla med behov av kommunal insats, barnen, ungdomarna och de äldre. Det betyder att vi vill behålla skola och omsorg i gemensam regi.

Idén med den generella välfärdspolitiken är inom alla områden oslagbar.

Kommunal drift skall vara regel och privat undantag. Det är genom kommunalt utförande vi kan säkra kontinuitet, insyn och kvalitet och låta behov, inte vinstintressen, styra verksamheten. För att möjliggöra en god sammanhängande planering skall LOV (lagen om valfrihet) inte längre tillämpas i Borås.

I Socialdemokraternas Borås är det självklart att mångfalden bejakas och nolltolerans gälla mot alla former av främlingsfientlighet och rasism.

Demokrati är ett värdesystem som ska genomsyra hela samhället. Borås stad måste medvetet och ständigt delta i arbetet på att värna vår demokrati.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-06 11:33