Miljö, boende och samhällsbyggnad

Det finns inget rödare än det gröna folkhemmet. Ett samhälle i harmoni med naturen. Borås ska vara en grön och klimatneutral stad innebärande att Borås miljö skall bevaras för kommande generationer och att Borås Stad tar hand om utsläpp som görs i Borås.

Bostadsbyggnation och bra boendemiljöer
Vi vill att människor skall uppleva trygghet i tillvaron. Trygghet och människors välbefinnande hör ihop. Inbjudande, rena och snygga stadsmiljöer är viktiga steg i brottsförebyggande syfte och för att skapa tryggare utomhusmiljöer. Samma effekt har upplysta och exponerade ytor. Dessutom kan miljövänlig och energisnål belysning bidrar till en positiv upplevelse av stadsbilden.

Vår ambition är att utemiljöer har en sådan utformning att de inbjuder och ger förutsättningar till aktivt deltagande i lek och spel. Plats skall alltid finnas för gemensamt utövande och för aktiviteter i lag eller grupp.

Rätten till bostad är en prioriterad fråga och en del av vår välfärdspolitik. Socialdemokraterna i Borås vill utveckla såväl befintliga som nya bostadsområden mot mångfald och variation både vad gäller hustyper och upplåtelseformer så att dessa motsvarar de boendes förväntningar.

Vi vill också se ett ökat bostadsbyggande med rimlig nivå på hyran. Att blanda upplåtelseformer liksom bostadens storlek ger en god social struktur och främjar bostadsområdet som mänsklig mötesplats. Det är viktigt att Borås Stad medverkar och är drivande i den processen.

För att få ett levande centrum prioriterar vi planering och uppförande av en större andel centralt belägna bostäder med tonvikt på hyresrätter. 

Strålningsfria områden
Forskningsrapporter ger ingen entydig kunskap om strålningens effekter men Borås Stad bör ta människors oro på allvar och snarast utreda vilka områden om har en mindre strålningsbelastning. Där bör inga nya kraftledningar eller telekom anläggningar lokaliseras utan istället enskilda med oro för strålning ges möjlighet att bosätta sig.

Miljö- och Strandskydd
Miljö- och klimatpolitik är för Socialdemokraterna en självklarhet. Det är en moralisk fråga hurdan den planet skall vara som vi vill lämna över till våra barn. Övergripande frågor för framtiden är att prioritera arbetet med att minska trafik, flyg, buller och luftföroreningar.

Vi anser att det är en självklarhet att värna höga naturvärden och strandskyddet. Det får aldrig bara bli ord utan måste synas i praktisk handling.

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men det kulturarv som den representerar är allvarligt hotat. Bl a för att värna det rörliga friluftslivet och naturvärden runt sjöar och vattendrag måste strandskyddet respekteras vid bygglovgivning och detaljplaneläggning. Vi vill bevara tillgängligheten till våra stränder för alla, så att strandskydd och vår unika allemansrätt skall gälla också för kommande generationer.

Enskildas boendeintressen får aldrig inkräkta på eller hotar gemensamma värden.

Grönområden
Borås gröna kvaliteter runt bostäder samt stadens gröna kilar ut mot våra rekreationsområden är en stor tillgång. Till glädje för boråsarna men också en viktig resurs för ökad inflyttning till kommunen.

Genom förtätning av bebyggelse hushåller vi med mark och utnyttjar gjorda investeringar bäst. Byggnation får aldrig ske på ett sådant sätt att värdefulla grönområden förbehållslöst tas i anspråk, tvärtom, förtätning skall verka som ett instrument att värna miljön och bevara stadens gröna värden. Ianspråkstaget grönområden skall i möjligaste mån ersättas med annat lämpligt område för att bevara de gröna kvaliteterna.

Närmiljön har en avgörande betydelse för om man är fysiskt aktiv, vistas ute och bedriver friluftsliv. Tillgången till grönområden i och nära städer och tätorter är därvid avgörande för att nå framgång även ur ett folkhälsoperspektiv. Byggnation skall ske på ett sådant sätt att det gröna i miljön tas tillvara genom att byggnader anpassas till den yttre miljön, inte tvärtom, där så är möjligt. 

Utveckla våra stadscentrum och tätorter
Inbjudande torg och centrummiljöer skall bidra till ökad integration samt fysiska möten mellan människor. Vår målsättning är att den fysiska och sociala miljön i stadsdelarna når den kvaliteten att de attraherar människorna att vilja bo kvar och nya att flytta in.

Borås Stad har förtjänstfullt rustat upp centrummiljöer i stadsdelarna. Vår inriktning är att gå vidare och rusta upp även de mindre tätortscentra. Det är viktigt för att bibehålla och förbättra attraktiviteten.

Levande stadsdelar
Som Socialdemokrater har vi en vision att vi skall använda den fysiska miljön i ett socialt perspektiv.

Genom samverkan och ökat inflytande kan vi ta vara på invånarnas engagemang för sin stadsdel. Ett levande torg är en förutsättning för att butiker och andra näringsidkare skall etablera sig, att torghandel och annan verksamhet skall bli intressant och bidra till kvalitet för de boende. Skiftande sammanhang och händelser ska bidra till en utveckling såväl socialt som kulturellt och de fysiska omgivningarna verka stimulerande för processen. Vitaliseringen av en stadsdel är en stark positiv signal för framtidstro, inte bara för stadsdelen utan för Borås i sin helhet.

En trivsam atmosfär gör att människor gärna dröjer sig kvar, promenerar runt och umgås.

Våra parker
Borås parker fyller en viktig social funktion för alla åldrar. Vackra blomsterarrangemang i spännande färgsättningar och formationer skapa en positiv vardag och spännande möten.

Vår ambition är att såväl bevara som utveckla de befintliga parkerna med dess variationsrika miljöer och skilda karaktärer.

Vi värnar den gröna strukturen i staden som genom sina parker skapar utrymme för avkoppling, eftertanke, lek och motion. Men också utgör ett viktigt inslag för den biologiska mångfalden.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten måste förbättras. Särskilt viktigt är att trafiksäkerheten förbättras för våra oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägar måste fortsätta att byggas ut och göras säkrare. Vår långsiktiga ambition är att alla kommunens tätorter skall ha en cykelvägsförbindelse.

Alla elever i Borås Stad skolor skall ges trafikundervisning. 

Bilfritt centrum
Vi vill skapa ett grönare, säkrare och därmed trevligare centrum. Vi tror att ett fortsatt arbete mot ett bilfritt centrum innebär ytterligare utvecklings möjligheter och ännu högre attraktionskraft.

Kollektivtrafik och färdtjänst
För att Borås ska bli en grönare stad krävs en kraftig minskning av biltrafiken Vår strävan är att successivt öka det kollektiva resandet i Borås. Den långsiktiga ambitionen är att kollektivtrafiken kraftigt skall öka. För att möjliggöra detta måste den vara attraktiv med väl utbyggd turtäthet och låga avgifter. På sikt vill vi införa en enhetstaxa för kollektivtrafiken i Borås där samma taxa råder för alla resor inom kommunen. Skolskjutstrafik skall i största möjliga mån linjeläggas för att ge alla möjlighet att resa med. Kollektivtrafiken till våra stora industriområden skall vara väl utbyggd för att möjliggöra arbetspendling.

Vi vill införa gratis kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik.

Den allmänna kollektivtrafiken skall vara så anpassad att de flesta personer med funktionsnedsättning kan använda den. Färdtjänsten är en del av en väl fungerande kollektivtrafik och skall därför båda vad gäller utbud och taxor betraktas som en del av kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikens framkomlighet skall prioriteras i staden. Vid ny bebyggelse skall redan i planeringsstadiet hänsyn tas för att ge goda förutsättningar för kollektivtrafik.

Vi vill utreda förutsättningarna för en spårbunden linje mellan Centrum och Sjöbo via Knalleland.

Götalandsbanan och övrig järnväg
Götalandsbanan är Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt. Genom höghastighetståg knyts Stockholm, Norrköping, Linköping, Jönköping, Borås och Göteborg effektivt ihop. Med byggandet av Götalandsbanan får vi restider mellan Stockholm och Göteborg på ca två timmar, mellan Borås och Göteborg respektive Borås och Jönköping på ca 30 minuter. Det innebär att våra städer kopplas samman i en gemensam utbildnings- och arbetsmarknadsregion. I de stora reserelationer som Götalandsbanans sträckning utgör kommer en effektiv höghastighetsjärnväg att vara ett nav för ett snabbt och miljövänligt resande.

De för såväl person- som godstransporter idag hårt slitna järnvägarna till Varberg respektive Herrljunga måste rustas upp och utvecklas. Detsamma gäller kust till kust banan.

Vi vet idag att transportsystem har en avgörande betydelse för hur vi lyckas skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Mer person- och godstrafik måste flyttas över från väg till järnväg. Det i sin tur kräver att järnvägen blir mer konkurrenskraftig med effektiva och täta tågtransporter.

Markreserv
Kommunen måste aktivt, både genom att planlägga egen mark och genom strategiska inköp, säkerställa markreserven för boende, egen verksamhet och industrietablering. En långsiktig planering är avgörande för livskraftiga etableringar och en god arbetsmarknad.

Socialdemokraterna skall aktivt medverka till att mark planläggs för nya företagsetableringar.

Viskan
Vatten är en källa till liv och upplevelser samt en viktig tillgång för oss boråsare och för de som besöker Borås som turister. Såväl land- som vattenvägen längs Borås "blå band", från Öresjö till kommungränsen, måste göras tillgänglig oavsett vilken färdsätt man väljer.

Förutsättningarna för att bygga attraktiva bostäder med närhet till Viskan skall ses över.

Men bostäder eller annan etablering får aldrig innebära att allmänhetens tillträde till Viskans stränder reduceras. Inriktningen måste alltid vara att öka tillgängligheten och utveckla det offentliga rummet. Det kan bl a göras genom att utöka promenadstråken längs Viskan.

I utveckling av områden för textil- och handels verksamhet utmed Viskan är det viktigt att inga inskränkningar i tillgängligheten görs, utan tvärtom ökas. Detsamma gäller vid den önskvärda omvandlingen av centrumnära områden för handel, boende och annan verksamhet.

Socialdemokraterna kommer fortsätta arbetet med ett samlat program för Viskan och ta ett aktivt ansvar för genomförandet av åtgärderna. Vi vill se Viskan bli den sammanbindande länk genom stora delar av Borås Stad som den har förutsättning att vara.

Näringsliv
Socialdemokraterna vill bredda och fördjupa samverkan med olika intressenter för ett rikt och levande näringsliv.

Vi kommer verka för att näringsliv, såväl som övriga boråsare, skall mötas av en serviceinriktad kommunal verksamhet med snabb och tydlig myndighetsutövning. Så att det i Borås ges goda förutsättningar att; etablera, lokalisera, driva och utveckla företag.

Framgångar i näringslivsfrågorna är till stor del beroende av hur väl kommunen lyckas i sitt övriga arbete. Ändamålsenlig och fungerande infrastruktur är därför av största vikt och där kan inte Götalandsbanans betydelse nog betonas. Detsamma gäller aktiv och effektiv marknadsföring av Borås.

Tillgång till välutbildad arbetskraft är av grundläggande betydelse, men det krävs också attraktiva boendemiljöer, väl utbyggd barnomsorg, hög kvalitet i skolorna, lockande kulturutbud och goda möjligheter till rekreation. För ett positivt företagsklimat måste det finnas en kontinuerlig dialog mellan arbetsmarknadens parter och övriga aktörer. Borås ska stimulera och fördjupa diskussioner om allt från företagens vardag till viktiga framtidsfrågor.

I arbetet med att stimulera expansion och utveckling av befintliga och nya företag är ett aktivt samarbete mellan kommun, näringsliv och högskola nödvändigt.

Besöksnäring och turism
Turistbranschen är en viktiga framtids- och tillväxtbransch. Många boråsare är idag verksamma inom besöksnäringen. En satsning på turister och evenemang innebär en viktig ökning av antalet arbetstillfällen. För att få till stånd detta behövs ett ökat engagemang och samarbete mellan flera aktörer till exempel föreningar, organisationer, näringslivet, Hög-skolan och kommunen.

Knallelandsområdets med sin speciella karaktär innehållande handel, bad, djurpark, idrottsanläggningar och naturreservat är unikt och utgör en viktig del i marknadsföringen.

Vi vet idag att kulturen är en viktig framgångsfaktor för en stads utveckling och tillväxt. Gratis entré till våra museer och ett nyrenoverat Kulturhus är ett steg, nu gäller en fortsatt satsning på kultur och upprustning av stadsmiljön för att göra Borås ytterligare attraktivt.

Vi vill se en utveckling av besöksnäringen; stärkt kvalité på värdskap och attraktioner i Borås stad till en sådan nivå att besökarna stannar en natt till och återkommer.

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-17 20:15