Utbildning och bildning

Den socialdemokratiska skolan bygger på solidaritet, jämlikhet och jämställdhet. Arbetarrörelsen grundläggande idé är att kunskap är av avgörande betydelse för såväl den enskildes frihet som demokratins utveckling. Mobbning, diskriminering, rasism eller andra kränkningar kan aldrig tolereras. Åtgärder från skolledning, övrig personal och föräldrar ska vidtas vid minsta aning om förekomst.

En gemensam skola

Skolan är till för alla och skall, utifrån enskilda förutsättningar, ge alla elever den utbildning de behöver för sin utveckling och för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Det finns ett egenvärde i att barn med olika bakgrund får träffa varandra. Rädsla för det okända och förutfattade meningar ges då möjlighet att bytas till sin motsats. Vi vill motverka alla former av segregering.

Inom ramen för den kommunala skolan skall det finnas möjlighet för alternativ pedagogik. Bara i ett kommunalt utbildningsväsende finns möjlighet att svara upp till allas behov. Vi slår vakt om den gemensamma skolan och motsätter oss alla privata fristående skolor.

Inga avgifter

Skolan ska finansieras med offentliga medel och vara avgiftsfri. Det som kan tyckas som små utgifter för några kan vara betungande för familjer med begränsat ekonomiskt utrymme. Vi anser att även förskolans aktiviteter skall betalas med offentliga medel.

Förskolan och ”fritids”

Det behövs tillräckligt med utbildade vuxna både i för- och grundskolan, så att alla barn får det stöd och den stimulans de behöver. Barnomsorgen och skolbarnomsorgen ska vara flexibel med barnens och föräldrarnas behov i centrum. Det ska finnas barnomsorg såväl på kvällar, nätter och helger som under sommarmånaderna. Ambitionen är att barnen skall vara kvar på sin ordinarie förskola under semesterperioder.

Vi kommer att fortsätta bygga förskolor så att det motsvarar efterfrågan. Men också bygga nytt för att ersätta små enheter. Under mandatperioden skall antalet barn i grupperna minskas. Denna svenska förskolan är på väg att brytas sönder genom införande av ett antal så kallade valfrihetsreformer som vårdnadsbidrag och enskild pedagogisk omsorg. Vår ambition är att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget.

Öppen förskola

Öppna förskolans verksamhet skall utformas så att den upplevs som intressant för såväl barn som föräldrar. Det skall finnas en kommunal öppna förskolor i varje del av kommunen.

Grundskolan

Vi vill ha en trygg och sammanhållen skola där alla når kunskapsmålen och har behörighet till en gymnasieutbildning. Undervisningen ska anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och elever som behöver särskilt stöd skall få det. I Borås ska eleverna veta vad som krävs för att uppnå målen och känna nyfikenhet att vilja lära mer.

Speciellt viktigt är stödet till barn som har svårt att lära sig läsa och skriva. Därför ska vi prioritera detta och då i ett nära samarbete med bibliotek och språkbibliotekarie. Alla skolor ska ha ett eget skolbibliotek med fackutbildad personal.

I Borås skolor ska rektorerna vara pedagogiska ledare och ha kontroll på varje elev som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. Lärarna ska tro på varje elevs förmåga att kunna och vilja klara sin utbildning. Skolans lokaler skall vara moderna och ändamålsenliga. Elever i Borås som inte når målen i grundskolan ska erbjudas lov- och sommarskola. Läxhjälp ska erbjudas där behovet finns.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan skall förmedla kunskaper så eleverna blir väl rustade inför vuxenlivet och en allt mer krävande arbetsmarknad. Likaså arbeta för att stärka studiemotivationen för eftergymnasiala studier och olika yrkesspecialiseringar.

Målet är att alla elever lämnar utbildningen med minst betyget godkänt i samtliga kurser i ett fullständigt eller utökat program. Borås kommunala gymnasieskolor ska vara det naturliga valet för eleverna.

Vi tycker det är viktigt att, som de kommunala skolorna gör, erbjuda eleverna bibliotek med utbildad personal, bra och ändamålsenliga lokaler samt utbildade lärare.

Vår ska under mandatperioden se över möjligheten att erbjuda alla gymnasieungdomar i Borås stad skolkort inom kollektivtrafiken.

Friskvård, lunch och frukost

Bra matvanor är en förutsättning för att orka med skolarbetet. Eleverna ska erbjudas minst två olika lagade rätter varje dag. För klimatets skull måste vår köttkonsumtion minskas. Därför ska våra kommunala skolor vara föredöme och avstå att servera kött till förmån för vegetarisk mat minst en gång i veckan. Vi ska fortsatt aktivt arbeta för att minska matsvinnet. Barn och ungdomar med speciella behov skall erbjudas alternativ kost.

All mat skall lagas av bra råvaror och så nära den som ska äta den som möjligt. Skollunchen skall motsvara dagens huvudmål och vara avgiftsfri både i grund- och gymnasieskolan. Varje skola skall erbjuda eleverna möjlighet till frukost.

Socialdemokraterna föreslår att man på alla grundskolor inför tid för fysisk aktivitet varje dag.

Elevhälsa

Vi vill se en satsning på hela teamet kring elevernas studiesociala situation. De befintliga professionerna måste finnas till hands, ha tid och vara en naturlig kontakt för att vara den funktion som göra skillnad.

Vuxenutbildning

Samhället och arbetsmarknaden förändras ständigt och ny krav tillkommer. Kommunal vuxenutbildning fyller där ett stort behov. Det ökar den enskildes möjlighet till arbete samtidigt som samhällets utbildningsbehov tillgodoses. Vi vill ha en fortsatt bra och hög nivå på vuxenutbildningen. De som vill läsa upp eller läsa nytt bör få göra det.

Det är av stor vikt att tillräckligt med utbildningsplaster finns för att täcka upp näringslivets, regionens och kommunernas behov av utbildad personal. Samarbetet i Boråsregionen i dessa frågor är bra och bör fortsätta då vi har en gemensam arbetsmarknad.

Alla som har rätt till SFI (Svenska för invandrare)skall börja sin utbildning inom rimlig tid och möjligheten till utbildning och/eller praktik inom lämpliga yrkesområden måste finnas. En studieplan ska finnas för varje person för att de så snabbt som möjlighet skall kunna komma ut i arbetslivet.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-06 13:28