Borås stad som arbetsgivare

Ett positivt arbetsklimat och god arbetsmiljö är förutsättningen för att kunna rekrytera och behålla personal. Alla anställda ska ha ett reellt inflytande och delaktighet i arbetsplaneringen.

Vi slår vakt om att anställda hos Borås stad har rätt till heltid. Den som vill har möjlighet att välja sysselsättningsgrad, men heltid är normen och möjligheten till tjänstledighet skall ges i den mån verksamheten tillåter. Socialdemokraterna vill verka för flexibla arbetsmodeller så anställda får möjligheten att i högre grad påverka förhållandet mellan arbete och fritid. Vår ambition är att timanställningar och tillfälliga vikariat ersätts med trygga anställningar och att vi på sikt kan arbeta bort de delade turerna.

Jämlikhet, mångfald och jämställdhet

Alla anställda ska behandlas lika och bemötas med respekt. Jämlikhet innebär att alla har lika värde och rättigheter. Med jämställdhet avses en strävan efter rimlig könsfördelning samt

att alla får möjlighet att utvecklas och bli respekterade som medarbetare oberoende av kön. Lika lön för likvärdigt arbete är en självklarhet.

Alla anställda ska ha HBTq-kompetens. Social och etnisk mångfald och balans mellan kvinnor och män ger högre kvalitet och större bredd i verksamheten.

Arbetskläder

Alla som behöver arbetskläder i sitt jobb ska få det.

Utbildning - utveckling

Om vi vill uppfattas som en intressant arbetsgivare måste vi satsa på fortlöpande utveckling och förnyelse av kompetens. Arbetsinnehållet skall vara sådant att personal ges möjlighet att växa i och genom sitt arbete.

Socialdemokraterna vill, som en del i Borås strategiska rekryteringsarbete, dels garantera elever från gymnasiala omvårdnadsprogrammet arbete efter godkänd utbildning, dels gratis körkortsutbildning under utbildningstiden.

Borås Stad skall erbjuda ungdomar som gått ut årskurs nio t o m sommaren efter andra året på gymnasiet sommarjobb som ferieungdomar. Det kan gälla äldreomsorg, barnomsorgen eller de tekniska områdena. Det är viktigt att alla ungdomar kan få feriejobb och därigenom kontakt, oftast den första, med arbetslivet.

En enkät där medarbetaren själv skattar sin hälsa och där de sammantagna resultaten analyseras ger en bra överblick och skapar möjligheter att välja hälsostrategi efter behov på arbetsplatsen. Denna strategi kan handla om gemensamma friskvårdsinsatser, vilka redan är införda i Borås Stad, men även om så krävs för specifika yrkesgrupper regelbundna hälsokontroller.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-06 14:23