Kultur

Kultur är en dynamisk kraft och ett rikt och varierat kulturutbud ger naturliga mötesplatser. Alla människor, både barn och vuxna, ska ha möjlighet att ta del av kultur och eget skapande. Kulturen skall vara en motvikt mot de destruktiva krafterna, exemplifierade av nazism, rasism, missbruk och våld.

Bibliotek

Folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken är kärnan i kommunens kulturella verksamheter och en viktig demokratisk plats, öppen för alla. Vi vill stärka bibliotekens position som lokalt kunskapscentrum och mötesplats. De utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande, och en kulturell utveckling såväl för den enskilde som för olika grupper i samhället. En av bibliotekens viktigaste uppgift är att stimulera barns språkutveckling och lust till läsning. Böcker och andra media ska tillhandahållas kostnadsfritt. I varje stadsdel ska det finnas fungerande bibliotek med brett utbud av böcker, andra medier och med plats för aktiviteter som musik, teater och utställningar.

Kulturhuset

Den nära kulturen med sin bas i stadsdelarnas folkbibliotek och kulturhuset med sina speciella möjligheter skall komplettera varandra. Stadsteatern skall ges resurser så att den kan nå så många kommuninvånare som möjligt och erbjuda ett varierat utbud där barn och ungdomar särskilt uppmärksammas.

Kulturskolan

Kulturskolan skall vara avgiftsfri. Vi vill verka för ett utåtriktat arbete med uppsökande och aktiv verksamhet, framför allt i bostadsområden och delar av staden med mindre gynnsamma sociala och ekonomiska förutsättningar.

Kulturmötesplatser

Mycket arbete sker med stora ideella insatser. Vissa stadsdelar behöver mer stöd än andra och vi vill ge föreningar som verkar i dessa områden bra förutsättningar. Vi ska skapa en permanent”musikscen”, till exempel i den gamla biografen på Sjöbo. Satsningen på Borås som skulpturstad och med attraktiva utställningar på våra museer skall fortsätta. Besök på stadens museer skall vara avgiftsfria. Vi vill att Borås textilmuseum får ett nationellt uppdrag med fokus på form och design.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-06 12:39
Taggar: