Social omsorg

Välfärdssamhälle och den solidariska finansieringen av det samma har en bred folklig uppslutning. Att öka jämlikheten och minska klassklyftor är vår väg till ett bättre samhälle.

Vi kommer att göra de satsningar som behövs. Vi vet att om vi satsar rätt och tidigt förebygger vi problem. Vi vet också att det är god kommunal ekonomi att göra insatser innan problemen vuxit sig stora.

Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättningar måste få den hjälp de behöver av kommunen för att nå samma livskvalitet som övriga medborgare. Detta omfattar all kommunal verksamhet då gruppen funktionsnedsatta inte är homogen och de individuella behoven skiljer sig åt. De personer som arbetar med funktionsnedsatta skall ha tillräcklig kompetens för att klara att möta och bemöta individer med olika typer av funktionsnedsättning. Här krävs omfattande utbildnings- och valideringsinsatser.

Tillgänglighet och Boende

Boenden skall anpassas utifrån individuella behov, där trygghet och social gemenskap tillgodoses. Det kräver att antalet personal kring den funktionshindrade minimeras i så stor omfattning som möjligt. Även om Borås är i framkant måste tillgänglighetsarbetet fortsätta, och även omfatta kognitiva nedsättningar och psykisk ohälsa.

Utbildning och Arbete

Arbetsmarknaden har blivit hårdare och den dagliga verksamheten fyller en allt viktigare roll för att ge personer med grava funktionsnedsättningar en tillhörighet och ett meningsfullt liv. Socialdemokraterna vill se ett ökad samverkan mellan Borås Stad, Högskolan och andra utbildningscentra för att ge möjlighet till utbildning som gynnar människor med funktionsnedsättning. Individ och familjeomsorg (IFO) skall bedrivas nära människorna i kommunens olika delar. Om vi satsar rätt och tidigt förebygger vi problem. Det är dessutom god kommunal ekonomi.

Familjecentral - Barnahus

Det finns idag en familjecentral i varje Stadsdel. De utgör en viktig resurs i det förebyggande familjearbetet.

För en barnvänlig och rättssäker utredning av barn som utsatts för våld eller övergrepp förordar vi inrättandet av s k Barnahus där resurser finns samlade och barnet slipper slussas runt mellan olika myndigheter.

Förebyggande arbete och missbruksvård

Det förebyggande arbetet skall alltid vara vägledande. Vi måste gemensamt ändra attityder till alkohol, tobak och droger. Vi vill verka för många och bra drog- och alkoholfria mötesplatser för ungdomar.

Då vård och stöd behövs ska ambitionen vara att den skall ske på hemmaplan. Där är samarbetet med ideella organisationer centralt och behöver stärkas och utvecklas ytterligare.

Stöd till konsumenterna

Rådgivning i förebyggande syfte är en betydelsefull del av kommunens konsumentarbete. Så även neutral information om rättvisemärkta varor och energirådgivning. Vi värnar om en tillräcklig omfattning av verksamheten innebärande hjälp i tid.

Bostadslös

Socialdemokraterna kan aldrig acceptera att människor tvingas sova utomhus, i portgångar, på toaletter eller i tält. Ingen ska behöva vara bostadslös i Borås. För personer med missbruks-, psykiska och/eller sociala problem måste i de fallen så krävs ett tillräckligt boendestöd finnas. I Borås plan mot hemlöshet framgår att vräkning av barn aldrig får ske. För akut hjälp till vuxna finns ett härbärge.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-06 14:12