Kommunfullmäktige 14-08-25

1. Upprop
2. Val av justerare och tid för justering.
(Förslag onsdagen den 27 augusti kl 15.00)

3. Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde

4. Förslag till Vård- och omsorgsplan för Bromölla kommun

5. Förslag till budget 2015 samt flerårsplan 2015-2019

6. Redovisning av resultat i rådgivande folkomröstning om arrangemangshall på Ivöstrandsområdet i Bromölla
 
7. Förslag till beslut om kommunfullmäktiges godkännande av beslut om större investering avseende byggnation av Arrangemangshall på Ivöstrandsområdet

8. Förslag till beslut om proprieborgen för Bromölla Fritidscenter AB

9. Förslag till beslut om antagande av översiktsplan för Bromölla kommun

10. Förslag till svar på motion angående att ledamot skall lämna lokalen vid jävsärenden

11. Förslag till svar på motion angående ljud och bildinspelningar från fullmäktigemöte

12. Förslag till svar på motioner angående allmänhetens frågestund

13. Förslag till svar på motion om komplettering av storlekplats

14. Förslag till svar på motion angående planerad storförskola i Bromölla kommun

15. Förslag till svar på motion om byaträffar i Bromölla kommun

16. Förslag till svar på motion angående ägare till fritidsanläggningar i Bromölla kommun

17. Förslag till svar på motion om överlåtelse av idrottsanläggningar

18. Förslag till svar på motion – En bra kommun kan bli bättre med tjänstegaranti

19. Förslag till svar på motion angående partiers möjlighet att delta vid presskonferenser

20. Förslag till förändring av den politiska organisationen

21. Förslag till svar på Arvodesberedningens initiativ om framtida organisation

22. Förslag till samverkansavtal mellan Bromölla kommun och TeliaSonera Sverige AB
 

23. Förslag till förändring av förvaltningsorganisationen

24. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

25. Förslag till beslut om föreningsbidrag till Lions Club i Bromölla samt förslag till finansiering

26. Förslag till köp av Strandstugan i Bromölla

27. Förslag till markanvisningsavtal mellan Bromölla kommun och Lionsstiftelse i Bromölla

28. Förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen

29. Förslag till proprieborgen för Bromölla Energi och Vatten AB

30. Motion angående trafikproblemen i korsningen Tians väg – Industrigatan, Gert Rosenlind (MP)

31. Motion ”Förslag att Lions erbjuds hyra lokaler i Folkets Hus Bromölla”, Leif Pettersson (V), Marianne Könick (V) och Gunilla Olsson (V)

32. Motion ”Trafiksituationen i Bromölla centrum”, Leif Pettersson (V), Marianne Könick (V) och Gunilla Olsson (V)

33. Motion ”Ersättning till förtroendevalda med hel- eller deltidstjänster”, Leif Pettersson (V), Marianne Könick (V) och Gunilla Olsson (V)

34. Motion ”Förslag att förbättra rutiner i samband med beviljande av bygglov i myndighetsnämnden”, Leif Pettersson (V), Marianne Könick (V) och Gunilla Olsson (V)

35. Motion ”Förslag att förbättra fritidsmöjligheterna för barn och ungdomar i kommunen”, Leif Pettersson (V), Marianne Könick (V) och Gunilla Olsson (V)

36. Motion ”Förslag att förbättra fritidsmöjligheterna för barn och ungdomar i kommunen (2)”, Leif Pettersson (V), Marianne Könick (V) och Gunilla Olsson (V)

37. Motion angående lokal busstrafik alternativt ringlinje, Gert Rosenlind (MP)

38. Interpellation om motionen angående ljud- och bildinspelningar (M), Gert Rosenlind (MP)
39. Avsägelse av uppdrag, Kerstin Vigård (M)

40. Valärenden

41. Meddelanden till kommunfullmäktige
- Månadsuppföljning och månadsstatistik maj
- Sammanträdesprotokoll från Skåne Nordost, 2014-06-03

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-19 11:48