Kommunfullmäktige 14-02-24

1.  Upprop

2.  Val av justerare och tid för justering.
(Förslag onsdagen den 26 februari)

3.  Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde

4.  Förslag till slutrapport och beslut om Bromölla kommuns avfallshantering

5.  Förslag till Kvalitetsplan för skola och förskola i Bromölla kommun 

6.  Förslag till Vård- och omsorgsplan för Bromölla kommun 

7.  Förslag till nya arvoden för förtroendevalda 

8.  Förslag till ombudgetering av investeringsmedel från år 2013 till 2014

9.  Förslag till Vattenförsörjningsplan för Bromölla kommun

10.  Förslag till beslut om lån till Bromölla Industristiftelse

11.  Förslag till svar på motion rörande kompetensutveckling för personalen inom Stöd och Omsorg

12.  Förslag till svar på motion angående ungdomsarbetslöshet

13.  Förslag till svar på motion angående utredning om utskott och styrelsers förläggning till kvällstid

14.  Förslag till svar på motion om indragning av Rastplats Levrasjön i Råby

15.  Förslag till konstnärlig utsmyckning i samband med ombyggnation av Törnsångarens förskola samt förslag till finansiering

16.  Förslag till strategi för skötsel, drift och underhåll av kommunens gator och parker

17.  Förslag till nya taxor för idrotts- och fritidsanläggningar

18.  Förslag till försäljning av mark inom fastigheten Bromölla 11:98

19.  Förslag till beslut om proprieborgen för RKHF Pynten i Bromölla

20.  Motion om avyttring av Gästgivaren 6, Leif Pettersson (V), Marianne Könick (V) och Gunilla Olsson (V)

21.  Motion om äldreomsorgen, Marianne Könick (V) och Gunilla Olsson (V)

22.  Valärende

23.  Meddelanden
Redovisning över ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SOL)

Sammanträdeprotokoll från Skåne Nordost, 2013-12-05

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-17 10:30