Kommunfullmäktige 14-03-31

1. Upprop

2. Val av justerare och tid för justering.
(Förslag onsdagen den 2 april kl 15.00)

3. Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde

4. Förslag till Bromölla kommuns årsredovisning 2013 samt ansvarsfrihetsprövning

5. Förslag till årsredovisning 2013 för Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund samt ansvarsfrihetsprövning

6. Förslag till Bromölla kommuns strategi för skötsel, drift och underhåll av kommunens gator och parker

7. Förslag till svar på motion angående bygglov för solcellspaneler/solfångare

8. Förslag till markanvisningsavtal mellan Bromölla kommun och Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Pynten i Bromölla

9. Motion ”Ta tillvara Sölvesborgs utmärkta förslag för att motverka ungdomsarbetslösheten”, Leif Pettersson (V), Marianne Könick (V) och Gunilla Olsson (V)

10. Motion angående byaträffar i Bromölla kommun, Magnus Persson (SD) och Gudrun Bengtsson (SD)

11. Motion med förslag att kommunen införskaffar en fyrhjulsdriven bil till hemtjänsten i Bromölla kommun, Magnus Persson (SD)

12. Interpellation angående färdtjänst, Magnus Persson (SD)

13. Interpellation avseende Bobergstomten, Leif Pettersson (V)

14. Interpellation angående arbetslösheten i Bromölla kommun, Elisabet Radeklev (FP)

15. Avsägelse av uppdrag, Bo Gruwer (SD)

16. Valärende

17. Meddelanden
- Slutredovisning av investeringsprojekt

- Redovisning av inkomna synpunkter 

- Protokollsutdrag från Länsstyrelsen i Skåne län med beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige
 
- Årsredovisning 2013, AB BromöllaHem

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-17 10:31