Kommunfullmäktige 14-04-28

. Upprop

2. Val av justerare och tid för justering.
(Förslag onsdagen den 30 april, kl. 15.00)

3. Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde.

4. Förslag till Kvalitetsplan för skola och förskola i Bromölla 

5. Förslag till svar på motion om äldreomsorgen 

6. Förslag till svar på motion om skolträdgårdar 

7. Förslag till svar på motion angående ändrad budgetprocess

8. Förslag till svar på motion angående järnvägssatsning till Näsum

9. Förslag till svar på motion angående tågstopp i Gualöv och Valje

10. Förslag till Bredbandsstrategi för Bromölla kommun

11. Förslag till tidigareläggning av projekt ”Rakel reservutalarmering” samt förslag till beslut om finansiering om utökning av 2014-års investeringsbudget

12. Förslag till beslut avseende genomförande av tvårättersalternativ inom Vård och omsorg

13. Förslag till beslut om försäljning av mark inom fastigheten Bromölla 11:1 utmed Kanalstigen i Bromölla 

14. Förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Bromölla kommun och Marksamfälligheten Grödby S:1

15. Förslag till beslut om proprieborgen för AB Bromöllahem 

16. Prövning av ansvarsfrihet för IT-nämnd Skåne Nordost

17. Motion avseende översyn av kommunens finanspolicy, Cecilia Byström (KD) och Sven-Erik Persson (KD) 

18. Motion angående ljud och bildinspelningar från fullmäktigemöte, Rolf Mårtensson (M) och Leif Zadig (M)

19. Motion angående namnsättning av områden i Valje och Edenryd, Gert Rosenlind (MP)

20. Motion angående Vattentornet i Bromölla, Gudrun Bengtsson (SD)

21. Motion angående gång- och cykelbanor, Gudrun Bengtsson(SD)

22. Valärende

23. Meddelanden till kommunfullmäktige

23.1 Månadsuppföljning och månadsstatistik februari 2014

23.2 Redovisning avseende trygghetsmål 

23.3 Beslut från Länsstyrelsen i Skåne län om ny ersättare i kommunfullmäktige

23.4 Protokoll från Skåne Nordost, 2014-03-13

Motioner
Det finns 22 obesvarade motioner
• Motion om indragning av rastplats Levrasjön i Råby, inkom 2013-02-20
• Motion angående ägare till fritidsanläggningar, inkom 2013-09-24
• Motion angående trafiksituationen i Bromölla centrum, inkom 2013-11-12
• Motion angående medlemskap i Klimatkommunerna, inkom 2013-12-05
• Motion angående läromedel i den kommunala skolan, inkom 2013-12-05
• Motion angående transportkorridoren Ten-T, inkom 2013-12-05
• Motion angående allmänhetens frågestund, inkom 2013-12-06
• Motion angående ändrad budgetprocess, inkom 2013-12-29
• Motion angående tågstopp i Gualöv och Valje, inkom 2014-01-27
• Motion angående järnvägssatsning i Näsum, inkom 2014-01-27
• Motion angående äldreomsorgen, inkom 2014-02-12
• Motion angående avyttring av fastigheten Gästgivaren 6, inkom 2014-02-12
• Motion om ersättning till förtroendevalda med hel- eller deltidstjänster, inkom 2014-02-21
• Motion om skolträdgårdar, inkom 2014-02-24
• Motion – En bra kommun kan bli bättre med tjänstegaranti, inkom 2014-02-24
• Motion angående fyrhjulsdriven bil i hemtjänsten, inkom 2014-02-24
• Motion angående byaträffar i Bromölla kommun, inkom 2014-03-03
• Motion – Ta tillvara Sölvesborgs utmärkta förslag för att motverka ungdomsarbetslösheten, inkom 2014-03-05
• Motion angående gatubelysning och fiberkabel i Råby, inkom 2014-03-31
• Motion angående planerad storförskola i Bromölla kommun, inkom 2014-03-31
• Motion angående avgifter inom skola och förskola i Bromölla kommun, inkom 2014-03-31
• Motion angående studiestöd, inkom 2014-03-31

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-17 10:35