Kommunfullmäktige 14-05-26

1. Upprop

2. Val av justerare och tid för justering.
(Förslag onsdagen den 28 maj, kl. 15.00)

3. Allmänhetens frågestund om ärenden som behandlas på dagens sammanträde.

4. Revisionsrapport ”Granskning av Bromölla Fritidscenter AB”
 
5. Förslag till nya arvoden för förtroendevalda

6. Förslag till svar på motion om ersättning till förtroendevalda med hel- eller deltidstjänster

7. Förslag till beslut om Bromölla kommuns avfallshantering

8. Förslag till svar på motion om läromedel i den kommunala skolan

9. Förslag till svar på motion med förslag att kommunen införskaffar en fyrhjulsdriven bil till hemtjänsten i Bromölla kommun

10. Förslag till svar på motion angående medlemskap i Klimatkommunerna

11. Förslag till vision för Bromölla 

12. Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 för kommunalförbundet AV Media Skåne

13. Interpellation om Bromölla Fritidscenter AB:s markanskaffning, Leif Pettersson (V)

14. Interpellation om ledningsorganisationen för Ivöstrandsprojektet, Gert Rosenlind (MP)

15. Motion med förslag att samtliga partier i kommunfullmäktige ska erbjudas möjlighet att delta vid presskonferenser, Leif Pettersson (V)

16. Motion angående att ledamöter ska lämna lokalen vid jävsärende, Leif Pettersson (V)

17. Motion om allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige, Leif Pettersson (V) 

18. Motion om överlåtelse av idrottsanläggningar, Leif Pettersson (V) 

19. Motion om komplettering/uppfräschning av Strandängens badplats, Leif Pettersson (V)

20. Motion om flyttning av busshållsplats och förändring av trafikflödet på Storgatan, Rolf Mårtensson (M)

21. Motion angående verksamheten Tillväxt och Utveckling, Gert Rosenlind (MP)

22. Motion angående komplettering av storlekplats, Elisabet Knutsson (MP), Gert Rosenlind (MP) och Joakim Engström

23. Valärende

24. Meddelanden till kommunfullmäktige
- Månadsuppföljning och månadsstatistik mars 2014 

- Sammanträdesprotokoll från Samarbetskommittén Skåne Nordost,
2014-05-05–2014-05-06
  

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-17 10:36