Miljö och Bygg frågor

Nämnden som utgör kommunens myndighetsnämnd arbetar inom ramarna för livsmedelstillsyn och gällande plan och bygglagen. För oss socialdemokrater är därför en gyllene regel att följa det som vi benämner "det gröna folkhemmet" och som också ingår i vår framtidsvision.

Framtidens utveckling måste därför gå hand i hand med en stimulerande framtidstro genom att främja naturens och människors väl och hälsa. Vidare vill vi inom socialdemokraterna stimulera utvecklingen av bäätre alternativ med en ny teknik inom olika områden. Inte minst bygger detta på ett ansvar i vår vision av ett socialdemokratisk samhälle. Vidare vill vi skydda den biologiska mångfalden bl.a. genom att riskerna med farliga kemikalier minimeras. Vi strävar också efter att bevara och utveckla grönområden både när det gäller i kommande och befintliga planer.

Socialdemokraterna vill verka för

  • Minskad användning av fossilt bränsle och satsa på förnybar energi.
  • Uppmana till användning av förnybar energi såsom solceller.
  • Uppmuntra till samåkning.
  • Fasa ut giftiga och icke nedbrytbara ämnen såsom tvättmedel, lösningsmedel mm.
  • Förtydliga i samband med nybyggnation vikten av värmealstrande fönster.
Sidan uppdaterades senast: 2015-09-09 14:26