Sociala fågor, Omsorg

Att vara trygg i livets alla skeden är viktigt för oss då förutsättningarna för hur livet kommer att gestalta sig kan se olika ut. När det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. Därför vill vi att de som kommer i kontakt med socialtjänsten ska känna att de blir mottagna med respekt, värdighet och tryggad integritet. Vi vill också att man får vara delaktig i de beslut om insatser och den vård som erbjuds. Politiken kan inte kompensera alla skillnader, men måste ge alla en rättvis chans att klara sig och utvecklas till självständiga individer.

  • Med utbyggd dagverksamhet och naturliga träffpunkter vill vi bryta äldres och funktionshindrades ensamhet
  • Förebyggande arbete kommer att prioriteras så att behovet av vårdinsatser minskar
  • Vi vill arbeta förebyggande för att minska risken att unga hamnar i kriminalitet och missbruk
  • Alla barn har rätt till en trygg uppväxt
  • Förstärka kvalitet och tillgänglighet i särskilda boendeformer för äldre
  • Verka för att behålla färdtjänsten i samma regi som nu
  • Plats på särskilda boenden ska finnas för dem som behöver det
  • Fortsätta utveckla samarbete med andra insatser för den enskildes bästa
Sidan uppdaterades senast: 2015-01-30 12:29