Fastighetsunderhållet i kommunen

Interpellation om Danderyds kommuns fastighetsunderhåll och fastigheternas bokförda värde

 

Under en lång rad av år har det diskuterats vilka resurser som krävs för planerat underhålla avseende kommunens fastigheter. I budgetprocessen har ofta fastighetsnämnden föreslagit betydligt högre ä budgetramar än vad fullmäktige slutgiltigt fastställt. En förklaring är att tjänstemännen bedömer att det finns en risk för att värdet på kommunens realkapital inte kan ’bibehållas’ och att målet ’ändamålsenliga lokaler’ ej ryms inom beslutad ram.

Tekniska kontorets prognos gällande budgetram för 2014 anger att de behöver betydande belopp för att klara både planerat underhåll och i kommande investeringsprojekt finansiera upplupet underhåll. Prognosen för 2014 är 38 mnkr, 2015 45 mnkr samt för 2016 50 mnkr. Totalt över en 3-års period 133 mnkr. Det innebär i genomsnitt 53 öre på skatten varje år. Mot bakgrund av att den politiska majoriteten lovat Danderydsborna att det inte ska bli några skattehöjningar i den här mandatperioden så uppstår en viss oro.

Vi vill att Kommunalrådet redogör för följande:

  1. Har kommunen ett ändamålsenligt och fungerande anläggningsregister som möjliggör en objektiv bedömning av fastigheternas värde och status?
  2.  Har fastighetsnämnden/tekniska kontoret  kontroll över fastigheternas status respektive deras bokförda värde?
  3. Kommentera målet  ’ändamålsenliga lokaler’ och att förutsättningarna för att nå det saknas inom beslutad ram enligt tekniska kontoret.

 

I samband med revisionen av 2012 års bokföring och årsbokslut framkom att det finns brister i hur de särskilda medlen rörande det s.k. Fastighets och Miljö lyftet redovisats. I tjänsteutlåtande från 2013-04-17, KS 2012/0297, anges att Fastighets och Miljölyftet använt 64,4 mnkr och att lite drygt 35%, d v s 22,3 mnkr använts till energieffektiviseringar. Resten avser underhåll och reparationer.

En betydande del av dessa investeringar har kostnadsförts och inte bokförts som investeringar. Förklaringen sägs vara att just underhållet är så eftersatt att renoveringar/reparationer/investeringar inte bidrar till att öka värdet på fastigheterna. En osäkerhet är då att fastigheternas värde möjligen har varit (och / eller ) är övervärderade i redovisningen.  Ytterligare osäkerheter rör brister i såväl fastigheternas underhåll, samt att anläggningsregistren inte tycks vara väl fungerande.

 

Vi vill at Kommunalrådet redogör för följande:

  1. Kommentera hur Fastighets och Miljölyftet bokförts, är det i huvudsak kostnadsfört eller hur har man bedömt att satsningen påverkat fastigheternas värde? Redogör för hur det i redovisningen fördelat sig mellan investeringar/underhåll/reparationer.
  • Energieffektiviseringar 22,3 mnkr
  • Underhåll (myndighetskrav) 6,3 mnkr
  • Underhåll (ej myndighetskrav) 33,2 mnkr
  • Reparationer 2,5 mnkr
  1. Vilka miljöförbättringar har konkret genomförts, t ex hur många bergvärmeanläggningar har installerats eller motsvarande?
  2. Är det rimligt att anta att inga stora avvikelser i form av betydande eftersatt underhåll påverkar kommunens bokförda tillgångar?

 

 

Catharina Melian

Gruppledare Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-14 13:22