En bostadsförsörjningsplan och studentbostäder behövs

En ny översiktsplan ska tas i Danderyd. Detta kommer vi under våren diskutera inom arbetarekommunen.

Sedan i början av 1990-talet har Stockholms län vuxit med omkring 17 000 invånare per år. Det innebär att vi under perioden har cirka 300 000 nya invånare. Särskilt under de senaste åren har befolkningstillväxten varit särskilt kraftig och ökningstakten har eskalerat till cirka 30 000 nya invånare per år och om man tittar på de senaste 5 åren (2006-2011) så är ökningen 164 000 personer. Det finns all anledning att Danderyds kommun tar sitt ansvar för huvudstadsregionens tillväxt. Flera rapporter som presenterats på senare tid visar på sambandet mellan bostadsbyggande och infrastruktursatsningar för att bidra till ett dynamiskt näringsliv och en väl fungerande arbetsmarknad.  Särskilt viktigt är att bidra till ett ökat utbud av studentboenden för att göra det möjligt för Stockholm att fortsätta att vara ett kunskapscentrum. Länet har 19 universitet och högskolor och det är mycket viktigt att vi i vår del av länet knyter an till de universitet och högskolor som finns i närområdet. Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet utgör tillsammans den tionde starkaste universitetsmiljön i världen, utanför USA.  Genom att se till att studenterna kan  bosätta sig i Danderyd profilerar vi oss som en kommun som satsar på såväl utbildning som att underlätta för kunskapsintensiva företag att etablera sig. Fler studentbostäder är förutsättningen för att säkra kompetensförsörjning i vår del av länet och bidrar till att stärka universitetens och högskolornas attraktivitet.
Under en lång rad av år har vi i hela regionen och i Danderyd i synnerhet haft ett mycket svagt bostadsbyggande. Kombinerat med den snabba befolkningstillväxten och en delvis hårt reglerad bostadsmarknad så har ett stort underskott ackumulerats i länets bostadsbestånd. Som ett exempel kan anges att om Stockholms läns befolkning under 2007-2009 växte med 100 000 nya invånare och bostadsbyggandet under samma period var cirka 27 700 bostäder och 4000 fritidshus har permanentats.
Varför ska vi i Danderyds kommun ta ansvar för hur länet som helhet växer? Skälen är många och vi kan börja med att Danderyds kommun bör ta ett solidariskt ansvar för bostadsbyggandet eftersom Stockholmsregionen är så viktig som landets tillväxtmotor. Att länet trots allt växer beror i stor utsträckning på att många – särskilt unga – bor i andra eller tredje hand. Många tvingas också på mindre yta än de skulle önska och på andra håll i regionen, d v s på platser som innebär långa resvägar, vilket i sin tur är mindre bra för miljön och den allmänna trafiksituationen i regionen.
Vi står nu inför flera stora utmaningar:
1. Befolkningstillväxten är fortsatt hög
2. Många är trångbodda
3. En stor bostadsbrist bland studenter
4. Många unga 90-talister som behöver komma in på bostadsmarknaden
Situationen i Danderyd
I norrort tillhör Danderyd den kommun som tillsammans med Sundbyberg och Norrtälje byggt minst antal bostäder per 1000 invånare enligt Statistik från Stockholms Handelskammare. Danderyd är en förhållandevis välmående kommun med låg skattesats och låg andel arbetslösa. Men vad händer i förlängningen? Unga människor väljer att flytta till de södra delarna av regionen där det är lägre priser på bostäder och därmed lättare att komma in på bostadsmarknaden. Forskningen visar att de sedan ofta stannar kvar i den kommun där de slagit sig ner. I Danderyd har vi samtidigt stora pensionsavgångar. Många väljer att bo kvar i sina villor och därmed minskar förvärsfrekvens och skattebas. Det har redan börjat märkas negativt då kommunens ekonomiska villkor försämras. Fler äldre som kräver vård och omsorg, men mindre skatteintäkter. Slutsatsen är att det är oerhört viktigt för Danderyds kommun att utarbeta en strategi för att göra kommunen mer attraktiv för byggprojekt. Det finns ett behov av att öka inflyttningen av yngre och yrkesverksamma till kommunen. Vi måste kunna erbjuda fler bostäder och en större variation i bostadsutbudet så att de som arbetar i vår kommun också har möjlighet att bosätta sig här i större utsträckning. Det är bra för miljön att se till att de som arbetar i kommunen kan bosätta sig här.
Det låter som ett enkelt samband. Ökat bostadsbyggande leder till fler kommuninvånare och en ökande skattebas. Men naturligtvis är det inte så enkelt. Skatteutjämningen har bl.a. anförts som ett skäl till att det blir mindre intressant för en kommun att växa och därmed öka skattekraften. Ökade intäkter försvinner iväg och kommunen blir ansvarig för fler skolor och förskolor. Men sammantaget är det positivt att fler yngre bosätter sig i vår kommun och bidrar till utvecklingen av vår kommun.
I Danderyd har strategin varit att det är bättre att acceptera att fler pendlar utifrån och in till kommunen. Men om vi vill vara med och dra fördelar av hur länet utvecklas, och då särskilt i Stockholms nordöstra del, så bör vi fundera på hur vi kan bidra till att ta ansvar för hela bostadsbyggandet i länet, samtidigt som vi ser till att bibehålla och attrahera ekonomisk tillväxt i vår kommun.
Vision för Danderyd
Socialdemokraterna i Danderyd vill att kommunledningen upprättar en bostadsförsörjningsplan med syfte att utreda vilken typ av förtätning av befintliga bostadsområden som är möjlig utan att förstöra kommunens karaktär av ”Trädgårdsstad”. Bostadsförsörjningsplanen bör omfatta såväl möjliga områden att exploatera/förtäta, samt antal nya bostäder som bör byggas för att trygga bostäder till kommunens unga invånare i behov av bostäder samt nyinflyttade. Planeringen skall främja ett varierat utbud av bostäder i alla kommunens delar och särskilt ta hänsyn till behov av lägenheter för äldre, yngre samt funktionshindrade. Det är viktigt att det skall finnas goda bostäder åt alla kommunens invånare.
Eftersom vi anser att det är särskilt viktigt att bereda plats till unga studerande så föreslår vi att kommunledningen återigen tittar närmare på byggnation vid Kevinge Strand. Området är sedan tidigare föreslaget som en möjlig plats för nya bostäder. Planberedningen besökte platsen den 25 augusti och Statdsarkitekt Jamal Esfahani redogjorde för inlämnat skissförslag. Den 5 oktober 2011 fattades dock beslut i Planberedningen att majoriteten inte är intresserade av att ta befintlig parkmark i anspråk. Området är beläget i en slänt mitt emot Danderyds sjukhus. Marken är idag utlagd som park i detaljplan men är svårtillgänglig och är ingen yta som idag används för rekreation. Området ligger nära Mörby Centrum och allmänna kommunikationer vilket innebär att biltrafik och behov av att anlägga nya parkeringsplatser blir väsentligt mindre än om vanliga bostadshus byggs.
Socialdemokraterna i Danderyd menar att mot bakgrund av att det i regionen finns ett mycket stort behov av forskar- och studentbostäder, samtidigt som vår kommun såväl vill attrahera FoU  för att stimulera etablering av kunskaps- och tillväxtföretag i kombination med högre utbildning och forskning så är det möjligt att en annan prioritering bör göras och att på platsen bör byggas student- och forskarbostäder.  Genom att bereda plats för unga studenter och forskare profilerar vi kommunen på ett positivt sätt samtidigt som vi knyter ihop kommunen med de kunskapsintensiva miljöerna kring Danderyds sjukhus, Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska högskolan.
Yrkande från Socialdemokraterna
1. Socialdemokraterna i Danderyd yrkar att kommunledningen ges i uppdrag att upprätta en bostadsförsörjningsplan med syfte att undersöka med detaljer kring vilket antal bostäder som kan byggas och var. Utgångspunkten skall vara att kommunen gör en konkret och noggrann bedömning av kommunens långsiktiga behov kopplat till regionens behov som helhet.
2. Socialdemokraterna i Danderyd yrkar att kommunledningen återigen utreder området kring Kevinge Strand (i backen mitt emot Mörby Hotell) för byggnation av forskar- och studentbostäder.


För Socialdemokraterna i Danderyd 2011-11-11

 

Catharina Melian   Olov Johanson


 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-11 13:06