Läs vårt socialdemokratiska alternativ till budget för 2014 för Danderyds kommun

Danderyd ska bli så mycket bättre med omsorg och omtanke! 

Socialdemokraternas förslag till budget och verksamhetsplan 2014-2015-  

Nystart Danderyd - Budget 2014

 Vi socialdemokrater presenterar nu vårt budgetförslag för Danderyds kommun 2014. Budget 2014 är utgångspunkten för den politik vi vill vara med och genomföra efter valet 2014. Vi ser ett Danderyd med de bästa förutsättningarna att leverera goda levnadsvillkor till medborgare i alla åldrar. Men vi ser även en kommun som är 'nöjd' och inte så framtidsinriktad som behövs för att möta alla de utmaningar som vi står inför och som är ett resultat av att vi är en del av en växande storstadsregion. Vi vill att Danderyd är med och följer utvecklingen och bidrar till den samlade regionens attraktivitet.

Efter många års borgerligt styre är det mer och mer uppenbart att det politiska ledarskapet och initiativförmågan saknas. Under en lång rad av år har varje förvaltning och nämnd stått inför effektiviseringskrav. Effektiviseringskrav innebär i praktiken att färre anställda ska hantera allt mer. Samtidigt har vi många viktiga frågor i kommunen som ska hanteras och som kräver hög kompetens. Nu har vi kommit till en gräns där Danderyds kommun inte längre framstår som en attraktiv arbetsgivare. Kompetensflykten är ett allvarligt och och av det politiska ledarskapet underskattat problem Under loppet av några få år har en lång rad nyckelpersoner lämnat organisationen och det blir allt svårare för kommunen att rekrytera. I årets budget lägger vi därför på ytterligare för löneutveckling, och/eller personalens kompetensutveckling. Det är en signal om att det nu är dags att lägga större fokus på kommunens anställda. Det är dags för Danderyds kommun att ta fram en konkret handlingsplan för personalens kompetensutveckling och en strategi för arbetet kring Attraktiv Arbetsgivare.

 

Danderyds kommun har totalt åtta övergripande mål. Ett av dessa är att kommunen skall ha låg kommunalskatt. Måluppfyllelsen av detta enskilda mål är god. Kanske till och med långt över förväntan  givet dagens kommunala åtaganden och behov. Ett annat mål är god ekonomisk hushållning och att det skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. God ekonomisk hushållning är emellertid inte samma sak som låg kommunalskatt. Att skjuta upp nödvändiga renoveringar av skolfastigheter, vägar eller kajer är inte att hushålla effektivt. Det är att skjuta fram ansvaret på framtida generationer. Att inte investera i barn och ungas utbildning är ofta mycket dålig ekonomisk hushållning på längre sikt. Att inte ta hand om de äldre på ett värdigt sätt är inte bara dålig ekonomi, utan sänder fel signaler till medborgarna. Vi måste kunna lita på att kommunen ställer upp och erbjuder trygghet och hög kvalitet, det är grunden för att bygga en framgångsrik kommun.

Snart är mandatperioden över. Några nya viktiga projekt kommer att genomföras eller är på väg att genomföras. Idrottshallen i Mörby är invigd, renoveringen av Friberga pågår, nya förskolor har färdigställts, men ännu saknas många viktiga pusselbitar; studentbostäder, särskilda boenden och gruppboenden. Viktigast av allt för oss socialdemokrater är att värna de verksamheter som ska fylla byggnaderna i vår kommun. Det handlar om skapa bästa möjliga förutsättningar för förskolan och skolan, äldreomsorgen,  kulturen och idrotten. Det är fokus för vår budget och vår politik.

Nedan redovisar vi våra förslag. Alla satsningar är utöver det budgetförslag som lagts av M och C och Kd.

 

Danderyd ska bli så mycket bättre med omsorg och omtanke.

 

Vår Vision

Danderyd är en mycket bra kommun som har förutsättningar att bli så mycket bättre. Vi socialdemokrater vill se att Danderyd blir mer omsorgsfull om alla sina medborgare så att alla kan få möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar och få förverkliga sina mål.

 

I Danderyd ska alla barn garanteras en god och trygg uppväxt och de bästa möjligheterna till utbildning och omsorg. Danderyds elever presterar bland de bästa resultaten i landet – men skolorna kan ges bättre förutsättningar för att bli så bra som de skulle kunna vara. Alla elever måste få det stöd de behöver med så tidiga insatser som möjligt. Kommunen bör se till att göra det möjligt för forskning och framgångsrika arbetssätt att sprida sig och prägla våra förskolor och skolor. Lärare ska lära av varandra och gemensamt ta ansvar för att lyfta alla elever till högre nivåer. Kommunen kan underlätta genom att utveckla karriärvägar för lärare och genom en proaktiv och föredömlig personalpolitik ska vi underlätta för skolorna att rekrytera och behålla de mest lämpliga lärarna och skolledarna.

 

Vi ser att det finns särskilt ett område som är eftersatt och det är skolornas fritidshemsverksamhet. Vi behöver fler vuxna i verksamheten för att göra det möjligt att ge barnen bättre stöd, t ex med läxläsning. Vi kommer därför att satsa särskilt på fritidshemmen även i 2014 års budget.

 

Genom att arbeta målmedvetet kan Danderyd komma tillrätta med de miljöproblem som vi brottas med. Vi ska planera långsiktigt för att komma tillrätta med buller och partikelproblematiken kring våra genomfartsvägar. Vi ska jobba för att människor ska välja att åka kollektivt genom att planera för infartsparkeringar, bygga tunnel för E18 och jobba för att tunnelbanan byggs ut norrut mot Täby och Arninge.

 

Vi socialdemokrater vill ge Danderyds invånare hög kvalitet och frihet att välja mellan olika utförare inom välfärdssektorn. Vår syn på välfärden utgår ifrån våra värderingar om frihet, omtanke, jämlikhet och gemensamt ansvarstagande. Alla ska vara med och bidra till välfärden och alla ska ha rätt att få ta del av skola, vård och omsorg av hög kvalitet och som finansieras gemensamt. Det behövs därför en god balans och rättvisa spelregler mellan kommunala, ideella och privata alternativ. Kommuninvånarna har fått en större valfrihet att välja utförare, men privatisering ska ske på ett sätt att det bidrar till just valfrihet och högre kvalitet, det får inte ha ett egenvärde och får inte i slutänden bli kostnadsdrivande så att det inverkar negativt på kommunens ekonomi. Valfrihet innebär också möjligheten att välja ett kommunalt alternativ. Vi strävar efter att skattepengar ska användas på bästa sätt. Det ska inte gå att tumma på kvaliteten och på så sätt göra stora vinster. För oss socialdemokrater är kvaliteten i skolan, vården och omsorgen det viktiga. Kvalitet inom dessa områden omfattar bl.a. hög personaltäthet. Personalen är den viktigaste resursen för att kunna leverera tjänster i skola vård och omsorg och ska ha hög status och bra betalt. De ska uppmuntras till vidareutbildning och ha en god arbetsmiljö. För att upprätthålla hög kvalitet krävs att tillsynen blir strängare. Vi kräver därför lika insyn och öppenhet i alla verksamheter, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi. Politiken ska ta ansvar för kvaliteten i välfärden. Den kan inte regleras av marknadsmekanismer.

 

Våra utgångspunkter

Utgångspunkten för att skapa en god service och omsorg till kommuninvånarna är att ekonomin är välskött och i god balans.  Resurser ska fördelas efter behov och skattepengar ska inte slösas bort. Då krävs att kommunens organisation ständigt utvecklas för att fungera så effektivt som möjligt. Genom att skapa ordning och reda i välfärden kan vi höja kvalitetsambitionerna. Kvalitet ska få kosta men pengarna ska användas så effektivt som möjligt. Kortsiktighet i välfärden drabbar enskilda människor hårt. Det är svårt att tvingas byta skola, förskola eller hemtjänst om utförare plötsligt lägger ner verksamheten. Därför är det viktigt att ställa krav på kompetens, seriositet och långsiktighet när kommunen ger tillstånd att starta nya välfärdsverksamheter. Valfriheten ska gynna medborgarna.

Vi anser att pengsystemen behöver ses över. En viktig princip är att utförarna ersätts för verkliga behov och kostnader. Skolpengen ska i större utsträckning utformas efter elevernas individuella behov, och inom vården ska särskild hänsyn tas till vårdtyngd. Det finns också anledning att acceptera att de kommunala utförarna i vissa fall kompenseras utöver gemensamma avtal. När privata utförare lägger ner verksamhet, t ex på hemtjänstens område, så har kommunen ändå det yttersta ansvaret för att erbjuda välfärd. Då är det rimligt att de kommunala utförarna under speciella omständigheter också kompenseras för detta utökade ansvar.

 

Vi socialdemokrater i Danderyd anser att kommunen måste satsa ytterligare på att utvecklas mot att bli en attraktiv arbetsgivare. Anställda ska ges möjlighet att utvecklas, att ta ansvar och bli sedda som den tillgång de är för kommunens förmåga att leverera service till medborgarna. En sådan personalpolitik måste utformas i nära samarbete med de fackliga organisationerna.  Alla ska ha möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Heltidsanställningar bör utgöra normen för anställning i kommunen, med deltid som en möjlighet om den anställde önskar det.

 

Vi ser fortfarande tecken på att det finns strukturella orättvisor mellan kvinnor och män. Det är fortfarande kvinnor som dominerar i vård och omsorgsyrkena. Samtidigt som männen dominerar vid chefstillsättningar. Nu är det dags för Danderyds kommun att på ett konkret och målmedvetet sätt komma till rätta med det här. Vi ser fram emot en större jämställdhet på olika nivåer i den kommunala organisationen.  

 

Ekonomiska förutsättningar

Politiken på kommunal nivå får stor betydelse för hur Sverige klarar sig på lite längre sikt. Om vi klarar utbildningsfrågan så står vi oss starkare i framtiden.

Det svåra läget internationellt ställer stora krav på den ekonomiska politiken i Sverige. Starka offentliga finanser är helt avgörande. Men det gäller också att göra rätt saker. Det kommer att krävas investeringar i det som långsiktigt bygger Sverige starkt – utbildning, infrastruktur och bostäder. Här kan Danderyd vara med och påverka i rätt riktning. Vi ska satsa på förskolan och skolan och se till att unga människor kan och vill bosätta sig i vår kommun.

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning sätter många kommuners ekonomi under stor press – inte minst Danderyds. Vår befolkning blir allt äldre och vårdkrävande samtidigt som allt färre unga har råd att bosätta sig i kommunen. På sikt urholkas skatteunderlaget. Nu gäller det att vi visar politisk handlingskraft och vilja. Vi måste se till att skapa förutsättningar för unga, såväl studerande som de som är ute och jobbar, att leva och bo och betala skatt i vår kommun.

 

Socialdemokraternas har yrkanden för 2014 på sammanlagt 63,9 miljoner kronor. Vi finansierar detta med hjälp av AFA pengar som återbetalas under 2013 (18 MSEK) samt 2014 (8 MSEK), vilket totalt ger 26 MSEK. Därutöver föreslår vi en höjning av kommunalskatten med 38 öre för 2014. Skatten i Danderyd kommer med vårt förslag fortfarande vara bland de lägsta i landet - men den ger förutsättningar för en bättre verksamhet.

 

Kommunstyrelsen (+2,4  MSEK)

 

Mot bakgrund av ökade krav på personal vid KLK så föreslår vi att kommunledningskontorets ram tillförs ytterligare 2 %, motsvarande 0,6 MSEK. Resurser ska användas till ytterligare löneutveckling, och/eller kompetenshöjande aktiviteter.

 

Vi yrkar också att kommunstyrelsen får de medel de begärt för nödvändiga och angelägna IT-satsningar om 1,8 MSEK vilket majoriteten föreslagit skall förskjutas till 2015. Kommunens IT-system behöver snarast komma till rätta med de brister som identifierats.

 

Fastighetsnämnden (+0,2 MSEK)

Mot bakgrund av ökade krav på personal samt att vi behöver stärka kommunens varumärke som en kommun som betalar konkurrenskraftiga löner,  så föreslår vi att administrativa kostnader för löner samt konsulter/utredningar  tillförs ytterligare 2 %, motsvarande 0,2 MSEK. Resurser ska användas till ytterligare löneutveckling, och/eller kompetenshöjande aktiviteter.

 

Byggnadsnämnden (+0,2 MSEK)

Personalen är välutbildad och erfaren. Dock är arbetsbelastningen hög på vissa nyckelfunktioner, och organisationen är känslig då det saknas backupp för dessa funktioner. Ansträngningar görs för att uppnå en effektiv och rättssäker handläggning. Vi anser att nämnden bör tillföras ytterligare medel för att kompensera för ökade krav på personalen, samt att det är viktigt att kommunen kan betala konkurrenskraftiga löner. Vi förslår därför att nämnden får ett ytterligare påslag om 2 % på lönekostnaderna att användas till ytterligare löneutveckling, och/eller kompetenshöjande aktiviteter.

 

Miljö och hälsoskyddsnämnden (+0,2 MSEK)

Arbetsläget på kontoret är fortfarande ej stabiliserat utan är under fortsatt uppbyggnad. Arbetsbelastningen kommer att vara fortsatt hög under 2014. Det är därför viktigt att skjuta till extra resurser till personalutveckling. Vi föreslår därför att nämnden får ett ytterligare påslag om 200 tkr att användas för sådant ändamål som stärker personalens trivsel och möjlighet till kompetensutveckling

 

Kultur och fritidsnämnden (+2,6 MSEK)

 

Ett ambitiösare och rättvisare alternativ

Vi socialdemokrater har uppfattningen att aktiva och målmedvetna satsningar på kultur och fritid ska vara en självklarhet i dagens Danderyd. Alla invånare ska ha rätt till en rik och meningsfull fritid oberoende av egen ekonomisk situation. Vi vill att kommunen tar ett större ansvar för satsningar på idrottsanläggningarna och att man återtar kontrollen, ägandet och ansvaret för alla idrotts- och fritidsanläggningar som etablerats på kommunens mark. Vi vill att kommunen i huvudsak avskaffar principen om kommunal borgen, dvs Danderydsmodellen, för finansiering av fritidsanläggningar i föreningsregi på kommunala idrottsplatser. Alla föreningar som etablerar sig i kommunen och som driver verksamhet ska kunna förvänta sig samma stöd och tillgång till kommunens idrottsplatser. Det är inte rimligt att föreningar ska skuldsätta sig och ta över ansvaret för investeringar som kommunen borde ta ansvar för. Det gäller t ex konstgräsplaner och ishallar. Tillgången till dessa anläggningar ska fördelas efter föreningarnas behov och medlemsantal. Den nuvarande situationen där föreningar tvingas låna upp pengar för att investera i angelägna idrottsanläggningar är djupt otillfredsställande ur flera synvinklar. Det leder till att idrottsföreningarna tvingas ta ut höga avgifter för idrottsaktiviteterna vilket medför att inte alla barn och ungdomar har råd att delta i den utsträckning som de önskar. En annan nackdel är att ansvarsfrågorna blir oklara. Om olyckan är framme kan det vara svårt att fastställa vem som har ansvaret för säkerheten. Ytterst faller ansvaret på kommunen att se till att anläggningarna är säkra och trygga för allmänheten och de anställda som arbetar där. Det är därför naturligt att kommunen också ser till att anläggningarna sköts på ett bra sätt. Nuvarande situation vid t ex ishallarna, gör att det är svårt att veta vem som ytterst ansvara för säkerheten. Det är inte bra. Ytterligare en aspekt är att det är viktigt att de anläggningar som finns på kommunens mark och som nyttjas av en stor del av kommuninvånarna också underhålls på ett tillfredsställande sätt. Nuvarande ishallar är överbygga utomhusrinkar. De är inte byggda för att också vara energisnåla och miljöeffektiva. På sikt vill vi Socialdemokrater att nuvarande hallar ersätts med nya som är byggda funktionellt och miljöeffektivt. Socialdemokraterna i Danderyd vill också se fler satsningar för att tillgodose spontanidrottandet. Vi vill att kultur- och fritidsnämnden får som uppdrag att utreda var en skatepark skulle kunna anläggas. Vi vill satsa pengar på en anläggning som är såväl estetiskt tilltalande som spännande. Flera anläggningar finns i Stockholms län som kan användas som förebilder, t ex skateparken i Gustavsberg i Nacka kommun.

 

Kultur och fritid - ett egenvärde

Kultur är viktigt – i många olika former och uttryck. Den förmedlar inte bara det som är vackert utan också sådant som utmanar och provocerar. Den kan ibland uttrycka och kanalisera åsikter och vara utgångspunkten för att diskutera nya idéer och tankar. För barn och unga kan den vara inspiration och upplevelse som sätter fart på fantasi och kreativitet.

Kulturupplevelser kan också handla om att få drömma sig bort, att bryta tankemönster, att börja ifrågasätta. I bästa fall få upptäcka idéer och tankar som någon annan formulerat, och som sedan leder till nya utgångspunkter för samtal, debatter och kunskaper. Som barn och ungdom är det ibland en upplevelse i sig själv att besöka en teater, ett konserthus, att åka till stan och se en film, en konsert, eller en pjäs som sedan blir en upplevelse man kan dela med sina kompisar. Det bidrar till att utveckla sammanhållningen bland våra unga och ge ny energi till relationerna.

 

Kulturhundralapp till Danderyds förskolor, grundskolor och gymnasier

Vi tycker att det finns anledning att stötta barns och ungas kulturkonsumtion. Och att förskolor, skolor och gymnasier har särskilda öronmärkta pengar för det ändamålet. Under en lång rad av år har dessa verksamheter kämpat med effektiviseringskrav. Resultatet har blivit att det för många verksamheter helt enkelt har blivit en omöjlighet ekonomiskt att se till att barnen får en eller flera kulturupplevelser under ett år. Vi föreslår därför att varje barn som går i förskola, skola, eller gymnasium i Danderyd skall utöver ram få en summa om 100 kr per barn och år att använda för kulturella upplevelser. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är att skapa förutsättningar för ett levande, demokratiskt samhälle. Barnen i Danderyd ska få särskilda medel för kulturupplevelser som kan bidra till mer kreativitet och stimulans. Vi kan konstatera att kulturen på många sätt hamnat i skymundan i det borgerligt styrda Danderyd. Man har lågt ställda ambitioner och få förslag, idéer och initiativ på kulturens område. Vi har litet kulturutbud, dyr kulturskola och höga avgifter för kultur och fritidsaktiviteter.  I många kommuner, inte bara i Danderyd, skär man kraftigt ner på kultur och fritid, samtidigt som avgifterna är höga. Det utarmar kulturlivet och hämmar möjligheterna att skapa fler jobb i den sektorn. Genom att skapa och öronmärka en kulturhundring för barnen i Danderyd stimulerar vi våra barn och bidrar samtidigt till att kulturinstitutionerna får fler besökare. Socialdemokraterna i Danderyd yrkar att kommunfullmäktige skjuter till extra resurser för detta ändamål. Kulturhundringen ska omfatta alla barn inskrivna i förskola, grundskola och gymnasium i Danderyds kommun oavsett var barnet har sin hemvist. För kulturhundralappen budgeterar socialdemokraterna 0,9 MSEK för 2014.

 

Kultur i omsorgen

Vi skjuter också till extra kulturpengar till våra äldre som bor på särskilda boenden och dagcentraler. Det betyder mycket att få möjlighet till kulturupplevelser när man har begränsade möjligheter att ta sig till kulturinstitutionerna. Då ska kulturen komma till äldreboendena! Eftersom möjligheterna att utöva kultur ser så olika ut i livets olika skeenden så anser vi socialdemokrater att det behövs mer satsningar på kulturens områden än det vi ser idag. Att bryta trenden av utanförskap för grupper som inte kan delta på lika villkor är en viktig uppgift för vår kommun. (0,3 MSEK)

 

Kulturskolan och fritidsgårdarna

Kulturbudgeten och kulturverksamheter är områden som majoriteten i Danderyd väljer att skära ner på. Det naggas i kanten år från år. Det gäller såväl avgifterna till Kulturskolan som höjs som att fritidsgårdarna får minskade resurser. I budgeten för 2014 vill vi därför sänka avgifterna och se till att återställa fritidsgårdarnas budget till 2011 års nivå. Det ska ses som ett första steg. På sikt skulle vi vilja se större satsningar på detta område. Vi socialdemokrater anser att alla barn och ungdomar ska beredas möjlighet att utveckla sina musikaliska kunskaper och färdigheter oberoende av familjens ekonomiska förmåga. Därför avsätter vi socialdemokrater motsvarande en generell sänkning av deltagaravgifterna med 10 procent.

 

När det gäller fritidsgårdarna anser vi att det är viktigt att alla, även de som inte deltar i föreningsorganiserade aktiviteter, skall ha tillgång till andra bra mötesplatser. En enkel fritidsgård i alla kommundelar borde vara en självklarhet. Vi vill ha våra yngre tonåringar i kommunen på kvällar och helger. Livsstilsstudierna visar att våra ungdomar konsumerar alkohol, i något mindre omfattning än tidigare, men att missbruk av cannabis ökat, och då särskilt pojkar på gymnasiet. På fritidshemmen finns vuxna som bryr sig och fältassistenter och polis kan på ett naturligt sätt upparbeta förtroendefulla relationer med de unga. Vi har inte råd att förlora unga människor i missbruk. Fritidsgårdarna utgör viktiga drogfria och positiva miljöer för unga människor. Större satsningar behöver alltså göras på den kommunala fritidsgårdsverksamheten dels genom utökat öppethållande på befintliga fritidsgårdar och dels genom att vi på sikt ser till att det finns en fritidsgård i varje del av kommunen. Vi vill därför att kultur- och fritidsnämnden utreder på vilket sätt vi kan möta de ungas behov av mötesplatser. Vi avsätter 0,7 MSEK för att göra det möjligt för fritidsgårdarna, (Pavven) att återanställa personal så att man därmed kan garantera öppethållning.

 

En långsiktig kulturpolitik

Socialdemokraterna vill se ett mer ett långsiktigt tänkande när det gäller kommunens kulturpolitik – en strategi för vad vi vill mer långsiktigt. Därför anser vi att kommunen helt enkelt behöver arbeta fram ett heltäckande kulturpolitiskt handlingsprogram som kan fungera som ledstjärna för många år framåt.

 

Administration

Vi tillför ytterligare 200 tkr till kultur och fritidsnämndens budget för ytterligare löneutveckling och/eller kompetenshöjande åtgärder

 

Yrkanden

 

För kultur- och fritidsnämnden yrkar vi:

 

 • att särskilda pengar avsätts till kultursatsning för barn och unga, den s.k. kulturhundralappen (0,9 MSEK)
 • att särskilda pengar finns tillgängliga för kultur inom äldreomsorgen (0,3 MSEK)
 • att deltagaravgifterna i kulturkolan sänks med 10 procent istället för att höjas enligt förslag från majoriteten (0,5 MSEK)
 • att fritidsgårdarna tillförs medel om (0,7 MSEK)
 • att kultur och fritidsnämnden utreder på vilket sätt vi kan möta de ungas behov av mötesplatser.
 • att kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda var en skatepark skulle kunna anläggas.
 • att den s.k. Danderydsmodellen, d v s föreningsägda och finansierade anläggningar på kommunens mark, avskaffas.
 • att nämnden tilldelas ytterligare medel för löneutveckling, och/eller kompetenshöjande åtgärder (0,2)

 

Tekniska nämnden (+ 0,2 MSEK)

 

Tekniska nämnden erhåller i vår budget ytterligare 200 tkr att användas för ytterligare löneutveckling, personalvård, eller kompetenshöjande aktiviteter.

 

Barn - och utbildningsnämnden (BUN) (+44,5 MSEK)

 

En skolpolitik med satsningar på ökad kunskap

Kunskapsresultaten i skolan sjunker generellt i Sverige. Vi hävdar oss inte längre lika självklart som vi gjorde för några decennier sedan. Eleverna i Danderyd fortsätter att prestera på en förhållandevis hög nivå, beroende på att föräldrar i Danderyd både kan och vill stötta sina barn på ett sätt som gör att de klarar skolgången, trots att resurserna är begränsade. Det viktigaste för att utveckla och förbättra förskola och skola är tillgång till välutbildade och kompetenta lärare. Löneutvecklingen har varit positiv de senaste åren, och utöver avtalen medger Lärarförbundet att en betydande löneglidning äger rum, eftersom bristen på kompetenta lärare är stor och konkurrensen om lärarna mellan Stockholms läns kommuner hårdnat väsentligt. Det är positivt att lönerna ökar i förskola och skola, men det innebär samtidigt att uppräkningen av pengen är otillräcklig. Socialdemokraterna vill se ökade investeringar i kunskap, såväl i de tidiga åldrarna som hela vägen upp till gymnasiet. Vi vill att Danderyds skolor inte bara ska hävda sig väl i svenska jämförelser, utan även i jämförelse med norra Europas bästa skolor. Idag kvalitetsgranskas förskolor och skolor kontinuerligt och jämförs med andra skolor i regionen. Barn och utbildningsnämnden bör därutöver få i uppdrag att utreda och  initiera en kontinuerlig benchmarking gentemot jämförbara nordeuropeiska storstäder.

 

Socialdemokraternas skolpolitik har som målsättning att skapa en skola med skickliga skolledare, engagerade och kompetenta lärare och trygga och intresserade elever som utifrån sina förutsättningar utvecklas och lär sig. Att utgå från eleverna innebär att skolan måste ändra och anpassa sitt sätt att arbeta utifrån de elever och elevgrupper som finns i skolan. Skolan måste ges utrymme och förutsättningar att anpassa lärarnas tid och arbetsuppgifter utifrån elevernas behov. Vi bör sträva efter en mer flexibel skola som gör det möjligt för fler barn att nå målen. Kommunen ska erbjuda rätt förutsättningar för förskolor, skolor och gymnasiet att erbjuda en högkvalitativ utbildning. Varenda unga ska klara skolan oavsett bakgrund – det är utgångsläget! 

 

Handlingsplan för att öka andelen förskollärare

Förskolan är en mycket viktig verksamhet som har förutsättning att påverka barns tidiga utveckling. Barn som har tillgång till bra förskolor klarar skolgången mycket bättre. Det är i förskolan barnet får chans att utveckla språket som är en mycket viktig nyckel för att tillgodogöra sig kunskaper. Förskolan är särskilt bra på att utjämna och i positiv bemärkelse kompensera barnens olika hemmiljöer. Forskning och erfarenhet visar att språkutvecklingen är som intensivast i förskoleåldern och under de tidiga skolåren. Det är genom den sociala samvaron med andra som barnet upptäcker språket. Och genom samvaro med andra barn och vuxna med större kunskaper får de hjälp att utvecklas. Det är därför som det är så viktigt med hög pedagogtäthet i verksamheterna. I Danderyds kommun når vi idag inte upp till det mål om minst 50% andel utbildade förskollärare i verksamheterna som vi uppställt. Nu är det dags att utveckla en konkret handlingsplan som bryter den negativa utvecklingen. Lönenivån måste successivt höjas. Men andra åtgärder måste också vidtas. En del handlar om att påverka regeringen att öka antalet utbildningsplatser, men kommunen kan också underlätta genom att ge bättre möjlighet för anställda inom barnomsorgen att vidareutbilda sig. Barnsskötarna på förskolorna är också viktiga. Det handlar inte bara om att vidareutbilda barnskötare till förskollärare, utan också om att se till att all personal på förskolorna har minst barnskötarutbildning. Barnen har rätt till utbildad personal, och kommunens anställda har rätt till relevant utbildning. Socialdemokraterna yrkar att Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en konkret och ekonomiskt realistisk handlingsplan för att säkerställa att målet om en 50% pedagogtäthet i förskolan uppnås senast 2016.  

 

Kompensation för löneökningar

I 2013 års budget kompenserades skolorna för en del av de löneökningar som det löneavtalet medförde. En särskild pott tillfördes om 5,7 MSEK. Dock undantogs elevassistenter och fritidshemspersonal. Vi reagerade mycket starkt förra året på att verksamheten för särskilt stöd i skolan och fritidshemmen blev föremål för besparingar, och yrkar därför att dessa verksamheter kompenseras retroaktivt med 0,1 MSEK för verksamheten särskilt stöd (elevassistenter) samt 0,9 MSEK för verksamheten fritidshem (fritidspedagoger). Dessa två verksamheter har synnerligen stor betydelse för att verka för att alla elever får möjlighet att uppnå kunskapsmålen.

 

Kompetensutveckling och lärarnas betydelse

Det är angeläget att från politikens sida arbeta långsiktigt för att stärka läraryrkets status. En viktig del är lönen och individens möjlighet att göra karriär och kontinuerligt få möjlighet till kompetensutveckling. En kommun som vill behålla och kunna rekrytera kompetenta lärare måste vara beredd att satsa ordentligt och långsiktigt. Redan år 2020 befaras en brist på 43 000 lärare i Sverige. Utan en genomtänkt strategi för att attrahera kompetenta lärare kommer krisen att slå hårt även mot vår kommun. Bristen på utbildade pedagoger gäller även på förskolans område.

Vi vill poängtera att det nu är mycket angeläget att skapa ekonomiskt utrymme för att höja kompetensen och skickligheten hos lärare och pedagogisk personal.

Vid sidan av olika former av kompetensutveckling så kan arbetsgivarna medvetet satsa på att lyfta fram duktiga lärare som ’goda exempel’, man kan ge utmärkelser och belöningar, samt låta lönen avspegla särskilt goda insatser. Vi vet från forskningen vad som karakteriserar en bra lärare. En bra lärare är duktig på att motivera och skapa positiva relationer med eleverna och tror på deras förmåga. De har förmågan att tydliggöra mål och riktlinjer för arbetet i klassrummet och involverar eleverna. De är också skickliga på att undervisa, har hög kunskapsnivå och förmår variera material och metoder för inlärning.

 

Regeringen har infört två nya karriärtjänster inom skolan som gäller fr.om. 1 juli 2013. Den ena är förstelärare, och den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Syftet är att stärka läraryrkets attraktivitet och tillförsäkra god undervisning för eleverna. Förstelärarna får en extra lön om 5 000 kr/månad. De ska i huvudsak vara kvar och undervisa, men har viss nedsättning av sin ordinarie undervisningsplikt för att leda och utveckla undervisningsarbetet. Nedsättningen i undervisning och/eller administration måste kompenseras fullt ut, vilket det inte gör idag. Sammanfattningsvis förutsätter  inrättandet  av karriärtjänster för lärarna ekonomiska förstärkningar. Det statliga bidraget behöver kompletteras med en höjning av skolpengen. Skickliga lärare ska ha bra lön och ges förutsättningar att jobba tillsammans med andra för att utveckla undervisningen. Men för att stärka läraryrkets status på lång sikt så hjälper det inte att öronmärka pengar för vissa lärare. Läraryrkets status måste höjas på sikt och det kan bl.a. ske genom att erbjuda alla lärare möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

 

Vi yrkar att Barn och utbildningsnämnden tillförs extra resurser för utbildning och fortbildning av lärare och förskollärare. Det ligger i linje med att Danderyds kommun behöver arbeta aktivt med att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare. Socialdemokraterna har redan aviserat att de s.k. AFA-pengarna som återbetalats till kommunen under 2013, samt de återbetalningar som med stor sannolikhet betalas tillbaka under 2014, bör avsättas till förmån för fortbildningsinsatser för bl.a. förskollärare och lärare. Under 2014 yrkar vi att 15 MSEK,(utav totalt 26 MSEK) tillförs Barn och utbildningsnämnden för utvecklingsinsatser för inrättandet av karriärtjänster, samt inom området nationella reformer, ökad kompetens om barn i behov av särskilt stöd och ökad andel högskoleutbildade inom förskola, skola och fritidshem. Majoritetens budgetförslag innehåller inga satsningar i den riktningen. M, C och Kd är som vanligt ”nöjda” med det som uppnåtts. Det är särskilt oroväckande mot bakgrund av att det föreligger behov som barn och utbildningsnämnden identifierat och som den styrande majoriteten ej prioriterar, t ex behov av fördjupade kunskaper om läroplansmål och IT i undervisningen. De extra medel som vi tillför kan även användas för vikarieersättning för att stimulera och göra det möjligt för skolorna att förbättra måluppfyllelsen på dessa områden.

 

Under senare tid har lärarnas betydelse för elevernas kunskapsutveckling diskuterats och många varningsklockor klämtar som måste tas på stort allvar. Vi avsätter därför särskilda resurser för att underlätta för lärare att vara lärare. Den administrativa bördan har ökat successivt och kommit att dominera lärarnas arbete allt mer. Utvecklingen behöver brytas och förutsättningarna för lärarna att ägna sig åt elevernas undervisning behöver förbättras väsentligt. Vi föreslår därför att skolorna i Danderyd får möjlighet att anställa lärarstuderande som lärarassistenter. Lärarstuderande ges möjlighet att prova på jobbet och befintliga lärare får avlastning. De skolor som väljer att pröva den modellen får ekonomisk kompensation för detta. Vi yrkar att Barn och utbildningsnämnden tillförs 3 MSEK under 2014 för skolor som väljer att anställa lärarstuderande som lärarassistenter.

 

 

IT-mognad

Socialdemokraterna anser också att det är viktigt att stötta ansträngningarna att digitalisera förskola och skola. I Danderyd har vi kommit en bit på väg genom att introducera 1-1 satsningar. Men för att skolans IT-mognad ska utvecklas snabbare krävs mer resurser. Och det är angeläget. IT i skolan är att öppna möjligheterna för elevers lärande. Det gäller att utnyttja teknikens fördelar för att stötta elevernas utveckling. IT är ett pedagogiskt verktyg som eleverna behöver för att möta framtiden. En gedigen digital kompetens förutsätter att skolorna har en stabil och tillgänglig infrastruktur med stor öppenhet i form av nätverk, digitala resurser och verktyg. Målet är att alla elever inom en snar framtid ska ha tillgång till datorer eller surfplattor i undervisningen. Särskilda projektmedel behövs för att skapa förutsättningar för ett mer organiserat erfarenhetsutbyte kring IT-användning på skolans och förskolans område. Det är också nödvändigt med olika typer av försöks- och forskningsprojekt som syftar till att studera befintliga undervisningsformer, samtidigt som nya kan utvecklas. IT ska integreras i den dagliga undervisningen. Den nya skollagen ställer krav på att skolan ska bemästra och tillhandahålla moderna verktyg. Kommunen har ett ansvar för att göra det möjligt. Med särskilda projektmedel kan förutsättningar skapas för att initiera strukturer kring digitaliserings-processen, t ex möjliggöra för skolan att avsätta tid, plats, former och rutiner för att sprida goda exempel, erfarenheter, tips och annat relevant material. Inom det här området synes det vara särskilt lämpligt med professions-utveckling genom instiftande av särskilda karriärtjänster. Det bör i ett första steg utredas. IT användning ska betraktas som ett grundläggande och viktigt verktyg för att uppnå en likvärdig och modern utbildning. För att påskynda IT-mognaden i förskola och skola yrkar socialdemokraterna att nämnden tilldelas 0,5 MSEK under 2014 för att kartlägga behov och ta de första stegen mot kompetenshöjning inom detta område.

 

Fritidshemmen behöver en ordentlig satsning

Fritidshemmen är ytterligare ett område som behöver mer resurser. Fritids ska på samma sätt som skolan syfta till att stödja barnens intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling. Det ska finnas utrymme för såväl fria aktiviteter som mer stödjande, t ex läxläsning. Verksamheten är viktig och ska bidra till att skapa sammanhang och helhet i skoldagen. Man ska erbjuda en meningsfull fritid och en god omsorg. Detta kräver en högre personaltäthet än den vi har idag.  Fritidshemmen lever inte upp till sin fulla potential. Vi ser framför oss att de i högre grad skulle kunna bidra till att stimulera barnens utveckling och lärande, kort sagt att det pedagogiska uppdraget måste tas på allvar och att det finns resurser att leva upp till skollagens intentioner. Stora barngrupper gör att omsorgsambitionerna inte går att förverkliga. Det behövs fler fritidspedagoger för att skapa en meningsfull verksamhet. Personaltätheten behöver bli högre och barngrupperna mindre, för att se till att barnen får en god omsorg och en god pedagogisk kvalitet. Många föräldrar idag är oroade över att barnen inte blir sedda som individer och att de ska bli mobbade, det visar Kommunals rapport ”Har någon sett Matilda?”. Barngrupperna har dubblerats på 30 år och det är nästan tre gånger så många barn per vuxen. Vi socialdemokrater anser att det är en oroande utveckling. Alla barn förtjänar en trygg och utvecklande verksamhet. Föräldrar ska kunna känna sig trygga när barnen är på fritidshemmet. De ska inte behöva känna press att hämta tidigt för att de inte litar på att barnen har det bra. Fritidshemmen har en viktig uppgift att stötta barnen i skolarbetet. Verksamheten ska bidra och stötta måluppfyllelsen i skolan. Vidare ska verksamheten motverka mobbning och slutligen också kompensera för barns olika uppväxtvillkor och behov. Mer resurser behövs för att få mindre barngrupper och högre personaltäthet samt för att öka fritidshemmens förutsättningar att kompensera för barns olika villkor och behov.

 

Reell valfrihet inom förskola och skola för alla barn och ungdomar

Socialdemokraterna är för valfrihet inom välfärdens olika områden. I Danderyds kommun kan föräldrar välja mellan olika alternativ när det gäller förskolor och skolor och göra medvetna val. I stor utsträckning får man också förstahandsvalen tillgodosedda. Valfriheten förutsätter dock att det finns en viss ’luft’ i systemet, d v s vi måste överdimensionera verksamheterna på ett sätt så att det i praktiken blir möjligt att faktiskt välja. Det påverkar planeringsförutsättningarna och kostnadseffektiviteten. En verklig valfrihet förutsätter att det jag vill ha verkligen också finns att tillgå. Och att det finns plats för mitt barn. En grupp barn som har särskilt svårt att få sina behov tillgodosedda i en liten kommun som Danderyd är barn med särskilda behov. Den gruppen av barn har en begränsad valfrihet. Här behövs ansträngningar göras för att alla barn ska kunna få mer valfrihet. En väg att gå är att kommunen ingår samarbetsavtal med andra kommuner för att på så sätt öka möjligheterna för kommunens barn att också välja alternativ utanför kommungränsen. I dag hamnar Danderyds barn per automatik sist i kön när det gäller att söka en specialskola/särskola utanför kommunen. Det medför i praktiken att barn med särskilda behov har en väldigt begränsad valfrihet såväl inom kommunen samt tillgång till plats i angränsande kommuner. Barn med särskilda behov kan söka plats i skola utanför kommunen men hamnar då sist i deras kö.

Socialdemokraterna i Danderyd yrkar

att Barn och Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett avtal för samverkan mellan kommunerna i Stockholms län i syfte att underlätta för Danderyds barn att få ökad valfrihet och tillgång till skolor för barn med särskilda behov. Barn och utbildningsnämnden får också ett uppdrag att utreda på vilket sätt som valfriheten kan ökas också för barn med särskilda behov. Förslag på åtgärder bör behandlas av nämnden skyndsamt.

 

 

Flexiblare, behovsanpassad omsorgstid och peng efter faktisk öppettid

 

25-30 tim/vecka vid föräldraledighet, studier eller arbetslöshet

I Danderyds kommun garanteras alla barn tillgång till förskola eller pedagogisk omsorg 20 timmar per vecka. På vissa enheter kan föräldrarna omfördela dessa 20 timmar så att barnen får fler timmar per vecka under terminerna och motsvarande färre timmar under lovveckor. Detta gäller för kommunens förskolor. Förskolorna beslutar på vilket sätt dessa timmar kan förläggas så att det passar med verksamheterna. Socialdemokraterna i Danderyd vill utöka till 25 timmar per vecka, med möjlighet upp till 30 tim/vecka med undantag för lovveckor enligt nuvarande regelsystemet. Det huvudsakliga skälet är barnperspektivet. Förskolans pedagogiska uppdrag är allt mer betydelsefullt för barnens utveckling och forskning visar att barn som har tillgång till förskolans verksamhet klarar sig bättre i grundskolan. Förläggningen av tiden bör göras med hänsyn till barnens behov av en god verksamhet och föräldrarnas behov av avlastning. (3,5 MSEK)

 

Möjlighet att utöka ramtiden från 50 till 57,5 tim/vecka

Vi anser att det behövs en flexiblare inställning till omsorgstiden för både barnomsorg och skolbarnsomsorg, där dagens 50 timmar/vecka vid behov ska kunna utökas till 57,5 timmar/vecka. Flera andra kommuner i regionen har betydligt generösare ramtider än så. Danderyds låga ramtid skapar stora svårigheter för föräldrar som arbetar exempelvis inom sjukvården, där arbetstiden börjar kl. 07.00 och för föräldrar med långa restider. För barnets del kan detta innebära att hon/han måste vistas på flera olika ställen under en och samma dag. I dagens system är föräldrarna hänvisade till att själva ”förhandla” med förskolan och majoritetsbesluten blir avgörande. Vi föreslår att där behov föreligger ska en förskola kunna få extra resurser för att öppna tidigare på morgonen. Hur detta ska organiseras mer i detalj behöver självklart utredas, men vi tänker oss någon form av ansökningsförfarande baserat på ett faktiskt behov.

 

Anpassning av pengen till förskolorna efter faktiska öppettider

Med nuvarande pengsystem utbetalas samma peng till alla förskolor, oavsett den faktiska öppettiden. Öppettiden bestäms inom den fastställda ramtiden efter föräldrarnas önskemål om omsorgstid. Detta innebär att vissa förskolor, som har öppet betydligt kortare tid än ramtiden, får lika mycket betalt som de som har öppet i princip fulla ramtiden. Dessutom är det väl känt att en del förskolor pressar föräldrar att acceptera kortare tider än de egentligen skulle behöva.

En anpassning av bidraget till de faktiska öppettiderna skulle dels ge en bättre hushållning med kommunens resurser, dels garantera att familjerna verkligen får den omsorgstid de har rätt till. För att kunna beräkna de ekonomiska konsekvenserna av förslaget behövs dock en ordentlig kartläggning av föräldrarnas faktiska behov av omsorgstid samt en utredning av hur bidragssystemet sedan ska utformas i detalj. Vi yrkar att Barn och Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur pengen till förskolorna kan anpassas efter faktiska öppettider, samt att åskådliggöra hur skillnader i öppethållande slår ekonomiskt, med syfte att ta fram en mer rättvis modell för ersättning.

 

Skolutveckling

En del i ett tydligt politiskt ansvarstagande vad gäller kommunens skolutveckling handlar om att frigöra och avsätta medel för implementering av nationella reformer. Pedagoger behöver tillförsäkras kompetensutveckling avseende ny läroplan och nya kursplaner. Andra viktiga områden handlar om att generera ny kunskap och former för att garantera rättvis betygssättning och bedömningar. Det finns många utvecklingsområden som identifierats av barn och utbildningsnämnden. Socialdemokraterna i Danderyd vill att särskilda projektmedel avsätts för detta och har avsatt pengar i 2014 års budget. Vidare ser vi också ett behov av att höja kompetensen och nyttjandet av IT inom undervisningen. Här finns också behov av särskilda satsningar i syfte att snabba på IT-mognaden inom såväl förskola som grundskola. Det är viktigt att vända trenden med sjunkande resultat i den svenska skolan. I Danderyd är resultaten på en hög nivå nationellt, men det finns mer att ge innan vi når upp till målet att ha inte bara Sveriges bästa skola, utan internationellt sett den bästa skolan och de bästa pedagogerna. Lärarnas status och kompetens måste höjas.

 

Under senare tid har det blivit allt vanligare att föräldrar anlitar Läxhjälpsföretag för att stötta sina barn. Skolverkets Generaldirektör Anna Ekström har bl.a. uttalat att "Vi inte kan ha ett system som är beroende av att föräldrar ser till att deras barn klarar skolan". Skolverkets undersökningar visar hur skillnader mellan elevers resultat accelererat: mellan elever vars föräldrar gjort aktiva val och de föräldrar som inte gjort det. Även om det är positivt att skattesubventionen hjälper fler att förbättra sina resultat, så är det viktigt för oss socialdemokrater att alla elever får ta del av hjälpen. I grunden borde skattepengar som används på läxrut istället användas för att förbättra skolans resurser generellt. Genom att erbjuda läxhjälp till alla i skolan ser vi till att satsa även på dem vars föräldrar inte gör aktiva val. Skolan och fritidshemmen ska tillsammans tillhandahålla och satsa på läxhjälp. Vi ger skolorna ekonomiska förutsättningar att på riktigt kunna ge fler elever möjligheter att få läxläsningshjälp. Socialdemokraterna avsätter 5 MSEK för inrättandet av läxläsningshjälp i skolans/fritidshemmens regi för samtliga skolbarn i årskurs 1-9.  

 

Modern skolforskning visar att insatser för att stärka elever som har störst behov, tillsammans med insatser för att stärka lärarrollen och det pedagogiska ledarskapet kommer alla barn till del. Den generella kunskapsnivån ökar. När barn inte når målen, eller om det finns andra särskilda skäl så ska det bli möjligt att införa skolplikt på sommaren. Vi föreslår konkreta insatser för ökad undervisning för de barn som har störst behov. Inget barn ska lämna skolan utan att ha uppnått målen. Barn och utbildningsnämnden bör få ett uppdrag att utreda vilka barn som behöver extra stöd för att klara av målen och om det kan ske genom att erbjuda en extra sommartermin. Sommarskola ska vid behov erbjudas under hela grundskolan, inte bara för de äldsta barnen. Forskningen visar att tidiga insatser är avgörande för barnets kunskapsutveckling. Så det finns ingen anledning att vänta tills det är för sent! Vi vill ge alla Danderyds elever möjligheter till kunskap och lärande utifrån deras individuella förutsättningar. Frivillig sommarskola erbjuds alla grundskoleelever i kommunen efter behov, vid lämpliga kommunala skolor i kommunen. (3 MSEK)

 

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Arbetsmarknaden ställer högre krav idag än tidigare. En flexibel arbetsmarknad kräver att barnomsorg kan erbjudas barn på de tider som föräldrar måste arbeta. Vi är mycket glada att Danderyds kommun nu infört möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Det betyder mycket för ensamstående föräldrar, eller föräldrar som måste arbeta skift. Inom allt fler yrken förutsätts människor arbeta på obekväm arbetstid. Det gäller såväl inom vård och omsorg, som handelsanställda och inom olika typer av transportyrken, t ex busschaufförer, piloter, tunnelbana, taxi etc. I ett första skede har majoriteten beslutat om att familjer ska kunna ansöka om att få barnomsorg i det egna hemmet på obekväm arbetstid.  Vi bedömer att det bör finnas beredskap för att också anpassa något kommunalt daghem så att det kan vara öppet mer flexibelt på timmar under dygnet som föräldrarna har behov av omsorg. Vi bedömer att behovet troligtvis kommer att växa och är beredda att avsätta de resurser som krävs för att möta efterfrågan. Vi yrkar att BUN utreder förutsättningarna att utöka ramtiden väsentligt eller efter behov på någon kommunal förskola i kommunen så att det motsvarar det faktiska behov föräldrarna har. En utökad ramtid bör kompenseras.

 

Nämnd och Administration

Barn och utbildningsnämndens tjänstemän har successivt kommit att få ett allt större ansvar för frågor och utredningar som är av yttersta betydelse för kvalitetskontroll och utveckling av förskolan och skolan i Danderyds kommun. Mot den bakgrunden föreslår vi en förstärkning om 2% på nämnd och administration, att användas till personalens kompetensutveckling och löneutveckling (0,2 MSEK). Extra resurser behövs också för att periodvis kunna projektanställa personal. (0,8 MSEK)

 

Yrkanden

 

För barn- och utbildningsnämnden yrkar vi:

 

 

 • att Barn och Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och initiera en kontinuerlig benchmarking gentemot jämförbara nordeuropeiska storstäder.
 • att Barn och Utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en konkret och ekonomiskt realistisk handlingsplan för att säkerställa att målet om en 50% pedagogtäthet i förskolan uppnås senast 2016.
 • att verksamheterna för särskilt stöd och verksamheten fritidshem kompenseras retroaktivt med 0,1 MSEK elevassistenter samt 0,9 MSEK för fritidspedagoger
 • att Barn och Utbildningsnämnden tillförs 15 MSEK för utvecklingsinsatser för inrättandet av karriärtjänster, samt inom området nationella reformer, ökad kompetens om barn i behov av särskilt stöd, och ökad andel högskoleutbildade inom förskola, skola och fritidshem.
 • att Barn och utbildningsnämnden tillförs 3 MSEK att användas för att kompensera skolor som väljer att anställa lärarstuderande som lärarassistenter.
 • att under 2014 starta projekt för att öka IT-mognaden i skola och förskola. (0,5 MSEK )
 • att skolbarnomsorgspengen ökar så att lärartätheten ökar med motsvarande 20%, d v s vi vill att antalet barn per årsanställda sjunker från 25 till 20 barn. En ökad personaltäthet bör genomföras snarast möjligt och senast från och med hösten 2014 (12,5 MSEK).
 • att barn till föräldralediga, studerande, arbetslösa garanteras pedagogisk barnomsorg 25 tim/vecka eller 30 tim/vecka exklusive lovveckor enligt nuvarande regler, (3,5 MSEK)
 • att kommunen aktivt arbetar för att sluta kommunöverskridande överenskommelser i syfte att öka valfriheten i förskole- och skolval för barn i behov av särskilt stöd.
 • att ramtiden för både barnomsorg och skolbarnsomsorg fr.o.m. 2014 vid behov utökas från dagens 50 timmar per vecka till 57,5 timmar per vecka.
 • att ett nytt system för mer flexibelt pengsystem inklusive nya villkor för godkännande av verksamhet utarbetas och införs.
 • att skolorna tillförs extra medel för inrättandet av läxläsningshjälp för samtliga skolbarn i årskurs 1-9 (5 MSEK)
 • att nämnden utreder hur många barn som behöver extra stöd för att nå målen och att alla elever som har behov erbjuds undervisning under sommaren vid lämplig kommunal skola i kommunen (3 MSEK).
 • att nämnden tillförs extra medel för kompetensutveckling, extra löneutveckling till befintlig personal, samt projektanställningar, (1 MSEK)

 

 

 

Socialnämnden (+ 13,6 MSEK)

 

I kommunens övergripande målformuleringar finns ingenting om trygghet. Däremot om att kommunen skall erbjuda stor valfrihet, bra service och att kommunen skall ha låg kommunalskatt. Trygghet känner man om man litar på samhället, om man tror att man får hjälp när man behöver den, att man kan påverka beslut som rör en själv och att man har valfrihet.

Men det gäller för politikerna i kommunen att skapa rätt förutsättningar som gör att valfriheten känns reell, att det finns alternativ som passar en, att det man valt lever upp till vad som utlovats. Detta är i vår demokrati majoritetens ansvar men oppositionen har sin givna roll som pådrivande.

 

Alla äldre är inte aktiva och utnyttjar valfrihetens möjligheter. Många lever ensamma med oformulerade behov. Att bryta ofrivillig isolering, att engagera frivilligorganisationer i uppsökande verksamhet är en viktig uppgift för kommunen, där vi fortfarande har mycket kvar att göra. Dagcentralerna är viktiga som välkomnande samlingspunkter. Vi socialdemokrater har länge framhållit dagcentralernas vitala roll för att äldre ska känna trygghet och stimulans så länge de väljer att bo kvar hemma.

 

Låt oss äntligen få resurser att förverkliga kommunens mål om ”en äldreomsorg som bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass”! Det är ju ändå märkligt att Sveriges rikaste kommun inte kan leva upp till sin stolta målsättning när det gäller äldreomsorgen.

 

Hemtjänsten

När det gäller den biståndsbedömda hemtjänsten är samtalet med biståndshandläggaren det som ska skapa känslan av trygghet och medbestämmande.

Personalen hos de olika hemtjänstutförarna är sedan den viktigaste trygghetsfaktorn. Men då måste det skapas förutsättningar för detta. Personalens arbetsvillkor är där centrala - och bra arbetsvillkor, scheman utan jäkt, fortbildning mm kostar pengar. Hemtjänstpengen måste höjas ytterligare  anser vi. Ett prioriterat mål är att antalet hemtjänstpersonal kring en person med mycket hemtjänst inte ska vara för många men i Danderyd är snittet förbättrats något från 14 olika personer till 13 under en fjortondagarsperiod.

 

Majoriteten föreslår en höjning av hemtjänstchecken under 2014 med 3,8 % och en ersättning för korta besök.  Men räcker det? Produktionsstyrelsen gör den bedömningen att en ytterligare höjning behövs för att hemtjänsten ska fungera och för att personalen ska ha rimliga arbetsvillkor. Genom den kommunala hemtjänsten får vi inblick i de faktiska kostnaderna. Vilka inskränkningar som de privata utförarna gör för att få pengen att räcka har vi inte insyn i men en skrämmande rapport finns på fackförbundet Kommunals hemsida. Vi bör lita på produktionsstyrelsens bedömning och värna en verksamhet där vi har full insyn.

Enligt Nöjdkundindexet (NKI) ligger hemtjänsten i Danderyd något över genomsnittet i jämförelse med andra kommuner men det är långt till kommunens målsättning att äldreomsorgen ska hålla ”hög nationell klass”! 

Vi socialdemokrater yrkar att ytterligare 4 % läggs på hemtjänstchecken för 2014, (4,0 MSEK)

 

Äldreboenden

Äldreboenden måste ha tillräckligt med personal. Det låter ganska självklart men är det inte idag.

I Öppna jämförelser för 2012 så är rankingen på många områden bedrövlig och under riksgenomsnittet när det gäller bemötande, om personalen har tillräckligt med tid, om den enskilde har möjlighet att påverka tider, om hänsyn tas till åsikter och önskemål, om de gemensamma lokalerna är trivsamma, om måltidsmiljön, möjligheten att komma utomhus och social aktiviteter.

 

Vi socialdemokrater anser att majoritetens förslag när det gäller äldrepengen inte ger äldreboendena en chans att skapa bättre förutsättningar att möta de boendes behov av trygghet, aktivitet och inflytande. Det behövs mer personal för att säkra kvalitén och möta den ökade vårdtyngden som drabbar samtliga boenden.

När det gäller särskilda boenden kommer 2015 en lagstiftning som anger att boendet ska ha tillräckligt med personal. Behoven finns ju redan idag. Majoritetens föreslagna extra ökning med anledning av de nya reglerna på 0,8 % tycker vi är ynklig.

Vi socialdemokrater yrkar att äldrepengen höjs 2014 med ytterligare 4 % för att ytterligare höjas 2014, (6,5 MSEK)

 

Behovet av ett nytt särskilt boende är stort i Danderyd liksom av ett korttidsboende i kommunen. Majoriteten har varit märkvärdigt saktfärdig i denna alltmer akuta fråga. Det är dags att sätta spaden i jorden!

 

En ny tjänst som biståndshandläggare/kvalitetsutvecklare

Det behövs utökade resurser på socialkontoret att följa upp biståndsbeslut om en plats på ett äldreboende. Biståndshandläggaren ska regelbundet följa upp på individnivå hur boendet fungerar. I ordförandeförslaget stryks nämndens förslag på en ny tjänst som biståndshandläggare som ska möta de nya reglerna om krav på biståndsbedömning och uppföljning av biståndsbeslut till särskilt boende. Vi delar inte åsikten att denna kostnad kan tas inom ram, däremot att en sådan tjänst också skulle ge utrymme för en biståndsbedömning av behoven av att få hjälp att komma till dagcentral.

Vi yrkar att en ny tjänst som biståndshandläggare inrättas, (0,5 MSEK).

 

Dagcentralerna viktiga trygghetsskapare för äldre

Vi socialdemokrater har alltid värnat om dagcentralerna. Vi har genom åren yrkat på att alla dagcentraler bör få ökade resurser för att kunna ha kvalificerad personal, helgöppet, gemensamma måltider varje dag och friskvård och rehabiliterande insatser. Vi har påpekat att det i jämförelse med kostnaden för en plats i särskilt boende är en billig trygghetsförsäkring

Vi har yrkat på att socialkontoret skulle få i uppdrag att bereda frågan om biståndsbedömning för personer med behov av stöd i form av besök på dagcentral Vi har också yrkat på att ett biståndsbeslut ska kunnas fattas om turbundna resor till dagcentralen, om behovet föreligger.

Socialnämnden i övigt har inte lagt många kol på att utveckla verksamheten vid dagcentralerna utan låtit utförarna stå för det. Det verkar nu som om produktionskontoret inte heller ägnat verksamheten någon särskild uppmärksamhet.  Vi yrkar att kommunen satsar på utveckling av dagcentralerna och att biståndshandläggarna kan besluta om bistånd i form av turbundna taxiresor, (1 MSEK).

 

 

Flyktingmottagande

Kommunen måste ta ett större grepp om kommunens flyktingpolitik så vi slipper argumentet att socialkontoret inte har resurser med ”dagens bemanning och arbetssätt” att ta emot mer än 5 ensamkommande barn.

Ge Socialkontoret resurser så att Danderyd kan bli en kommun som tar sitt solidariska ansvar för ensamkommande flyktingbarn! Och skaffa kommunen en övergripande flyktingpolitik med tydliga mål.

Vi yrkar att Socialnämnden tillförs ytterligare resurser för flyktingmottagandet, (1 MSEK).

 

 

Arbetsbelastningen på Socialkontoret för hög och lokalerna för begränsande

Vi anser att socialkontoret liksom andra kommunala förvaltningar ska få en uppräkning med ytterligare 2 % för att höja löner, erbjuda personalen vidareutveckling, stöd och stimulans och utveckla IT-stödet, (0,6 MSEK)

 

 

Yrkanden

 

För Socialnämnden har vi följande yrkanden:

 

 • att höja hemtjänstchecken med ytterligare 4 %, (4 MSEK)
 • att höja äldrepengen med ytterligare 4 % (6,5 MSEK)
 • att tillsätta en ny tjänst som biståndshandläggare/kvalitetsuppföjare (0,5 MSEK)
 • att satsa på dagcentralerna (1 MSEK)
 • att satsa på utbyggd flyktingmottagning (1 MSEK)
 • att utreda möjligheten till större lokaler för socialkontoret
 • att förstärka socialkontoret + 2 % (0,6 MSEK)

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-04 20:11