Bygg studentbostäder nu!

 
 Motion om bostadsförsörjningsplan för Danderyds kommun med förslag om byggnation av studentbostäder.
Socialdemokraterna i Danderyd
Sedan i början av 1990-talet har Stockholms län vuxit med omkring 17 000 invånare per år. Det innebär att vi under perioden har cirka 300 000 nya invånare. Särskilt under de senaste åren har befolkningstillväxten varit särskilt kraftig och ökningstakten har eskalerat till cirka 30 000 nya invånare per år och om man tittar på de senaste 5 åren (2006-2011) så är ökningen 164 000 personer. Det finns all anledning att Danderyds kommun tar sitt ansvar för huvudstadsregionens tillväxt. Flera rapporter som presenterats på senare tid visar på sambandet mellan bostadsbyggande och infrastruktursatsningar för att bidra till ett dynamiskt näringsliv och en väl fungerande arbetsmarknad.  Särskilt viktigt är att bidra till ett ökat utbud av studentboenden för att göra det möjligt för Stockholm att fortsätta att vara ett kunskapscentrum. Länet har 19 universitet och högskolor och det är mycket viktigt att vi i vår del av länet knyter an till de universitet och högskolor som finns i närområdet. Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet utgör tillsammans den tionde starkaste universitetsmiljön i världen, utanför USA.  Genom att se till att studenterna kan  bosätta sig i Danderyd profilerar vi oss som en kommun som satsar på såväl utbildning som att underlätta för kunskapsintensiva företag att etablera sig. Fler studentbostäder är förutsättningen för att säkra kompetensförsörjning i vår del av länet och bidrar till att stärka universitetens och högskolornas attraktivitet.
Under en lång rad av år har vi i hela regionen och i Danderyd i synnerhet haft ett mycket svagt bostadsbyggande. Kombinerat med den snabba befolkningstillväxten och en delvis hårt reglerad bostadsmarknad så har ett stort underskott ackumulerats i länets bostadsbestånd. Som ett exempel kan anges att om Stockholms läns befolkning under 2007-2009 växte med 100 000 nya invånare och bostadsbyggandet under samma period var cirka 27 700 bostäder och 4000 fritidshus har permanentats.
Varför ska vi i Danderyds kommun ta ansvar för hur länet som helhet växer? Skälen är många och vi kan börja med att Danderyds kommun bör ta ett solidariskt ansvar för bostadsbyggandet eftersom Stockholmsregionen är så viktig som landets tillväxtmotor. Att länet trots allt växer beror i stor utsträckning på att många – särskilt unga – bor i andra eller tredje hand. Många tvingas också på mindre yta än de skulle önska och på andra håll i regionen, d v s på platser som innebär långa resvägar, vilket i sin tur är mindre bra för miljön och den allmänna trafiksituationen i regionen.
Vi står nu inför flera stora utmaningar:
1. Befolkningstillväxten är fortsatt hög
2. Många är trångbodda
3. En stor bostadsbrist bland studenter
4. Många unga 90-talister som behöver komma in på bostadsmarknaden
Situationen i Danderyd
I norrort tillhör Danderyd den kommun som tillsammans med Sundbyberg och Norrtälje byggt minst antal bostäder per 1000 invånare enligt Statistik från Stockholms Handelskammare. Danderyd är en förhållandevis välmående kommun med låg skattesats och låg andel arbetslösa. Men vad händer i förlängningen? Unga människor väljer att flytta till de södra delarna av regionen där det är lägre priser på bostäder och därmed lättare att komma in på bostadsmarknaden. Forskningen visar att de sedan ofta stannar kvar i den kommun där de slagit sig ner. I Danderyd har vi samtidigt stora pensionsavgångar. Många väljer att bo kvar i sina villor och därmed minskar förvärsfrekvens och skattebas. Det har redan börjat märkas negativt då kommunens ekonomiska villkor försämras. Fler äldre som kräver vård och omsorg, men mindre skatteintäkter. Slutsatsen är att det är oerhört viktigt för Danderyds kommun att utarbeta en strategi för att göra kommunen mer attraktiv för byggprojekt. Det finns ett behov av att öka inflyttningen av yngre och yrkesverksamma till kommunen. Vi måste kunna erbjuda fler bostäder och en större variation i bostadsutbudet så att de som arbetar i vår kommun också har möjlighet att bosätta sig här i större utsträckning. Det är bra för miljön att se till att de som arbetar i kommunen kan bosätta sig här.
Det låter som ett enkelt samband. Ökat bostadsbyggande leder till fler kommuninvånare och en ökande skattebas. Men naturligtvis är det inte så enkelt. Skatteutjämningen har bl.a. anförts som ett skäl till att det blir mindre intressant för en kommun att växa och därmed öka skattekraften. Ökade intäkter försvinner iväg och kommunen blir ansvarig för fler skolor och förskolor. Men sammantaget är det positivt att fler yngre bosätter sig i vår kommun och bidrar till utvecklingen av vår kommun.
I Danderyd har strategin varit att det är bättre att acceptera att fler pendlar utifrån och in till kommunen. Men om vi vill vara med och dra fördelar av hur länet utvecklas, och då särskilt i Stockholms nordöstra del, så bör vi fundera på hur vi kan bidra till att ta ansvar för hela bostadsbyggandet i länet, samtidigt som vi ser till att bibehålla och attrahera ekonomisk tillväxt i vår kommun.
Vision för Danderyd
Socialdemokraterna i Danderyd vill att kommunledningen upprättar en bostadsförsörjningsplan med syfte att utreda vilken typ av förtätning av befintliga bostadsområden som är möjlig utan att förstöra kommunens karaktär av ”Trädgårdsstad”. Bostadsförsörjningsplanen bör omfatta såväl möjliga områden att exploatera/förtäta, samt antal nya bostäder som bör byggas för att trygga bostäder till kommunens unga invånare i behov av bostäder samt nyinflyttade. Planeringen skall främja ett varierat utbud av bostäder i alla kommunens delar och särskilt ta hänsyn till behov av lägenheter för äldre, yngre samt funktionshindrade. Det är viktigt att det skall finnas goda bostäder åt alla kommunens invånare.
Eftersom vi anser att det är särskilt viktigt att bereda plats till unga studerande så föreslår vi att kommunledningen återigen tittar närmare på byggnation vid Kevinge Strand. Området är sedan tidigare föreslaget som en möjlig plats för nya bostäder. Planberedningen besökte platsen den 25 augusti och Statdsarkitekt Jamal Esfahani redogjorde för inlämnat skissförslag. Den 5 oktober 2011 fattades dock beslut i Planberedningen att majoriteten inte är intresserade av att ta befintlig parkmark i anspråk. Området är beläget i en slänt mitt emot Danderyds sjukhus. Marken är idag utlagd som park i detaljplan men är svårtillgänglig och är ingen yta som idag används för rekreation. Området ligger nära Mörby Centrum och allmänna kommunikationer vilket innebär att biltrafik och behov av att anlägga nya parkeringsplatser blir väsentligt mindre än om vanliga bostadshus byggs.
Socialdemokraterna i Danderyd menar att mot bakgrund av att det i regionen finns ett mycket stort behov av forskar- och studentbostäder, samtidigt som vår kommun såväl vill attrahera FoU  för att stimulera etablering av kunskaps- och tillväxtföretag i kombination med högre utbildning och forskning så är det möjligt att en annan prioritering bör göras och att på platsen bör byggas student- och forskarbostäder.  Genom att bereda plats för unga studenter och forskare profilerar vi kommunen på ett positivt sätt samtidigt som vi knyter ihop kommunen med de kunskapsintensiva miljöerna kring Danderyds sjukhus, Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska högskolan.
Yrkande från Socialdemokraterna
1. Socialdemokraterna i Danderyd yrkar att kommunledningen ges i uppdrag att upprätta en bostadsförsörjningsplan med syfte att undersöka med detaljer kring vilket antal bostäder som kan byggas och var. Utgångspunkten skall vara att kommunen gör en konkret och noggrann bedömning av kommunens långsiktiga behov kopplat till regionens behov som helhet.
2. Socialdemokraterna i Danderyd yrkar att kommunledningen återigen utreder området kring Kevinge Strand (i backen mitt emot Mörby Hotell) för byggnation av forskar- och studentbostäder.


För Socialdemokraterna i Danderyd 2011-11-11

 

Catharina Melian   Olov Johanson


 

 

Motion om pedagogisk barnomsorg på obekväm arbetstid i Danderyds kommun
Behöver ditt barn omsorg på kvällar, nätter eller helger?
Arbetsmarknaden ställer andra krav idag än tidigare. En mer flexibel arbetsmarknad medför bl.a. att allt fler arbetar på tider när förskolan och fritids är stängt. Det här innebär ofta att åtminstone en förälder i familjen måste arbeta deltid och för ensamstående blir det i praktiken ofta omöjligt att arbeta heltid. 6 av 10 kommuner, däribland Danderyd, saknar idag barnomsorg på obekväm arbetstid. Det kan räcka med att jobba heltid och ha en timmes resväg till och från jobbet/förskolan/fritids för att behöva omsorg på obekväm arbetstid! Att tvingas säga upp sig p.g.a. bristande barnomsorg medför att man inte är berättigad till A-kassa, i vart fall inte utan längre karenstid.

Det finns många yrkesgrupper där obekväm arbetstid är normen. Inom kultursektorn och på sjukhus, flygplatser, affärer, restauranger, räddningstjänsten, polis, byggen och inom många serviceyrken så jobbas det på, ofta dygnet runt. Att kunna erbjuda barnomsorg med hög kvalitet även på obekväm arbetstid är en viktig fråga. Allt fler föräldrar och särskilt ensamstående tvingas i större utsträckning förlita sig på anhöriga, vänner och/eller barnflickor för att få livspusslet att gå ihop. Vi socialdemokrater vill särskilt betona att det är viktigt att situationen förbättras för ensamstående föräldrar med barn. Att införa en mer flexibel barnomsorg är ett viktigt steg på vägen mot att alla barn i Sverige ska få goda uppväxtvillkor och tillgång till omsorg. I linje med detta så anser vi att det är rimligt Danderyds kommun tillhandahåller en sådan flexibel barnomsorg, dvs en dygnet-runt-öppen pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-12 år vars föräldrar arbetar kvällar, nätter och/eller helger.
Av naturliga skäl kommer antalet platser på den dygnet-runt-öppna omsorgen vara begränsad och i huvudsak riktad till barn i Danderyds kommun. Avsteg skall kunna göras i det fall föräldern är yrkesverksam i kommunen, t ex på Danderyds sjukhus eller annan verksamhet som utövas i kommunen. Mot bakgrund av Danderyds geografiska läge i norra Stor-Stockholm, samt att Danderyds sjukhus är hela norra Stockholms akutsjukhus, så bör man undersöka möjligheterna kring att samarbeta med de närliggande kommunerna kring att införa omsorg med flexibla öppettider, t ex Täby, Vallentuna, Solna och Sollentuna. Sjukvård bygger i mycket stor utsträckning på möjligheterna att rekrytera anställda med hög kompetens – dygnet runt. Det synes därför vara angeläget att underlätta anställdas möjligheter till flexibel barnomsorg.

Arbetstagare som förväntas jobba på flexibla arbetstider bör kunna lita på att kommunerna tillhandahåller barnomsorg. Barn mår bättre som får omsorg med hög kvalitet och med kontinuitet.  Därför vill vi Socialdemokrater i Danderyd att vår kommun genomför ett antal förändringar. Inledningsvis vill vi utreda möjligheten att öppna en sådan flexibel verksamhet inom ramen för befintlig verksamhet på någon av kommunens kommunala enheter.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

att undersöka behovet av och utreda möjligheten att öppna en sådan flexibel barnomsorg inom ramen för befintlig verksamhet på någon av kommunens kommunala enheter.

Att undersöka möjligheterna till samarbete med kranskommunerna .
Danderyd den 9 maj 2011

Catharina Melian (S) Olov Johansson (S) Ingar Beckman Hirschfeldt (S)

 

Motion om översyn av idrottens och föreningslivets ekonomiska situation för att minska avgifterna för barnens fritidsaktiviteter
Socialdemokraterna i Danderyd vill satsa på idrotten och föreningslivet!
Danderydsmodellen motverkar breddidrotten.

Barn och unga i vår kommun deltar i stor utsträckning i idrottsaktiviteter och i föreningslivet. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att barn i vår kommun kan delta i fritidsaktiviteter till en låg kostnad för föräldrarna. Så är det inte idag. Dessutom förväntas föräldrarna inte bara vara behjälpliga med att vara tränare eller funktionärer, man förväntas också periodvis ställa upp som styrelsemedlem i föreningarna som i allt väsentligt fungerar som företag med mycket stora ekonomiska förpliktelser. Det är tungt, tidskrävande och ansvarsfullt arbete att planera verksamhet med stora amorteringar och ränteutgifter. Det här beror på den s.k. Danderydsmodellen, som i korthet går ut på att föreningarna medelst lån bekostar investeringar i idrottsanläggningar med kommunen som borgensman.

Nackdelarna med Danderydsmodellen är många;
- Skuldtyngda föreningar med höga avgifter
- Orimlig arbetsbörda för föreningarna (föräldrar) som ska ansvara för investeringar i idrottsanläggningar som kommunen borde ansvara för.
- Nya föreningar får svårt att etablera sig eftersom befintliga föreningar äger anläggningarna.
- Nya anläggningar blir kanske inte byggda eftersom erfarenheten visat att det är svårt och komplicerat för föreningarna att ansvara för och driva dessa. Nya anläggningar bör i huvudsak vara en kommunal angelägenhet, d v s planläggningen bör vara sådan att det är barnens behov som styr, inte enskilda föreningars möjligheter (föräldrars) att driva projektering.
- Oklart vem som slutligen ansvarar för anläggningarnas underhåll och säkerhet– vem tar ansvar för anläggningen om olyckan är framme?

Vi Socialdemokrater anser att kommunen bör investera i nya anläggningar för idrott och kultur i vår kommun. Det är bra för barn och unga att få delta i föreningslivet och få sunda vanor och god hälsa. Föräldraengagemanget behövs för att stötta unga i deras idrottande och i deras deltagande i andra fritidsaktiviteter – inte för att driva och ansvara för skuldtyngda föreningar.


Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta följande:

1. Att konsekvenserna för föreningarna och avgifterna för aktiviteterna utreds mot bakgrund av Danderydsmodellen
2. Att en utredning genomförs och som belyser vilken anpassning av föreningsstödet som kan göras i syfte att möjliggöra väsentliga sänkningar av avgifterna till idrotts- och kulturaktiviteter
3. Att utreda hur tjejernas idrottande kan stöttas så att de kan delta på lika villkor, d v s få tillgång till idrottsanläggningarna på samma villkor som killarna.
4. Att det görs en analys av kostnaderna för att upprusta befintliga anläggningar enligt olika alternativ
5. Att göra en behovsanalys av vilka idrottsanläggningar och/eller lokaler för kulturutövning som behövs för att tillgodose Danderydsbarnens behov av meningsfulla aktiviteter nu och den närmaste 10-årsperioden.
6. Att ta fram förslag till hur Danderydsmodellen på lämpligt sätt fasas ut för att på sikt avskaffas.

Danderyd den 9 maj 2011

Catharina Melian (S) Olov Johansson (S) Ingar Beckman Hirschfeldt (S)


Motion gällande behov av båtplatser för fritidsbåtar. Område Stocksund. Vattenområdet i Skärviken samt vattenområdet vid Långängsvägen vid anslutning mot Lagman Linds väg.

Vad gäller bryggplatser för fritidsbåtar har Tekniska nämnden antagit följande inriktningsmål: "Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar". Då behoven är stora och kötiderna mångåriga måste kommunen, om denna målsättning skall nås, anvisa och upplåta lämpliga vattenområden för etablering av dessa båtplatser. Med anledning av detta yrkar vi socialdemokrater att en detaljplaneändring genomförs inom rubricerat vattenområde. Och att detaljplaneändringen genomförs på ett sådant sätt att den omarbetade planen ger möjlighet till ett utökat antal bryggor inom dessa områden. (2011-03-14)


Motion från Socialdemokraterna i Danderyd om tillgänglighet för funktionsnedsatta i Danderyd.
Vi socialdemokrater vill att Danderyd tar fram en tillgänglighetsguide för kommunen och snarast vidtar några konkreta åtgärder för att göra kommunen mer tillgänglig för personer med nedsatt hörsel.
Det är viktigt för personer med funktionshinder att alla vet hur tillgängligheten är i kommunens lokaler för olika typer av funktionsnedsättningar. Finns rullstolsramp, handikapphiss, handikapptoaletter, dörröppnare, ledsagare, hörselslinga, inläst information, m.m.?  År 2010, det år då det offentliga Sverige skulle vara tillgängligt för alla personer med funktionsnedsättningar, börjar gå mot sitt slut. I Danderyd har en del insatser gjorts men en hel del återstår. 
Vi vill peka på några brister som försvårar för personer med nedsatt hörsel. I ett mindre antal av kommunens sammanträdesrum finns det en hörselslinga monterad. För att den ska fungera bör man tala i mikrofon.  Därför bör det finnas flera mikrofoner så att alla som deltar i mötet utan besvär kan tala i mikrofon.

På slottet finns hörselslinga i stora salen, men inte alltid fungerande mikrofoner. På socialkontoret finns hörselslinga i konferensrummet Tranholmen. Men när används den? Ansvariga för mötena bortser allt för ofta från de behov personer med nedsatt hörsel har för att kunna höra allt som sägs i rummet. Exemplen kan göras många flera.
Vi föreslår att tekniska kontoret går igenom var det finns hörselslinga och låter komplettera dem med flera och fungerande mikrofoner.
Vi föreslår dessutom att fullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att inhandla portabla trådlösa kommunikationssystem, som kan användas som samtalsförstärkare i lokaler som inte är utrustade med slinga. En sådan utrustning ska gå att låna vid behov i Information Danderyd.
Men hänvisning till ovanstående hemställer vi
att fullmäktige uppdrar åt kommunledningskontoret att snarast ta fram en tillgänglighetsguide för kommunens lokaler, skolor, bibliotek och idrottsanläggningar
att kommunen förbättrar tillgängligheten för personer med hörselsnedsättningar genom inköp av portabla trådlösa kommunikationssystem som kan lånas av kommunen och användas som samtalsförstärkare i olika miljöer.
Danderyd den 16 december 2010

Jenny Åkervall (S)

Motion från Socialdemokraterna om en ny bostadspolitik i Danderyd   

Danderyd är en bra kommun att bo i, men den kan bli bättre – och mer öppen.
 Vi socialdemokrater vill bekämpa social och etnisk segregering, något som lätt skapas i en kommun som Danderyd. Men detta får inte bara vara vackra ord utan måste omsättas i verkligheten och bli praktisk politik.

En stor del av Danderyds invånare är välutbildade och välbärgade. Chansen att få flytta hit är inte stor om man inte har miljoner på fickan. Vi vill att de som arbetar här i kommunen också ska kunna bo här. Man ska också ha någonstans att bo när man är ung och flyttar hemifrån, om man blir ensamstående, när man av åldersskäl vill flytta till mindre eller kommer hit som flykting. Det måste byggas flerfamiljshus med både hyres- och bostadsrätter. Vi vill se en modern bostadspolitik som underlättar för människor att leva och vara verksamma i Danderyds kommun.

Det finns de som säger att kommunen är fullt utbyggd. Vi anser att det finns plats för fler människor och verksamheter i vår kommun.

Att befolkningen i Stockholmsområdet beräknas  öka med närmare 200 000 personer i Stockholmsområdet de närmaste åren är en utveckling som vi boende i Danderyd har stor nytta av. Vi måste, liksom andra kommuner, se till att Danderyd har en bostadspolitik som möjliggör inflyttning och expansion istället för att förstärka de murar som de höga priserna på villor och bostadsrätter redan skapar. Vi vill väl inte likna en Gulfstat med många välbeställda innevånare som låter sig betjänas av gästarbetare. De flesta anställda i kommunala och privata verksamheter kommer inåkande till kommunen. Liksom folket som utför rot- och rut- finansierade arbeten i vår kommun.

Vi socialdemokrater vill ha ett öppet Danderyd som visar solidaritet med andra i stället för att förskansa sig bakom sina staket. En modern bostadspolitik omfattar bostäder, service och kultur till kommuninvånarna samt en positiv hållning till de företag och verksamheter som etablerar sig i kommunen. Ett levande Danderyd förutsätter byggande av flerfamiljshus, utbyggnad av service och främjande av kulturutbud. Danderyd ska inte bara vara en sovstad – utan en levande kommun med god service till kommuninvånarna samt många tillfällen till positiva möten över generationsgränserna.

Med anledning av ovanstående hemställer vi
Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag till en modern bostadspolitik med en bostadsförsörjningsplan för Danderyd med inriktning på byggande av flerfamiljshus med både hyres- och bostadsrätter.

Danderyd den 22 november 2010

 

Jenny Åkervall

 

 

 

Tänk om det var en annan majoritet i Danderyd! Vad skulle du märka för skillnad?

Ökad valfrihet:
• Barn till föräldralediga får gå på dagis och skolbarnsomsorg i den utsträckning det passar barnen och föräldrarna.
Lägre avgifter till:
• Kulturskolan.
• Idrottsföreningar.
• Båtplatser.
• Hemtjänst.
Investeringar i kulturen och bättre kvalité i välfärden:
• Mindre klasser och flera utbildade lärare.
• Serviceboenden i alla kommundelar med anställd personal och gemensam matsal.
• Inga köer för de personer med en demensdiagnos som har behov av daglig verksamhet eller ett särskilt boende.
• Fyra professionellt skötta dagcentraler som har öppet alla veckans dagar.
• Förstärkta och bemannande skolbibliotek hela skoldagen.
• Större huvudbibliotek i Mörby Centrum med en adekvat bemanning.
• En samlingssal i Mörby centrum där vi har bio, konserter och föredrag.
• Extra satsningar på barnkultur både i förskola, skola och på bibliotek.
• Kommunalt stöd till studieförbunden i deras verksamhet bland medborgarna.
Samlingspunkter för våra ungdomar:
• Vi har utvecklat fritidsgårdarna och det finns en träffpunkt för ungdomar i Stocksund som de själva fått utforma.
• Det finns en träfflokal för ungdomar i Mörby Centrum.
Ökad omsorg om dem som arbetar i kommunen:
• Arbetsförhållandena för hemtjänstpersonal, socialsekreterare och lärare har förbättrats genom att låta pengen följa kostnads- och löneutvecklingen och det finns tydliga direktiv om människovänlig schemaläggning.
• Det finns fler hyresbostäder så att de som arbetar i kommunen också kan bo här.


Kom med och forma framtidens Danderyd!
Socialdemokraterna i Danderyd
Läs mer på www.socialdemokraterna.se/danderyd

Du(M)snålt fastighetsunderhåll stängde förskola i Enebyberg. Mer än 70 barn drabbas
På grund av fukt- och mögelskador skall en av Danderyds kommunala förskolor, Skogsgläntan i Enebyberg, stängas med mycket kort varsel. Lokalerna är utdömda av Södra  Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Senast den 21 maj måste hela förskolan med 72  barn vara utrymd. Man försöker lösa detta akuta problem genom att placera ut barnen på olika förskolor i kommunen där det finns plats eller genom att få fram paviljonger. Det är lätt att föreställa sig hur det känns när vardagen plötsligt vänds helt upp och ner för barn, föräldrar och personal.
     Hur har denna absurda och helt oacceptabla situation kunnat uppstå? Detta är ett hårresande exempel på dålig fastighetsförvaltning som i detta fall drabbar kommunens medborgare och anställda. Grundproblemet är att Moderaterna tror att de kan spara pengar genom att inte budgetera för ett planerat underhåll. Med denna politik måste större delen av underhållsbudgeten gå till akuta insatser.
     Miljö- och hälsoskyddsnämnden har nu fattat ett drastiskt beslut, men bristerna i underhållet på Skogsgläntans förskola har länge varit kända.  Både personal och barn har rapporterat om hälsoproblem relaterade till lokalerna.  Försummelserna kan leda till att förskolan måste rivas och ersättas med en ny. Moderaterna brukar berömma sig av den låga kommunalskatten och omsorgen om skattebetalarnas pengar, men i det här fallet har den politiken grundligt misslyckats. Snålheten har återigen bedragit visheten.

Sivert Svärling, Olle Johansson, Inger Ruin och Robert Cloarec
(s)- ledamöter i de ansvariga nämnderna Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen


 

 

Valfrihet åt föräldrarna!

I Danderyd har föräldraledigas och arbetssökandes barn rätt att gå i förskola 20 timmar i veckan.
Tidigare fanns en möjlighet för föräldralediga som ville arbeta eller studera att få mer tid för barnen i förskolan genom en dispensansökan.
Denna möjlighet försvann i ett besparingsbeslut i juni i år och kommer inte tillbaka i budgeten för 2010. Några dispensregler för arbetssökande har aldrig ens funnits.

Vi socialdemokrater vill ge alla föräldralediga och arbetssökande möjlighet att ha sina barn i förskolan upp till 34 timmar i veckan. De föräldralediga ska kunna välja den tid som passar för dem själva och deras barn. Särskilt för 3 - 5-åringarna är förskola mer än 20 timmar i veckan en viktig förberedelse inför skolstarten. För arbetssökande är förskola för barnen mer än 20 timmar
en förutsättning för att komma tillbaka till arbetslivet.
Vi vill ge valfrihet till föräldralediga och underlätta för de arbetslösa att söka arbete 

 

April 2009

Våra tankar kring budget 2010

Sedan några år tillbaka använder sig Danderyds kommun av resultatmål och budgetramar i sitt budgetarbete. Kom-munfullmäktige har också fastställt sju övergripande mål för kommunens ekonomi och verksamhet. I detta upplägg skall alltså kommunstyrelsen fastställa de olika nämnder-nas budgetramar. Tanken är att nämnderna sedan inom dessa ramar skall genomföra sin verksamhet. Budgetar-betet inför år 2010 blir givetvis särskilt svårt och osäkert med hänsyn till landets och världens ekonomiska läge.

Vi för vår del anser att majoritetens förslag till budget-ramar är för snäva för de nämnder som har en personal-intensiv verksamhet. Detta gäller framförallt för försko-lan och skolan (barn- och utbildningsnämnden) och åldringsvården på sjukhem och andra boenden samt hemtjänsten (socialnämnden).. Men även idrotten och kulturen berörs (kultur- och fritidsnämnden).

Kommunens anställda har ingångna löneavtal för 2010. Detta ger successivt ökade kostnader. Samma gäller för de avtalsbundna verksamheterna inom vård och omsorg.

Inom förskolans och skolans område finns inte motsvarande avtal, varför skolpengen i och för sig formellt kan sänkas när som helst. Men en sådan åtgärd medför en viss utglesning av personalen. Enligt vår uppfattning skulle majoritetens budgetrammar kunna bli ett hot mot den fina målsättning som säger, att ”Danderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

Härtill kommer att bortåt 75 procent av kommunens anställda inte är boende i kommunen. För att kunna klara sina åtaganden på ett bra sätt måste Danderyd kunna tävla med andra kommuner om arbetskraften genom att vara en särskilt bra arbetsgivare.

Vi föreslår att Danderyds budgetramar för år 2010 utökas med 25 milj. kronor enligt nedanstående,:

Nämnder                               budget 09    budgetram 10      

Kultur o fritidsnämnd             65.5             67.2                       +   2.0 (s)
Barn o utbildningsnämnd      684.1           689.5                     + 10.0 (s)  
Socialnämnd                          478.4           484.2                     + 13.0 (s)
Summa driftbudget              1.372.2        1.385.8                   +  25.0 (s)

Detta innebär en skattehöjning på 25 öre, vilket gör  att vi kan behålla all personal inom förskola, skola, vård och omsorg.

   


Kommunen bör svara för ungdomsidrottens anläggningar

I vårt land har kommunerna i regel svarat för tillkomst och drift av anläggningar för skolornas och idrottsföreningarnas breddidrott. Så har det också varit i Danderyd där varje kommundel har en idrottsplats. Hallar för tennis, bowling och andra vuxenidrotter kan däremot ha finansierats på annat sätt.

Undantaget från denna regel kom för Danderyds del först att gälla vid tillkomsten av hallarna för ishockey och konståkning. Föreningarna ville gärna, som i andra kommuner, kunna spela och träna inomhus. De borgerliga politikerna i Danderyd menade då att kommunen inte hade råd utan föreslog att föreningarna skulle bygga dessa hallar över de kommunala isbanorna med hjälp av lån med kommunal borgen. Detta gjordes i Enebyberg och Stocksund.  Enebybergs IF och Stocksunds IF tog då upp lån på   många miljoner ktonor. Under senare år har många kommuner anlagt konstgräsplaner på sina idrottsplatser, t.ex. i Stockholm och i Solna. Även Danderyds föreningar har efterfrågat konstgräs. Dessa planer är mycket mer användbara och lättskötta än gräsplaner. Man kan spela och träna på dem i princip dygnet runt året runt. Även i detta fall har den moderata majoriteten föreslagit att föreningarna skall klara detta genom att ta upp lån med kommunal borgen.

FC Café Opera Djursholm Ungdom har därför tagit upp lån på 8 milj. för anläggande av konstgräs på Djursholms IP, Stocksunds IK 7 milj. för konstgräs på Stockhagen och nu senast Enebybergs IF 6 milj. för konstgräs på Enebybergs IP. Härtill kommer ett borgenslån på 4 milj. för en fotbollshall med konstgräs vid Danderyds gymnasium till de 4 föreningarna tillsammans. 

Totalt har föreningar i Danderyd hitintills lånat upp 27,4 milj./+ ishallarna/ för att kunna bedriva ungdomsidrott på ett mer rationellt sätt. Kostnaderna för dessa lån måste givetvis betalas av deltagarna eller rättare sagt deras föräldrar. Enebybergs IF säger i sin ansökan att man skall ta ut en särskild konstgräsavgift på 1.375 kr per aktiv ungdom. Något liknande sker givetvis i de andra aktuella föreningarna. Härtill kommer övriga kostnader för att delta.

Vi för vår del anser att kommunen bör svara för rimliga anläggningar för ungdomsidrotten och sedan låta föreningslivet klara idrottsverksamheten. Genom denna höga skuldsättning tvingas föreningarna att ta ut särskilda avgifter. Det kan därför bli dyrt att vara med i en grupp eller ett lag. Detta kan medföra att familjer med måttliga inkomster och flera barn inte har råd att låta sina barn vara med.

Vi anser alltså att anläggningar för våra ungdomars breddidrott skall finansieras med skattemedel så att föreningarna inte tvingas ta ut så höga avgifter. Ungdomars idrott får inte styras av familjens ekonomi. Alla danderydsungdomar skall ha möjlighet att delta!

Socialdemokraterna i Danderyd
 

Februari 2009

Varför ska man i Danderyd betala dubbelt så mycket för hemtjänsten som man gör i andra kommuner?
I Danderyd betalar medborgarna mycket mer för sin hemtjänst än vad man gör i de flesta andra kommuner. Danderyd har infört en hemtjänsttaxa där kostnaden per timme är så hög att man redan efter ett par timmars hemtjänst i veckan kommer upp i avgiftstaket, den s.k. maxtaxan, på 1712 kr. Den nya taxan har pressats fram för att genom större intäkter hålla socialnämndens budget inom sina otillräckliga ramar.  På köpet avskräcks folk från att utnyttja hemtjänsten, därför att den blir så dyr. Höjningen motiverades med att det är en anpassning till övriga kommuners taxor. Vid en närmare koll ser man att det inte stämmer.

Efter att ha jämfört hemtjänsttaxorna i 12 näraliggande kommuner konstaterar vi följande. Sex kommuner har timtaxa. Av dessa ligger Danderyd näst högst med 191 kr per timme. I Täby (naturligtvis) betalar man högst avgift med 245 kr per timme. I Upplands-Väsby skiljer man på service (150 kr)och omvårdnad (50 kr). I Nacka sänks timavgiften när behoven ökar efter 9 timmar från 115 till 90 kr. I Österåker betalar man 86 kr per timme och i Järfälla 75 kr. Varför ska Danderydsborna betala dubbelt så mycket? Därför att de har så låg skatt i Danderyd säger moderaterna och kristdemokraterna.

Det intressanta är att flera borgerligt styrda kommuner håller sig med egna modeller som verkar vara både kundvänliga, flexibla och administrativt lätthanterliga. Till exempel i lågskattekommunen Solna betalar man en fast avgift på 800 kr i månaden för omvårdnad, oavsett antal timmar.

Bland våra 12 jämförelsekommuner är det alltså bara Täby och Danderyd som kommer upp i maxtaxan redan efter ett par timmars hemtjänst i veckan. I Stockholm, Lidingö, Vallentuna och Vaxholm är det först vid hemtjänst dygnet runt som maxtaxan nås.  Hur mycket lägre skatt än dessa kommuner har vi för att motivera en sådan orättvisa?  28 öre lägre än Stockholm. Är det värt det?  Danderydsmoderaternas företräder kapitalstarka personer som tycker sig ha råd att betala höga avgifter för de egna behoven men som inte vill solidariskt finansiera en avgiftsnivå som passar också dem som inte har fullt lika tjock plånbok. För oss Socialdemokrater är det självklart att alla Danderydsbor som har behov av hemtjänst ska ha råd!

Flygblad om Mörby Centrum

Utbyggnaden av Mörby Centrum

Diskussionen om utbyggnaden av Mörby Centrum har under våren enbart handlat om höghus eller inte höghus. Denna fokusering av debatten har gjort att övriga synpunkter kommit bort. Vart har diskussionen om den övriga centrumbebyggelsen tagit vägen och framför allt om funktion och innehåll i byggnaderna? Vi socialdemokrater anser att utbyggnaden av Mörby Centrum bör handla om så mycket mer än låga eller höga hus.

Mörby Centrum är kommunens geografiska och kommersiella hjärta. Utbyggnaden är en angelägenhet inte enbart för fastighetsbolaget Diligentia utan i än högre grad en angelägenhet för Danderyds kommuninvånare. Utan dem behövs det inget utbyggt Mörby Centrum. Utan kommuninvånarnas trogna besök och konsumtion kan utbyggnaden inte finansieras. Denna breda diskussion bör ske redan nu.
Alla vill väl ha ett kommuncentrum som sjuder av verksamhet. Vi socialdemokrater anser att detta bara kommer till stånd om det tillsammans med det kommersiella utbudet finns ett rikt och spännande kulturellt och socialt liv med verksamheter som vänder sig till alla åldrar.

Vi socialdemokrater vill se

●    ett utbyggt och vackert centrum med riklig konstnärlig utsmyckning som tillgodoser kommuninvånarnas behov av social och kulturell service

●    trygghetsbostäder för våra äldre

●    ett modernt och rymligt huvudbibliotek i gatuplanet som är lättillgängligt även på kvällstid för föreläsningar, författarbesök, debatter och annat

●    en stor samlingslokal, gärna i anslutning till biblioteket, för teater, film och konserter

●    ett ungdomscentrum med flexibla lokaler, vars inriktning bestäms av ungdomarna själva

●    fler bostäder, både hyres- och bostadsrätter, i anslutning till centret

Kort sagt vill vi socialdemokrater se ett Danderyds centrum som alla danderydsbor känner stolthet över och samhörighet med.


    Socialdemokraterna i Danderyd

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-25 11:13