Förskola skola

Förskolan och skolan måste bli bättre

Många tror att Danderyds förskolor och skolor är bäst. Men allt är inte så perfekt och kvaliteten är inte alls på topp överallt. Särskilt i förskolan finns det brister därför att högskoleutbildad personal minskar.

 
För oss socialdemokrater är det viktigt att alla förskolor och skolor i vår kommun har hög kvalitet. När det gäller val av skola har alla barn rätt till en god och utvecklande skolmiljö i närheten av hemmet.

För oss är valfrihet att det alltid måste finnas minst ett kommunalt alternativ i varje kommundel och att skattefinansierade kommunala och privata enheter skall arbeta under samma ekonomiska villkor.  Alla barn bör ha möjligheter att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi tror att förskolan och skolan blir bättre för alla barn om resurserna är tillräckliga för dem som behöver extra stöd.
Klasstorlekarna måste minska. Idag går utvecklingen åt fel hål, Danderyd har inte haft så låg lärartäthet sedan 50-talet. Vi socialdemokrater ser lärarens viktiga roll och vill ge mer resurser för kompetensutveckling av kommunens lärare.
"Fritids" är en viktig del av skoldagen som de flesta barn i år 1 till 3 deltar i. Verksamheten bör hålla en hög pedagogisk kvalitet och ge alla barn en stimulerande och meningsfull sysselsättning. För att detta ska lyckas måste det finnas mer personal och fler högskoleutbildade än i dag.
 

Vi vill

  att det alltid ska finnas minst ett kommunalt alternativ för skola och förskola i varje kommundel
  att storleken på barngrupper och klasser ska minska och anpassas efter barnens behov
  att det ska finnas mer högskoleutbildad personal i förskolan
  ge lärarna möjlighet till mer kompetensutveckling
  ge mer resurser för barn med särskilda behov
  att fritids ska ha mer personal och fler med högskoleutbildning
  ge möjlighet för barn till föräldralediga att gå på dagis och skolbarnsomsorg i den utsträckning det passar barnen och föräldrarna
  satsa på mer ekologisk och närproducerad mat i skolköken

2006-2010

Moderaterna talar om valfrihet och konkurrens och betonar friheten att välja bort dåliga alternativ. För oss är det viktigt att alla alternativ är bra. När det gäller val av förskola och skola är barn och föräldrar inte kunder utan medborgare med rätt till en god och utvecklande förskole- och skolmiljö i närheten av hemmet. För oss innebär valfrihet att man kan välja mellan kommunala och privata alternativ i sin kommundel.Alla förskolor och skolor i vår kommun måste ha hög kvalitet.

Vem bestämmer?
Förskolan och skolan styrs till stor del av lagar och förordningar fastslagna av Riksdagen och det är kommunernas uppgift att följa dem. I kommunen fattas beslut om förskolan och skolan i Barn- och utbildningsnämnden och i Kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden föreslår de ekonomiska ramarna och beslut om budget fattas i Kommunfullmäktige varje år i slutet av november. Efter valet hösten 2006 har moderaterna egen majoritet och är alltså det parti som bestämmer men fortsätter ändå samarbetet med kristdemokraterna från förra valperioden.

Vad gör Socialdemokraterna?
Socialdemokraterna har en ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsnämnden med elva ordinarie ledamöter. Inger Ruin är ordinarie med Catharina Melian som ersättare. Inger Ruin är också ordinarie ledamot av kommunfullmäktige – en av fyra socialdemokrater – och har ansvar för frågor om förskola och skola i vår partigrupp.

Som representanter för ett minoritetsparti lägger vi socialdemokrater ett eget budgetförslag och argumenterar för det. På nämndsammanträdena kommer det också ofta upp frågor som är partiskiljande och vi försöker då att förklara vår avvikande mening genom att presentera egna sakligt väl underbyggda förslag. .

Barnomsorgspengen
Allians regeringen har slopat statsbidraget till förskolorna de sk. Hallongrenpengarna och det gäller för kommunerna att satsa så att det man vunnit inte ska förloras. Den barnomsorgspeng  som moderaterna och kd har beslutat räcker inte för att bibehålla kvaliteten. Vi ville satsa mer för att förskolorna både skulle kunna behålla de nyanställda och ha råd att höja andelen högskoleutbildad personal. 

Förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa
Barn till föräldralediga och arbetslösa har rätt till 20 timmars förskola i veckan i Danderyd. För arbetslösa är detta självfallet för lite. Hur ska man kunna söka jobb effektivt om man bara får ha sitt barn på dagis 4 timmar om dagen? Om inte annat så går det helt på tvärs mot den nya regeringens arbetslinje. Många föräldralediga har äldre barn som går i förskola och det kan vara svårt för dem att t.ex. förklara för en 4-åring att hon eller han inte får vara på dagis med kompisarna som vanligt för att det har kommit en bebis i familjen. Detta kan vara en av många anledningar till att föräldralediga föräldrar vill att ett äldre syskon ska vara på dagis mer än 20 timmar i veckan.

Ökat anslag till barn med särskilda behov
Barn med särskilda behov är barn som – av många olika skäl - behöver extra stöd för att skolan skall vara en plats för lärande och utveckling just för dem. Utöver den vanliga skolpengen till varje elev finns det ett anslag som rektorerna kan söka pengar ur för att bekosta t.ex. assistenter i skola och fritids eller specialundervisning. För att skolan skall fungera väl för alla barn är det viktigt att det finns resurser för dem som annars halkar efter och förlorar självförtroendet och glädjen i lärandet.

En peng för skolresor mm i högstadiet
Det står i skollagen att grundskolan skall vara kostnadsfri. Ändå ordnar högstadieskolor i Danderyd resor som till stor del bekostas av elevernas föräldrar. Familjer som inte har något problem med att betala uppskattar naturligtvis att skolan planerar och ordnar nyttiga och roliga verksamheter utanför skolans vardag. Men för de familjer som inte har råd att låta sina barn vara med är det annorlunda.
    Lagen om den kostnadsfria grundskolan måste naturligtvis följas. Vi vill att det ändå ska vara möjligt att ordna resor med klasser och grupper i undervisningssyfte därför vill vi ha en extra peng för detta ändamål.

Läs våra motioner under fliken motioner

Kontakt mellan politiker och Danderydsbor
Vi vill gärna ha synpunkter på vår skolpolitik från invånarna i Danderyd. Vår kontaktperson i frågor om skolan är
Inger Ruin tel: 855637  e-post: inger.ruin@tele2.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-29 16:13