Fritid

2010-2014

En bra fritid för alla barn och ungdomar
Danderyds moderater har lagt ett allt större ekonomiskt ansvar för idrottsanläggningarna på föreningarna. Idrottsföreningarna tvingas ta stora lån mot kommunal borgen som föräldrarna sedan får betala med allt högre avgifter.
Detta tycker vi socialdemokrater är helt fel. Vi vill att kommunen tar över ansvaret för anläggningarna och lånen så att föreningarna kan ägna sig åt idrotten. Vi vill även att kommunen satsar på en ny idrottshall vid Mörbyskolan och rustar upp ihallen vid Fribergaskolan.


Danderyd är omgivet av vatten och har tre badbara sjöar och ett inomhusbad, Mörbybadet. Friluftsbaden bör alla ha en god standard. Många danderydsbor har nära till ett friluftsbad utom de som bor i området vid Mörbylund och Mörby Centrum, där de flesta invånare bor. Vi vill ha ett bad vid Edsviken, nedanför Mörbylund.

Ungdomarna i Danderyd dricker mer alkohol än andra. Det behövs både kort- och långsiktiga satsningar för att stoppa denna utveckling. Fritidsgårdarna har en viktig funktion som drogfria miljöer i närområdet.De behöver få sina lokaler upprustade och mer personal och programverksamhet.


Vi vill
  att kommunen skall svara för alla idrottsanläggningar för breddidrott så att föreningarna kan koncentrera sig på idrottsutövandet
  att kommunen bygger en ny idrottshall vid Mörbyskolan och rustar upp hallen på Fribergaskolan
  anlägga ett utomhusbad i Edsviken nedanför Mörbylund
  att strandbaden rustas upp, till god sanitär standard  och uppfräschade omklädningskabiner
  att fritidsgårdarna får förstärkta resurser för en varierad programverksamhet och mer attraktiva lokaler. En nyungdomslokal i Stocksund behövs liksom en i Mörby centrum
  att Sätra ängar får en fotbollsplan och att kvartersplaner för spontanidrott hålls i gott skick
  att samarbetet mellan skolan, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden intensifieras för att motverka drogmissbruk, mobbning och främlingsfientlighet i ungdomsgruppen

2006-2010

SPORT OCH IDROTT FÖR ETT FRISKARE LIV


Danderydsbornas intresse för motion, sport och friluftsliv är stort och våra ungdomar tillhör de mest aktiva i hela länet. Idrottsanläggningarna utnyttjas alltmer. Förskolor och skolor bokar plats i ökad utsträckning, särskilt under issäsongen. Detta är positivt men det innebär samtidigt ett ökat behov av underhåll. Anläggningarnas standard och service måste anpassas efter brukarnas behov och alltid vara i gott skick, både för trivsel och säkerhet. Kommunens preparerade motions- och ridspår kräver också ständig översyn.

Danderyd har ett vackert och välskött inomhusbad, Mörbybadet. Avgifterna är dock bland de högsta i länet. Det skall vara möjligt för alla kommuninvånare att ägna sig åt bad och simning, både för hälsan och simkunnigheten. Danderyd är omgivet av vatten och har tre badbara insjöar. Friluftsbaden bör alla ha god standard. De flesta danderydsbor har alltså inte långt till ett bad men där kommunen har flest invånare och där fler kommer att flytta in saknas ett friluftsbad, nämligen i området vid Mörbylund och Mörby centrum.

Det blir allt svårare för kultur- och fritidsnämnden att klara kostnadsutvecklingen.
Men höjda planhyror eller minskade föreningsbidrag är ingen väg att gå. Här krävs efter många år av sparande att nya resurset tillskapas. I vår vision ser vi ett Danderyd, där föreningsliv, idrotts- och fritidsaktiviteter blomstrar och det finns god tillgång på samlingslokaler för föreningarna till ingen eller låg hyra

På senare tid har våld och drogmissbruk ökat oroväckande bland våra ungdomar i Danderyd. Det behövs både kortsiktiga och långsiktiga satsningar för att stoppa och förebygga denna utveckling. Det behövs också ett aktivt arbete för att motverka främlingsfientlighet och vardagsrasism. Här har de fyra fritidsgårdarna en viktig funktion att fylla, både i det förebyggande arbetet och som ett drogfritt alternativ till storstadens kommersiella ungdomsmiljöer. Fritidsgården – i närmiljön – är det enda ställe som kan ta emot alla ungdomar och möta alla önskemål om sysselsättning antingen i egen regi eller genom att lotsa till rätt förening eller organisation. Fritidsgården väljer man av fri vilja.

DÄRFÖR VILL VI

ge ökade resurser till idrottsanläggningarnas underhåll


tillföra motions- och ridspåren extra medel för att motsvara allmänhetens behov av hög kvalitet


räkna upp föreningsbidragen som kompensation för höjda lokalhyror


ge fritidsgårdarna ekonomisk möjlighet att förstärka sitt utåtriktade och uppsökande fältarbete och sin verksamhet bland ungdomar med särskilda behov


att fritidsgårdarna får extra resurser för SANT-undervisning (samlevnad, alkolhol,
narkotika, tobak) så att den kan erbjudas skolorna gratis

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-05 10:24
Taggar: