Mörby Sporthall

Interpellation Mörby Sporthall

 

Under hösten 2012 stod Mörby Sporthall färdig till glädje för föreningslivets ungdomar och skolbarn.

Det är en stor och viktig investering och vi önskar nu få en redogörelse över:

A: projektets totala byggkostnad och eventuella avvikelser från budget

B: Kostnader för drift och underhåll

C: En redogörelse över beläggningsgrad och anläggningens intäkter

 

Nedanstående frågor önskar vi att Kommunalrådet Olle Reichenberg besvarar mer ingående;

  1. Projektets totala kostnader i jämförelse med budget. Redogör särskilt för om några betydande avvikelser uppstått och i så fall orsakerna till det.
  2. Sporthallens driftkostnader och hur de fördelar sig. Finns några avvikelser som man inte räknat med? Och vad räknar man med att Sporthallen kommer att kosta i drift och underhåll per år under nästkommande 5-årsperiod? Stämmer de uppskattade driftskostnaderna med de faktiskta?
  3. Hur hög är beläggningen i Sporthallen under årets första kvartal?
  4. Hur hög beläggning har sporthallen under dagtid respektive kvällstid?
  5. Vilka föreningar utnyttjar sporthallen och i vilken utsträckning (dagar/timmar/vecka för respektive förening)?
  6. Vilka skolor eller föreningar utnyttjar sporthallen under dagtid? Respektive under kvällstid?
  7. Finns det några tider då allmänheten äger tillträde till hallen för s.k. spontanidrott?
  8. Vilka taxor betalar föreningslivet respektive skolorna för att använda sporthallen?
  9. Täcker taxorna driften av anläggningen eller hur hög är kommunens subvention? Kommer ett eventuellt underskott (negativ avvikelse mellan intäkter och driftskostnader) belasta kultur och fritidsnämndens budget?

För Socialdemokraterna

 

 

Catharina Melian

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-14 13:29
Taggar: