Motioner,insändare, yrkanden och reservationer

 Vad kostar det för en flerbarnsfamilj att låta barnen idrotta? Eller spela ett instrument? Kan alla barn följa med på skolresor, utflykter? Vad är det för summor som samlas in av omedvetna klassföräldrar?

Svaren på dessa frågor kan, till skillnad från tillgången till märkeskläder, sportutrustning, datorer, telefoner mm., påverkas av en medveten kommunalpolitik som vet betydelsen av jämlika villkor för att alla ska må bra.

Och de jämlika villkoren ska då inte utgå från den välbärgades förutsättningar.

Vi socialdemokrater i Danderyd tror på en politik för jämlikhet och rättvisa. För alla.

Därför vill vi sänka avgifterna till kulturskolan i stället för att höja den.

Det är därför vi motarbetar den s.k. Danderydsmodellen där föräldrarna måste bidra med både pengar och arbete för att barn- och ungdomsidrotten ska fungera.  Breddidrott för barn och ungdom är ju ett fundamentalt kommunalt ansvarsområde borde egentligen vara gratis, eftersom det är en sådan bra investering i mänsklig gemenskap och utveckling.

 

 

Tidigare inlägg
Socialdemokraterna reserverar sig mot förslag till budget för kultur- och fritids-nämnden 2010 på följande punkter:

Föreningsstöd. Vi reserverade oss redan i 2009 års budget mot nedskärningar av föreningsstödet Att minska detta stöd i tider då föreningarna på grund av den sk. Danderydsmodellen också tvingas höja deltagaravgifterna, anser vi inte vara rimligt. Vi yrkar därför att de 375 tkr som togs bort i besparingar inom årets budget läggs tillbaka för 2010.          375 tkr

Fritidsgårdar. Fritidsgårdarna är det program som har lägst måluppfyllelse i kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Det är ett problemområde som i stället för att drabbas av nedskärningar borde tillföras extra medel. Att i detta läge göra ytterligare besparingar kan vi inte acceptera. Att den nedläggningshotade Pavven i Djursholm får vara kvar till följd av protester från både ungdomarna och deras föräldrar är positivt men verksamheten behöver mer än någonsin åtminstone få behålla sin nuvarande budget. (S) yrkar att 500 tkr återförs till budgeten. 500 tkr

Bibliotek. Med de besparingsförslag som majoriteten föreslår kommer biblio-teksverksamheten att få mycket kännbara personalminskningar. Detta kommer att innebära att ”biblioteken kommer att ha svårt att fortsätta vara i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen”, skriver förvaltningen. Bland annat försvinner en tjänst som IT-bibliotekarie. Nedskärningarna innebär också mer ensamarbete, särskilt på filialerna. Detta gör biblioteken mer sårbara och kommer att öka vikariekostnaderna vid sjukdom.. Vi vill inte bidra till denna nedmontering på biblioteken utan yrkar att de får behålla de 650 tkr som är majoritetens sparbeting.        650 tkr
Soocialdemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden

Karin Löfdahl   Karl Stenqvist

Reservation mot majoritetens budgetförslag 2008 i Kultur- och fritidsnämnden

Driftsbudget:
Stocksund saknar en träffpunkt för ungdomar sedan Mörbylund lagts ned. Vi ser inte en traditionell fritidsgård som det enda rätta, men det är viktigt att en hel kommundels ungdomar inte ”glöms bort”, när kommunen dras med stora drog- och alkoholproblem i dessa åldersgrupper. Det är absolut nödvändigt med en samlingsplats för ungdomar i Stocksund under ledning av professionell personal. 400.000 kr

Förvaltningen föreslår en neddragning av det kontanta föreningsstödet med 200 tkr samtidigt som man föreslår en genomgripande höjning av föreningsavgifter på is- gräs- och grusplaner. Sammantaget blir detta mycket betungande för föreningarna. Resultatet blir ofrånkomligen höjda avgifter eller sämre kvalitet för deltagarna. Vi vill inte sänka föreningsstödet. 200.000 kr

Idrottsanläggningarna måste ”hålla hög nivå för att nyttjarna skall vara nöjda”, påpekar förvaltningen med rätta och föreslår en uppräkning av underhållsbudgeten med 150.000 kr. Vi föreslår en ytterligare uppräkning med sammanlagt 500.000 kr för upprustning av bibliotekslokalerna i Stocksund, som länge varit nedslitna och av fritidsgårdarna i Fribergaskolan och Paviljongen i Djursholm. 500.000 kr

Investeringsbudget:
Vi socialdemokrater har länge känt en oro för utvecklingen mot att idrottsföreningarna i Danderyd får ett allt större ekonomiskt och praktiskt ansvar för idrottsanläggningarna i kommunen, den sk Danderydsmodellen.
Begreppet visar att vi är tämligen ensamma om denna finansieringsmodell. Vi anser att det är en kommunal angelägenhet att alla barn och ungdomar har goda möjligheter till idrott och friluftsliv. Därför bör kommunen i princip ansvara för idrottsanläggningarna och föreningarna för idrottsverksamheten. Eftersom det troligen blir aktuellt med fler konstgräsplaner inom de närmaste åren, som förvaltningen påpekar, vill vi i nästa års investeringsbudget lägga in ett belopp för konstgräsplan .  3.000.000 kr.

Karl Stenqvist

....

2007-01-29

Motion om behovet av en ungdomslokal i Stocksund
Nyligen invigdes Träffpunkt Enebyberg, ett som det synes verkligt lyckosamt projekt, där allting lokalmässigt verkar stämma och alla involverade verksamheter tycks vara vinnare. Liknande tankar på en gemensam träffpunkt för olika åldrar har funnits i Stocksunds centrum, men där har nu projektet lagts ned, eftersom förutsättningarna för att lyckosamt resultat saknades, konstaterade utredaren. Och säkerligen har han rätt i detta. Det huvudsakliga målet för stocksundsprojektet tycktes vara att avveckla en mycket omtyckt och ofta använd lokal, Idalagården. De olika verksamheterna tycktes inte ha något att vinna på förslaget. Dessutom var en åldersgrupp helt borta ur bilden i Stocksund, nämligen ungdomarna.

Liksom övriga kommundelar har Stocksund tills för ett antal år sedan haft en fritidsgård, Skeppsgården, som fick maka på sig när Marina läroverket skulle få plats i hamnen. Som ersättning fick man en fritidsgård i Mörbylund, där målsättningen även var att funktionshindrade barn och ungdomar skulle integreras med ungdomarna i den reguljära gårdsverksamheten. Men nu har hela denna verksamhet avvecklats, de funktionshindrade barnen har flyttat över till Enebyberg och stocksundsungdomarna står helt utan egen lokal. Ingenting om detta problem nämndes i utredningen om Träffpunkt Stocksund. Det är nu hög tid att ungdomarna i de lägre tonåren får någonstans att träffas i sin egen kommundel.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att kultur- och fritidsnämnden i samarbete med Tekniska nämnden får i uppdrag att undersöka förutsättningar och möjligheter för en ungdomslokal i Stocksund.

Karin Löfdahl

2006

2005

Idrottsanläggningar i kommunal ägo
I socialdemokraternas förslag till budget för 2006 föreslår vi att kommunen ska stå för kostnaden för saneringen av ishallarna i Stocksund och Enebyberg. Det kan tyckas märkligt att vi anser att kommunen skall ta hela kostnaden för något som borde vara föreningarnas ansvar sedan de ju investerat i hallarna. Men vi inom (s) tycker som princip att idrottsföreningar med breddidrott bland barn och ungdomar inte bör äga och driva idrottsanläggningar.

Vad gäller ishallarna har kommunen hamnat i en prekär situation, inte nog med att de är mögelskadade och måste saneras för att kommunens personal ska få arbeta i hallarna. Vad man än tycker i ansvarsfrågan blir det slutändan ändå kommunen som riskerar att hamna med problemet i knät då man gått i borgen för de lån som föreningarna finansierat hallbyggena med. Det är ju också kommunen som erhållit kravet från Arbetsmiljöverket.

Det här är ett slående exempel på hur olyckligt det blir när kommunen gör borgensåtaganden för föreningar som ska driva verksamheter som borde vara ett kommunalt ansvar. Därför har vi inte bara lagt pengar till ishallssaneringarna i vårt budgetförslag utan vi har också lagt in medel för bygget av en ny inomhushall för fotboll vid Danderyds gymnasium. Majoriteten (m) och (kd) avser nämligen ännu en gång att genom borgensåtaganden vältra över finansieringen av en idrottsanläggning på föreningarna.

Är det inte dags att (m) och (kd) tar lärdom av sina misstag och liksom majoriteten i Täby inser att det är bättre för alla parter om kommunen tar sitt ansvar och låter idrottsföreningarna ägna sig åt idrotten. Att vi har en mycket aktiv idrottsverksamhet i alla våra kommundelar bör vi politiker vara tacksamma för och inte lägga ytterligare börda på föreningsfolket med skuldsättning.

 Tove Sander, Socialdemokraterna i Danderyd

2004

2003

2002

Kultur- och fritidsplanen som försvann

Under hösten 2000 beslutade kultur- och fritidsnämnden att upprätta en kultur- och f ritidsplan för Danderyd. Stort engagemang och många timmar lades ned på arbetet med planen, både av tjänstemän, politiker och berörda föreningar. I början av mars 2001 var ett förslag till plan färdigt Ett samråd som fyllde hela församlingssalen ägde rum, där planen presenterades till pigga och klatschiga overheadbilder. Eftersom planen har många vackert formulerade mål och visioner för verksamheten, mottogs den med stor entusiasm från föreningarnas sida. Äntligen hände något positivt! Äntligen visade politikerna att de ville något med verksamheten!

Vid fullmäktiges sammanträde i oktober var det dags att anta planen. Men på kommunstyrelsens sammanträde inför fullmäktige föreslog (m) återremiss, utan någon som helst förklaring. (c) hade plötsligt saknat en skrivning om kulturmiljövården och upptäckt att remissyttrandena inte bilagts förslaget. Men det var inte skälet för (m) att yrka återremiss. Vad var då anledningen? Tajmningen med biblioteksutredningen var inte så bra, fick vi veta. - Vi vill ändra på en del saker i planen, förtydligade kommunalrådet Hamilton.

Så var det med det. Hela den demokratiska process som pågått i ett år och verkligen varit föredömlig, kändes plötsligt meningslös. Hade moderaterna insett att de inte skriftligen kan säga sig stå för en sak och samtidigt i handling föreslå en helt annan? Hade de förstått att det kan ses som ett svek mot alla dem som offrat mycken ideel tid för en som man tyckte positiv sak? Ja, lyckligtvis verkar det så: i valbudgeten för 2002 drog (m) tillbaka så gott som alla tidigare sparförslag på kultur- och fritidsområdet, vilket vi tackar för. Det borde vara valrörelse varje år.

Men vad händer nu med kultur- och fritidsplanen som försvann? Moderaternas hela kultur- och fritidspolitik har de senaste åren bara handlat om förhalning. Långt utdragna s k utredningar där inga beslut fattas: biblioteksutredningen, fritidsgårdsutredningen, utredningen om kultur- och fritidspeng osv. Har moderaterna egentligen någon vision om kultur- och fritidslivet i Danderyd?
P.S. Vid kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde presenterade ordförande Reichenberg ett reviderat förslag till kultur- och fritidsplan. Vad hade han då fått order om att revidera? Förutom några små språkliga och redaktionella ändringar till det bättre och ett tillägg om kulturmiljövården var det två ord under rubriken Bibliotek som rensats bort. Det allmänt vedertagna begreppet Folkbibliotek hade ändrats till bibliotek och adjektivet demokratisk var struket! Är begrepp som folk och demokrati förgripliga i moderaternas Danderyd?

Karin Löfdahl


 

 

2001

2000


 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-05 10:30