Skrota Danderydsmodellen när det gäller breddidrott

Socialdemokraterna i Danderyd vill att det kommunala stödet till idrotten främst riktas till breddidrott för barn och unga. Hyror och avgifter för anläggningar ska hållas så låga som möjligt så att föreningarna får goda möjligheter att bedriva verksamhet med målet att inga barn ska stängas ute på grund av för höga avgifter. 

Vi anser att kommunen

bör finansiera investeringarna i idrottsanläggningar. Föreningarna som idag själva, med stöd av kommunal borgen, finansierat anläggningarna, bör erbjudas möjlighet att lösas från det ekonomiska ansvaret. 

Vi anser att Danderyds kommun har alla förutsättningar att se till att invånarna har tillgång till fina och säkra anläggningar.

 Vi vill se att kommunen

gör en långsiktig och ansvarsfull investeringsplan för såväl nya som befintliga anläggningar och att man tar tillvara och stöttar de initiativ och nya idéer som finns inom föreningslivet. 

I budget för 2014 avsätter Socialdemokraterna pengar för att kommunen ska kunna börja ta över ansvaret för de anläggningar som idag finansierats av föreningslivet. 

Vi avsätter också pengar till inrättandet av särskilda idrottsstipendier riktade till unga som vill satsa på att utveckla sin talang.

( Hösten 2013)

Särskilt uttalande Socialdemokraterna 20 maj 2013

Ärende 19 Nyttjanderätt avseende konstgräsplan vid Stockhagen och planen vid Danderyds Gymnasium till IFK Stocksund.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om upplåtelse av kommunal mark vid Stockhagen och Danderyds gymnasium för konstgräsplan. Socialdemokraterna är emot modellen att kommunen upprättar nyttjanderättsavtal till föreningar enligt den s.k. Danderydsmodellen. Det är en ståndpunkt som vi haft ända sedan modellen initierades i Danderyds kommun.

Föreningslivets behov av olika anläggningar för idrottsändamål är angeläget. Vi anser att det är viktigt att barn och ungdomar idrottar, och att kommunen aktivt bidrar och stöttar så att alla barn och ungdomar kan erbjudas möjlighet att delta. Flickor och pojkar i alla åldrar och med skilda förutsättningar bör ges möjlighet till en aktiv fritid. Grunden är självständiga föreningar som är öppna för alla och som får ett starkt stöd från kommunen så att de kan ägna sig åt att utveckla verksamhet som är trygg och bra för barn och unga. Föreningarna bör för att erhålla kommunalt stöd följa de riktlinjer och råd som Riksidrottsförbundet formulerat i ’Idrotten Vill’ – och som bygger på FN:s barnkonvention, dvs idrott skall bedrivas i ett barnrättsperspektiv. 

Idrottsrörelsen i Danderyd ska kunna räkna med att kommunen stöttar ekonomiskt, praktiskt och förutsägbart.

Det är rimligt att idrottsföreningarna på ett konstruktivt sätt samarbetar med kommunen och att en del arbetsuppgifter kan hanteras av föreningarna. Men att föreningarna också ska ansvara för idrottsanläggningarna är att tänja för mycket på det ansvar som enskilda föräldrar i förlängningen ska behöva axla.

Att Danderyds kommun valt att låta föreningarna själva finansiera idrottsanläggningarnas förnyelse och utveckling är oroväckande och leder i förlängningen till olika typer av problem. Jag ska nu nämna några:

Föreningar som själva finansierat sina anläggningar måste

 • Ta ansvar för anläggningen, 365 dagar per år, dygnet runt, även då de själva inte utnyttjar anläggningen.
 • Ta ut höga avgifter för att finansiera anläggningen
 • Lägga mycket tid och energi åt att planera och genomföra skötsel och underhåll av anläggningen istället för att ägna sig åt att utveckla verksamhetens syfte vilket är att organisera barn och unga som idrottar

Föreningar som vill etablera sig i kommunen får stora problem

 • Det finns begränsade möjligheter att få tillgång till idrottsanläggningar i kommunen vilket hindrar nya föreningar att etablera sig.

 

Ur kommunens perspektiv finns några fördelar

 • Kommunen slipper ta ansvar för att finansiera idrottsanläggningar för Danderydsborna och kan därmed hålla nere skatten
 • Den politiska majoriteten slipper utforma en genomtänkt idrottspolitik

Men även ur kommunens perspektiv finns nackdelar

 • Ansvarsfrågan mellan kommunen och föreningarna när det gäller föreningsägda anläggningar på kommunal mark är komplicerad och vid eventuella olyckor kan rättsläget bli svårhanterligt och kommunen kan trots eventuella avtal som reglerar ansvarsfrågan trots allt framstå som moraliskt och etiskt ansvarig
 • Kommunal mark upplåts under lång tid till enskilda föreningar vilket hindrar utvecklingen av de idrottsplatser som finns.
 • Kommunen har borgensåtaganden motsvarande de lån som de enskilda föreningarna har upptagit för att finansiera anläggningarna, utan att ha några direkta möjligheter att styra eller kontrollera hur föreningarna hanterar de ekonomiska förutsättningarna
 • Kommunen har och kan förvänta sig eftersatta idrottsanläggningar som inte är moderna eller ändamålsenliga
 • Kommunen framstår ur medborgarnas synvinkel som orättvis eftersom alla föreningar inte kan erbjudas lika villkor
 • Enskilda föreningar ’mutar in’ möjligheterna att disponera kommunal mark och anläggningarna används inte optimalt genom att deras rätt att råda över anläggningen hindrar ett effektivt utnyttjande

Medborgarna i Danderyd har betydande nackdelar

 • Det är dyrt att idrotta eftersom föreningarna måste debitera finansieringen av anläggningen direkt på de föräldrar vars barn idrottar. Det är negativt ur folkhälsoperspektiv där målet för Danderyds kommun borde vara att så många som möjligt av våra barn och unga idrottar och stärker kroppen i unga år
 • Föreningsägda anläggningar hindrar nya föreningar från att etablera sig och därmed får medborgarna sämre valfrihet

 

Socialdemokraterna i Danderyd vill att kommunen avvecklar Danderydsmodellen successivt och i samförstånd med berörda föreningar. Kommunen bör vidareutveckla den konstgräsplan som finns på Stockhagen idag så att den uppfyller de krav som ställs och som möjliggör för nyetablerade föreningar, t ex IFK Stocksund, att erbjuda barn och ungdomar tider att spela fotboll. Det är också viktigt att de få konstgräsplaner som finns idag i kommunens ägo fortsätter att vara det så att det även finns möjlighet till spontanidrott för de ungdomar som inte vill spela fotboll organiserat.

 

För Socialdemokraterna

 Catharina Melian

 

MOTION MAJ 2011

Barn och unga i vår kommun deltar i stor utsträckning i idrottsaktiviteter och i föreningslivet. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att barn i vår kommun kan delta i fritidsaktiviteter till en låg kostnad för föräldrarna. Så är det inte idag. Dessutom förväntas föräldrarna inte bara vara behjälpliga med att vara tränare eller funktionärer, man förväntas också periodvis ställa upp som styrelsemedlem i föreningarna som i allt väsentligt fungerar som företag med mycket stora ekonomiska förpliktelser. Det är tungt, tidskrävande och ansvarsfullt arbete att planera verksamhet med stora amorteringar och ränteutgifter. Det här beror på den s.k. Danderydsmodellen, som i korthet går ut på att föreningarna medelst lån bekostar investeringar i idrottsanläggningar med kommunen som borgensman.

Nackdelarna med Danderydsmodellen är många;
- Skuldtyngda föreningar med höga avgifter
- Orimlig arbetsbörda för föreningarna (föräldrar) som ska ansvara för investeringar i idrottsanläggningar som kommunen borde ansvara för.
- Nya föreningar får svårt att etablera sig eftersom befintliga föreningar äger anläggningarna.
- Nya anläggningar blir kanske inte byggda eftersom erfarenheten visat att det är svårt och komplicerat för föreningarna att ansvara för och driva dessa. Nya anläggningar bör i huvudsak vara en kommunal angelägenhet, d v s planläggningen bör vara sådan att det är barnens behov som styr, inte enskilda föreningars möjligheter (föräldrars) att driva projektering.
- Oklart vem som slutligen ansvarar för anläggningarnas underhåll och säkerhet– vem tar ansvar för anläggningen om olyckan är framme?

Vi Socialdemokrater anser att kommunen bör investera i nya anläggningar för idrott och kultur i vår kommun. Det är bra för barn och unga att få delta i föreningslivet och få sunda vanor och god hälsa. Föräldraengagemanget behövs för att stötta unga i deras idrottande och i deras deltagande i andra fritidsaktiviteter – inte för att driva och ansvara för skuldtyngda föreningar.


Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta följande:

1. Att konsekvenserna för föreningarna och avgifterna för aktiviteterna utreds mot bakgrund av Danderydsmodellen
2. Att en utredning genomförs och som belyser vilken anpassning av föreningsstödet som kan göras i syfte att möjliggöra väsentliga sänkningar av avgifterna till idrotts- och kulturaktiviteter
3. Att utreda hur tjejernas idrottande kan stöttas så att de kan delta på lika villkor, d v s få tillgång till idrottsanläggningarna på samma villkor som killarna.
4. Att det görs en analys av kostnaderna för att upprusta befintliga anläggningar enligt olika alternativ
5. Att göra en behovsanalys av vilka idrottsanläggningar och/eller lokaler för kulturutövning som behövs för att tillgodose Danderydsbarnens behov av meningsfulla aktiviteter nu och den närmaste 10-årsperioden.
6. Att ta fram förslag till hur Danderydsmodellen på lämpligt sätt fasas ut för att på sikt avskaffas.

Danderyd den 9 maj 2011

Catharina Melian (S) Olov Johansson (S) Ingar Beckman Hirschfeldt (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-21 15:27
Taggar: