Handlingsprogram för 2014-2018. Ett bättre Danderyd. För alla. Danderyd en del av Stockholm en del av världen!

Ett bättre Danderyd för alla. Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Danderyd för mandatperioden 2014-2018

Danderyd – en del av Stockholm – en del av världen

Stockholmsregionen växer med två busslaster per dag! Om 30 år bor 700 000 nya invånare i vår region. Hot eller möjlighet? Både och! Med Danderyds strategiska läge i regionen och med så många högutbildade överväger möjligheterna. Danderyd har förutsättningar att visa att det går att utveckla samhället på ett hållbart sätt, där alla människor är välkomna och där solidaritet möter för de som nyligen kommit till vårt land undan krig och förtryck.

Vi Socialdemokrater vill se ett modernt Danderyd som i stråket längs motorvägen in mot Stockholm successivt utvecklas till ett spännande och stadslikt område för bostäder, kulturliv och företagsamhet. Vi vill att vår kommun ska vara med och bidra till Stockholmsregionens utveckling och erbjuda en stark arbetsmarknad, ett intressant och innovativt näringsliv, och bra levnadsmöjligheter.

Vårt Danderyd kan fortsätta att växa. Det är inte brist på fysisk yta, utan på politiska ambitioner och prioriteringar. Flaskhalsarna är väl kända: det handlar om att lösa problemen med motorvägen och kollektivtrafiken och att bygga utan att förstöra grönområdena. Men den största utmaningen är att göra vår kommun mer attraktiv för de som står på tröskeln till vuxenlivet.  Om vår kommun inte står högt i kurs bland unga människor har vi stora problem och utmaningar på sikt. Danderyd måste underlätta för unga att bo och arbeta i vår kommun.

Vi Socialdemokrater ser positivt på  den förändring som regionen genomgår. Förändring är bra. Även för vår kommun. Vi kan inte bara sitta och vänta – vi ska vara med och sätta rätt ambitionsnivå, på både lång och kort sikt.Tillsammans skapar vi vår gemensamma framtid!    

 

Vår bostadspolitiska framtidsvision för Danderyd

 

Vi Socialdemokrater anser att det är dags för Danderyd att tänka nytt när det gäller bostadsbyggande. Vi måste bygga så att våra unga, studenter och de som håller på att etablera sig på arbetsmarknaden, får möjlighet till en första bostad. Det måste finnas ett utbud av billiga bostäder såväl hyres- som bostadsrätter.

Vi vill också satsa på bostäder till äldre som behöver särskilt stöd och till personer med funktionsnedsättning. Danderyd behöver också skynda på projekteringen av nya äldreboenden. Planeringen för att ersätta Odinslunds och Mörbylunds särskilda boenden har tagit orimligt lång tid.

Det är viktigt at bygga med eftertanke. Många vill ha nära till affärer, service och social samvaro. Tillgång till kulturliv och restauranger bidrar också til bostäders attraktivitet.Nyckeln är att bygga stad i och runt Mörby centrum. En stad med lokalgator och cykelstråk och med motorvägen i tunnel.

    Förtäta befintliga centrummiljöer

I flera olika delar av vår kommun finns stora förtätningsmöjligheter. Det är resurseffektivt att förtäta, eftersom infrastruktur och service ofta redan finns. Dessutom bidrar det till ökade ekonomiska värden för omkringliggande bebyggelse. Områden nära  kollektivtrafik kommeri första hand. Ett bra exempel är Enebybergs torg där ytterligare bostäder planeras.

Det gröna är en viktig del av kommunens attraktivitet. 

Man kan bygga – utan att förstöra attraktiv parkmark eller välutnyttjade friluftsområden. Även i Danderyd finns grönområden som är illa utnyttjade och som ingen sätter särskilt värde på.

Ett exempel är  parkmarken i backen nedanför Mörby Centrum mitt emot Danderyds sjukhus patienthotell.  Marken är idag otillgänglig. Där vill vi Socialdemokrater bygga studentlägenheter och forskarbostäder.

Det finns andra områden som på sikt skulle kunna bebyggas. I takt med att kraftledningen läggs i marken så frigörs markområden som tidigare ej varit lämpliga för bostäder.

Man kan samordna infrastruktur och bebyggelseplanering

Danderyds kommunfullmäktige har fattat beslut om att utreda en tunnelförläggning av motorvägen. När trafiken leds om eller grävs ner skapas stora ekonomiska värden som möjliggör bostads-bebyggelse i hela E18 stråket och värdet på befintliga fastigheter höjs. Vi vill också verka för att tunnelbanan byggs ut mot Täby och Arninge. Vi Socialdemokrater värnar om Danderyd och vill att kommunen hänger med i utvecklingen och inte blir ett reservat. För att citera en amerikansk president:

Det vi vill ska bestå måste vi förändra!

Vi vill

 

ü bygga flerfamiljshus i befintliga centrumområden

ü bygga fler billiga hyres- och bostadsrätter

ü bygga fler äldreboenden

ü bygga i det gröna utan att fördärva attraktiv parkmark

ü ha tunnelbana till Täby och Arninge

ü påskynda att Norrtäljevägen läggs i en tunnel

 

 

Kultur och fritid för alla barn och unga i Danderyd

 

Tillgången till kulturliv och bra fritidssysselsättningar är viktig för barn och unga. När resurserna krymper i skolan så är det ofta kulturen och de estetiska ämnena som får stryka på foten. Många skolor säger sig inte ha råd att besöka kulturinstitutionerna i Stockholm. Därför föreslog Socialdemokraterna fullmäktige att öronmärka särskilda pengar till kulturbesök i skolans regi, en kulturhundralapp. De övriga partierna var mycket avvisande. Men vi fortsätter att driva denna viktiga jämlikhetsfråga.

I Danderyd idrottar många barn och aktivitetsnivån är hög i föreningslivet. Men det är dyrt att vara med. En orsak är att kommunen inte satsar på att bygga och underhålla anläggningar så att det räcker till all verksamhet som efterfrågas. Då har föreningarna i vissa fall valt att investera själva. Man har byggt tennishall, curlinghall, fotbollshall, konstgräsplaner och ishallar. Kommunen har varit med och finansierat vissa delar och står också för visst underhåll och drift. Men det saknas en övergripande plan för kommunens engagemang.

Vi Socialdemokrater vill ha en transparent investeringsplan för kommunala anläggningar i dialog med föreningslivet. Föreningar med många aktiva ska få ett bra stöd och tillgång till funktionella och väl underhållna anläggningar. Vi vet att intresset alltid kommer att vara större än de ekonomiska resurserna. Därför är det särskilt angeläget att ta fram riktlinjer.

Alla föreningar ska veta vilka satsningar som ska prioriteras och när.

Därför säger vi nej till kommunala borgenslån och upplåtelseavtal.

Vi vill att skattepengar används rättvist. Till flickor lika mycket som till pojkar. Barn med funktionsnedsättningar måste få delta på lika villkor och efter sina förutsättningar. Ingen ska ställas utanför. Idrottsanläggningarna ska vara ett kommunalt ansvar.  

Sänk avgiften till Kulturskolan!

Socialdemokraterna vill sätta en maxgräns på avgiften i Kulturskolan till 500 kr och öka verksamheten så att alla som vill spela ett instrument eller delta i konst eller dans ska få göra det.

Vi kommer att arbeta för att området kring Danderyds gymnasium utvecklasför såväl skoländamål, som för kultur och idrott. Genom att lägga fler idrottsanläggningar i anslutning till skollokaler kan man få ett mer effektivt användande. Man kan spara på driftskostnaderna genom att bygga energi- och miljöeffektiva anläggningar. Här krävs det ett större grepp!

Fritidsgårdarna är viktiga mötesplatser för unga. De ska vara öppna och bemannade på kvällar och helger. Där vet vi att alla ungdomar blir sedda och uppmärksammade. Vi vet att många ungdomar i vår kommun prövar alkohol, tobak och narkotika. Därför är fritidsgårdarna särskilt viktiga för där finns vuxna som de unga litar på.

Ingen ung ska lämnas utanför.

 

 

 

Vi vill

ü  att kommunen avsätter resurser till kultur i skolan

ü  att kommunen tar det ekonomiska ansvaret för idrottsanläggningarna

ü  att avgiften till Kulturskolan sätts till max 500 kr per termin

ü  att intagningen till Kulturskolan fördubblas

ü  att fritidsgårdarna uppgraderas

ü  att fritidsgårdarna är öppna alla kvällar och helger

 

 

 

En förskola och skola för alla

 

Vi vill att Danderyd ska vara landets ledande kommun när det gäller hög kvalitet i förskola och skola.  Generellt sett har vi mycket bra förskolor och skolor  och det finns goda möjligheter att välja skolor med olika pedagogisk inriktning, privata och kommunala utförare.  Men det finns brister.

Förskolan

Vi behöver fler utbildade förskollärare. Vi vill att kommunen snarast möjligt tar fram en realistisk plan för hur målet om 50 % pedagoger i verksamheten ska uppnås. Vi vill stärka förskollärarnas status genom höjda löner, kompetensutveckling och karriärvägar. Förskolorna ska få ersättning för att anställa vikarier när personalen vidareutbildar sig.

Vi anser att nuvarande nivå på förskolepengen inte räcker för att möta kraven i den nya läroplanen, t ex när det gäller matematik och IT i förskolan.

Under den gångna mandatperioden har Socialdemokraterna fått gehör för sin motion om att införa barnomsorg på obekväm arbetstid. Det har lett till att föräldrar i Danderyd som behöver barnomsorg på kvällar och nätter nu kan få det, dock endast i hemmet. Nästa steg behöver tas. Socialdemokraterna vill inrätta en förskola, öppen dygnet runt  vid Danderyds sjukhus. Den bör även vara öppen för barn till föräldrar som jobbar på sjukhuset, oavsett var de bor. Då visar vi som kommun att vi värnar om sjukhuset som arbetsplats och om dem som jobbar där.

Skolan och fritidshemmen

I Danderyd uppnår eleverna goda resultat, bland de högsta i landet. Det ska vi vara stolta över. Vi har också den högsta andelen högutbildade föräldrar. Många av barnen har goda förutsättningar att få hjälp och stöd. Men inte alla. Vi vill att alla barn ska få tillräckligt stöd i skolan. Vi vill ha en jämlik skola där alla får chansen. 

Socialdemokratiska partiet vill att staten ska tillföra skolan resurser så att klasserna kan bli mindre i de lägre årskurserna. Det lönar sig att ge alla barn en god start. Läsinlärning och läsförståelse är nycklar till att lyckas i skolan. S vill också satsa på fler speciallärartjänster samt att de barn som inte klarar av skolans mål ska erbjudas sommarskola.

 

Lärarlönerna är en central fråga. Löneutvecklingen är svag i Danderyd, vilket drabbar duktiga och erfarna lärare som jobbat länge. Nu är det dags att satsa på lärarnas löner och erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling. Nuvarande skolpeng räcker inte.

 

På fritidshemmen har barngrupperna ökat dramatiskt i storlek och antalet pedagoger minskat. Det påverkar kvaliteten. Fritidshemmen har en mycket viktig uppgift att komplettera skolans lärande. Därför bör verksamheten får förutsättningar att svara mot de krav som skollagen ställer.

Barnen i Danderyd presterar bra i skolan, men många är stressade. På fritids måste barnen få känna sig trygga och sedda.

Alla barn har särskilda behov, Alla barn utifrån sina förutsättningar ska få möjlighet att utvecklas och få bästa möjliga start i livet. Varje skattekrona är en investering i en ung människas liv.

 

 

Vi vill

ü  minska barngrupperna

ü  öka andelen förskollärare och fritidspedagoger

ü  höja lärarnas löner

ü  att alla barn blir sedda genom att det finns tillräckligt många vuxna i  förskolan, skolan och på fritids

 

Danderyd behöver en modernare miljöpolitik

 

Människor idag oroar sig över miljöproblemen. En del är överväldigande svåra att påverka, andra mer tillgängliga genom enklare åtgärder. Därför behövs en kommunal miljöpolitik som på  olika nivåer och på olika sätt stimulerar och hjälper människor och företag att välja bättre vägar mot målet att uppnå en hållbar utveckling.

Danderyds kommun behöver röra sig snabbare i rätt riktning.

Ett av de mest komplicerade och angelägna problemen för vår kommun är att minska bullret och luftföroreningarna från E18. De första stegen mot att överdäcka eller tunnelförlägga motorvägen har inletts. Med stor sannolikhet kan vi inte förvänta oss att staten ensam ska ta kostnaden, utan Danderyds kommun måste stå för en betydande del av finansieringen.

En tunnelförlagd motorväg öppnar möjligheterna för nya bostäder och en sammanhållen kommun med väsentligt bättre boendemiljö för alla som idag störs av buller och dålig luftkvalitet. Det är särskilt viktigt eftersom många av våra barn går i skolor som ligger invid motorvägen.

Vi behöver göra det smidigare att åka kollektivt. Cykel och gångvägar behöver förbättras så att det blir tryggt och säkert att ta sig fram till skolor och arbetsplatser.

Vi vill också göra det lättare för människor att göra smartare val genom att se till att det finns snabbladdningsställen för elbilar, gärna vid infartsparkeringarna eller vid våra lokala centrum.

Vi vill också stimulera och hjälpa företag som erbjuder miljöbilspooler. Det är en frihet att åka bil, men miljömässigt  och ekonomiskt ineffektivt att äga dem.

Kommunen ska gå i framkanten när det gäller att göra goda miljöval vid inköp. Det gäller allt från inköp av kontorsmaterial till barnens skolmat.

Vi bor i en kommun med fantastiska vatten- och grönområden. Miljöpolitik är inte bara att skapa naturreservat. Många grönområden behöver skötas med större omsorg och särskilt tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning behöver förbättras.

God miljöpolitik är att värna särskilt viktiga grönområden.Parken runt Cedergrenska tornet är ett sådant område, för många Danderydsbor juvelen i kronan. Därför blev det chockartat att få höra att kommunen planerade att lägga ut betongbryggor för båtar vid denna vackra men tyvärr starkt försummade strandremsa. Protesterna blev många och högljudda.Lyckligtvis sade mark- och miljödomstolen nej. Strandpromenaden får vara kvar men fortsätter att erodera.

Här finns mycket att åtgärda!


 

Vi vill

ü  att Danderyd aktivt påskyndar arbetet med att minska bullret och luftföroreningarna från Norrtäljevägen och inte passivt väntar på att trafikverket gör något.

ü  att Danderyd prioriterar och medfinansierar en tunnelläggning/överdäckning av Norrtäljevägen

ü att kommunens inköp görs med prioritering av miljön att kommunen prioriterar skötseln av grönområden, insjöar, stränder, stigar och strandpromenader    

ü att kommunen aktivt ser till att öka Danderydsbornas möjligheter att åka kollektivtatt kommunen förbättrar säkerheten och tillgängligheten för alla             

Vi ska självklart ha den bästa äldreomsorgen

 

 

Danderyds medborgare lever ett aktivt liv långt upp i åldrarna. De allra flesta är nöjda med den hjälp och det stöd de får, antingen i form av hemtjänst eller om de bor i särskilt boende.

Några saker sticker ut. Socialstyrelsen frågar regelbundet de äldre om hur de upplever kvaliteten inom äldre-omsorgen. 140 000 äldre i hela landet tillfrågades förra året.  60 % av de äldre som har hemtjänst eller som bor på särskilt boende upplever att de besväras av ensamhet. 25 % upplever att de sällan eller aldrig kommer ut i friska luften. 30 % av de äldre som bor på särskilda boenden uppger att måltiderna aldrig, sällan eller bara ibland är trevliga. 

Danderyd befinner sig i mittskiktet av Sveriges kommuner när äldreomsorgen utvärderas. Vi är inte nöjda med det. Vi vill att Danderyd ska ha den bästa äldreomsorgen. Det går att göra!

Som alltid när det handlar om vård och omsorg är personalen den viktigaste resursen. De ska ha rätt utbildning och rätt förutsättningar, d v s tillräckligt med tid så att de hinner med att både vårda och tillgodose behov av social samvaro.

Medarbetarna i omsorgen ska i större utsträckning än idag erbjudas fasta tjänster. Då ökar statusen och trivseln i yrket. När arbetsvillkoren blir tryggare och de anställda får kontinuerlig kompetensutveckling så ökar kvaliteten.

Aktiva insatser mot känsla av isolering

Det går att med aktiva insatser bryta den ofrivilliga isolering som många äldre upplever i bostaden, även sedan de flyttat till ett äldreboende. Dagliga stimulerande kontakter och akttiviteter kan bryta isoleringen. Kultur i äldreomsorgen är allt viktigare för trivseln och  vi vill att boendena anställer  aktivitetssamordnare. Kultur- och fritidsnämnden bör budgetera medel för mer kultur på boenden, på dagcentraler och till bibliotekens uppsökande verksamhet.

Vi vill också att medarbetare i hemtjänsten får mer tid för sällskap vid måltider, de ska ha tid att lyssna och prata med de äldre och för att ta promenader eller följa med till dagcentral eller bibliotek.

Dagcentralerna är ju viktiga komplement i hemtjänsten och kommunen måste satsa mer på verksamheten där.

Alla vill ha roligt – det gäller även när vi blir äldre! Därför är kulturen så viktig. När vi inte längre orkar söka oss till allt det roliga – så måste vi se till att kulturen hittar oss! Man slutar inte längta efter läsupplevelser bara för att man inte orkar läsa själv! Och man vill gärna få dansa och sjunga även om benen inte hänger med. En stor och viktig utmaning är att se till att man får leva tills man dör!

 

Våra förslag är inte omöjliga att genomföra. Det handlar om att hitta nya sätt att tänka. Och att se till att ersättningen blir tillräcklig för utförarna, kommunala och privata. 

Vi vill 

ü   med aktiva insatser bryta den ofrivilliga isoleringen som många äldre upplever

ü  att äldreboenden anställer särskilda aktivitetssamordnare

ü  att medarbetare i hemtjänsten får mer tid

ü  att antalet fasta tjänster i omsorgen ökar 

ü  att kulturens roll stärks på våra boenden genom att ett aktivt samarbete utvecklas med kultur- och fritidsnämnden

ü  Att ersättningen höjs till utförarna av såväl hemtjänst och äldreboenden

ü  Att det byggs nya äldreboenden

                                                                                      

Starta projekteringen av Danderyds kulturhus nu!

Varför har inte Danderyd ett centralt placerat vackert och funktionellt kultur- och bibliotekshus som t.ex. Vallentuna kommun, som byggt ett vackert kulturhus 2012 och som nu är kommunens stolthet? I planeringen av Mörby Centrum har även ett kulturhus ingått på pappret. Någon egentlig planering har vi inte sett. För att driva att sådant projekt till framgång behövs en kompetent projektorganisation. Någon sådan finns inte i Danderyds nuvarande organisationsstruktur. Därför föreslår vi Socialdemokrater

att en projektgrupp för ett nytt kulturhus bildas,

att projektgruppen består av representanter för vardera politiskt parti representerat i fullmäktige,

att  projektorganisationen tar fram ett program för beslut och kommande projektering, att följande frågor ska ventileras: vilka organisationer, föreningar eller företag kan ha intresse av att driva verksamhet i ett blivande kulturhus, vilka kommunala verksamheter kan med fördel lokaliseras i kulturhuset, vilka ytor och volymer krävs för olika alternativ, vilken utrustning krävs,  en uppskattad kalkyl tas fram för investering och driftskostnad, ett förslag tas fram till fortsatt hantering av projektet.

Sedan kan vidare beslut fattas om remissförfarande och genomförande.

Vi vill med detta förslag påskynda processen att få ett stort fint kulturhus i Mörby centrum.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-15 14:02