Kultur och fritid

2014-2018

Kultur och fritid för alla barn och unga i Danderyd 

Tillgången till kulturliv och bra fritidssysselsättningar är viktig för barn och unga. När resurserna krymper i skolan så är det ofta kulturen och de estetiska ämnena som får stryka på foten. Många skolor säger sig inte ha råd att besöka kulturinstitutionerna i Stockholm. Därför föreslog Socialdemokraterna fullmäktige att öronmärka särskilda pengar till kulturbesök i skolans regi, en kulturhundralapp. De övriga partierna var mycket avvisande. Men vi fortsätter att driva denna viktiga jämlikhetsfråga.

I Danderyd idrottar många barn och aktivitetsnivån är hög i föreningslivet. Men det är dyrt att vara med. En orsak är att kommunen inte satsar på att bygga och underhålla anläggningar så att det räcker till all verksamhet som efterfrågas. Då har föreningarna i vissa fall valt att investera själva. Man har byggt tennishall, curlinghall, fotbollshall, konstgräsplaner och ishallar. Kommunen har varit med och finansierat vissa delar och står också för visst underhåll och drift. Men det saknas en övergripande plan för kommunens engagemang.

Vi Socialdemokrater vill ha en transparent investeringsplan för kommunala anläggningar i dialog med föreningslivet. Föreningar med många aktiva ska få ett bra stöd och tillgång till funktionella och väl underhållna anläggningar. Vi vet att intresset alltid kommer att vara större än de ekonomiska resurserna. Därför är det särskilt angeläget att ta fram riktlinjer.

Alla föreningar ska veta vilka satsningar som ska prioriteras och när. 

Därför säger vi nej till kommunala borgenslån och upplåtelseavtal.

Vi vill att skattepengar används rättvist. Till flickor lika mycket som till pojkar. Barn med funktionsnedsättningar måste få delta på lika villkor och efter sina förutsättningar. Ingen ska ställas utanför. Idrottsanläggningarna ska vara ett kommunalt ansvar.  

Sänk avgiften till Kulturskolan!

Socialdemokraterna vill sätta en maxgräns på avgiften i Kulturskolan till 500 kr och öka verksamheten så att alla som vill spela ett instrument eller delta i konst eller dans ska få göra det.

Vi kommer att arbeta för att området kring Danderyds gymnasium utvecklasför såväl skoländamål, som för kultur och idrott. Genom att lägga fler idrottsanläggningar i anslutning till skollokaler kan man få ett mer effektivt användande. Man kan spara på driftskostnaderna genom att bygga energi- och miljöeffektiva anläggningar. Här krävs det ett större grepp!

Fritidsgårdarna är viktiga mötesplatser för unga. De ska vara öppna och bemannade på kvällar och helger. Där vet vi att alla ungdomar blir sedda och uppmärksammade. Vi vet att många ungdomar i vår kommun prövar alkohol, tobak och narkotika. Därför är fritidsgårdarna särskilt viktiga för där finns vuxna som de unga litar på.

Ingen ung ska lämnas utanför.

 

 

 

Vi vill

ü  att kommunen avsätter resurser till kultur i skolan

ü  att kommunen tar det ekonomiska ansvaret för idrottsanläggningarna

ü  att avgiften till Kulturskolan sätts till max 500 kr per termin

ü  att intagningen till Kulturskolan fördubblas

ü  att fritidsgårdarna uppgraderas

ü  att fritidsgårdarna är öppna alla kvällar och helger

 

 

 

Motion om en kulturhundring till varje elev från förskolan till gymnasiet. Den avslogs i Kommunfullmäktige den 21 oktober.

En kulturhundralapp till Danderyds förskolor, grundskolor och gymnasier

Vi tycker att det finns anledning att stötta barns och ungas kulturkonsumtion. Och att förskolor, skolor och gymnasier har särskilda öronmärkta pengar för det ändamålet. Under en lång rad av år har dessa verksamheter kämpat med effektiviseringskrav. Resultatet har blivit att det för många verksamheter helt enkelt har blivit en omöjlighet ekonomiskt att se till att barnen får en eller flera kulturupplevelser under ett år. Vi föreslår därför att varje barn som går i förskola, skola, eller gymnasium i Danderyd skall utöver ram få en summa om 100 kr per barn och år att använda för kulturella upplevelser. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är att skapa förutsättningar för ett levande, demokratiskt samhälle. Barnen i Danderyd ska få särskilda medel för kulturupplevelser som kan bidra till mer kreativitet och stimulans. Vi kan konstatera att kulturen på många sätt hamnat i skymundan i det borgerligt styrda Danderyd. Man har lågt ställda ambitioner och få förslag, idéer och initiativ på kulturens område. Vi har litet kulturutbud, dyr kulturskola och höga avgifter för kultur och fritidsaktiviteter.  I många kommuner, inte bara i Danderyd, skär man kraftigt ner på kultur och fritid, samtidigt som avgifterna är höga. Det utarmar kulturlivet och hämmar möjligheterna att skapa fler jobb i den sektorn. Genom att skapa och öronmärka en kulturhundring för barnen i Danderyd stimulerar vi våra barn och bidrar samtidigt till att kulturinstitutionerna får fler besökare. Socialdemokraterna i Danderyd yrkar att kommunfullmäktige skjuter till extra resurser för detta ändamål. Kulturhundringen ska omfatta alla barn inskrivna i förskola, grundskola och gymnasium i Danderyds kommun oavsett var barnet har sin hemvist. För kulturhundralappen budgeterar socialdemokraterna 0,85 MSEK) för 2013.

Andra bra förslag från (S) i budgeten för 2013

Vi socialdemokrater har uppfattningen att aktiva och målmedvetna satsningar på kultur och fritid ska vara en självklarhet i dagens Danderyd. Alla invånare ska ha rätt till en rik och meningsfull fritid oberoende av egen ekonomisk situation.

 Vi vill att kommunen tar ett större ansvar för satsningar på idrottsanläggningarna och att man återtar kontrollen, ägandet och ansvaret för alla idrotts- och fritidsanläggningar som etablerats på kommunens mark. Vi vill att kommunen i huvudsak avskaffar principen om kommunal borgen, dvs Danderydsmodellen, för finansiering av fritidsanläggningar i föreningsregi på kommunala idrottsplatser. Alla föreningar som etablerar sig i kommunen och som driver verksamhet ska kunna förvänta sig samma stöd och tillgång till kommunens idrottsplatser. Det är inte rimligt att föreningar ska skuldsätta sig och ta över ansvaret för investeringar som kommunen borde ta ansvar för. Det gäller t ex konstgräsplaner och ishallar. Tillgången till dessa anläggningar ska fördelas efter föreningarnas behov och medlemsantal. Den nuvarande situationen där föreningar tvingas låna upp pengar för att investera i angelägna idrottsanläggningar är djupt otillfredsställande ur flera synvinklar. Det leder till att idrottsföreningarna tvingas ta ut höga avgifter för idrottsaktiviteterna vilket medför att inte alla barn och ungdomar har råd att delta i den utsträckning som de önskar. En annan nackdel är att ansvarsfrågorna blir oklara. Om olyckan är framme kan det vara svårt att fastställa vem som har ansvaret för säkerheten. Ytterst faller ansvaret på kommunen att se till att anläggningarna är säkra och trygga för allmänheten och de anställda som arbetar där. Det är därför naturligt att kommunen också ser till att anläggningarna sköts på ett bra sätt. Nuvarande situation vid t ex ishallarna, gör att det är svårt att veta vem som ytterst ansvara för säkerheten. Det är inte bra. Ytterligare en aspekt är att det är viktigt att de anläggningar som finns på kommunens mark och som nyttjas av en stor del av kommuninvånarna också underhålls på ett tillfredsställande sätt. Nuvarande ishallar är överbygga utomhusrinkar. De är inte byggda för att också vara energisnåla och miljöeffektiva. På sikt vill vi Socialdemokrater att nuvarande hallar ersätts med nya som är byggda funktionellt och miljöeffektivt. Socialdemokraterna i Danderyd vill också se fler satsningar för att tillgodose spontanidrottandet. Vi vill att kultur- och fritidsnämnden får som uppdrag att utreda var en skatepark skulle kunna anläggas. Vi vill satsa pengar på en anläggning som är såväl estetiskt tilltalande som spännande. Flera anläggningar finns i Stockholms län som kan användas som förebilder, t ex skateparken i Gustavsberg i Nacka kommun.

 

Kultur och fritid - ett egenvärde

Kultur är viktigt – i många olika former och uttryck. Den förmedlar inte bara det som är vackert utan också sådant som utmanar och provocerar. Den kan ibland uttrycka och kanalisera åsikter och vara utgångspunkten för att diskutera nya idéer och tankar. För barn och unga kan den vara inspiration och upplevelse som sätter fart på fantasi och kreativitet.

Kulturupplevelser kan också handla om att få drömma sig bort, att bryta tankemönster, att börja ifrågasätta. I bästa fall få upptäcka idéer och tankar som någon annan formulerat, och som sedan leder till nya utgångspunkter för samtal, debatter och kunskaper. Som barn och ungdom är det ibland en upplevelse i sig själv att besöka en teater, ett konserthus, att åka till stan och se en film, en konsert, eller en pjäs som sedan blir en upplevelse man kan dela med sina kompisar. Det bidrar till att utveckla sammanhållningen bland våra unga och ge ny energi till relationerna.

 

 

Kultur i omsorgen

Vi skjuter också till extra kulturpengar till våra äldre som bor på särskilda boenden och dagcentraler. (Se yrkanden för socialnämnden). Det betyder mycket att få möjlighet till kulturupplevelser när man har begränsade möjligheter att ta sig till kulturinstitutionerna. Då ska kulturen komma till äldreboendena! Eftersom möjligheterna att utöva kultur ser så olika ut i livets olika skeenden så anser vi socialdemokrater att det behövs mer satsningar på kulturens områden än det vi ser idag. Att bryta trenden av utanförskap för grupper som inte kan delta på lika villkor är en viktig uppgift för vår kommun.

 

Kulturskolan och fritidsgårdarna

Kulturbudgeten och kulturverksamheter är områden som majoriteten i Danderyd väljer att skära ner på. Det naggas i kanten år från år. Det gäller såväl avgifterna till Kulturskolan som höjs som att fritidsgårdarna får minskade resurser. I budgeten för 2013 vill vi därför sänka avgifterna och se till att återställa fritidsgårdarnas budget till 2011 års nivå. Det ska ses som ett första steg. På sikt skulle vi vilja se större satsningar på detta område. Vi socialdemokrater anser att alla barn och ungdomar ska beredas möjlighet att utveckla sina musikaliska kunskaper och färdigheter oberoende av familjens ekonomiska förmåga. Därför avsätter vi socialdemokrater motsvarande en generell sänkning av deltagaravgifterna med 10 procent.

 

När det gäller fritidsgårdarna anser vi att det är viktigt att alla, även de som inte deltar i föreningsorganiserade aktiviteter, skall ha tillgång till andra bra mötesplatser. En enkel fritidsgård i alla kommundelar borde vara en självklarhet. Vi vill ha våra yngre tonåringar i kommunen på kvällar och helger. Livsstilsstudierna visar att våra ungdomar konsumerar alkohol, i något mindre omfattning än tidigare, men att missbruk av cannabis ökat, och då särskilt pojkar på gymnasiet. På fritidshemmen finns vuxna som bryr sig och fältassistenter och polis kan på ett naturligt sätt upparbeta förtroendefulla relationer med de unga. Vi har inte råd att förlora unga människor i missbruk. Fritidsgårdarna utgör viktiga drogfria och positiva miljöer för unga människor. Större satsningar behöver alltså göras på den kommunala fritidsgårdsverksamheten dels genom utökat öppethållande på befintliga fritidsgårdar och dels genom att vi på sikt ser till att det finns en fritidsgård i varje del av kommunen. Vi vill därför att kultur- och fritidsnämnden utreder på vilket sätt vi kan möta de ungas behov av mötesplatser. Vi avsätter 0,5 MSEK för att göra det möjligt för fritidsgårdarna, (Pavven) att återanställa personal så att man därmed kan garantera öppethållning.

 

 

En långsiktig kulturpolitik

Socialdemokraterna vill se ett mer ett långsiktigt tänkande när det gäller kommunens kulturpolitik – en strategi för vad vi vill mer långsiktigt. Därför anser vi att kommunen helt enkelt behöver arbeta fram ett heltäckande kulturpolitiskt handlingsprogram som kan fungera som ledstjärna för många år framåt.

 

Yrkanden

 

För kultur- och fritidsnämnden yrkar vi:

 

  • att särskilda pengar avsätts till kultursatsning för barn och unga, den s.k. kulturhundralappen (0,85 MSEK)
  • att deltagaravgifterna i kulturkolan sänks med 10 procent istället för att höjas enligt förslag från majoriteten (0,5 MSEK)
  • att fritidsgårdarna tillförs medel om (0,5 MSEK) vilket motsvarar majoritetens sänkning för 2012
  • att kultur och fritidsnämnden utreder på vilket sätt vi kan möta de ungas behov av mötesplatser.
  • att kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda var en skatepark skulle kunna anläggas.
  • att den s.k. Danderydsmodellen, d v s föreningsägda och finansierade anläggningar på kommunens mark, avskaffas.  

 

2010-2014

Satsa mer på kulturen!
Moderaterna är inte så intresserade av kulturen. Kulturskolan är ett glädjande tillskott men har bland de högsta avgifterna i landet och resurserna till de fyra biblioteken utarmas år från år. Studieförbunden har sedan länge låg status.

 
Vi socialdemokrater tycker att kulturen är en viktig del av demokratin. Den ger lust och nyfikenhet och perspektiv på tillvaron. Vi vet att studieförbunden har en stor roll att spela i stödet till kulturen och i det livslånga lärandet.

 
Att ha nära till ett bibliotek är av så stor betydelse för alla kommuninvånare, särskilt för de unga och de äldre. De fyra biblioteken behöver få bättre resurser för att kunna ge bra service till låntagarna i form av litteratur, information och kulturell stimulans.
I det blivande kulturhuset i det nya Mörby Centrum ska rymmas ett huvudbibliotek, samlingssal för teater och andra evenemang samt en konsthall.

 
Konst, musik och dans är viktiga delar i barns och ungdomars utveckling. Vi vill att förskolor, skolor och fritidsgårdar öppnas mer för kulturen. Vi vill också satsa på att kultur blir en naturlig del i äldreomsorgen
Vi vill
  att kommunen satsar ordentligt på ett nytt kulturhus med ett vackert och rymligt huvudbibliotek, samlingssal och konsthall i det nya Mörby Centrum
  att de fyra biblioteken utvecklas än mer till levande mötesplatser i varje kommundel med mer personal och ökat bokanslag
  att en särskild tjänst inrättas vid folkbiblioteken för samarbete med och stöd till skolbiblioteken
  att bemannade och öppna skolbibliotek ska finnas på alla skolor
  att den nya kulturskolan tillförs extra medel, så att avgifterna inte behöver vara landets högsta
  ge förskolor, skolor och fritidsgårdar öronmärkta pengar för professionell kultur, så att t ex alla skolbarn får göra minst ett teaterbesök per år
  återinföra de kommunala bidragen till studieförbunden
  att konsten får en mer självklar plats i det offentliga rummet så att parker, gator och torg får mer konstnärlig utsmyckning
2006-2010

KONST, MUSIK , TEATER OCH LITTERATUR GER PERSPEKTIV PÅ TILLVARON

Kulturen är en viktig del av demokratin. Den ger lust och nyfikenhet och perspektiv på tillvaron. Utan kultur riskerar vi språkfattigdom och historielöshet. Därför är det av så stor betydelse att alla kommuninvånare har nära till biblioteken och att dessa har generösa öppettider. De fyra biblioteken bör få ökade resurser att utvecklas till levande mötesplater för alla dem som söker litteratur, information och kulturell stimulans. Biblioteken är även centrala miljöer i det livslånga lärandet. I skolor där skolbiblioteket fungerar bra och skönlitteraturen ingår i undervisningen utvecklas barnens språk och skolresultaten blir bättre.

Konst och musik skall vara en viktig del i barns och ungdomars liv. Vi vill att förskolor, skolor och fritidsgårdar öppnas mer för kulturen. Folkbildningen, dvs studieförbunden, berikar också livet. De står för både bildning, fortbildning, kultur och eget skapande och kunde spela en central roll i vuxnas lärande. Men de för en alltmer tynande tillvaro i Danderyd eftersom kommunen dragit in bidragen

Det är bra att moderaterna har ändrat sig och inte längre vill skära ned så kraftigt på kulturen i Danderyd, att de inte vill stänga, minska eller försämra biblioteken. Eller vill de? Hur hade det sett ut om inte vi och ni andra hade bråkat så mycket med dem? Det är trots allt en omvändelse under galgen. Och hur länge varar den? Det vill inte moderaterna säga. De saknar visioner och vilja på kulturområdet.
Vi vill se en upprustning av kulturlivet i Danderyd.

DÄRFÖR VILL VI

ge biblioteket i Mörby Centrum nya lokaler eller en genomgripande
upprustning


att de tre övriga biblioteken får behålla sina vackra lokaler intakta och får ökade resurser för höjt bokanslag och egen programverksamhet


att en tjänst för läsfrämjande arbete bland barn och ungdom med särskild inriktning mot skolan inrättas


att bibliotekspersonalen får större möjlighet till vidareutbildning


ge förskolor, skolor och fritidsgårdar öronmärkta pengar för kultur så att
t ex alla skolbarn får göra minst ett teaterbesök om året


återinförabidragen till studieförbunden. De har en central plats både i det livslånga lärandet och kulturlivet.


att föreningarna ges höjda bidrag som kompensation för ökade lokalkostnader

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-05 09:40
Taggar: