Motioner, insändare, yrkanden och reservationer

Motion till partikongressen 2013 som kongressen beslöt anse som besvarad men de konkreta förslagen togs inte upp.

Mot bakgrund av den påtagligt försämrade läsförståelsen bland unga föreslår litteraturutredningen (SOU 2012:65) att regeringen för riksdagen lägger fram en plan för Ett läslyft för Sverige, med ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda senast 2018. Läslyftet bör följas upp av en särskild parlamentarisk beredning.

Inom ramen för läslyftet föreslås ett antal åtgärder. Bland annat en försöksverksamhet med läsombud i förskolan, regler som tydliggör att samtliga elever bör ha tillgång till skolbibliotekarier och att särskilda medel avsätts för läsfrämjande arbete inom folkbildningen. För att stärka det lokala och regionala arbetet föreslås att läs- och litteraturfrämjande ska vara en del i den så kallade kultursamverkansmodellen och att statliga medel ska fördelas till landstingen för dessa ändamål. Vidare föreslås att Kulturrådet ges i uppdrag att ta initiativ till och samordna större läsfrämjande insatser av nationellt intresse.

Danderyds Arbetarekommun oroar sig för att den nuvarande borgerliga regeringen inte kommer att genomföra litteraturutredningens förslag när det gäller Läslyft utan stoppa den i byrålådan med några välvilliga formuleringar. Vi anser att litteraturutredningens förslag är synnerligen väsentliga för att minska klyftorna i samhället och ser förslagen som utmärkt socialdemokratisk politik. För att realisera att varje skola får tillgång till en skolbibliotekarie behöver staten skjuta till särskilda medel.

Danderyds Arbetarekommun föreslår partikongressen att besluta:

Att genomföra Litteraturutredningens (SOU2012:65) förslag när det gäller Läslust och lagstifta om skyldighet för skolor att ha skolbibliotek med utbildad skolbibliotekarie,

Samt att statsbidrag ska utgå till kommunerna för att stödja genomförandet av denna reform under åren fram till 2018.

Danderyds Arbetarekommun

 

TIDIGARE INLÄGG

2009-08-27
Reservation (S) mot majoritetens förslag till budget 2010 för Kultur- och fritidsnämnden


Socialdemokraterna reserverar sig mot förslag till budget för kultur- och fritids-nämnden 2010 på följande punkter:

Föreningsstöd. Vi reserverade oss redan i 2009 års budget mot nedskärningar av föreningsstödet Att minska detta stöd i tider då föreningarna på grund av den sk. Danderydsmodellen också tvingas höja deltagaravgifterna, anser vi inte vara rimligt. Vi yrkar därför att de 375 tkr som togs bort i besparingar inom årets budget läggs tillbaka för 2010.          375 tkr

Fritidsgårdar. Fritidsgårdarna är det program som har lägst måluppfyllelse i kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Det är ett problemområde som i stället för att drabbas av nedskärningar borde tillföras extra medel. Att i detta läge göra ytterligare besparingar kan vi inte acceptera. Att den nedläggningshotade Pavven i Djursholm får vara kvar till följd av protester från både ungdomarna och deras föräldrar är positivt men verksamheten behöver mer än någonsin åtminstone få behålla sin nuvarande budget. (S) yrkar att 500 tkr återförs till budgeten.
500 tkr

Bibliotek. Med de besparingsförslag som majoriteten föreslår kommer biblio-teksverksamheten att få mycket kännbara personalminskningar. Detta kommer att innebära att ”biblioteken kommer att ha svårt att fortsätta vara i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen”, skriver förvaltningen. Bland annat försvinner en tjänst som IT-bibliotekarie. Nedskärningarna innebär också mer ensamarbete, särskilt på filialerna. Detta gör biblioteken mer sårbara och kommer att öka vikariekostnaderna vid sjukdom.. Vi vill inte bidra till denna nedmontering på biblioteken utan yrkar att de får behålla de 650 tkr som är majoritetens sparbeting.        650 tkr
Socialdemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden

Karin Löfdahl   Karl Stenqvist

2009-04-28 
Reservation (S) till ärende 6, Besparingar 2009

Vi reserverar oss mot besparingsförslagen inom kultur- och fritidsnämnden med halvårseffekt på sammanlagt 1.400 t kr. Att gå in mitt under ett budgetår och göra förhållandevis små nedskärningar men som får stora, kanske irreparabla effekter på verksamheterna, visar på ett kortsiktigt tänkande. Nedskärningarna på personal är verkligen tvärt emot moderaternas ”arbetslinje” och fjärmar verksamheterna än mer från de redan nu svåruppnåeliga resultatmålen t ex på fritidsgårdarna, där man i stället hade bort öka personalresurserna.

Sänkningen av föreningsbidragen till idrottsföreningarna leder i slutändan till höjda avgifter som drabbar många redan hårt prövade barnfamiljer än värre.

Minskad personalresurs på Träffpunkt Enebyberg kommer att drabba en verksamhet som vi varit både stolta och glada över men som redan innan detta ingrepp sker har svårt att klara budgetramarna på grund av minskad inskriven verksamhet.

Det allra sämsta förslaget är nog nedskärningarna på Djursholms och Stocksunds bibliotek. Trots att tjänstemännen tappert försöker göra konsekvensbeskrivningar som vid en snabb läsning nästan ser ut som budgettillskott, kommer det att få stora negativa konsekvenser för två bibliotek. Detta särskilt som biblioteken i år fått ökade internkostnader till kommunled-ningskontoret och därför måste balansera detta med bl a minskat medieanslag och återbe-sättning av en tjänst med endast 50%. Detta kan vi inte acceptera.

Vi reserverar oss alltså med hänvisning till ovanstående mot besparingsförslaget på 1.400 t kr (600 + 800 tkr), även om kapitaltjänstkostnaderna på grund av försenade investeringar kanske kommer att bli 550 tkr lägre än budgeterat.


Socialdemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden

 

Karin Löfdahl   Karl Stenqvist

 

2009-03-03 Reservation(S) mot kultur- och fritidsnämndens beslut om avgiftshöjningar
Vi är djupt bekymrade över Danderyds kommuns höga benägenhet att höja hyror inom kultur- och fritidsverksamheten, särskilt som de till största delen drabbar barn och ungdomar. Vi reserverar oss mot beslutet om höjning av planhyror inom idrotten och instrumenthyror liksom avgifter för ämneskurser  inom Kulturskolan, särskilt som Kulturskolan redan har bland de högsta avgifterna i länet.

Möjligheten för barn och ungdomar att delta i olika idrotter och att ägna sig åt kulturskapande borde inte vara beroende av föräldrarnas ekonomi. Den som kommer i kontakt med idrott och kultur under sin uppväxt är bättre rustade för livet och löper mindre risk att hamna fel i ungdomsåren.

 

För Socialdemokraterna
Karin Löfdahl  Karl Stenqvist

2008-08-25

Reservation (s) till majoritetens budgetförslag för kultur- och fritidsnämnden år 2009

Socialdemokraterna reserverade sig redan i kommunstyrelsen i våras mot majoritetens förslag till budgetram för kommunens verksamhet. På många områden anser vi att det behövs kvalitetshöjningar. Detta gäller även kultur- och fritidsnämndens verksamhet, där vi yrkade en utökad ram med 2 milj. kr.

I konsekvens med detta reserverar vi oss mot nämndens förslag till budgetram för kultur- och fritidsnämnden på 65.470 milj.kr och yrkar en utökning på 2 milj. kr.

Vi motsätter oss den generella uppräkningen på 2,5 % av intäkter inom programmen Anläggningar, Föreningsstöd och Fritidsgårdar, vilket innebär höjda hyror och avgifter för föreningar och enskilda. Det skulle bli en sammanlagd ökad intäkt på 115 tkr, som majoriteten föreslår skall läggas på biblioteken. Vi yrkar i kompensation en utökad biblioteksbudget med 100 tkr                                  
Vi reserverar oss vidare mot majoritetens förslag att höja de redan höga avgifterna för elever i Kulturskolan med 10 %, vilket skulle innebära en ökad intäkt på 300 tkr               
Vidare yrkar vi extra medel för en bibliotekarietjänst. I och med omvandlingen av  bibliotekschefstjänsten till en kultur- och bibliotekschefstjänst med ett utökat
uppdrag att stimulera kommunens kulturverksamhet behövs nödvändigtvis en förstärkning på bibliotekssidan, inte minst inom ungdomsverksamheten 400 tkr

Vi håller fast vid vårt yrkande sedan flera år tillbaka att Stocksund behöver en egen ungdomsverksamhet i form av en lokal med utbildad personal. Om det skall vara ett ungdomscafé, en träffpunkt eller en fritidsgård bör vi lämna åt ungdomarna att ha synpunkter på men något måste hända 400 tkr

Länge har man talat om behovet av renovering av Stocksunds bibliotek men inte en rad eller siffra finns med i majoritetens budgetförslag. En upprustning innebär ett välbehövligt lyft för hela centret 800 tkr
Yrkandet totalt:+ 2.000 tkr

Socialdemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden

Karin Löfdahl  Karl Stenqvist

 

Särskilt yttrande (s) till ärendet Ansökan om borgen för konstgräsplaner på Stockhagen

Den sk Danderydsmodellen inom idrottsverksamheten innebär en ständigt accelererande mängd borgensåtaganden för kommunen. Det är utmärkt att Danderyd håller sig á jour med
utvecklingen inom idrotten och kan anlägga t ex konstgräsplaner i rask takt men det finns många nackdelar med modellen. En är de långa amorteringstiderna för föreningarna. Hur roligt är det att betala av på en konstgräsplan där gräset kanske är utslitet eller de egna barnen vuxit ifrån sitt idrottsintresse? Vi anser i princip att föreningarna skall ha ansvar för idrotten och kommunen för anläggningarna. Därför har vi reserverat oss många gånger mot dessa ärenden. Vi avstår dock denna gång.

Socialdemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden
Karin Löfdahl  Karl Stenqvist

2007

Reservation i Kultur- och Fritidsnämnden mot majoritetens budgetförslag 2008

Det är nu tredje året i rad som vi pekar på det stora behovet av en ny tjänst på biblioteken som ungdoms- och studiebibliotekarie. Den snabba tekniska utvecklingen, bibliotekens nya uppgifter, behovet av professionellt stöd till skolbiblioteken och bristen på bibliotekarietimmar för ungdomsverksamheten gör den än mer angelägen. 450.000 kr


2006

Blå dunster om biblioteken
"Bibliotek i varje kommundel" står det på valaffischen och det blir säkerligen många glada av att se. Men verkligt häpna och överraskade blir de nog när de ser att det är en moderat valaffisch. Kan det verkligen vara sant! Det är ju bara några månader sedan man tampades i kultur- och fritidsnämnden kring formuleringarna i den nya kultur- och fritidsplanen. Moderaterna tillät absolut ingen sådan formulering då.

Det var ju också alldeles nyligen som den s k biblioteksutredningen i sina direktiv även skulle utreda en neddragning av biblioteksverksamheten och föreslog halverade ytor på befintliga bibliotek eller en "läshörna" som ersättning för Enebybergs bibliotek. Utredningen säger också att biblioteksverksamhet inom nuvarande budgetramar innebär sänkt servicenivå, dvs bl a mindre öppethållande och starkt reducerad bemanning och lokalyta. Stocksundsbiblioteket föreslås flytta in i närliggande lokal. Ytan föreslås minska från nuvarande 370 till 141 kvm. Enebybergsbiblioteket föreslås visserligen få ligga kvar i nuvarande lokaler men minska från nuvarande 379 till 210 kvm.
Och tittar man på det budgetförslag som skall tas om några månader ligger dessutom besparingsförslag på en halv miljon på biblioteksverksamheten. Vad blir det kvar av biblioteken efter en sådan slakt?

Vi socialdemokrater motsätter oss detta och föreslår i stället en miljon till en välbehövlig upprustning av biblioteken.

Vi tror att väljarna när de ser den trevliga valaffischen med det glada budskapet tänker på sina bibliotek i nuvarande form, dvs med den personal som de lärt känna och uppskatta, med ungefär samma öppettider och naturligtvis i sina nuvarande lokaler. Vi tycker att moderaterna i ärlighetens namn och innan valet borde berätta hur de tänker sig Enebybergs bibliotek i fortsättningen. Vi tycker att Du skall fråga dem! 

Karin Löfdahl, Socialdemokraterna i Danderyd

2005

2004

Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om skolbibliotekens roll i undervisningen

Danderyds skolor är organiserade i s.k. resultatenheter, bestående av en eller flera skolor, som med stor självständighet driver sin verksamhet. Inom ramen för nationella och lokala direktiv såsom läroplan och kommunal skolplan kan våra skolor sinsemellan vara ganska olika. Vad vi vill uppmärksamma i denna motion är de olikheter som existerar mellan skolbibliotekens standard i våra skolor.

Att välfungerande skolbibliotek är viktiga för ett aktivt lärande är något de flesta av oss tar för givet. Emellertid finns det inte i läroplanen (Lpo 94) några specificerade krav på hur skolbibliotek skall fungera eller vara utrustade. I den lokala skolplanen som nu gäller är inte heller bibliotekens roll i skolarbetet framhävt som något prioriterat område. Däremot betonas det i den skärpta bibliotekslag som riksdagen beslutade om den 8 december att skolbiblioteken är viktiga "för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildning." En paragraf har tillkommit som säger att "bibliotek och bibliotekshuvudmän skall samarbeta" samt att kommunerna skall "anta planer för biblioteksverksamheterna."

Vi har kunnat konstatera att biblioteksverksamheten vid skolorna i vår kommun drastiskt har försämrats på senare år. Man använder inte längre utbildad bibliotekspersonal, en del bibliotek sköts av lärare som fått en introduktion i de enklaste rutinerna i det datoriserade utlåningssystemet, andra sköts av frivilliga outbildade krafter och några saknar helt bemanning. Trots att nästan alla skolor har investerat i ett biblioteksdatasystem så har t.ex. två av våra större skolor inte lagt in några nya böcker i systemet det senaste halvåret.

I flera skolor utnyttjas alltså inte gjorda investeringar i lokaler, media och teknik och en viktig resurs för att stimulera läsförmåga och kunskapsinhämtning tas inte till vara. Vi vill därför inte vänta med att aktualisera den här frågan till dess att nästa skolplan skrivs år 2007 eller till dess att nya prioriterade mål tas fram av Barn- och utbildningsnämnden. Vi föreslår därför


att kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt skolexpertisen på produktionskontoret och/eller på Utbildnings- och kulturkontoret att snarast presentera en beskrivning av
_ hur biblioteken fungerar i våra skolor
_ vad det är som hindrar vissa skolor att utnyttja biblioteken till deras fulla kapacitet
_ vilka planer som finns för ett bättre utnyttjande i de fall detta är påkallat samt

2. att barn- och utbildningsnämnden i samarbete med kultur- och fritidsnämnden startar arbetet med en biblioteksplan för den samlade biblioteksverksamheten i kommunen, d v s för såväl folkbiblioteken som skolbiblioteken

Danderyd den 20 december 2004-12-20

För Socialdemokraterna i Danderyd

Inger Ruin Karin Löfdahl

 

 


 

2003

2002

2001

2000

Motion i Danderyds kommunfullmäktige den 5 april 2000
Moderaternas bibliotekspolitik är inte trovärdig!
Danderyd är i stort behov av ett nytt huvudbibliotek i Mörby Centrum. Om detta är vid det här laget de flesta partier i kommunen ense. Biblioteket i Mörby Centrum har stora brister. Under det rika åttiotalet byggdes nya och vackra bibliotek i många av Sveriges kommuner, inte minst här i länet. Danderyd, som i slutet av denna period utsattes för särskilt stora nedskärningar på kulturområdet, svarade med att halvera ytan på det befintliga, redan då så otidsenliga och trånga biblioteket

Glädjande nog tycks tiden nu vara inne för ett krafttag på biblioteksområdet i Danderyd. Inte så att man koncentrerar alla krafter på att utreda var man bäst skall placera det nya biblioteket eller hur det skall se ut. Men kommunstyrelsen har beslutat om en översyn av hela biblioteksverksamheten i kommunen. Den skall leda fram till "en strategisk plan för biblioteksverksamhetens utveckling och utbyggnad". Det låter ju gott och väl, om det inte vore för de hotfulla moln som tornar upp sig och gör hela frågan så motsägelsefull.

Samtidigt med de krafttag som nu skall tas för en "utveckling och utbyggnad" av hela biblioteksverksamheten, klubbades vid fullmäktiges budgetsammanträde nyligen sparkrav för biblioteken, vilket betyder en uppskjuten investering i nytt biblioteksdatasystem. Vidare konstaterar kommunalrådet Björn Hamilton (m): "Kommunens totala kostnader för biblioteken får inte öka". Riktigt inspirerade måste utredarna känna sig, när de får veta att de även skall utreda alternativ som innebär minskad resurstilldelning.

Danderyd har förutom det bristfälliga biblioteket i Mörby Centrum bra och centralt belägna bibliotekslokaler i de tre övriga kommundelarna De flesta partier utom moderaterna gick till val på att behålla ett bibliotek i varje kommundel. Ett nytt bibliotek i Mörby C får inte byggas på bekostnad av de tre andra.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Olle Reichenberg (m) uttalade vid fullmäktiges budgetsammanträde sin besvikelse över att så lite av visioner framkom kring kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Han tyckte att vi andra partier, som envetet håller fast vid ett biblioteket i varje kommundel, satt fast i förlegade strukturer. Man kan ana hur hans vision för biblioteken ser ut.

Vad skall man med en utredning till, som skall upprätta "en plan för utveckling och utbyggnad", när man samtidigt för nästa år föreslår kraftiga nedskärningar och för de närmaste fem åren förutsätter oförändrad eller minskad resurstilldelning? Moderaternas bibliotekspolitik i Danderyd är inte trovärdig.

Karin Löfdahl, ledamot i fullmäktige och kultur- och fritidsnämnden (s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-05 09:43