Miljö och trafik

Socialdemokraterna i Danderyd
Handlingsprogram 2010-2014: Miljön
Danderyd saknar en aktiv miljöpolitik

Moderaterna struntar i miljön. Danderyd placerar sig ständigt i botten när miljö- och klimatarbetet utvärderas i landets kommuner.

 
Miljön är både vår närmiljö idag och den miljö vi överlämnar till kommande generationer. Det är danderydsbornas gemensamma ansvar att mark och vatten inte förstörs, att luften vi andas är ren. Kommunen behöver en aktiv miljöpolitik.
Vi socialdemokrater vill verka för att vår kommun blir bäst i Sverige på miljöområdet. Det gäller bland annat alla kommunala upphandlingar av t.ex. kommunens fordon, energi, nybyggen och upprustningar.

Trafiken skall planeras så att den tar största möjliga hänsyn till miljö och säkerhet, inte minst för barnen. Våra kommundelscentra – framför allt Mörby centrum – skolor och övriga allmänna lokaler bör kunna nås av alla på ett acceptabelt sätt. Det betyder att gång- och cykelvägar bör byggas ut och vara trygga, samt att hållplatser och väderskydd rustas upp.
Vi vill eftersträva en utökad trygghet på dygnets alla timmar i form av bättre belysning samt kameraövervakning på särskilt utsatta platser, t.ex. skolgårdarna. Vi vill också ha belysning längs strandpromenaderna.
Miljöstationerna blir ofta sanitära problem.  Därför vill vi se en översyn av miljöstationernas funktionalitet, trafiksäkerhet och utseende.
Vi vill se ökade resurser till miljö- och hälsoskyddsförvaltningens kontrollverksamhet så att vi kan garantera att t.ex. livsmedelsbutiker, skolkök och Danderyds sjukhus håller en tillräcklig hygienisk standard
Vi vill satsa mer resurser på skötseln av våra grönområden, stränder, insjöar och strandpromenader.  Vi vill att större delen av Rinkebyskogen och Sätra ängar säkras som friluftsområde.
Kommunen bör ta initiativ till att minska bullret från Norrtäljevägen genom att bygga in Norrtäljevägen mellan Danderyds sjukhus och Danderyds kyrka i en tunnel.
 
Vi vill
  att större delen av Rinkebyskogen och Sätra ängar säkras som friluftsområde
  minska bullret från Norrtäljevägen
  att en översyn görs av kommunens miljöstationer
  öka anslagen till miljö- och hälsoskyddsnämndens kontrollverksamhet
  förbättra skötseln av grönområden, insjöar, stränder och strandpromenader
  utöka möjligheterna för Danderydsborna att åka kollektivt
  förbättra säkerheten och tillgängligheten för alla aktörer i det allmänna rummet –  personer med funktionshinder, äldre, barn, sportande, cyklister och bilister.

handlingsprogrammet 2006-2010

MILJÖN - ETT GEMENSAMT ANSVAR
Miljön är både vår närmiljö idag och den miljö vi överlämnar till kommande generationer. Det är danderydsbornas gemensamma ansvar att mark och vatten inte förstörs, att luften vi andas är ren. Men även politikerna kan göra en hel del för att förbättra vår yttre miljö. Vi socialdemokrater anser att miljöfrågornas status bör stärkas och lyftas fram till en mer central position i Danderyd.

Trafiken skall planeras så att den tar största möjliga hänsyn till miljön. Våra kommundelscentra och framför allt Mörby centrum, skolor och övriga allmänna lokaler bör kunna nås av alla på ett acceptabelt sätt. Det betyder att gång- och cykelvägar bör byggas ut och vara trygga, att hållplatser och väderskydd rustas upp.

Vi vill eftersträva en utökad trygghet på dygnets alla timmar i form av bättre belysning samt kameraövervakning på särskilt utsatta platser. Miljöstationerna blir ofta sanitära problem. Större delen av dem nås idag endast med bil. Vi vill se en översyn av miljöstationerna i kommunen med avseende på läge, funktionalitet, trafiksäkerhet och estetik.

Vi bör värna om våra grönområden. Våra insjöars överlevnad måste säkerställas.
Allt vi gör skall bidra till en långsiktig hållbar användning av mark, vatten och luft för att kommande generationers livsvillkor inte skall försämras.

Därför vill vi…

att större delen av Rinkebyskogen och Sätra ängar görs till naturreservat, ett område i den östra delen vill vi bebygga


minska bullret från Norrtäljevägen genom att bygga över vägsträckan mellan Danderyds sjukhus och Danderyds kyrka


att en översyn görs av kommunens miljöstationer


göra Ekebysjön med omgivningar till naturreservat


bevara Svanholmsparken som bad- och fritidsområde


förbättra skötseln av grönområden, stränder och strandpromenader


utöka infartsparkeringarna


göra en översyn av tillgänglighetsplanen. Den skall omfatta alla aktörer i det allmänna rummet, funktionshindrade, äldre, barn, sportaktivister, cyklister och bilister

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-05 11:26