Buller och luftföroreningar kring E18

1.Det är viktigt att Miljö- och hälsoskyddsnämnden sköter sitt uppdrag och följer upp bullerproblematik, såväl som de andra uppdrag som nämnden och dess tjänstemän har att utföra. Buller är den miljöstörning som berör flest människor. Danderyd befinner sig rent geografiskt i en kraftigt växande storstadsregion. Järnvägsbuller från Roslagsbanan är den negativa konsekvensen av att transporter och bebyggelse kommer närmare varandra.

Rättsprocesser avhjälper inte buller, det hjälper inte heller de människor som dagligen behöver ta sig till och från arbetsplatser och skolor runt om i vårt närområde. Däremot kan vi från kommunen påverka SL och/eller Trafikverket att åtgärda bullret. Det finns lösningar,t ex s.k. spårnära bullerskydd som är mycket effektiva. De är estetiskt tilltalande (skapar inte barriärer rent visuellt), och är lätta att underhålla och lätta att klottersanera.

Kommunens politiker har vid upprepade tillfällen träffat såväl Trafikverket som SL.  Budskapet har varit tydligt att bullret måste reduceras.

Socialdemokraterna anser att det går att påskynda bullersanering genom att kommunen förskotterar och själva bekostar bullerskydd. SL har angett att andra kommuner, t ex Sollentuna och Täby gör på det sättet. Kommunen får sedan kräva SL/Trafikverket för finansieringen. Det viktigaste är ju att avhjälpa problemet så fort som möjligt.

Socialdemokraterna tar miljöfrågorna på allvar och vi kommer att arbeta tillsammans med övriga politiska partier i kommunen för att minska bullret. Vi anser att det krävs konstruktiva lösningar som leder till att bullret reduceras, utan att hindra människor som behöver Roslagsbanan för att kunna ta sig till arbete och skolor.1

 

2.Vi anser inte att den enda långsiktiga lösningen på bullerproblemen är en förlängning av tunnelbana till Täby. (Se svar på fråga 1). Det är även högst otroligt att Tunnelbana kommer att minska behovet av genomfartstrafik på E18 och Roslagsbanan. Stockholms län/region växer med 40 000 nya invånare per år. I Nordost planeras omfattande nybyggnation av bostäder och nya arbetsplatser. Men tunnelbana behövs naturligtvis också. En tunnelbaneutbyggnad blir det förhoppningsvis - men det kommer att ta tid. Det är dyrt att bygga tunnelbana och behoven är stora i Stockholms län - inte bara i Nordost. Samtidigt är resurserna begränsade. De kommuner som har störst behov och som är beredda att själva vara med och bidra/medverka till att finansieringslösningar kommer på plats prioriteras. I Danderyd finns begränsade möjligheter att bygga nya bostäder och därmed skapa exploateringsintäkter. Det finns begränsat intresse att bygga överhuvudtaget fn.

Vi anser att det behövs en ny politisk ledning i landstinget som prioriterar kollektivtrafikutbyggnad. På kommunal nivå kommer Socialdemokraterna stötta kollektivtrafikutbyggnad av tunnelbana, förhoppningsvis inte bara röda linjen till Täby utan en helt ny sträckning/linje som skapar bättre tvärförbindelser.

3. 

Buller och partikelproblem längs E18 är ett mycket allvarligt hälsoproblem, särskilt för barn och äldre. Flera av våra grundskolor ligger längs motorvägen och det utgör en potentiell risk för skolbarnen som vistas stora delar av dagen där.

Socialdemokraterna är positiva till utbyggnad av bullerskydd. Vi ser också med tillförsikt fram emot att noggrant utreda tunnelförläggning/överbyggnad.

När det gäller tyst asfalt så vill vi självfallet vara med och påverka att vi får det så snart det går. Hastigheten kommer att sänkas permanent till 80 km/h. Om hastighetsövervakningen skärps och bilisterna håller 80 (det är polisens sak) så är det positivt när det gäller såväl buller som partiklar. 

Catharina Melian gruppledare

 

 

Interpellation den 24 oktober 2011:

Med anledning av den information som Trafikverket lämnat kommunen om de alltför höga bullernivåer och luftföroreningar som drabbar skolor och förskolor i Danderyd som ligger längs E18, undrar vi Socialdemokrater vad majoriteten avser att göra förutom att invänta Trafikverkets utlovade åtgärder från 1 oktober 2012.
Anser Kommunstyrelsens ordförande att Trafikverkets planerade åtgärder är tillräckliga?
I Trafikverkets rapport påpekas att ansvaret för en hälsosam miljö i barnverksamheter, tillkomna efter 1994, ligger på kommunen. Det innebär att om miljön i de privata förskolorna och gymnasierna inte blir acceptabel måste kommunen vidta ytterligare åtgärder. Vilka åtgärder kan kommunstyrelsens ordförande tänka sig?
Om kommunen låter renovera Fribergaskolan så övergår trafikmiljöansvaret för skolan från Trafikverket till kommunen. Vilka funderingar väcker detta hos kommunalrådet?
Hur realistiskt är det att en överdäckning av E18 från Danderyds sjukhus till Danderyds kyrka kommer till stånd inom en överskådlig framtid och innan våra barns och barnbarns lungor är helt svarta?
Kommer kommunstyrelsens ordförande ta initiativ till att hitta alternativa tomter för de mest utsatta skolorna och förskolorna?
Anser kommunstyrelsens ordförande att kommunen på annat sätt kan skapa realistiska och konkreta förutsättningar för en mer hälsosam miljö för våra barn i skola och förskola?
För Socialdemokraterna i Danderyd den 24 oktober 2011

Catharina Melian

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-21 14:29