Enkät från Villaägarna inför valet 2014

Sju frågor till de politiska partierna i Danderyd

inför kommunalvalet 2014

 

 

Inför det kommande kommunalvalet ställer Danderyds Villaägareförening sju frågor till de politiska partierna i kommunen. Föreningen kommer att publicera partiernas svar på vår egen hemsida; ’villaagarna.se/danderyd’ . Här är frågorna;

 

 

  1. Trafiken på E18 genom Danderyd, nära hem och skolor, sprider olagligt höga partikelmängder och ett hälsovådligt oljud! Det är känt att mängden partiklar beror av antalet trafikerande fordon och att hastigheten är avgörande för bullret. En möjlig tunnelförläggning av E18 kan tidigast öppnas om tretton (13!) år. Vilka insatser vill ert parti prioritera - under väntetiden?

Danderyds kommun ska hela tiden mäta och övervaka så att buller och partikelnivåer inte överstiger godkända nivåer. Vi ska också verka för att hastigheten begränsas till max 70 km/h genom hela kommunen året om. Vi vill också att Trafikverket lägger s.k. tyst asfalt (lågbullrande beläggning) på motorvägen genom Danderyd. Vi vill att cykel och gångvägar förbättras genom hela kommunen och att det byggs säkra cykelparkeringar vid alla kollektivtrafikknutpunkter, t ex längs Roslagsbanan, och T-banan. Kommunen bör också snarast bygga snabbladdningsstationer för elbilar, t ex vid infartsparkeringar och vid Mörby Centrum.

 

  1. Villaägarnas Riksförbund ser positivt på de nyliga lättnaderna i plan- & bygglagstiftningen, - men regelverket för de s k Attefallbodarna måste ses över! Det är inte OK att grannen reser en fyra meter hög vägg framför vårt vardagsrumsfönster! Vad vill ert parti göra för att etablera ’rim och reson här?

Sva: Vi ser ingen anledning att se över regelverket i nuläget. Befintligt regelverk begränsar redan nu hur och var man får bygga. Byggnationen får inte ligga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Det finns även regler som stoppar byggnation i områden som är särskilt värdefulla. I praktiken är det på få tomter som det går att uppföra Attefallsstugor utan bygglov.

 

  1. Trafiken på Enebybergsvägen har utretts av kommunen under flera år. Samråd har genomförts. Men den enda åtgärd som kan skönjas är en ’märklig rondell’. Trafiken måste avledas inom Täby kommun. Fartkameror bevakar ordningen genom Åkersberga - varför går det inte införa här? Vad vill ert parti göra för att få till stånd flera åtgärder i nutid?  Det är polisens ansvar att utreda fortkörning som registreras av fartkameror. Trafikverket ansvarar för etablering och drift. Studier visar att antalet dödsolyckor och svårt skadade kraftigt minskar med trafiksäkerhetskameror. Trafikverket har i dagarna beslutat om 500 nya fartkameror fram till slutet av 2015. Platserna väljs ut i samarbete mellan polisen och Trafikverket. Särskilt olycksdrabbade sträckningar prioriteras. Vi ser positivt på att hastigheten sänkts genom stora delar av vår kommun, det är numera 40 km/h som gäller. Det är viktigt att få bilisterna att följa hastighetsbegränsningarna. Och att se till att gång och cykelvägar är säkra så att fler väljer att gå eller cykla till skola och arbete. I takt med att fler bostäder byggs, bl.a invid Eneby Torg, men även i Täby så krävs en utökad och förbättrad kollektivtrafik.

 

  1. Det saknas trottoarer på många håll i kommunen. Det är otryggt att gå för våra skolbarn och för de äldre! Närtrafik med småbussar saknas. Biltrafiken är intensiv kring skolorna, där parkeringsplatserna blivit allt flera. Kring Mörby Centrum dundrar snart tusen stora bussar per dygn fram. Hastighetsbestämmelserna syns ha låg efterlevnad. Men ’kommunen har en plan’ (trafikstrategi - 2020). Vilka prioriteringar vill ert parti göra i planen? Vi prioriterar att det ska vara säkert och tryggt att gå och cykla i kommunen. Det skall också finnas bra och trygg cykelparkering vid knutpunkter för kollektivtrafiken, t ex längs Roslagsbanan och T-banan.

 

5.   Danderyds kommun beslöt tidigt att lämna utbyggnaden av bredband till (cit) ’marknaden’. Villaägareföreningen har förhandlat fram lokala avtal om rabatter i vissa områden. Men tusentalet danderydsvillor saknar ännu fiberanslutning, efter år av väntan. Många kommer kanske aldrig på tur?!

Vad vill ert parti göra för att alla som saknar bredbandsanslutning ska erbjudas det i närtid? Danderyds kommun bör påskynda arbetet med att ta fram en bredbandsstrategi. Kommunens mål bör vara lika högt ställda som de nationella målen som fastställts av regeringen.

 

6.   Villaägareföreningens protester mot kommunens tilltänkta planer på ett trettiotvå våningar högt hus på OKQ8-tomten gav resultat. Flera lokala politiker utfäste under vår kampanj att kommande omdaningar skulle föregås och säkras genom en s k ’medborgardialog’. Vad vill ert parti göra för att löftena inte ska stanna vid bara ’prat’?! Kommunen ska följa lagstiftningen i plan och bygglagen om samråd. Det finns ingen anledning att tro att Danderyds kommun inte skulle leva upp till det. Framtagandet av detaljplanen som rör Mörby Centrum har skett i enlighet med plan och bygglagen. Den gäller under genomförandetiden. Medborgardialog är positivt och bör främjas på alla sätt. Förtroendevalda behöver och efterfrågar bredare underlag inför stora beslut. Det ska ske på ett systematiskt sätt så att man inte bara fångar ’protester’ utan dialogen måste vara meningsfull och det måste vara uppenbart att dialogen också öppnar upp för möjlighet till påverkan, särskilt i frågor som rör människors vardag. Dialogen ska inte ersätta det representativa systemet utan ska bidra till ett ökat intresse för medborgarna att delta och få insyn i viktiga frågor. En ökad medborgardialog handlar också om att ta tillvara de kunskaper som finns hos medborgarna och att det i slutänden leder till bättre beslut och beslutsunderlag.

 

7.   Många danderydsbor skulle vilja flytta från ett numera för stort boende till en mindre och bättre anpassad bostad. Den s k ’flyttskatten’ bromsar omsättningen på villor och lägenheter.  Och det finns få hyreslägenheter att tillgå för generationsskiften i kommunen. Vad vill ert parti ge för råd till

kommunens äldre som undrar hur de ska lösa detta och vart de ska ta vägen? Socialdemokraterna vill att fler hyreslägenheter byggs. Gärna mindre lägenheter i kollektivtrafiknära områden. Vi har även förslag på var studentlägenheter bör byggas. Flera särskilda boenden behöver byggas för att möta våra äldres behov. För att tillförsäkra att hyreslägenheter verkligen byggs så kan man använda tomträtt för flerbostadshus istället för att sälja marken. Kommunen kan då se till att det verkligen blir hyresrätter och inte bara bostadsrätter.

 

 

Läs de lokala partiernas svar på våra sju frågor!

 

 

Du finner dem före valet på vår egen hemsida; ’villaagareforeningen.se/danderyd’  

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-30 21:12