Enkät från Villaägarna

Här kommer Catharina Melians svar på Villaägareföreningens frågor om Socialdemokraternas hållning i Mörby Centrum frågan. 

 

Villaägarföreningen: Kommer det att byggas några nya boningshus i anslutning till Mörby Centrum?

 

Ja med största sannolikhet kommer det att byggas nya bostäder. Det finns reglerat i den nu gällande detaljplanen. Man skulle hoppas att vi skulle ta ett lite större grepp på Mörby Centrum genom att tänka lite mer visionärt och lite längre fram i tiden. Vad vill vi egentligen med den här delen av vår kommun? Det skulle kunna börja med att vi först löser trafikfrågan, d v s buller och partikelproblematiken kring E18 genom att påbörja planering av att tunnelförlägga motorvägen. Då skulle vi frilägga mark för nya bostäder. Vi ser gärna att Mörby Centrum förnyas och förtätas. Att det blir mer stadslikt på sikt. Förutsättningen är då som jag redan nämnt att motorvägen förläggs i tunnel/överdäckas. Länet behöver nya bostäder. Mörby behöver förnyas och bli mer attraktivt.

• Kommer den mark som frigörs när kraftledningsstolparna rivs öster om Mörby Centrum

att utnyttjas för byggande av bostäder?

 

Vi hoppas att mark som frigörs längs med kraftledningsstolparna kan användas till att bygga nya bostäder. Men det är även viktigt att vi funderar i ett större perspektiv. Vi behöver planera plats för förskolor och skolor på platser som inte är buller/partikelstörda. E18 är en stor och svår inverkan. Skolor och förskolor (Kyrkskolan, Mörby och Friberga samt Villa Solvi) skall inte ligga i områden som inte är lämpliga att vistas i. Dessa skolor ligger fn inom områden som är hälsofarliga för barn. Vi behöver hitta nya områden att bygga skolor på. Kanske kan Kevingeskolan t ex byggas ut när kraftledningen kommer ner i marken.

Kommer antalet bussar och bilar över dygnet, som passerar Mörby Centrum främst på

Golfbanevägen, att öka eller minska?

Med stor sannolikhet kommer trafiksituationen successivt försämras kring Mörby Centrum. Det beror inte på att Mörby/Danderyd växer nämnvärt utan på att norra delen av länet växer desto mer. Vi kommer att behöva vidta åtgärder för att komma tillrätta med framförallt problemen från E18. Även om E18 skulle förläggas i tunnel så kommer det att behövas vägar genom Mörby i den händelse att en tunnel behöver stängas av/evakueras. Med stor sannolikhet kommer det att bli väg/kanske en boulevard/avenue genom Mörby. Hur bilsituationen kommer att öka/minska på Golfbanevägen kan vi inte entydigt svara på. Men med stor sannolikhet kommer vi att ha trafik på Golfbanevägen under överskådlig tid. Tyvärr. Det verkar ofrånkomligt.

Kommer OKQ8-tomten att överlåtas eller säljas till Diligentia eller någon annan marknadsaktör?

Det kan inte uteslutas att tomten säljs. Dock kommer det att ske på ett sätt så att kommunen behåller kontroll över vad som där kommer att byggas (en begränsning av höjd på en eventuell fastighet).  Det finns inget som talar idag för att kommunen har för avsikt att inte lyssna på opinionen. Dock är det inte entydigt vad Danderydsborna önskar med Mörby Centrum.

Kommer Mörbyleden att sänkas på skattebetalarnas bekostnad för att Diligentia skall kunna bygga över leden med nya affärslokaler?

Danderyds kommun kommer att vara vaksam på att inte en framtida tunnelförläggning av E18 hindras/stoppas av en eventuell sänkning av Mörbyleden. Det kommer att tillkomma exploateringskostnader för kommunen när Mörby Centrum förnyas. Målet är dock att det ska ske på ett sätt som är så förmånligt som möjligt för kommunens invånare. Vi vill se en förnyelse som är till nytta för kommunens invånare och som bidrar till att höja statusen på Mörby.

 

 

 

Kommer ni att ställa krav på Diligentia att rusta upp och förbättra Mörby Centrum?

Socialdemokraterna i Danderyd är vaksamma på att det nya Mörby Centrum ska bidra till att invånarna får en högre trivsel i sitt område. Det är viktigt att centrum förnyas och att näringsidkare fortsätter att leverera varor och tjänster till invånarna i den här delen av kommunen. Kommunen förhandlar med Diligentia och hoppas att det ska resultera i en samsyn kring vad som behöver göras för att tillgodose kommuninnevånarnas behov av allt från dagligvaruhandel till tjänster och andra varor. Även ska centrumet innehålla restauranger och andra mötesplatser för kommuninvånarna som ökar trivsel och nöjdhet för de som bor i närområdet.

 

• Kan ni överväga att till er hjälp tillsätta en referensgrupp för planeringen av det Nya Mörby Centrum bestående av såväl företrädare för intresseorganisationer i Danderyd som vanliga engagerade kommuninnevånare?

Vi har redan en gällande detaljplan för området kring Mörby Centrum som vi måste ta hänsyn till. Den utgör en begränsning under genomförandetiden. Det är som regel alltid bra att lyssna på medborgarförslag och andra intressenter. I den mån det låter sig göras så finns inget hinder för det. Dock måste en referensgrupp agera inom de ramar som kommunen och andra aktörer medger (Diligentia bl.a.) Vi har att planera för området inte bara för att lösa problem idag – utan vi måste fundera över större frågor parallellt. E18 som delar kommunen och skapar stora miljöproblem särskilt vid Mörby området måste hanteras och får inte hindras av en centrumutveckling.

 

De många turerna kring Mörby Centrum har hitintills tagit skrämmande lång tid och kostat såväl kommunen som ägaren Diligentia åtskilliga miljoner i konsult- och advokatkostnader,förutom många förspillda arbetstimmar.Nu bör det vara dags att söka reda ut snårigheterna och enas om en utformning av det Nya Mörby Centrum som innebär att det blir attraktivt för kunderna och kommersiellt framgångsrikt för affärsinnehavarna.

Men huvudfrågan kvarstår alltjämt. Är det verkligen endast ni, våra folkvalda, som vet bäst

hur det Nya Mörby Centrum bör utformas eller är det kanske vi enkla kommuninnevånare

som dagligen besöker centrat? Historiken har givit ett ganska tydligt svar på den frågan…

Ett är dock klart; tillsammans kan vi skapa förutsättningar för ett nytt, levande och framgångsrikt Mörby Centrum. Så bjud gärna in till en referensgrupp…om ni så vill.

 

Styrelsen för Danderyds Villaägareförening

 

Det är sannolikt inte politiker som vet bäst – det är bara det att någon måste ta på sig ansvaret. Och det hinner ofta gå flera mandatperioder innan stora projekt kommer i hamn och därför är det naturligtvis bra med referensgrupper och input från medborgarna. Det är dock ofrånkomligt att det kommer att bli vissa frågor som blir svårare att lösa än man först anteciperade. Frågan om E18 är ett sådant exempel som vi inte kan bortse från. Socialdemokraterna i Danderyd är generellt sett positiva till förnyelse, och då även bebyggelse av bostäder. Vi ser gärna ett förtätat Danderyd på sikt där E18 är förlagd i tunnel och där det finns en levande kärna i Mörby som består inte bara av en centrumbyggnad utan av andra verksamheter och byggnationer till glädje för de som bor där. Det kan vara kulturhus, bibliotek, restauranger, studentbostäder, äldreboenden och framför allt: smarta kollektivtrafiklösningar som begränsar bilanvändandet.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-18 16:06