Buller och luftföroreningar kring E18

Till Kommunalrådet Olle Reichenberg, samt Miljö och hälsoskyddsnämndens ordförande Siv Sahlström

Interpellation angående miljömål, samt kommunens ansvar för att uppnå dessa. 

 

Danderyds kommun har lagt fast ett miljöprogram som syftar till att bl.a. säkerställa att Danderyd har en god utomhusmiljö. Det definieras bl.a. som att Danderyds kommun:

  • arbetar för att sänka nivåerna av luftföroreningar och växthusgaser.
  • arbetar för att buller från vägar och kollektivtrafik ska underskrida fastställds riktvärden.

 

Boende längs E18 och Roslagsbanan har under lång tid besvärats av såväl buller som luftföroreningar. Danderyds kommun har kommit med förelägganden om att bl.a. bullernivåer måste mätas och därmed i förlängningen åtgärdas. Frågan är om Danderyds kommun skulle kunna göra något ytterligare?

Som bekant har Landstingets Trafiknämnd fattat beslut om utbyggnad av Roslagsbanan med såväl dubbelspår som ytterligare utökad vagnpark som sammantaget innebär successivt ökar resandet på tåg genom Danderyd.  Kommunalrådet Olle Reichenberg har i olika sammanhang, bl.a. vid möten med Danderyds medborgare, sagt att bullerfrågan måste lösas först. Frågan är dock vem som bör ta initiativet till att frågan löses så snabbt som möjligt?

Det har historiskt sett hävdats att endast en utbyggnad av tunnelbanan skulle kunna minska bullret, d v s genom att Roslagsbanan läggs ner. Det synes i nuläget helt orealistiskt. En utbyggd tunnelbana finns endast som idé och inga konkreta planer finns. Vad kan man då göra?

Danderyd är en del av en kraftigt växande region. Kollektivtrafiken, såväl bussar som tunnelbana och i vår del av länet Roslagsbanan kommer att vara nödvändig. Konsekvenserna, d v s buller och partiklar, måste hanteras i första hand av den som förorsakar miljöproblemen. Men - frågan är om kommunen skulle kunna göra något på egen hand för att snabba på utbyggnaden av t ex spårnära bullerskydd längs med Roslagsbanan? Låga, spårnära bullerskydd, är mycket effektiva.

Under senare år har det allt mer diskuterats hur kommunerna kan och bör vara med för att finansiera / bidra till investeringar. Det kan handla dels om förskoteringar, men även i form av finansiering av projekt (bullerreducering t ex) som annars inte skulle ha blivit av.

Flera kommuner på norra sidan (Täby, Sollentuna mfl) har varit med och själva finansierat/delfinansierat såväl bullerplank som planskilda korsningar. Det har inneburit att dessa kommuner blivit upprioriterade i investeringskön.

Jag undrar nu följande:

1. Vad kan kommunen göra på egen hand för att avhjälpa problem med buller längs med Roslagsbanan, samt E18?

2. Hur länge anser ni att Danderyds medborgare ska behöva vänta på något göra för att minska bullernivåerna? Kan ni ange någon tidpunkt då bullret kring Roslagsbanan inte längre utgör ett problem?

3. Hur ser man från den politiska alliansen (M, Kd och C) på kommunal medfinansiering, respektive förskotering av investeringar?

4. Hur stor investering skulle det vara att bygga låga spårnära bullerskydd längs hela sträckningen genom Danderyd? Och anser alliansen (M,Kd och C) att det är rimligt att kommunen själv tar initiativ till att minska bulllret genom att antingen finansiera själv, alternativt förskotera en sådan investering?

4. Finns det några andra vägar att gå för att säkerställa att kommunen miljömål uppfylls när det gäller buller och/eller luftföroreningar/partiklar?

5. Vilka initiativ har kommunalrådet tagit i sin egenskap som landstingspolitiker för att lyfta problemställningarna kring buller längs Roslagsbanan? 

För Socialdemokraterna i Danderyd 2014-02-03 

Catharina Melian

 

 

 

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om buller och luftföroreningar

Med anledning av den information som Trafikverket lämnat kommunen om de alltför höga bullernivåer och luftföroreningar som drabbar skolor och förskolor i Danderyd som ligger längs E18, undrar vi Socialdemokrater vad majoriteten avser att göra förutom att invänta Trafikverkets utlovade åtgärder från 1 oktober 2012.
Anser Kommunstyrelsens ordförande att Trafikverkets planerade åtgärder är tillräckliga?
I Trafikverkets rapport påpekas att ansvaret för en hälsosam miljö i barnverksamheter, tillkomna efter 1994, ligger på kommunen. Det innebär att om miljön i de privata förskolorna och gymnasierna inte blir acceptabel måste kommunen vidta ytterligare åtgärder. Vilka åtgärder kan kommunstyrelsens ordförande tänka sig?
Om kommunen låter renovera Fribergaskolan så övergår trafikmiljöansvaret för skolan från Trafikverket till kommunen. Vilka funderingar väcker detta hos kommunalrådet?
Hur realistiskt är det att en överdäckning av E18 från Danderyds sjukhus till Danderyds kyrka kommer till stånd inom en överskådlig framtid och innan våra barns och barnbarns lungor är helt svarta?
Kommer kommunstyrelsens ordförande ta initiativ till att hitta alternativa tomter för de mest utsatta skolorna och förskolorna?
Anser kommunstyrelsens ordförande att kommunen på annat sätt kan skapa realistiska och konkreta förutsättningar för en mer hälsosam miljö för våra barn i skola och förskola?
För Socialdemokraterna i Danderyd den 24 oktober 2011

Catharina Melian

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-11 14:31