Översiktsplaner

Ny Översiktsplan är på gång. Kommunens förtroendevalda får information den 4 mars. Vi har ett AK-möte den 28 februari för att förbereda oss. Läs nedan Sivert Svärlings kraftfulla remissyttrande förra gången 2005.
Häng med i utvecklingen!
Danderyd bör bejaka utvecklingen och inte ha Skansen som förebild.
Landstingets Regionplane- och trafiknämnd har arbetat fram ett underlag över den troliga utvecklingen i Stockholmsregionen. Man spår en kraftig befolkningsutveckling.
Stockholmsområdet förväntas växa från dagens 1.8 milj. invånare till mellan 2.1 och 2.4 år 2030. Alltså en ökning med 20.000 per år.

Kraftigare tryck
Vare sig man tror på en koncentrerad tillväxt runt Stockholms city eller mer satsar på regionala centra, typ Arninge och Täby, blir det ett allt kraftigare tryck efter mer arbetsplatser och bostäder. Så givetvis också här i Danderyd med vårt centrala läge bara några km. från Stureplan. Jag anser att även vi i Danderyd måste ställa upp för att försöka uppnå en bättre fungerade region. Vi bör inte säga nej till utvecklingen och tycka att allt är bra. Vi kan inte endast ha Skansen som förebild utan måste vara mer positiva inför framtiden och dess krav. Vi måste bejaka förnyelse när detta krävs.

Förläng tunnelbanan
Fler bostäder och bättre kommunikationer måste till i nordost. Det senare gäller både vägnät och kollektivtrafik. Det måste vara lättare att resa mellan city och nordost. Och västerut. T-banan bör förlängas till Arninge och bussterminalen flyttas norrut. Skissade pendeltågslinjer och snabbspårvägar bör byggas i sina tunnlar genom Danderyd mot city och västerut. Och viss bebyggelse till vid de nya stationerna. Allt detta för att kunna få fler bostäder och arbetsplatser längre norrut i Roslagen.

E18 i tunnel ger mark- och miljövinster
För att kunna bygga bostäder i Danderyd, och samtidigt förbättra miljön, föreslår vi att Roslagsvägen överdäckas. Utbyggnaden bör inte begränsas till själva vägområdet, mellan Danderyds sjukhus och Danderyds kyrka, utan också omfatta marken runt vägen. Således bör Hortustomten, Mörby bussområde, Mörby centrums södra del, Gropen, OK-tomten, Golfbanans norra del efter Edsviksvägen och området söder om Tekniska nämndhuset också ingå. Om och när kraftledningarna kommer bort, kan då frigjord mark också tas med. Genom detta samlade grepp bör överdäckningen vara ekonomiskt genomförbar i nutid. Möjligen får kommunen begränsa priset för sin mark. Detta kan då sägas vara insatsen för fler bostäder och en bättre miljö i Danderyd

Både bygga och bevara
Bebyggelsen på och runt Roslagsvägen bör vara ganska kompakt av innerstadskaraktär. Ett centralt beläget bostadsområde skapas nära ett utbyggt Mörby centrum. Bullret elimineras för många och kommunens delar binds samman som på hästforornas och fotvandringens tid. Och Danderyd är aktivt med och bygger för framtiden och surfar inte bara med på utvecklingen i regionen.
Vi anser också att flerbostadshus bör till i östra delen av Rinkebyskogen mot Enebybergsvägen. Vid en framtida T-banestation. I stället för en nu planerad sopstation. Detta bör kunna ske utan att "grönkilarna" in mot Stockholm försämras. Däremot anser vi att resten av Rinkebyskogen och områdena ex norr om Djursholm, Ekeby gårds ägor och Sätra ängar sparas som grönområden.
Även öster om Enebybergs centrum menar vi att flerfamiljshus skall uppföras. Inte bara radhus. Man får fram fler bostäder och en förbättring av kundunderlaget. En viss förtätning bör också eftersträvas i andra områden där detta är möjligt för att lokalt förbättra kundunderlag och stadsbild.

Sivert Svärling

********

Socialdemokraterna i Danderyd lämnade i september 2005 detta remissyttrande angående förslaget till översiktsplan:

Till Danderyds Kommun
Med anledning av förslaget till ny översiktsplan.
Danderyds Socialdemokratiska Arbetarekommun, som fått möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till ny Översiktsplan för Danderyds kommun, får härmed avge följande yttrande:

En översiktsplan skall i stort beskriva olika framtidsscenarier för en kommuns utveckling vad gäller bebyggelse, trafikfrågor, miljö osv. Den är inte juridisk bindande, men skall i stort uttrycka kommunens olika planer för framtiden. Enligt vår uppfattning beskriver detta förslag på ett bra sätt Danderyds kommuns fördelar, men tar också upp olika förbättringsområden, framförallt i området runt E18.

Danderyd och tidigare dess olika kommundelar har vid sin tillkomst och utveckling varit beroende av sitt läge i närheten av Stockholm. Detta, och utbyggnaden av Roslagsvägen, i dag E18, Roslagsbanan, och T-banan, har gjort att vår kommun varit och är eftertraktad både för företagsetableringar och för bosättning. Även tillkomsten och utvecklingen av Danderyds sjukhus har härvidlag spelat in. Till det kommer givetvis de högklassiga villaområden vi har bl a runt Edsvikens, Stocksundets och Värtans stränder. Inom dessa villaområden, varav de flesta kom till för bortåt 100 år sedan, sker en successiv upprustning av husen utan kommunal medverkan, framförallt då vid ägarbyten. Villaområdena, främst då de i Djursholm, har också fått stort utrymme i förslaget, medan vi anser att andra delar, framförallt då de olika flerfamiljshusområdena i kommunens centrala delar, är alltför sparsamt behandlade.

Stor-Stockholm växer och måste, för vår välståndutveckling, försöka hävda sig mot andra storstadsområden i norra Europa, som Hamburg, Köpenhamn, S:t Petersburg osv. Det gäller företagande, bostäder, infrastruktur, kultur och miljö. Detta förutsätter, enligt planerarnas, och också vår uppfattning, att Roslagssektorn måste byggas ut och utvecklas. Enligt planerna, som nordostkommunerna ställt sig bakom, skall bostäder byggas i Nordost för ca 100.000 innevånare och för 50.000 nya arbetsplatser.

Det mesta av detta kommer att ske norr om Danderyd. Men vi kommer givetvis att påverkas. Trycket på E 18 och på de allmänna kommunikationerna kommer att öka allt mer och de blir helt överbelastade. Fler resande, personbilar, långtradare och distributionsbilar ger allt mer buller och trängsel om inget görs.

För att bättre klara kommunikationerna i framtiden planeras därför en ny pendeltåglinje, ”Roslagspilen”, mellan centrala Stockholm och genom, eller rättare sagt under, Solna, Danderyd och Täby ut i Roslagen. En station kommer till vid Danderyds sjukhus/ Mörby Centrum. Ett trivsammare och effektivare resecentrum, med arbetsnamnet Knutpunkt Danderyd, planeras framför sjukhuset med bekväma omstigningar mellan pendeltåg, Roslagsbana, bussar och ev tvärbana. Till detta kommer en omfattande modernisering och utbyggnad av Danderyds sjukhus. Allt detta för att klara befolkningsutvecklingen. Danderyds centrala delar kommer att vara en mycket viktig del i denna utveckling vare sig vi vill det eller inte.

Detta ställer stora krav på de inblandade, som Banverket, Diligentia, Landstinget, Locum, SL och Vägverket. Mycket kommer och skall klaras av dessa aktörer och av staten. Men även vi i Danderyds kommun står inför omfattande utmaningar och har stora möjligheter att ytterligare förbättra boende-, trafik-, och företagsklimatet i kommunen, både vid olika förhandlingar med andra aktörer om olika lösningar och genom ett eget agerande. Härvid är det, som vi ser det, bullret från E18 och utbyggnaden av och omkring Mörby C som ställer störst krav på kommunen.

Vad gäller själva centret och dess utveckling ligger ansvaret på ägaren Diligentia. Men kommunen bör på olika sätt underlätta de utbyggnadsplaner som finns. Enligt vår uppfattning behöver Danderyd ett centrum som i kommersiellt och kulturellt avseende kan hävda sig mot andra centra. Som många besöker och är nöjda och stolta över. Inom ”centrum-branschen” verkar det krävas att man hela tiden måste bli allt större, bättre och mer spännande. Händer inget blir man obönhörligen distanserad. Mörby C har en lång väg att vandra. För att attrahera kunder krävs det en mängd intressanta affärer, ett bra kulturutbud och ett livligt folkliv. Ett första men viktigt steg från kommunen är att omgående bygga rondellen utanför parkeringshuset. Många drar sig i dag för att ta sig in i och ut ur detta.

För att öka möjligheterna till ett bättre centrum anser vi att det också fordras fler arbetsplatser och framförallt bostäder runtomkring. Detta ger mer köpkraft, samtidigt som kommunens olika delar knyts ihop. Eftersom kommunen dess bättre äger större delen av marken runt Mörby C och E 18, från Hortus i söder, över gropen och golfbanedelen vid Edsviksvägen i väster, ned till tekniska nämndhuset i norr, har man själv makten att utveckla detta område. Det finns därvidlag ingen att skylla på. Vi för vår del vill ha en modern stadsbebyggelse i detta stråk vid och, om det går, helst över E18. Parkeringshus och kontor i mer bullerutsatta lägen och i övrigt bostäder. Härmed skulle man uppnå att olika delar av kommunen bättre sammansmälts och bullret från E 18 minskas inom stora områden. När allt detta är klart bör namnet ändras till "Danderyds Centrum"

Vi vill vidare att kommunen på olika sätt undersöker möjligheterna att utveckla de olika kommundelscentra genom s k förtätning. Detta har man redan med framgång gjort i våra grannkommuner. Vi kan lära av Edsberg, Roslags-Näsby, Näsby Park osv.

Vidare vill vi till slut att östra delen av Rinkebyskogen omgående bebyggs med bostäder. Detta område är i dag mycket lite frekventerat. Vi anser det inte rimligt att detta centralt belägna område får ligga för fäfot. Framförallt i ett läge då Stockholmsregionen kommer och måste växa och detta förutsätter givetvis fler bostäder. Däremot anser vi inte att inre delen av Rinkebyskogen eller Ekeby- och Sätraängar skall bebyggas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sammanfattningsvis vill vi socialdemokrater alltså att man i översiktsplanen mer trycker på behovet att i vår kommun:
• bygga ett stadsliknande bostadsområde vid och ev över E18 från Hortus till Tekn. Nämndhuset för att därigenom förbättra miljön, bygga ihop kommundelarna och minska bullret runt om i kommunen,
• söka förtäta med bostäder vid Djursholms, Enebybergs och Stocksunds centra,
• bygga bostäder i östra delarna av Rinkebyskogen.

För Danderyds Socialdemokratiska Arbetarekommun

Lotta Fogde
Ordf. 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-05 11:14