Cedergrenska parken

 2011-09-03                     

Cedergrenska parken

Fakta
Cedergrenska parken ägs av kommunens innevånare. Ansvaret för parken ligger hos Danderyds kommunfullmäktig.

Det politiska spelet
Följande partipolitiska överenskommelse har träffats mellan (M) och (C): (M) avstår från att sälja ut parkmarken Grindstugan mot att (C) röstar för en hamnutbyggnad av parkens strand.

Bluffen
Eftersom (M) inte längre har majoritet i kommunfullmäktige har de inte längre mandat varken att sälja eller byta bort Grindstugan mot annan del av parken. Ett sådant byte måste beslutas av fullmäktige. Något sådant beslut har inte fattats. (M) och (C) har alltså här bedrivit byteshandel utan legala bytesobjekt.

Nuläge
Vad gäller utformningen av parkens strand, föreligger nu två förslag, ett tjänstemannaförslag, utformat av tekniska kontoret samt ett medborgarförslag, utformat av hembygdsföreningen Amorina. Bägge förslagen följer detaljplanen och är godkända av byggnadsnämnden.
Beslut gällande genomförande saknas ännu för bägge förslagen.

Framtida hantering
Hanteringen av Cedergrenska parkens status samt utformningen av dess strand är en för kommuninnevånarna viktig fråga. Parken är en kulturpark vars framtida värde är helt beroende på de politiska beslut som fattas gällande parkens fortbestånd.

Att lägga detta kulturhistoriskt viktiga beslut i händerna på några få personer i en
förhandlingsgrupp, bestående av (M) och (C) är inte demokratiskt godtagbart. Ansvaret
för Cedergrenska parken ligger hos de av kommuninnevånarna valda ledamöterna i Danderyds fullmäktigförsamling.
Bägge nu framarbetade förslag, eventuellt fler, bör därför föreläggas fullmäktige för beslut gällande genomförande.

Vårt förslag
Bygg inte en båthamn i Cedergrenska parken. Utöka i stället båtplatserna vid Långängsbryggan eller i Skärviken


Socialdemokraterna i Danderyd.

20110509

På senaste fullmäktigemötet den 9 maj var det en livlig båtplatsdiskussion med anledning av en interpellation av folkpartiet till Byggnadsnämndens ordförande. Olov Johansson var flitig i talarstolen och uppmanade politikerna i majoriteten att lyssna på den folkstorm som nu böljar i Cedergrenska parken och hitta andra lösningar som kan tillfredställa båtklubben.

Det finns andra stränder än den i Cedergrenska parken att lägga bryggor för fritidsbåtar. Olov Johansson la i höstas en motion om detta:

Motion gällande behov av båtplatser för fritidsbåtar. Område Stocksund. Vattenområdet i Skärviken samt vattenområdet vid Långängsvägen vid anslutning mot Lagman Linds väg.

Vad gäller bryggplatser för fritidsbåtar har Tekniska nämnden antagit följande inriktningsmål: "Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar". Då behoven är stora och kötiderna mångåriga måste kommunen, om denna målsättning skall nås, anvisa och upplåta lämpliga vattenområden för etablering av dessa båtplatser. Med anledning av detta yrkar vi socialdemokrater att en detaljplaneändring genomförs inom rubricerat vattenområde. Och att detaljplaneändringen genomförs på ett sådant sätt att den omarbetade planen ger möjlighet till ett utökat antal bryggor inom dessa områden. (2011-03-14)

 

Vi reserverar oss mot majoritetens förslag till beslut om ändring av detaljplan för del av fastigheten Stocksund 2. Kommunen har ett stort ansvar att skydda och bevara Cedergrenska parken nu och för framtiden. Vi socialdemokrater kan inte se hur en avstyckning och försäljning av fastigheten Stocksund 2 gynnar parkens framtid och bevarandet av dess kulturhistoriska värde. Tvärtom. En avstyckning av Cedergrenska parken innebär att parken mister sin ursprungliga yta och karaktär. Den kulturhistoriska helheten går förlorad, och inbjuder till ytterligare ovarsamhet i framtiden.

Att omarbeta den nuvarande detaljplanen så att tomten med trädgårdsmästarbostaden omfattar en mindre yta och en minskad byggrätt är inte är en tillfredsställande lösning. En försäljning av tomten kanske är en gynnsam ekonomisk affär för kommunen i det korta perspektivet men innebär i ett längre perspektiv att omistliga natur- och kulturvärden går förlorade.

Detta står dessutom i strid med syftet med den ursprungliga donationen – nämligen att parken ska användas för allmänt ändamål.

Vi socialdemokrater har redan lämnat in en fullmäktigemotion i mitten av december som föreslår att tomten återförs som naturmark. Vi tycker det är olyckligt att majoriteten nu forcerar fram detta beslut innan man ens har tagit ställning till vår motion.

Vi reserverar oss därför mot majoritetens beslut att ändra detaljplanen och sälja del av fastigheten Stocksund 2 med grindstugan, till förmån för det förslag som ligger i vår motion där vi föreslår att tomten återförs som parkmark.   

Motion gällande Cedergrenska parken i Stocksund.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2009.06.08. beslöts att den så kallade Grindstugan inom parkens område skulle avstyckas till egen fastighet.

Denna avstyckning är ett stort hot mot parkens fortbestånd.
En eventuell försäljning av denna fastighet med ett nybygge på denna tomt skulle dramatiskt och negativt förändra parkens fasad mot Stockholmsvägen och mot Kungsvägen. Detta ingrepp i parkens naturliga form skulle på sikt äventyra parkens status som kulturpark och en av kommunens kronjuveler.

Kommunen har ett stort ansvar att skydda och bevara parken nu och för framtiden.
     
Med anledning av ovan sagda hemställer vi att en planändring genomföres så att den avstyckade fastigheten Grindstugan återföres till Cedergrenska parken.

          Danderyd 2010.12.13.

     Jenny Åkervall  ( S )   Olov Johansson  ( S )  Catharina Melian  ( S ) 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-22 20:32