Social omsorg

Danderyd borde ha landets bästa omsorg

Moderaterna tror att de kan få Sveriges bästa äldreomsorg genom att ständigt skära i kostnaderna, vilket i längden både går ut över danderydsbor i behov av god omvårdnad –och personalen.

 
Vi socialdemokrater tycker att det har sparats nog och att avgifterna på hemtjänst är alldeles för höga.
De äldre som vill skall kunna bo kvar i sin bostadoch få hemtjänst i tillräcklig omfattning med inte alltför många inblandade. En utbyggd dagcentralsverksamhet hjälper till att bryta ofrivillig isolering och kan öka äldres livskvalitet och kan också utgöra ett aktivt stöd för anhörigvårdare.

Att rekrytera rätt personal är en ödesfråga för en framgångsrik äldreomsorg i Danderyd och då behöver kommunen kunna konkurrera med såväl löner som arbetsförhållanden. Vi vill satsa på personalen!

När någon blir demenssjuk drabbar det både den sjuke och de anhöriga. Kommunen bör stärka resurserna och tillsätta ett demensteam som kan stötta  i hemtjänst och boenden. Det är viktigt att det snabbt byggs nya boenden för personer med demenssjukdom, liksom att det byggs korttidsboenden i kommunen.

Att bo i servicehus kan vara ett lyckat mellanting mellan att bo hemma och på ett särskilt boende. Vi anser att kommunen ska satsa på servicehus, i stället för trygghetsboenden, då man där kan få ett mer utbyggt stöd. Därför vill vi bygga ett servicehus i varje kommundel.

.

Familjer i behov av stöd, barn och ungdomar som far illa, vuxna med missbruk eller psykisk sjukdom, personer med funktionsnedsättningar behöver allt det stöd som kommunen kan ge. Vi anser att kommunen ska satsa på att stärka socialkontorets personal genom kompetensutveckling och genom att anställa fler välutbildade och kunniga medarbetare så att det uppsökande och stödjande arbetet kan följas upp och fortsätta att utvecklas. 
 

Vi vill
  att hemtjänsten byggs ut och förbättras så att kontinuiteten förstärks
  ge biståndsbedömarna direktiv att utveckla hemtjänstinsatserna
  att hemtjänstpersonalen stärks i sin yrkesroll och får bättre arbetsförhållanden
  att dagcentralernas får mer personal och ökat öppethållande
  att det byggs servicehus i kommunen i stället för trygghetsboenden
  att kommunen behåller och rustar sina pensionärslägenheter
  att det byggs nya särskilda boenden i kommunen för personer med demenssjukdom samt att det byggs korttidsboenden i kommunen
  att socialkontorets personal förstärks så att det uppsökande och stödjande arbetet inom individ- och familjeomsorgen kan utvecklas

Vår reservation när det gäller socialnämndens budget 2011.

Det är ganska självklart att Danderyd med sina resurser i form av ett kraftfullt skatteunderlag ska sträva efter bästa möjliga kvalitet inom socialnämndens alla områden. Det speglas också i nämndens ambition att åter sätta inriktningsmålet för kvaliteten i äldreomsorgen till högsta nationella klass. Ett sådant mål måste inte bara följas upp utan följas av resurser. Redan i år har äldrepengen varit för snål och flera äldreboenden har varit tvungna att vakantsätta tjänster. I de öppna jämförelser som redovisas i bilaga 19 framkommer att Danderyd kommer på 98:e plats när det gäller ”Social samvaro och aktiviteter i särskilda boenden”. För att förbättra denna position behövs mer personal och personal med social kompetens och fantasi. Därför yrkar vi att äldrepengen ökas med 3 % ett påslag med 1,2 % jämfört med budgetförslaget för 2011.   +0,8 mkr


Även hemtjänsten omfattas av målet att vara av en kvalitet av högsta nationella klass. Det är långt dit. Den äldres egna behov och egna önskemål ska vara vägledande. Ett ofta uttalat önskemål är att  antalet hemtjänstpersonal kring den äldre ska begränsas till mista möjliga. I Danderyd är det i snitt 13 olika personer på en fjortondagarsperiod. Det är för mycket. Vi yrkar på att socialnämnden ställer krav på utförarna att anpassa arbetet till önskemålen om färre personer runt varje hemtjänstkund. Det är viktigt att personalen till huvuddelen är fast anställd och kompetensutvecklad. Vi yrkar därför att resurser anslås för detta och att hemtjänstpengen höjs med 3%, ett påslag på 2  % ,       +1,6 mkr

  Sänk hemtjänstavgiften till tidigare nivå. + 2,0 mkr


Dagcentralerna har en viktig roll att fylla när det gäller att uppfylla resultatmålet om råd och stöd för att bryta ofrivillig isolering. Budgetförslaget innehåller nu äntligen en satsning på Kevinge pensionärsboende. Insatsen är dock ganska begränsad därför yrkar vi att Mörbygårdens vänner ska förstärkas med en heltids tjänst. På sikt bör Kevinge återgå till att bli ett serviceboende.    + 0,5mkr.

Vi yrkar också på att ett biståndsbeslut ska kunnas fattas om turbundna resor till dagcentralen, om behovet föreligger. Dagcentralerna bör också få resurser till ökat öppethållande, helgöppet, gemensamma måltider varje dag och friskvård och rehabiliterande insatser.   + 1 mkr.

Det är viktigt att kommunen sköter sitt ansvarsområde av flyktingmottagningen på bästa sätt. Det tycks den göra idag men verksamheten växer och behöver en flyktingsekreterare till.    + 0,5 tkr

Individ och familjeomsorgens familjeenhet har föredömligt effektiviserat sin verksamhet men är idag hårt arbetsbelastad och bör ”få tillbaka” en del av de vinster de gjort i form av mer personal. Till exempel föreslår vi att man tidigarelägger den familjerättssekreterare som finns i budgeten för 2012. + 1 mkr

Sammantaget innebär vårt budgetförslag en höjning av ramen med 7,4 mkr till 504 353 tkr.

Handlingsprogram för 2011-2014

Danderyd borde ha landets bästa omsorg

Moderaterna tror att de kan få Sveriges bästa äldreomsorg genom att ständigt skära i kostnaderna, vilket i längden både går ut över danderydsbor i behov av god omvårdnad – och personalen.

 
Vi socialdemokrater tycker att det har sparats nog och att avgifterna på hemtjänst är alldeles för höga.
 
De äldre som vill skall kunna bo kvar i sin bostad och få hemtjänst i tillräcklig omfattning med inte alltför många inblandade. En utbyggd dagcentralsverksamhet hjälper till att bryta ofrivillig isolering kan också utgöra ett aktivt stöd för anhörigvårdare.

Att rekrytera rätt personal är en ödesfråga för en framgångsrik äldreomsorg i Danderyd och då behöver kommunen kunna konkurrera med såväl löner som arbetsförhållanden. Vi vill satsa på personalen!

När någon blir demenssjuk drabbar det både den sjuke och dess anhöriga. Kommunen bör stärka resurserna och tillsätta ett demensteam som kan stötta i hemtjänst och boenden. Det är viktigt att det snabbt byggs nya boenden för personer med demenssjukdom, liksom att det byggs korttidsboenden i kommunen.

Att bo i servicehus kan vara ett lyckat mellanting mellan att bo hemma och på ett särskilt boende. Vi anser att kommunen åter ska satsa på servicehus, i stället för trygghetsboenden, då man där kan få ett mer utbyggt stöd. 


Familjer i behov av stöd, barn och ungdomar som far illa, vuxna med missbruk eller psykisk sjukdom, personer med funktionsnedsättningar behöver allt det stöd som kommunen kan ge. Vi anser att kommunen ska satsa på att stärka socialkontorets personal genom kompetensutveckling och genom att anställa fler välutbildade och kunniga medarbetare så att det uppsökande och stödjande arbetet kan följas upp och fortsätta att utvecklas.
 

Vi vill
  att hemtjänsten byggs ut och förbättras så att kontinuiteten förstärks
  ge biståndsbedömarna direktiv att utveckla hemtjänstinsatserna
  att hemtjänstpersonalen stärks i sin yrkesroll och får bättre arbetsförhållanden
  att dagcentralernas får mer personal och ökat öppethållande
  att det byggs servicehus i kommunen i stället för trygghetsboenden
  att kommunen behåller och rustar sina pensionärslägenheter
  att det byggs nya särskilda boenden i kommunen för personer med    demenssjukdom samt att det byggs korttidsboenden i kommunen
  att socialkontorets personal förstärks så att det uppsökande och stödjande arbetet inom individ- och familjeomsorgen kan utvecklas

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-05 11:16