Motioner, insändare, yrkanden och reservationer

Insändare i Mitt i Danderyd mars 2013

Isabella Jernbeck ägnar sig redan nu åt att försöka stärka alliansens chanser att vinna nästa val genom att i flygblad och insändare utmåla ett socialdemokratiskt regeringsinnehav som katastrofalt för landet och Danderydsborna. Nu påstår hon i en insändare i Mitt i Danderyd att Socialdemokraterna och vänstern säger nej till RUT. Det är ju inte riktigt sant. Att Vänsterpartiet vill avskaffa RUT är en sak men Stefan Löfven har varit mycket tydlig med att RUT- avdraget blir kvar om än mindre lönsamt för de högsta inkomsttagarna.

De tre- fyra miljarder som RUT- avdraget har kostat samhället har naturligtvis underlättat vardagen för många och enligt Almega har det lett till 3000 nya vita jobb. Det är bra. Men varje jobb har kostat samhället drygt en miljon, vilket är ganska mycket! 

Om den kostnaden är rimlig att betala för alla oss skattebetalare berör inte Isabella Jernbeck men hon fasar inför en begränsning av RUT- avdragsmöjligheterna för de mest välbärgade med höga löner. Hon framhåller hur medborgarna i just Danderyds kommun har ökat sina RUT- avdrag med 11 %.  I ett Sverige med dokumenterat ökande klyftor är det nog många som kan tänka sig en bättre användning av de skattepengarna.

Inspel i debatten på seniordagen

Om trygghet för äldre

I kommunens övergripande målformuleringar finns ingenting om trygghet. Däremot om att kommunen skall erbjuda stor valfrihet, bra service och att kommunen skall ha låg kommunalskatt.

Generellt är inte Danderyd ett otryggt samhälle, om man inte hänger upp sig på dåligt upplysta vägar, buskar ut på trottoarerna, hög hastighet på 30-vägar mm.

Trygghet känner man om man litar på ”systemet”, att man får hjälp när man behöver den, och att man kan påverka beslut som rör en själv. Valfrihet.

Men det gäller för politikerna i kommunen att skapa rätt förutsättningar som gör att valfriheten känns reell, att det finns alternativ som passar en, att det man valt lever upp till vad som utlovats..

Och alla äldre är inte aktiva. Många lever ensamma med oformulerade behov. Att bryta ofrivillig isolering, att engagera frivilligorganisationer i uppsökande verksamhet är en viktig uppgift för kommunen där vi fortfarande har mycket kvar att göra. Dagcentralerna är viktiga som välkomnande samölingspunkter.

Höj Hemtjänstchecken med ytterligare 2 %

När det gäller den biståndsbedömda hemtjänsten är samtalet med biståndshandläggaren det som ska skapa känslan av trygghet och medbestämmande.

 Personalen hos de olika hemtjänstutförarna är sedan den viktigaste trygghetsfaktorn.

Men då måste det skapas förutsättningar för detta. Personalens arbetsvillkor är där centrala - och bra arbetsvillkor, scheman utan jäkt, fortbildning mm kostar pengar. Hemtjänstpengen måste höjas mer anser vi. Ett prioriterat mål är att antalet hemtjänstpersonal kring en person med mycket hemtjänst inte ska vara för många men i Danderyd är snittet fortfarande 14 olika personer.

Höj Äldrepengen med ytterligare 2 % boenden

Tillsätt en tjänst för att följa upp biståndsbesluten

Äldreboenden måste ha tillräckligt med personal. Det låter ganska självklart men är det inte idag. Hemtjänstchecken som utförarna får måste höjas ytterligare, särskilt för demensboendena då det från 2014 måste ha en tillräcklig bemanning  dygnet runt.

Det är chockerande att de boende på de särskilda boendena i Danderyd är mindre trygga än andra kommuner. Detta måste vi följa upp. Resurser behövs så att var och en som bor ute på ett särskilt boende kan få besök av en biståndshandläggare/kvalitetsuppföljare.

Korttidsboenden

Korttidsboenden behövs i kommunen.

Trygghetsboenden

Trygghetsboende är bättre än pensionärslägenheter utan service men sämre än servicehus.

Annhöriga

Måste få känna trygghet, stöd och uppmuntran. Där kan man ösa in resurser, det kommer ändå inte överstiga den kostnaden som det skulle bli om anhöriga gick i strejk. 

 

Yrkande i Budgten för 2012

Högre personaltäthet på äldreboenden

Kommunen har höga mål när det gäller äldreomsorgen. Vi anser att målen ska konkretiseras när det gäller personaltätheten per äldreboende för personer med demenssjukdom och att ambitionen ska sättas till 1,2 omvårdnadspersonal per boende. Det är den nivå som forskningen kommit fram till skapar de bästa förutsättningarna för en bra omvårdnad av specifikt personer med demenssjukdom. För att nå ett sådant mål föreslår vi öronmärkta medel under åren 2012, 2013 och 2014 med 1,5 mkr per år. +1,5 mkr.
Mer pengar till kultur på dagcentraler och äldreboenden i samverkan med föreningslivet. . + 0,2 mkr
Läs  Socialdemokraternas reservation ang. Socialnämndens beslut om budget 2012 vid sitt sammanträde 2011-08-29


I samband med kommunstyrelsens beslut om budgetramar, yrkade vi Socialdemokrater en höjning av ramen för SN med 9,2 mkr för att kunna höja ramen generellt med 1,5 % och räkna upp hemtjänst-timmarna med 7000 timmar. Vårt budgetförslag stöder vi på det underlag som finns för budgetarbetet, nämligen att timlönerna kommer att öka med 3,1 % och konsumentpriset med 2,2 %.  Vi vill helt enkelt skapa ett mer realistiskt utrymme för socialnämnden att kunna verkställa sina mål, behålla sina utförare och skapa värdiga förhållanden för kommunens invånare i behov av Socialnämndens tjänster.


Vi stöder kontorets förslag på utökad ram med 4,3 mkr för 7000 hemtjänsttimmar, indexuppräkning av avtal och anhörigstöd. Vi lägger till 4,9 mkr. Budgeten för 2012 blir 520,7 mkr.
En sådan utökning av ramen möjliggör en höjning av peng och check till 3 % så att personal på äldreboenden och hemtjänst kan få avtalsenliga löner och anställningsförhållanden utan att vårdgivarna samtidigt behöva skära i verksamheten, + 2,4mkr. 

 
Kommunen har höga mål när det gäller äldreomsorgen. Vi anser att målen ska konkretiseras när det gäller personaltätheten per äldreboende för personer med demenssjukdom och att ambitionen ska sättas till 1,2 omvårdnadspersonal per boende. Det är den nivå som forskningen kommit fram till skapar de bästa förutsättningarna för en bra omvårdnad av specifikt personer med demenssjukdom. För att nå ett sådant mål föreslår vi öronmärkta medel under åren 2012, 2013 och 2014 med 1,5 mkr per år. +1,5 mkr.
Mer pengar till kultur på dagcentraler och äldreboenden i samverkan med föreningslivet. . + 0,2 mkr


Vi motsätter oss majoritetens sparförslag:
Självklart ska kommunen ha ett förstklassigt utökat anhörigstöd, som är anpassat till individuella behov. Statsbidrag utgår till kommunen med runt 1 mkr. Det är oförskämt mot de anhöriga om majoriteten låter dessa pengar bara gå in i kommunen kassa och kräva att socialnämnden ska ta kostnaden inom budget, vilket innebär att okänsliga nedskärningar görs.
Dagcentralernas verksamheter är viktiga även som avlastning för anhöriga. Dagcentralerna behöver utvecklas och stärkas, inte ifrågasättas.  + 0,3 mkr. 
I socialkontorets förslag till budget finns en viktig passus som vi vill ta fasta på: ”Arbetet med att utveckla de förebyggande insatserna bör vara ett prioriterat område.”…”En personalintensiv verksamhet genererar på sikt kostnadsbesparingar.”  Uttalandet gäller insatserna mot missbruk, men gäller i lika hög grad arbetet inom fältverksamheten och det arbete som en bostadskonsulent skulle kunna uträtta. Det är verkligen missriktad sparsamhet från majoritetens sida att dra ner en fältassistenttjänst till 50 % (vem vill ha en halvtidstjänst idag?) och nonchalera det uttalade behovet av en bostadskonsulent. + 0,5 mkr.

Ingar Beckman Hirschfeldt (S)  Ingrid Elmér Möller (S)

 

 

Yrkande från Socialdemokraterna ang. Förslag till nya avgifter 2010. Socialnämndens sammanträde den 25 januari 2010.

Socialdemokraterna yrkar att socialnämnden inte beslutar att höja avgifterna inom LSS för mat inom korttidsvistelse för barn med 33 % eller för vuxna med 25 %, utan att avgifterna förblir oförändrade.
Vi yrkar att avgiften för korttidstillsynen inte höjs med drygt 9 % utan förblir oförändrad 320 kr per månad.
Vi yrkar också att ingen ny matavgift införs för frukost.
Vi yrkar att avgiften per besök inom familjerådgivningen inte höjs med 20 % utan blir oförändrad.
Skälen till våra yrkanden är att vi anser att just i år när prisbasbeloppet till och med minskat så är det särkilt olämpligt med dessa grova avgiftsökningar. Dessutom anser vi att välfärden ska betalas solidariskt och så lite som möjligt drabba den enskilde i behov av omsorg. Familjerådgivning borde vara gratis.
Vi yrkar att socialnämndens avgifter även fortsättningsvis är kopplade till prisbasbeloppet.


Ingar Beckman Hirschfeldt  Ulla Lilja


 

Utveckla Kevinge till ett trygghetsboende. 

Alla partiföreträdare i socialnämnden verkar överens om att kommunen behöver ett eller flera trygghetsboenden för äldre. Trygghetsboende för dem som inte kan eller vill bo kvar i det gamla hemmet men inte är skröpliga nog att flytta till särskilt boende. Ett utvecklat trygghetsboende skapar möjlighet till gemenskap med andra, har matsal och sällskapsutrymmen för olika aktiviteter. Allt detta har Kevinge pensionärsboende.  Men det behövs också personal i ett trygghetsboende. När man avvecklade Kevinge som servicehus avvecklades också personalen i form av sjuksköterska m.fl. Kvar blev receptionisten - en viktig person som skapade trygghet för de allt äldre boende genom att känna alla och vara beredd att hjälpa till vid behov. För ett antal år sedan ströks receptionisten i socialnämndens budget. Hyresgästerna fick frågan om de vill ha en hyreshöjning för att behålla henne. Men hyran var redan hög och de röstade emot. Det är ju ganska självklart! Denna typ av service är en del av kommunens sociala ansvar att skapa trygghet och motverka ofrivillig isolering. Alla som bor på Kevinge bor där därför att de fått ett biståndsbeslut. Vi socialdemokrater har i åratal i våra budgetförslag lagt resurser på Kevinge både i form av receptionist och professionell personal till dagcentralen.
Nu är frågan aktuell igen
Trots att moderaterna vill utveckla Kevinge till ett trygghetsboende är de inte beredda att i socialnämndens budget lägga vad det skulle kosta att anställa en person, som med blotta sin närvaro skulle skapa trygghet och trivsel. Det är en missriktad besparing då forskningen visar att väl utvecklade trygghetsboenden kan minska behoven av platser i särskilda boenden som är betydligt dyrare. Hyresgästerna som redan har en hög hyra får nu åter frågan om man vill höja hyran ytterligare med 2-300 kr per månad. Svara nej! Detta är en kostnad som ska tas solidariskt av skattebetalarna.
Flygblad och insändare om receptionist till Kevinge 26 sept 09

 

 

Yrkande i socialnämnden den 4 maj 2009 med anl. av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kostnadsanpassningar inom socialnämndens nettokostnader för 2009.

Socialkontoret har tagit fram ett förnämligt underlag till beslut som ger en utmärkt bild av verksamheten och med konsekvensbeskrivningar av de s.k. kostnadsanpassningarna som är trovärdiga.
Vi socialdemokrater motsätter oss förslaget att godkänna tjänsteutlåtandet eftersom det innehåller förslag till kostnadsanpassningar som vi anser kommer slå sönder verksamheten. Vi tror inte att medborgarna i Danderyd vill bo i en rättsosäker kommun där äldre och unga i behov av omsorg betraktas som en belastning för kommunens budget eller en budgetregulator Vi anser att kommunen skall genomföra det budgetbeslut som fullmäktige har tagit för 2009 och reglera eventuella underskott 2010 och 2011.
1. Jag yrkar avslag på socialkontorets förslag till beslut att godkänna tjänsteutlåtande daterat 2009-04-28, SN 2009/0078, och däri redovisade, i oprioriterad ordning, möjliga kostnadsbesparingar enligt uppdrag från kommunstyrelsen
2. Jag yrkar bifall till socialkontorets konsekvensbeskrivningar.

Majoriteten beslutade att lämna tjänsteutlåtandet utan inbördes prioriteringar. Vi reserverade oss till förmån för eget yrkande.

..............

Bokslutsdebatt 4 maj 2009 Ordförande, fullmäktigeledamöter!

Intet är som bokslutstider, då avslöjas knapphändiga budgetramar och felaktiga volymantaganden……
KS ägnade sig att önsketänkande hösten 2007 när man satte budgetramen för socialnämnden.
Som företrädare för oppositionen kan vi ju också ägna oss åt önsketänkande men då är det för att utveckla verksamheten. Vår käpphäst är ju utvecklingen av kommunens dagcentraler för att bryta ofrivillig isolering.
 
Men för 2008 var det inga problem att se att volymberäkningen av antalet hemtjänsttimmar var helt tokigt för låg.  Visserligen räckte inte vårt påslag på 10 000 timmar heller, men att fullmäktige beslutade lägga ett volymantagande för antalet hemtjänsttimmar under utfallet för 2007 års nivå var ju lätt korkat.
 
Att fullmäktige också beslöt att Socialnämnden skulle kunna beläggas med ett allmänt sparbeting på 500 tkr visade sig ju också endast meningslöst.

I bokslutskommentaren under rubriken Utmaningar för framtiden är det inte kvaliten på omsorgerna som står överst utan en god ekonomisk hushållning, ökad kostnadseffektivitet inom nämndens alla områden och ha kostnader motsvarande standardkostnad eller lägre. Jag menar inte att man inte ska vara kostnadseffektiv, självklart. Men jag anser inte att Danderyds skattebetalares behov av låg skatt ska prioriteras framför Danderydsbornas behov av god kvalitet och rättsäkerhet i den sociala omsorgen och servicen.

Det finns mycket kvar att utveckla inom Socialnämndens område. Det måste vara det som står i fokus. I såväl bokslutsdiskussioner som i beslutet om budgetramar.

 


Ingar Beckman Hirschfeldt (S)

Yrkande vid budgetfullmäktige den 27 november 2008

Ordförande, kommunfullmäktige
I år har socialnämnden fått en orealistisk budgetram och oklara direktiv när det gäller volymberäkningar. Det har lett till en budget för 2009 som vi socialdemokrater inte anser ger nämnden tillräckligt utrymme för att med full kvalitet uppfylla sina lagstadgade uppgifter. Vi såg redan i april att budgetramen var för snål och yrkade då på en ökning av ramen med 12 milj kr.

För att anpassa mun efter matsäcken har Socialkontoret tvingats dra ner lite här och var men främst inom äldreomsorgen. Man använder ord som restriktiv biståndsbedömning,  minskar på valfriheten och ger mindre utrymme för utförarna.

Majoriteten i socialnämnden beslöt att antalet hemtjänsttimmar skulle ligga 15 000 timmar lägre 2009 än de prognostiserade utfallet för 2008. Beslutet var nog främst en viljeakt och bygger på fromma förhoppningar.

Därför yrkar vi socialdemokrater att fullmäktige beslutar att bevilja ett utrymme för ytterligare 10 000 hemtjänsttimmar för 2009, + 3 100 tkr.

I majoritetens direktiv till den nya budgeten som lades den 30 september fanns krav på ökade intäkter. Detta ledde till en okommenterad ökning av intäkterna i budgeten med drygt 3 miljoner jämfört med budgeten som togs den 1 september.
Intäkten måste fyllas med innehåll och vid socialnämndens sammanträde den 3 november fick nämndens ledamöter en mindre chock när förslaget till höjning av hemtjänsttaxan m.m. lades fram.

Man chockhöjer hemtjänsttaxan. Jag kan inte se att det finns några andra hållbara motiv för denna drastiska ändring av taxan än att skrämma iväg folk. Man hänvisar i underlaget till att det är en anpassning till andra kommuners praxis. Ja det är TÄBY – är verkligen Täby vårt ideal när det gäller äldreomsorg?? - ni läser kanske lokalpressen…

På Lidingö har man inte denna råkapitalistiska modell och inte heller de flesta andra kommuner jag kollat. Nacka är ett annat ideal för moderater: de har verkligen taxa per timme men den är nästan hälften av den nivå som nu Kd fått KS att föreslå. Men vem man än jämför med så är det för individen, medborgaren i Danderyd, som chockhöjningen inträder och maxtaxan slår till redan vid 9 timmars hemtjänst i stället för som idag vid 100 timmar.

Att för ett par timmars tillsyn i veckan betala maxtaxan kan inte vara rimligt. Biståndsbeslutet ska ju skapa trygghet inte skapa ekonomisk oro hos den enskilde. Många tycks tro att hushållsnära tjänster ska kunna ta över hemtjänstens uppgifter. Man glömmer kommunens ansvar enligt Socialtjänstlagen.

Har majoriteten analyserat vad man tror händer när man genomför en sådan kraftig förändring av avgiftssystemet?
Har man analyserat riskerna för att personer med uttalat behov inte kanske söker bistånd eller tackar nej för att de tycker att det blir för dyrt? Vad skapar det för problem för individen och för socialnämndens ansvar enligt Socialtjänstlagen?

Har man funderat över hur man ska möta de högre krav som medborgarna kan tänkas ställa då man betalar så höga avgifter? Samtidigt kommer utförarna av hemtjänst blott få en 2%-ig ökning av hemtjänstpengen trots kända kostnads- och löneökningar på mer än det dubbla? Hur går den ekvationen ihop?

Jag anser inte heller att kommunen ska öka sina intäkter genom att höja matkostnaden för den enskilde i särskilt boende och korttidsboende med 11%.  Höjningen av priset påverkar ju inte matkvalitén. Förslaget på höjning av äldrepengen, den ersättning utförarna får, med endast 1% kan däremot innebära sämre kvalité både på mat och annat.

Vi anser inte att kommunen ska införa en avgift för personer inom handikappomsorg och socialpsykiatri för att delta i dagverksamhet. I kommunstyrelsens underlag finns en intressant fundering kring vad som händer om man inför en kostnad för den enskilde för att få delta i dagverksamheten. Kanske kan avgiften motverka de verksamhetsmässiga syftena frågar man. Kommunstyrelsen borde ha tänkt färdigt tanken och avstått från den avgiften liksom man gjorde för larmet.

Trygghet för de allra sköraste i samhället ska finansieras med skattemedel inte med avgifter. Det är en elementär solidaritetsfråga.

Vi socialdemokrater yrkar att kommunfullmäktige tillför socialnämndens budget 5 milj kr för en uppräkning av hemtjänsttaxan enligt tidigare praxis, inte införa avgifter för besök på dagverksamhet, och inte heller höja matavgiften på de särskilda boendena med mer än 4,4%. Dessutom räkna upp ersättningen för äldrepeng och hemtjänstpeng med 3%.


Jag återkommer med våra yrkanden som gäller förenklad biståndshandläggning, ökat öppethållande och bemanning av dagcentralerna och en husvärd/värdinna på Kevinge pensionärsboende samt tillbakaläggandet av besparingen på 0,5% på socialnämndens budget.
Ordförande, kommunfullmäktige


Man föreslår att kommunen ska upphöra med förenklad biståndshandläggning inom hemtjänsten, just när det börjar bli vanligt i allt fler kommuner då det är en verksamhet som svarar väl mot idén om ett starkare medinflytande för de äldre.
Men i jakten på hemtjänsttimmar skulle denna möjlighet att själv bestämma över vilka insatser man behövde bort, ty det blev för populärt. 146 personer har under 2008 använt 1-6 timmar hemtjänst per månad efter eget huvud.
Vi socialdemokrater gick inte emot förslaget i socialnämnden därför att vi ansåg att eftersom de som redan har denna service dels får behålla den dels kommer att befinnas vara berättigade till bistånd. Alltså inget större ingrepp. Men vid närmare eftertanke är det inte en bra idé att minska på äldres möjligheter till eget inflytande.
Därför yrkar vi här i fullmäktige avslag på förslaget om upphörande av förenklad biståndshandläggning inom hemtjänsten.


Genom åren har vi socialdemokrater haft yrkanden på åtgärder som skulle förhindra att äldre och ensamma ofrivilligt lever isolerade. Vi anser att kommunen ska ordna förutsättningar för att äldre, som så vill, får möjlighet att regelbundet äta mat tillsammans träffas umgås och få stöd och stimulans av professionell personal, utan att man därför ska flytta till särskilt boende. Dagcentralerna är tillsammans med hemtjänsten det som kan göra att ett eget boende kan kännas som ett trygghetsboende istället för en isoleringscell.

Vi anser att hemtjänst och frivilligorganisationer ska vara en naturlig länk mellan hemmet och dagcentralen. Så att den oföretagsamme och kanske deprimerade får hjälp att komma iväg. Men sådant måste organiseras och bör bli en ny uppgift för kommunen.

Dagcentralerna kan också vara ett stort stöd för anhörigvårdarna och därför bör någon dagcentral i kommunen vara kvälls- och helgöppen.

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att satsa 1 miljon kronor på ökat öppethållande och bemanning av dagcentralerna.

Eftersom kommunen envisas med att ha en liten förening som ansvarar för dagcentralen på Kevinge pensionärsboende anser vi att det behövs förstärkning i huset för att skapa större trygghet, att närma sig idén om ett trygghetsboende.

Vi yrkar att kommunfullmäktige avsätter 500 tusen kronor till en husvärd/värdinna på Kevinge pensionärsboende.


Vi yrkar till sist att man inte tar ut ett sparbeting på 0,5% på denna stackars budget för socialnämnden, ett tillägg på + 2 400 tkr. Ett par svåra individärenden och besparingen går upp i rök.

Sammantaget kostar våra förslag 12 milj kronor. Har vi råd att inte satsa dom?

 


För Socialdemokraterna i Danderyd


Ingar Beckman Hirschfeldt

Reservation av Ingar Beckman Hirschfeldt (s) mot socialnämndens beslut om nya avgifter för äldre och handikappomsorg 2009 vid socialnämndens sammanträde den 3 november 2008.

Jag anser inte att det finns några hållbara motiv för socialnämndens beslut att skapa en ny modell för hemtjänsttaxan där avgiften för 2009 blir 214 kr/timme. Det blir en chockhöjning med 37 % per timme tills man redan vid 8 timmars hemtjänst i månaden når taket för maxtaxan för hemtjänst, dvs. 1 712 kr/månad till skillnad från tidigare då maxtaxan inföll vid 100 timmar i månaden. Att för ett par timmars tillsyn i veckan betala maxtaxan kan inte vara rimligt. Biståndsbeslutet ska ju skapa trygghet inte skapa ekonomisk oro hos den enskilde.
Har majoriteten analyserat vad man tror händer när man genomför en sådan radikal förändring i avgiftssystemet?

Att höja avgifter anses ju vara ett effektivt sätt att begränsa efterfrågan. Är det så att majoriteten i socialnämnden anser att äldre i Danderyd överutnyttjar hemtjänsten? Är höjningen av avgifterna majoritetens sätt att pressa ner antalet hemtjänsttimmar till önskad budgetnivå? Har majoriteten inklusive kristdemokraterna tappat fokus på individens behov.?

Har man analyserat riskerna för att personer med uttalat behov kanske tackar nej för att de tycker att det blir för dyrt? Vad skapar det för problem för individen och för socialnämndens ansvar enligt Socialtjänstlagen?

Har man funderat över hur man ska möta de högre krav som medborgarna kan tänkas ställa då man betalar så höga avgifter? Samtidigt kommer, enligt socialnämndens tidigare tagna budgetförslag, utförarna av hemtjänst blott får en 2%-ig ökning av hemtjänstpengen trots kända kostnads- och löneökningar på mer än det dubbla? Hur går den ekvationen ihop?

Jag anser inte heller att kommunen ska öka sina intäkter genom att höja matkostnaden för den enskilde i särskilt boende och korttidsboende med 11%.  Höjningen av priset påverkar ju inte matkvalitén. Förslaget på höjning av äldrepengen med endast 1% kan däremot innebära sämre kvalité både på mat och annat.

Jag anser inte heller att kommunen ska införa nya avgifter för larm och dagverksamhet. Trygghet ska finansieras med skattemedel inte med avgifter.


För Socialdemokraterna i Danderyd

Ingar Beckman Hirschfeldt

 

Reservation från (s) vid Socialnämndens sammanträde den 30 september 2008 ang. Socialnämndens beslut om budget 2009

Vi reserverar oss mot socialnämndens beslut om budget 2009 till förmån för eget yrkande. Vi anser att socialnämnden borde hålla fast vid den budget för 2009 som nämnden antog den 1 september 2008 men att nämnden skulle lägga till en hemställan hos kommunstyrelsen om medel för att täcka uppräkningen av de beräknade volymökningarna för 30 000 hemtjänsttimmar och 10 äldreboendeplatser utöver ram. 

Vi anser inte det realistiskt att tro att hemtjänsttimmarna kan minska med 15 000 timmar med de föreslagna åtgärderna då det är behovet som bestämmer volymen. Vi motsätter oss bestämt att 5 000 timmar kan sparas genom en striktare biståndsbedömning. Biståndet måste ju alltid utgå från individens behov inte från budgetrestriktioner. Hur 10 000 timmar skulle försvinna med borttagandet av det förenklade biståndet är svårt att förstå.

Vi anser inte att det är tillrådligt att finansiera ökade volymer med att dra ned uppräkningen av hemtjänstchecken och äldrepengen och ökade avgifter. Vi oroas av att beräknade ökningar av indexuppräknade avtal inte är finansierade. Vi anser att besparingen på 2 356 tkr i detta läge är än mer orealistisk och stötande särskilt när det gäller avlösar- och ledsagarservice och kontaktpersoner inom handikappomsorgen.

Vi anser inte att det är klok politik att dra ner på Socialnämndens verksamheter. Det behövs i stället en offensiv satsning för att Danderyd ska kunna vara den kommun i topp som vi alla önskar.

Vi socialdemokrater har föreslagit följande förstärkningar av budgeten
• Förstärk administrationen på socialkontoret så att planerna på bättre internkontroll, bättre uppföljningar kan genomföras! + 500 tkr
• Ingen besparing/”rationalisering”. + 2 356 tkr
• Kostnadstäckning för uppräkningen av avtalsbunden verksamhet. + 5 500 tkr
• Förstärk dagcentralernas roll för att minska ensamhet och isolering. + 1 000 tkr
• Ökning av ramen med ytterligare 5 äldreboendeplatser för att undvika köbildning och förstärka valfriheten.+ 2 900 tkr.

 

Slutligen vill vi påminna om inriktningsmålet för äldreomsorgen: Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom. Omsorgen och omvårdnaden i Danderyds äldreomsorg har en kvalitet som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.

Det kostar pengar. Skattepengar.

 

Ingar Beckman Hirschfeldt (s)

Reservation från (s) vid Socialnämndens sammanträde den 1 september 2008 ang. Socialnämndens budget 2009

Vi reserverar oss mot Socialnämndens beslut om budget 2009 till förmån för eget yrkande.
Vi tillstyrker socialkontorets förslag till budget för 2009 med följande tillägg:

• Förstärk administrationen på socialkontoret så att planerna på bättre internkontroll, bättre uppföljningar kan genomföras! + 500 tkr
• Ingen besparing/”rationalisering”, vilket bl.a. möjliggör en höjning av äldrepengen till 3 %. + 2 356 tkr
• Kostnadstäckning för uppräkningen av avtalsbunden verksamhet. + 5 500 tkr
• Förstärk dagcentralernas roll för att minska ensamhet och isolering. + 1 000 tkr
• Ökning av ramen med ytterligare 5 äldreboendeplatser för att undvika köbildning och förstärka valfriheten.+ 2 900 tkr.
• Sammantaget ökas nettokostnaderna i vårt förslag till budget med 12 256 tkr till 495 805 tkr

Vi reserverar oss också mot majoritetens beslut att genomföra listade besparingsåtgärder utan att avvakta utredning och genomtänkta beslutsförslag. Flera av åtgärderna kommer i konflikt med nämndens resultatmål där individens inflytande på besluten betonas. Till exempel kan beslutet att öka placeringstakten för att undvika tomplatser innebära att individen mer sällan får sitt 1:a val tillgodosett. Vi motsätter oss bestämt en striktare biståndsbedömning. Biståndet måste ju alltid utgå från individens behov inte från budgetrestriktioner. Vi förvånas över beslutet att införa stramare bedömning av boendestöd inom socialpsykiatrin när behovet snarare är en utveckling av stödet.

Slutligen vill vi påminna om inriktningsmålet för äldreomsorgen: Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom. Omsorgen och omvårdnaden i Danderyds äldreomsorg har en kvalitet som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass.

Det kostar pengar. Skattepengar.

 

Ingar Beckman Hirschfeldt (s)


 


 

Motion till fullmäktige om snara insatser för att utveckla äldreomsorgen redan under 2008


Vi föreslår
• Att en upplevelse av högre kvalitet i hemtjänsten skapas genom att biståndshandläggarna får i uppgift att öka antalet hemtjänsttimmar till dem som är berättigade till hemtjänst så att personalen får mer tid tillsammans med den äldre. Tid för samtal, sällskap vid måltider, promenader och sällskap till dagcentral, bibliotek eller affärer.

• Alla äldre som så önskar ska kunna äta minst ett mål om dagen i sällskap med andra. Detta innebär att hemtjänsten bör få i uppdrag att ordna detta på bästa sätt i samverkan med den äldre.

• Att dagcentralerna får i uppdrag att utvecklas genom att vara mer uppsökande och äldre ska kunna få ledsagning till en dagcentral som bistånd.

• Att resurser ges så åtminstone en dagcentral kan ha helgöppet. Dagcentralerna ska också vara ett gott stöd för anhörigvårdare.

• Vi anser att kommunen ska återbesätta tjänsten som receptionist på Kevinge pensionärsboende vilket på ett enkelt sätt skulle skapa trygghet för de allt äldre boende på Kevinge.

• Vi anser också att kommunen ska sätta in personal så att Dagcentralen Mörbygårdens vänner kan vara öppen under sommaren 2008 och på sikt att kommunen tar ansvar för att verksamheten når ut till fler än till vännerna.

Vi anser att det brådskar att utveckla äldreomsorgen i Danderyd och hemställer därför att fullmäktige beslutar att ge socialkontoret i uppdrag att vidta ovannämnda åtgärder.

För Socialdemokraterna 2008-05-05
Sivert Svärling Tove Sander Inger Ruin Olof Johansson

2007

Reservation (s) till Kommunstyrelsens förslag till budget 2008 för Socialnämnden.
Vi reserverar oss kraftigt mot kommunstyrelsens förslag till att lägga ett sparbeting på Socialnämndens budget och på det sättet frångår Socialnämndens rätt att inom beslutad budgetram göra sina prioriteringar. Vi menar att på detta sätt, med grumliga motiv, köra över nämndens arbete med budgeten är en härskarteknik som kan undergräva de uppställda spelreglerna. Kommunstyrelsens uppräkning av äldrepengen och hemtjänstpengen ska ligga utanför ramberäkningen och kan inte tas som intäkt för ett sparbeting.
Vi ställer oss bakom socialförvaltningens förslag till budget med följande ändringar och tillägg. Vi konstaterar att inriktningsmål och resultatmål ska revideras och tar därför inte upp dessa i detta förslag.

Socialnämnd och socialförvaltning
Vi socialdemokrater stöder majoritetens förslag till förstärkning inom ram för nya tjänster för att garantera rättssäkerheten för Danderyds medborgare.

Individ- och familjeomsorg
Vi stöder inte majoritetens förslag att frysa nivån på försörjningsstödet.
+ 142.000 kr

Program Socialpsykiatri
Vi är glada att majoriteten stöder vårt förslag att inte följa socialförvaltningens förslag att dra ned kostnaderna för kontaktperson och sysselsättning med tanke på regeringens särskilda satsningar på detta område, sammantaget 360.000 kr.

Program Äldreomsorg
Vi föreslår att
• Alla äldre som så önskar ska kunna äta minst ett mål om dagen i sällskap med andra
• Att biståndsbedömningen för en äldreboendeplats modifieras för att skapa en mer blandad miljö på äldreboendena och därmed ge fler äldre möjligheter till trygghet och gemenskap
• Att en dagcentral inför helgöppet

Våra förslag till utökningar av budgeten avser dels justering av volymantaganden dels finansiering av kvalitetshöjningar.

Hemtjänst
Prognosen för 2007 är drygt 256 000 hemtjänsttimmar. Majoriteten föreslår 250 000 timmar. Vi socialdemokrater anser att volymantagandet för ramen ska vara 260 000 och också spegla en politisk ambition att skapa högre kvalité i hemtjänsten - där kvalité ofta stavas tid. Tid att samtala, ha sällskap vid måltider, promenader, sällskap till dagcentral, bibliotek eller affärer.
Måltidens betydelse för äldres välbefinnande har framhållits starkt på senare tid och därför föreslår vi att alla äldre som så önskar ska kunna äta minst ett mål om dagen i sällskap med andra. Detta innebär att hemtjänsten måste få i uppdrag att ordna detta på bästa sätt, förutom att själv sitta ned och äta hitta alternativ i samarbete med föreningsliv, dagcentraler och äldreboenden.
+ 2.676.000 kr

Särskilt boende för äldre. >Socialförvaltningen har i sitt budgetförslag dragit ned antalet platser i särskilda boenden med 11 platser jämfört med det volymantagande som kommunstyrelsen givit i sitt underlag. Socialförvaltningen ser ett minskat behov med nuvarande kriterier. Många äldre uttrycker dock ett behov av att kunna flytta till ett särskilt boende för den gemenskap och trygghet man söker. Men dagens boenden är i alltför hög grad sjukhem med mycket hög genomsnittsålder och vårdtyngd. Vi socialdemokrater anser att biståndsbedömningen för en äldreboendeplats ska modifieras och därigenom skapa en mer blandad miljö på äldreboendena och därmed ge äldre möjligheter välja bort isolering och otrygghet i hemmet för trygghet och gemenskap i ett äldreboende. Denna reform kan göras inom äldrepengsystemet och man kan börja att successivt och utnyttja de platser som idag säljs till andra kommuner när de blir lediga. Någon ytterligare neddragning 2009 och 2010 av äldreboendeplatser anser vi inte hållbart.
I budgeten saknar vi något mer uttalat kring utvecklingen av omsorgen av personer i olika åldrar med demens.
Ett enkelt sätt att skapa ett tryggare boende för dem som bor på Kevinge pensionärsboende är att tillsätta en tjänst som husvärd/värdinna. Det är en billig insats för de 87 äldre personer som bor där och skulle ha stor betydelse som trygghetsskapare. Vi föreslår att socialnämnden avsätter medel för en sådan person, en utökning av ramen med 400.000 kr.
+ 400.000 kr

Övrig verksamhet
Vi socialdemokrater föreslår att det i Socialnämndens budget ska finnas utrymme för att finansiera de åtgärder som Socialförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden, på initiativ från oss socialdemokrater, att utreda och föreslå i syfte att bryta äldres sociala isolering. Dagcentralernas roll måste uppgraderas och uppdraget till utförarna ses över.

Detta innebär att medel måste finnas i budgeten, förutom till ökat antal hemtjänsttimmar, till förändrade uppdrag till hemtjänsten, utvecklad uppsökande verksamhet, förstärkta dagcentraler och utökad föreningsverksamhet. Varje dagcentral måste ha professionell personal med rehabiliteringsinriktning. Målet bör vara att en dagcentral i kommunen har helgöppet till glädje för såväl ensamboende som anhöriga.

En del av denna utveckling ryms inom ram men en markerad satsning på personal till dagcentralerna kräver, anser vi socialdemokrater, en utökad ram på 900.000 kr.
+ 900.000 kr

Programområde Handikappomsorg
Vi stöder majoritetens förslag.

Sammanfattning
Vårt förslag till budget för Socialnämnden för 2008 innebär dels att vi inte accepterar ordförandens förslag till sparbeting på 500.000 kr dels en höjning av budgetramen för Socialnämnden för 2008 med 4.118.000 kr varav 2.676.000 kr utgör volymantaganden för antalet hemtjänsttimmar, 142.000 kr uppräkning av försörjningsstödet, 400.000 kr till husvärd på Kevinge och 900.000 kr för satsningar på dagcentraler och annan uppsökande verksamhet.

I förhållande till ordförandens förslag föreslår vi alltså en höjning av budgeten för Socialnämnden med 4.618.000 kr till 458.538.000 kr.

Förslagen på ytterligare volymminskningar när det gäller äldreomsorgsplatser för 2009 och 2010 stöds inte av oss socialdemokrater.

För Socialdemokraterna i Socialnämnden
Ingar Beckman Hirschfeldt

****    

2007-06-11

Ang. Flyktingmottagandet

Ordförande, kommunfullmäktige

Jag vill plädera för det yrkande vi socialdemokrater lagt i såväl socialnämnd som kommunstyrelse: nämligen att Danderyds kommun skall teckna en överenskommelse med integrationsverket om mottagande av sammanlagt 200 flyktingar på tre år. Under år 2007 kan kommunen ta emot 35 nya flyktingar för att sedan stadigt öka antalet så att kommunen vid slutet av 2009 har tagit emot sammanlagt 200 nya flyktingar.

Vi tror inte att det är realistiskt med mer än 35 år 2007 då kommunen är sen med att fatta beslut i denna fråga. De flesta kommuner har nu tecknat överenskommelsen som man se på Integrationsverkets hemsida. Den kommun som vi brukar jämföra oss med socioekonomiskt är Lidingö och de har träffat ett treårsavtal om att ta emot 60-90 flyktingar per år 2007 till 2009. Lidingö tog emot 84 flyktingar 2006 mot 18 i Danderyd. Det är frågan om ambition och imageskapande vilket också lyckats Lidingö som fått utmärkelse för sin integrationspolitik. Jag önskar att Danderyd ville ta upp tävlan med Lidingö och visa att de rika kommunerna kan ta socialt ansvar när det gäller den stora och gemensamma uppgift som Sverige har att ta emot flyktingar nu när flyktingantalet ökar kraftigt. Prognosen för 2007 är 30 000 flyktingar och för 2008 är den 31 900 flyktingar!

I regeringens vårbudget fanns ytterligare satsningar på ekonomiskt stöd till kommunerna och Integrationsverket vädjar i ett brev till kommunerna i maj att överväga möjligheten att öka sina åtaganden. Trots att alla avtal snart är skrivna är endast drygt hälften av behovet täkt.

Därför bör vi i Danderyd ta tillfället i akt att höja ambitionen och öka antalet introduktionsplatser för nyanlända flyktingar till 200 för treårsperioden.

På bjudning igår fick jag tillfälle att tala med migrationsminister Tobias Billström om dagens beslut i kommunfullmäktige om överenskommelsen med Integrationsverket. Han önskade mig lycka till ikväll!

Och jag skulle önska att fullmäktige bifaller vårt yrkande och att vi sedan gemensamt såväl politiker, tjänstemän som frivilligorganisationer arbetar för att genomföra det på bästa sätt. Bearbeta hyresvärdar, köpa småhus och lägenheter söka andrahandskontrakt och utnyttja kommunens förköpsrätt. Lägga lite gemensamt moraliskt kol på att påverka människors vilja att göra en insats.

Ingar Beckman Hirschfeldt
*********

2007-04-24 Ang. Flyktingmottagandet

Yrkande (s) med anledning av att Socialnämnden ska yttra sig över framställan från Integrationsverket om överenskommelse för år 2007-2009 om introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd.

Vi socialdemokrater i Danderyd anser att det är viktigt att Danderyds kommun tar sitt ansvar när det gäller flyktingmottagandet i vårt land. Sveriges riksdag och regering har i demokratisk ordning fattat beslut om vårt lands engagemang i flyktingfrågan. Det beslutet bör också få genomslag i Danderyd kommun.

Kommunen har genom en systematiskt dålig bostadspolitik försatt sig i det läge som man nu skyller på för att inte kunna ta sin rimliga del av flyktingmottagandet. Vi socialdemokrater inser att man inte kan trolla fram bostäder genast för att kunna ta emot 100 flyktingar redan 2007. Men det måste vara möjligt att med politisk vilja och kompetens planera så att det finns bostäder tillgängliga under 2008 och 2009.

Danderyd som en av Sveriges rikaste kommuner har alla förutsättningar att ta emot utsatta människor från andra länder.

Därför yrkar vi att Socialnämnden bör föreslå kommunen att teckna en överenskommelse med Integrationsverket om sammanlagt 200 flyktingar. Under år 2007 kan man ta emot 35 nya flyktingar för att sedan öka antalet så att kommunen vid slutet av 2009 har tagit emot sammanlagt 200 nya flyktingar.

Ingar Beckman Hirschfeldt  Jenny Åkervall

Insändare 2007-03-18

Dagcentralen Mörbygårdens vänner

Mörbygårdens Vänner driver en dagcentral på uppdrag av Danderyds kommun. När dagcentralen nu ska flyttas till Kevinge pensionärsboende aktualiseras enligt vår mening behovet av att uppgradera den till en fullt utvecklad dagcentral.
 Mörbygårdens vänner driver idag en väl fungerande föreningsverksamhet med ett rikt utbud av dagliga aktiviteter. Men den är inte öppen för alla. Den kan heller inte erbjuda den aktivering och sociala gemenskap som en dagcentral skall enligt kommunens riktlinjer för äldreomsorgen.
Om man verkligen menar att dagcentralen skall vara öppen för alla krävs det att den bemannas med utbildad personal och att den är avgiftsfri.  Likaså bör verksamheten vara öppen under sommaren då många äldre är mer isolerade än någonsin
Visst blir en fullt utvecklad dagcentral på Kevinge på kort sikt dyrare men betänk hur den kan förhöja livskvaliteten för våra äldre som fortfarande bor hemma. Vi tror att det blir vinst både för de äldre och för den kommunala budgeten.

Ingar Beckman Hirschfeldt   Jenny Åkervall (s) i Socialnämnden
                                        

2006

Yrkande vid budgetfullmäktige 2006-11-28 Socialnämndens budget för 2007

Ordförande, kommunfullmäktige!
Jag yrkar bifall till Socialdemokraternas reservation till kommunstyrelsens förslag till budget 2007 för Socialnämnden

Jag vill börja med att fokusera på personalen och organisationen i hemtjänsten. Det måste finnas utrymme för löneökningar för dessa lågavlönade, mestadels kvinnor, som oftast gör ett fint arbete - ibland mot alla odds.

Konjunkturinstitutet spår att lönehöjningarna för 2007 lägst blir på i genomsnitt 3,5 procent. Vi föreslår därför en uppräkning av hemtjänstchecken med ytterligare en procent jämfört med kommunstyrelsens förslag, för att undvika att  den hårt arbetande personalen får försämrade arbetsvillkor.

Personalens kompetens och arbetsvilja är ju helt avgörande för hur våra äldre vårdas och kan leva ett värdigt liv och få den service som de önskar. Fortlöpande utbildning av personalen behövs - vilket Socialkontorets uppföljning av vårdgivare inom hemtjänsten visar. Utvecklingsarbetet behövs på många områden. Klart är att mer kunskap behövs om demens. Många äldre får sin hörsel nedsatt och behöver stöd och hjälp av en hörselkonsulent, en deltidstjänst som ju föreslås inrättas i årets budget. Hörselkonsulenten kan också vara stöd för hemtjänst- och dagcentralspersonal i deras kontakt med hörselskadade och döva.

Några vårdgivare behöver se över sina scheman så att de äldre inte får besök av flera olika personer från hemtjänsten samma dag ,som ibland inte heller har hunnit kommunicera med varandra om aktuella behov. Professionalismen måste höjas!

Vi yrkar att hemtjänstchecken höjs med 1 procent (utöver de 2,5) för att säkra kvalitén, 600 tkr

Vi yrkar också att ett påslag görs på antalet hemtjänsttimmar med 8 000 timmar, en kostnadsökning på runt 2 500 tkr. Trots att antalet hemtjänsttimmar gått ned under 2006 anser vi att behovet är större och att inriktningen på kvalitet i den sociala omsorgen och servicen innebär att antalet timmar behöver höjas.

Det måste finnas tillräckligt med tid för beviljade insatser och tid ska också beviljas för stimulerande aktiviteter som är anpassade till behov och intresseinriktning som passar den medborgare som är i behov av hemtjänst.

Många äldre är helt ofrivilligt isolerade, familjen finns på annat håll och vänner och bekanta är borta. Att vara ensam kan vara sjukdomsalstrande. Hemtjänstens personal har där stor betydelse och de måste ha tid för annat än ”det allra nödvändigaste” Att äta tillsammans, att samtala, högläsning, promenader.

Ett kvalitetsmål borde kunna vara att alla äldre ska kunna äta minst ett mål om dagen i sällskap med andra. För att detta inte ska ses som alltför utopiskt måste hemtjänsten samarbeta föreningslivet och med dagcentralerna och dagcentralsbesök ska biståndsbestämmas för dem som har störst behov. 
 
Måltidernas betydelse, att inte äta ensam, att inte vara hänvisad till lådor är ett allt mer uppmärksammat behov. Därför är det förslag som är ute på remiss att flytta dagcentralen Idalagården till biblioteket i Stocksund helt fel eftersom köket försvinner och utrymmena minskar.

Vi socialdemokrater föreslår att det i Socialnämndens budget ska finnas utrymme för att finansiera de åtgärder som Socialkontoret har fått i uppdrag av nämnden, på initiativ från oss socialdemokrater, att utreda och föreslå, i syfte att bryta äldres sociala isolering.

Detta innebär att medel måste finnas i budgeten för utvecklad uppsökande verksamhet, kontaktpersoner, förstärkta dag-centraler och utökad föreningsverksamhet. Vi yrkar därför att en summa läggs in i budgeten för åtgärder mot isolering under 2007, 500 tkr.

Behovet är stort av ett mellanting mellan äldreboendeplatser och kvarboende i hemmet. Utöver anpassade pensionärs-lägenheter behövs ett eller flera servicehus åter som alternativ i kommunen.

Vi yrkar att man till att börja med åter bemannar receptionen på Kevinge pensionärsboende för att skapa trygghet och kontinuitet för de boende, kostnad på 400 tkr.

Kvarboendeprincipen innebär att behovet av välutvecklade dagcentraler blir allt större. Dagcentralernas betydelse för aktivering och rehabilitering kan inte underskattas och i verksamheten behövs utbildad personal som kan se de individuella behoven.

Varje kommundel bör ha en professionellt ledd dagcentralsverksamhet. Dagcentralen Mörbygårdens vänner, som idag sköts som en förening, måste kompletteras med professionell personal för att bli en dagcentral värd namnet, när den nu förs över till Kevinge pensionärsboende

Vi yrkar därför att professionell personal tillförs dagcentralen på Kevinge, 600 tkr.

Socialnämnden bör höja sin ambition och utveckla sitt stöd och sysselsättningsmöjligheter för sina kommuninvånare som har psykiska funktionshinder. Därför yrkar vi att anslagsposten Socialpsykiatri utökas med 400 tkr.

Vi sympatiserar med folkpartiet i dess kritik av budgetprocessen. Särskilt när det gäller en lagstyrd verksamhet som socialnämndens. Men som den nu är ser vi värdet av att peka på våra politiska prioriteringar. Vårt förslag kostar 5 milj kr. Folkpartiet har lagt en summa på 5 milj kr. Välkomna att stödja vårt förslag!

 ******

2006-05-15
Ang. Dagcentraler

Särskilt yttrande Socialnämnden beslöt vid sitt föregående sammanträde att uppdra åt kontoret att göra en genomlysning av hur man kan utveckla dagcentralernas roll för att underlätta livet för äldre personer som lever i ofrivillig isolering. Dagcentralerna kan fylla ut det gap som kan uppstå mellan ett liv i isolering som kan skapas av kvarboendeprincipen och en plats på ett särskilt boende. Möjligheten att få skjutshjälp till en dagcentral kan då få stor betydelse.  Personalens bemötande och kunskaper kring rehabilitering och stöd blir då särskilt viktigt.

Enligt kommunens Riktlinjer för äldreomsorgen inom Danderyds kommun ska dagcentralerna erbjuda aktivering och social gemenskap i syfte att vidmakthålla social, fysisk och psykisk funktionsförmåga. Verksamheten vid dagcentralerna är öppna för alla äldre och funktionshindrade.

Mörbygårdens Vänner driver en dagcentral för Danderydsdelen på uppdrag av kommunen. När dagcentralen nu ska flyttas till Kevinge pensionärsboende, skapas, enligt Socialkontorets övervägande, förutsättningar till ett socialt aktivitetshus för äldre.  Detta låter utmärkt och en sådan verksamhet kan till delar  vara föreningsstyrd. Men kommunen måste också ställa krav på att verksamheten anpassas för äldre med större behov av stöd och hjälp. En dagcentral behöver utbildad personal för att kunna erbjuda aktivering och social gemenskap till personer med särskilda behov. Lokaliseringen av dagcentralen i Kevinge pensionärsboende aktualiserar detta behov.

 

2005

2004

2003

Reservation
från socialdemokraterna mot kommunstyrelsens beslut om flyktings- och genomgångsbostäder

Socialnämndens majoritet har under våren respektive hösten 2002 beslutat att, i samråd med berörda fastighetsbolag, överlåta hyresrätten till de hyresgäster, som har besittningsrätt och som sedan många år tillbaka bor i andra hand i av socialkontoret förhyrda lägenheter. Socialnämnden beslutade vidare att anmäla sitt beslut till kommunstyrelsen.

Vid komunstyrelsens sammanträde 2003-01-13 beslutade emellertid majoriteten att avstyrka socialnämndens förslag. Med hänsyn till frågans principiella karaktär beslöts också att ärendet skulle föras till fullmäktige för slutligt beslut.

Ärendet handlar om ett 80-tal lägenheter som kommunen förhyr sedan 1994 i regel genom sk blockkontrakt med fastighetsbolaget Drott. De flesta lägenheterna är belägna i Mörbylund. Det är oftast frågan om små lägenheter, enrummare, som tidigare beboddes av personal vid Danderyds sjukhus. Avtalet ingicks med det då kommunägda bostadsbolaget Danderyds Bo-städer i samband med kommunens flyktingmottagande 1994-95. Många av de aktuella hyresgästerna har bott i lägenheterna sedan sin ankomst till Sverige och under lång tid förvärvsarbetat och själva svarat för hyran till socialförvaltningen.

Enligt vår uppfattning, bör de familjer eller personer, som är helt självförsörjande medborgare och skattebetalare i Danderyd sedan lång tid tillbaka, få möjlighet att själva skriva hyreskontakt på sina lägenheter med de olika hyresvärdarna. Många av dessa är alltså etablerade i Danderyd med barn i skolor och barnomsorg, medlemskap i olika föreningar etc.. Även invandrargruppen personer över 65 år, som, sedan januari 2003 enligt lag, får svensk statlig pension och därmed i regel är självförsörjande, bör ges möjlighet att själva hyra sina bostäder. Härmed skulle dessa hyresgäster få normala möjligheter att byta till lägenheter på bostadsmarknaden och fullt ut bli delaktiga i det svenska samhället.

Däremot anser vi att övriga aktuella lägenheter, ett 30-tal, bör behållas inom socialkontorets verksamhet för uthyrning i andra hand till personer eller familjer som ex uppbär försörjningsstöd eller genomgår behandling eller rehabilitering. Vidare bör det undersökas om inte ex olika kommunalägda villor, som tid efter annan tomställts från olika kommunala verksamheter, kan användas till dessa olika ändamål och inte, som hitintills ofta skett, försäljas. Härmed skulle kommunen på ett något bättre sätt klara av olika "sociala förturer" till lägen-heter och också kunna erbjuda nya flyktingar eller viss personal bostäder inom kommunen.

För socialdemokraterna

Sivert Svärling Tore Englén

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-05 18:05