Vårt budgetförslag för 2014 för Socialnämnden

Socialnämnden (+ 13,6 MSEK)

 

I kommunens övergripande målformuleringar finns ingenting om trygghet. Däremot om att kommunen skall erbjuda stor valfrihet, bra service och att kommunen skall ha låg kommunalskatt. Trygghet känner man om man litar på samhället, om man tror att man får hjälp när man behöver den, att man kan påverka beslut som rör en själv och att man har valfrihet.

Men det gäller för politikerna i kommunen att skapa rätt förutsättningar som gör att valfriheten känns reell, att det finns alternativ som passar en, att det man valt lever upp till vad som utlovats. Detta är i vår demokrati majoritetens ansvar men oppositionen har sin givna roll som pådrivande.

 

Alla äldre är inte aktiva och utnyttjar valfrihetens möjligheter. Många lever ensamma med oformulerade behov. Att bryta ofrivillig isolering, att engagera frivilligorganisationer i uppsökande verksamhet är en viktig uppgift för kommunen, där vi fortfarande har mycket kvar att göra. Dagcentralerna är viktiga som välkomnande samlingspunkter. Vi socialdemokrater har länge framhållit dagcentralernas vitala roll för att äldre ska känna trygghet och stimulans så länge de väljer att bo kvar hemma.

 

Låt oss äntligen få resurser att förverkliga kommunens mål om ”en äldreomsorg som bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass”! Det är ju ändå märkligt att Sveriges rikaste kommun inte kan leva upp till sin stolta målsättning när det gäller äldreomsorgen.

 

Hemtjänsten

När det gäller den biståndsbedömda hemtjänsten är samtalet med biståndshandläggaren det som ska skapa känslan av trygghet och medbestämmande.

Personalen hos de olika hemtjänstutförarna är sedan den viktigaste trygghetsfaktorn. Men då måste det skapas förutsättningar för detta. Personalens arbetsvillkor är där centrala - och bra arbetsvillkor, scheman utan jäkt, fortbildning mm kostar pengar. Hemtjänstpengen måste höjas ytterligare  anser vi. Ett prioriterat mål är att antalet hemtjänstpersonal kring en person med mycket hemtjänst inte ska vara för många men i Danderyd är snittet förbättrats något från 14 olika personer till 13 under en fjortondagarsperiod.

 

Majoriteten föreslår en höjning av hemtjänstchecken under 2014 med 3,8 % och en ersättning för korta besök.  Men räcker det? Produktionsstyrelsen gör den bedömningen att en ytterligare höjning behövs för att hemtjänsten ska fungera och för att personalen ska ha rimliga arbetsvillkor. Genom den kommunala hemtjänsten får vi inblick i de faktiska kostnaderna. Vilka inskränkningar som de privata utförarna gör för att få pengen att räcka har vi inte insyn i men en skrämmande rapport finns på fackförbundet Kommunals hemsida. Vi bör lita på produktionsstyrelsens bedömning och värna en verksamhet där vi har full insyn.

Enligt Nöjdkundindexet (NKI) ligger hemtjänsten i Danderyd något över genomsnittet i jämförelse med andra kommuner men det är långt till kommunens målsättning att äldreomsorgen ska hålla ”hög nationell klass”! 

Vi socialdemokrater yrkar att ytterligare 4 % läggs på hemtjänstchecken för 2014, (4,0 MSEK)

 

Äldreboenden

Äldreboenden måste ha tillräckligt med personal. Det låter ganska självklart men är det inte idag.

I Öppna jämförelser för 2012 så är rankingen på många områden bedrövlig och under riksgenomsnittet när det gäller bemötande, om personalen har tillräckligt med tid, om den enskilde har möjlighet att påverka tider, om hänsyn tas till åsikter och önskemål, om de gemensamma lokalerna är trivsamma, om måltidsmiljön, möjligheten att komma utomhus och social aktiviteter.

 

Vi socialdemokrater anser att majoritetens förslag när det gäller äldrepengen inte ger äldreboendena en chans att skapa bättre förutsättningar att möta de boendes behov av trygghet, aktivitet och inflytande. Det behövs mer personal för att säkra kvalitén och möta den ökade vårdtyngden som drabbar samtliga boenden.

När det gäller särskilda boenden kommer 2015 en lagstiftning som anger att boendet ska ha tillräckligt med personal. Behoven finns ju redan idag. Majoritetens föreslagna extra ökning med anledning av de nya reglerna på 0,8 % tycker vi är ynklig.

Vi socialdemokrater yrkar att äldrepengen höjs 2014 med ytterligare 4 % för att ytterligare höjas 2014, (6,5 MSEK)

 

Behovet av ett nytt särskilt boende är stort i Danderyd liksom av ett korttidsboende i kommunen. Majoriteten har varit märkvärdigt saktfärdig i denna alltmer akuta fråga. Det är dags att sätta spaden i jorden!

 

En ny tjänst som biståndshandläggare/kvalitetsutvecklare

Det behövs utökade resurser på socialkontoret att följa upp biståndsbeslut om en plats på ett äldreboende. Biståndshandläggaren ska regelbundet följa upp på individnivå hur boendet fungerar. I ordförandeförslaget stryks nämndens förslag på en ny tjänst som biståndshandläggare som ska möta de nya reglerna om krav på biståndsbedömning och uppföljning av biståndsbeslut till särskilt boende. Vi delar inte åsikten att denna kostnad kan tas inom ram, däremot att en sådan tjänst också skulle ge utrymme för en biståndsbedömning av behoven av att få hjälp att komma till dagcentral.

Vi yrkar att en ny tjänst som biståndshandläggare inrättas, (0,5 MSEK).

 

Dagcentralerna viktiga trygghetsskapare för äldre

Vi socialdemokrater har alltid värnat om dagcentralerna. Vi har genom åren yrkat på att alla dagcentraler bör få ökade resurser för att kunna ha kvalificerad personal, helgöppet, gemensamma måltider varje dag och friskvård och rehabiliterande insatser. Vi har påpekat att det i jämförelse med kostnaden för en plats i särskilt boende är en billig trygghetsförsäkring

Vi har yrkat på att socialkontoret skulle få i uppdrag att bereda frågan om biståndsbedömning för personer med behov av stöd i form av besök på dagcentral Vi har också yrkat på att ett biståndsbeslut ska kunnas fattas om turbundna resor till dagcentralen, om behovet föreligger.

Socialnämnden i övigt har inte lagt många kol på att utveckla verksamheten vid dagcentralerna utan låtit utförarna stå för det. Det verkar nu som om produktionskontoret inte heller ägnat verksamheten någon särskild uppmärksamhet.  Vi yrkar att kommunen satsar på utveckling av dagcentralerna och att biståndshandläggarna kan besluta om bistånd i form av turbundna taxiresor, (1 MSEK).

 

 

Flyktingmottagande

Kommunen måste ta ett större grepp om kommunens flyktingpolitik så vi slipper argumentet att socialkontoret inte har resurser med ”dagens bemanning och arbetssätt” att ta emot mer än 5 ensamkommande barn.

Ge Socialkontoret resurser så att Danderyd kan bli en kommun som tar sitt solidariska ansvar för ensamkommande flyktingbarn! Och skaffa kommunen en övergripande flyktingpolitik med tydliga mål.

Vi yrkar att Socialnämnden tillförs ytterligare resurser för flyktingmottagandet, (1 MSEK).

 

 

Arbetsbelastningen på Socialkontoret för hög och lokalerna för begränsande

Vi anser att socialkontoret liksom andra kommunala förvaltningar ska få en uppräkning med ytterligare 2 % för att höja löner, erbjuda personalen vidareutveckling, stöd och stimulans och utveckla IT-stödet, (0,6 MSEK)

 

 

Yrkanden

 

För Socialnämnden har vi följande yrkanden:

 

  • att höja hemtjänstchecken med ytterligare 4 %, (4 MSEK)
  • att höja äldrepengen med ytterligare 4 % (6,5 MSEK)
  • att tillsätta en ny tjänst som biståndshandläggare/kvalitetsuppföjare (0,5 MSEK)
  • att satsa på dagcentralerna (1 MSEK)
  • att satsa på utbyggd flyktingmottagning (1 MSEK)
  • att utreda möjligheten till större lokaler för socialkontoret
  • att förstärka socialkontoret + 2 % (0,6 MSEK)
Sidan uppdaterades senast: 2013-11-05 21:19