Stockholms län

Nordost – en regiondel med potential
Stockholms län växer med cirka 40 000 nya invånare varje år! Målet är att 100 000 nya invånare bosatt sig i Nordost inom de närmaste decennierna och att vi samtidigt skapat 50 000 nya jobb! Vi tar ansvar för hela huvudstadsregionens tillväxt!
Bostadsbyggande och infrastruktursatsningar bidrar till ett dynamiskt näringsliv och en väl fungerande arbetsmarknad. S i Nordost samarbetar. – Vi ska förverkliga det gröna folkhemmet i Nordost! Man skall kunna bo där man jobbar.
Gröna och kostnadseffektiva Bostäder
Bostäder som byggs skall vara klimat- och energi smarta samt yteffektiva. S i Nordost prioriterar:
• Hyresrätten - för att göra det möjligt för alla som jobbar i Nordost att också bo här!
•  En ny Egnahemsrörelse så att människor med normala inkomster får råd att bo i eget hus. Villor för under 2 000 000 inklusive tomt – Det går om man vill!
• Studentbostäder – Vi stöttar Stockholm som kunskaps- och innovationscentrum genom att erbjuda studenter möjligheten att etablera sig i Nordost. Vi säkrar tillgången till välutbildad arbetskraft som bidrar till regionens utveckling på sikt.
Kraftigt utbyggd kollektivtrafik
Effektiv kollektivtrafik är förutsättningen för expansion i Nordost.  E18 är hårt belastad vilket leder till dålig framkomlighet och miljöproblem i form av buller och partiklar. Därför vill vi satsa på:
• Roslagsbanan med dubbelspår för att öka effektiviteten och turtätheten. Gärna med framtida möjlighet till utbyggnad mot Arlanda.
• Tunnelbana, ny linje eller en förlängning av befintlig.
• Nya busslinjer.
• En sammanhållen cykelplan för Nordost med nya cykelvägar och säker cykelparkering invid tåg- och busstationer.
• Kollektivtrafik med båt
En ny politik för jobb och näringsliv i Nordost
Jobben är den viktigaste frågan för att förverkliga en vision om tillväxt i Nordost.  Därför vill vi prioritera:
• Sommarjobb enligt Nynäshamnsmodellen
• Resursjobb enligt Sigtunamodellen
• Utbildningskontrakt för unga under 25
• Underlätta för företag som vill etablera sig i Nordost
• Lyssna och samverka med näringsliv, fackliga organisationer och universitet/högskola


 

 

 

 

 

Distriktskongresserna

På kongressen 2012 valdes Tove Sander in som ordinarie i distriksstyrelsen. Nya partiordföranden Stefan Löfven höll tal och möttes av varma applåder.

På kongressen 2011 talade nyvalde partiordföranden Håkan Juholt.

På distriktskongressen 2010 deltog Catarina Melian, Robert Cloarec, Jenny Åkervall och Ingrid Elmér Möller.

På valkonferensen 2010 deltog Catarina Melian,Robert Cloarec, Jenny Åkervall och Ingar Beckman Hirschfeldt. 

På distrikskongressen 2009 deltog Olov Johansson, Catarina Melian, Robert Cloarec och Jenny Åkervall. Tove Sander var med som representant för distriktsstyrelsen.

På distrikskongressen 2008 valdes Tove Sander, Danderyd till ersättare i distriktsstyrelsen.

På kongressen föll Danderyds AK:s motion: 
Angående upprättandet av valsedlar i Stockholms län.

"Förra gången distriktskongressen beslutade om hur listorna till riksdags- och landstingsvalen skulle se ut, blev utfallet att valberedningens förslag bifölls till punkt och pricka med en enda liten ändring i slutet av riksdagslistan.

Detta betydde dock inte att förslagen var okontroversiella. Det fanns till och med arbetarekommuner som var kritiska mot urvalet av egna namn på vissa listor.

Vi menar att detta är ett problem. Inte för att valberedningens förslag nödvändigtvis var dåliga, utan för att möjligheten för medlemmar och arbetarekommuner att påverka listorna i praktiken var obefintlig. På själva distriktskongressen gjorde arbetsordningen att alla med ändringsförslag i praktiken fick hela övriga församlingen emot sig. Varje ändring innebar ett hot mot samtliga andra på valberedningens förslag.

I Stockholms län förs ibland en diskussion om svårigheten att få fram slagkraftiga profiler bland våra folkvalda. Vi tror det finns ett samband med hur proceduren för upprättandet av listorna går till. Ibland får kompromisser och interna politiska överväganden för stor vikt i jämförelse med behovet av att få till listor som kan locka väljare på valdagen.

I Stockholms arbetarekommun liksom i en del andra partiers distrikt har man rådgivande provval. Vi tycker det är dags även för Stockholms län att hålla provval som underlag för valberedningens arbete. Man måste våga lita på medlemmarnas omdöme.

Vi yrkar:

- att rådgivande provval hålls inför upprättandet av listor till nästa riksdags- och landstingsval

- att arbetsordningen på den distriktskongress som beslutar om listor till nästa riksdags- och landstingsval tillåter att enskilda namn på valberedningens förslag som petas av en utmanare flyttas ned en plats istället för att falla bort helt

För Danderyds Arbetarekommun den 10 januari 2008"

Delegater för Danderyds Arbetarekommun på Distriktskongressen är Jenny Åkervall, Lotta Fogde och Olof Johansson

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-05-09 11:56