Valtidningen Danderyd(S)bladet gick ut till alla hushåll i Danderyd

Danderyd(s)bladet

Danderyd är en fin kommun men det snålas! Det finns mycket att göra! Vi har bra idéer och förslag och vi vill gärna ha din röst i höstens val! Läs också vårt handlingsprogram som finns i valstugan och på www.socialdemokraterna.se/danderyd.

Danderyds nya äldreboende?

Frågorna hopar sig varför det går så långsamt med ett projekt alla tycks vara överens om utom var det ska ligga! Ständigt nya platser som visar sig för små eller bullerskadade eller opraktiska.

Äldreboendena Odinslund och Mörbylund behöver ersättas av moderna attraktiva lokaler som är praktiska för de anställda och njutbara för de boende. Det är dags att komma till skott och sätta spaden i jorden.

Vi behöver också ett korttidsboende här i kommunen för att underlätta för anhöriga att hälsa på.

Äldreomsorgen i Danderyd måste få resurser så att medarbetarna hinner med att möta alla behov av omsorg och stöd. Vi vill också att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att satsa på mer kultur i äldreomsorgen och skakar liv i bibliotekens uppsökande verksamhet.

 Nytt kulturhus?

Nej detta är inte Danderyds nya kulturhus i Mörby centrum som talats om så länge utan det nya kulturhuset i Vallentuna. De nya lokalerna på drygt 2 000 kvm rymmer ett större bibliotek, en utställningslokal och en kreativ verkstad. Här finns också ett café och ett utställningsrum som kan användas både för teateruppsättningar, konserter och möten.

I Mörby centrum är det viktigt att kulturhuset inte byggs in i det låsta kommersiella centrumet utan att det får en fritt tillgänglig placering. Planeringen bör starta nu. Socialdemokraterna har lagt en motion till fullmäktige med ett förslag till handlingsplan så att bygget snart kommer igång!

  Barnomsorg 2.0

Socialdemokraterna i Danderyd har under den gångna mandatperioden drivit frågan om en mer flexibel barnomsorg på föräldrarnas och barnens villkor. Det har medfört att föräldrar idag har möjlighet att få barnomsorg i hemmet om de jobbar när förskolorna är stängda. I nästa mandatperiod vill vi se en förskola som har flexibla öppettider och som har öppet för de föräldrar som måste jobba när vi andra är lediga. Förskolan bör ligga i anslutning till Danderyds sjukhus. Då kan de föräldrar som jobbar där erbjudas möjlighet att ha sina barn där – även om de inte bor i vår kommun. På det sättet visar vi som kommun att vi värnar alla barn – även de som har föräldrar som jobbar på obekväm arbetstid. Förskolan ska ha öppettider som passar moderna familjers behov. Alla barn ska ha trygghet och omsorg.

Omsorg och utbildning för våra barn

Socialdemokraterna har i budget efter budget lagt förslag som innebär fler utbildade pedagoger i såväl förskola som i skola och fritidshem. Vi gör det för att vi vet att många föräldrar är oroliga över hur deras barn har det. Det är många barn i förskolans barngrupper och i skolan. Rektorer kan inte anställa de speciallärare och specialpedagoger som man behöver för att erbjuda alla barn goda förutsättningar att lära sig. Det är allt hårdare konkurrens om lärarna. Även om vi har bra skolor och fantastiska barn så räcker inte det om vi inte kan konkurrera lönemässigt med våra grannkommuner. Skolpengen måste räcka. Det går inte att kostnadseffektivisera varje år. Till slut räcker det inte utan det börjar gå ut över kvaliteten. Många barn är stressade och mår dåligt. Då är det viktigt att det finns personal i verksamheterna som kan se vartenda barn.

Socialdemokraterna vill att kommunen lever upp till målet 50 procent pedagogtäthet i förskolan. Vi vill se mindre barngrupper, särskilt för de yngsta barnen. På samma sätt vill vi ha färre barn per klass i grundskolans lägre klasser.

Fritidshemmen måste ges förutsättningar att leva upp till skollagens intentioner. Det ska vara bra verksamhet som känns meningsfull för barnen och som kompletterar skolan.

Alla barn som behöver läxhjälp ska kunna få det i skolan, och skolan ska erbjuda extra undervisning på loven för de som inte klarar målen.

 

 Kultur och fritid för alla barn och unga

Avgiften till Danderyds kulturskola är bland de högsta i landet. Det vill vi ändra på. Fler platser behöver tillskapas så att alla som vill spela, sjunga, spela teater eller dansa får möjlighet att göra det. Det ska kosta max 500 kronor per termin för en aktivitet. 

Alla barn ska också kunna delta i någon idrott. Det är bra att röra på sig och få vara med i en förening. Vi vill se till att föreningarna kan erbjuda idrottsaktiviteter till lägre kostnader än i dag. Kommunen bör ta fram en investeringsplan för idrottsplatserna tillsammans med föreningslivet. Huvudregeln ska vara att det är kommunen som investerar och underhåller de anläggningar som behövs för att kunna erbjuda idrottsaktiviteter för barn och unga i vår kommun. Kommunala borgensåtaganden till föreningar som själva investerar i idrottsanläggningar ska utgöra undantag. I Danderyd vill barnen idrotta i hög utsträckning och föreningarna tar mycket ansvar och gör ett bra jobb. Då är det rimligt att vi ser till att det finns bra och väl underhållna anläggningar. Anläggningar som är uttjänta eller som är miljö- och energiineffektiva ska ersättas så snabbt som möjligt, t ex kommunens två överbyggda uterinkar.

 Rädda våra kajer och strandpromenader

OLLE JOHANSSON: Hamnar, kajer och strandpromenader är Danderyds ansikte mot vatten och hav.

Kajer och strandpromenader har på vissa områden stort eftersatt renoveringsbehov. Vi socialdemokrater vill förbättra och förnya framkomligheten på våra strandpromenader. Kajerna i Djursholm har ett stort behov av renovering och ombyggnad.

Detta projekt, som är en stor investering har en livslängd av cirka 100 år, bör tas fram med största möjliga medborgarinflytande.

Det är viktigt att strandpromenaden vid denna ombyggnad utformas på ett sådant sätt att den blir ett naturligt och omtyckt promenadstråk. Olika förslag bör tas fram inför beslut.

Landskapsbilden skall efter ombyggnad ge en skönhetsmässig harmonisk bild av mötet mellan land och vatten. Bänkar och plantering utformas som en parkett mot havet.

Olle Johansson är fullmäktigeledamot och ordinarie i Tekniska nämnden. Han står även på vår lista i höstens val.

 Öppna dörrarna

KARSTEN INDE: Visa solidaritet. Öppna Danderyd för ensamkommande flyktingbarn. Bjud in Danderydsborna till en mer generös praktik när det gäller flyktingar.

Många ensamkommande barn och ungdomar kommer till Sverige – varför inte till Danderyd? Sverige fylls nu med ungdomar på flykt som söker trygghet och en framtid värd namnet. Men Danderyd tar emot få ungdomar. När aktiviteterna i skolorna i Danderyd talar om solidaritet, humanism och delaktighet så gömmer sig de kommunala företrädarna i sitt slott. Man håller emot. Få ensamkommande flyktingar kan räkna med att hitta en fristad i Danderyd.

Det hade varit stort om den politiska majoriteten i Danderyd generöst hade välkomnat ungdomar från andra delar av världen till en kommun som har råd att visa givmildhet och kärlek. Danderyds kommun finns inte på våra ungdomars förebildskarta. Det måste vi ändra på.

 Man blir argare och argare

JELENA RÖSHOFF: Som andra generationens invandrare och genom mitt arbete med sjuka och utsatta människor blir jag så upprörd över SDs framfart och över den egoism som råder i ett av världens rikaste länder.

Jag är 35 år, gift och har en sexårig dotter. Arbetar heltid som psykolog. Mina föräldrar invandrade från fd Jugoslavien på 60-talet så jag har haft politik som en följeslagare hela livet. Har blivit argare och argare över att vård och skola har blivit så otroligt försämrade, och jag har själv sett, bla i psykiatrin, att privatiseringarna är en stor anledning. Jag arbetade på en öppenvårdspsykiatrisk mottagning som drevs av SLL och sen blev det Carema som tog över och på ett år var allt raserat på patienternas bekostnad och personalen blev utbrända. Förfärligt.

En annan hjärtefråga är självklart att vi ska ha en human invandrings och flyktingpolitik.

Jelena Röshoff står på vår fullmäktigelista i höstens val.

 Bygg här!

FÖRTÄTA BEFINTLIGA CENTRUMMILJÖER

I olika delar av vår kommun finns förtätningsmöjligheter. Det är resurseffektivt att förtäta, eftersom infrastruktur och service ofta redan finns. Dessutom bidrar det till ökade ekonomiska värden för omkringliggande bebyggelse. Man ska beakta alla områden som ligger kollektivtrafiknära i första hand. Ett bra exempel är Enebybergs torg där ytterligare bostäder planeras.

 Kommer det någonsin bli en tunnelbana till Täby genom Danderyd?

Stockholms län växer och expanderar kraftigt. De kommuner som anses ha högst behov och som också kan bidra till finansiering prioriteras. Många nya bostäder och arbetsplatser planeras norr om Danderyd. Tunnelbaneutbyggnad förutsätter exploateringsintäkter, det vill säga att tomtmark tas i anspråk för bostäder och att de intäkterna kan användas för att finansiera infrastruktursatsningar. Förutsättningarna för att det ska kunna bli tunnelbana till Täby Arninge är obefintliga om vi i Danderyd inte kan bidra till finansieringen av sträckan Mörby till Täby. Stockholms handelskammare har utrett framtidens tunnelbana och slutsatsen är att det krävs omfattande nybyggnation i nära anslutning till Rinkebyskogen. Idag finns ingen politisk vilja i Danderyd att bygga i den omfattning som krävs för att förverkliga en utbyggd tunnelbana till Täby. Nya bostadsområden norr om Danderyd byggs och planeras. Genomfartstrafiken på E18 kommer att öka. För Danderyd innebär det sämre luftkvalitet och fortsatt stora problem med buller. Vi Socialdemokrater är beredda att på ett seriöst sätt arbeta för att en utbyggd tunnelbana förverkligas till Nordost. Men man måste vara ärlig med att det förutsätter att vi kan bygga och exploatera. Det blir inte gröna ängar ovanför en t-bana eller en tunnel. Men det blir bättre luft, mindre buller och lättare att ta sig till jobb och skola!

 Man kan bygga utan att förstöra det gröna!

Man kan bygga – utan att förstöra attraktiv parkmark eller välutnyttjade friluftsområden. Det gröna är en viktig del av kommunens attraktivitet. I Danderyd finns grönområden som är illa utnyttjade och som ingen sätter värde på.

Ett exempel är parkmarken i backen nedanför Mörby Centrum mitt emot Danderyds sjukhus patienthotell.  Marken är idag otillgänglig. Där vill vi Socialdemokrater bygga studentlägenheter och forskarbostäder. Enligt preliminära ritningar skulle fyra punkthus kunna byggas, vilket skulle innebära flera hundra nya bostäder för unga. I takt med att kraftledningen läggs i marken så frigörs markområden som tidigare inte varit lämpliga för bostäder.

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-09 19:19