Budget för 2013

Socialdemokraternas förslag till budget och verksamhetsplan 2013-2014 

Danderyd ska bli så mycket bättre med omsorg och omtanke. 

Vår Vision

Danderyd är en mycket bra kommun som har förutsättningar att bli så mycket bättre. Vi socialdemokrater vill se att Danderyd blir mer omsorgsfull om alla sina medborgare så att alla kan få möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar och få förverkliga sina mål.

  I Danderyd ska alla barn garanteras en god och trygg uppväxt och de bästa möjligheterna till utbildning och omsorg. Danderyds elever presterar bland de bästa resultaten i landet – men skolorna kan ges bättre förutsättningar för att bli så bra som de skulle kunna vara. Alla elever måste få det stöd de behöver med så tidiga insatser som möjligt. Kommunen bör se till att göra det möjligt för forskning och framgångsrika arbetssätt att sprida sig och prägla våra förskolor och skolor. Lärare ska lära av varandra och gemensamt ta ansvar för att lyfta alla elever till högre nivåer. Kommunen kan underlätta genom att utveckla karriärvägar för lärare och genom en proaktiv och föredömlig personalpolitik ska vi underlätta för skolorna att rekrytera och behålla de mest lämpliga lärarna och skolledarna. 

Vi ser att det finns särskilt ett område som är eftersatt och det är skolornas fritidshemsverksamhet. Vi behöver fler vuxna i verksamheten för att göra det möjligt att ge barnen bättre stöd, t ex med läxläsning. Vi kommer därför att satsa särskilt på fritidshemmen i 2013 års budget.

 Genom att arbeta målmedvetet kan Danderyd komma tillrätta med de miljöproblem som vi brottas med. Vi ska planera långsiktigt för att komma tillrätta med buller och partikelproblematiken kring våra genomfartsvägar. Vi ska jobba för att människor ska välja att åka kollektivt genom att planera för infartsparkeringar, bygga tunnel för E18 och jobba för att tunnelbanan byggs ut norrut mot Täby och Arninge. 

Vi socialdemokrater vill ge Danderyds invånare hög kvalitet och frihet att välja mellan olika utförare inom välfärdssektorn. Vår syn på välfärden utgår ifrån våra värderingar om frihet, omtanke, jämlikhet och gemensamt ansvarstagande. Alla ska vara med och bidra till välfärden och alla ska ha rätt att få ta del av skola, vård och omsorg av hög kvalitet och som finansieras gemensamt. Det behövs därför en god balans och rättvisa spelregler mellan kommunala, ideella och privata alternativ. Kommuninvånarna har fått en större valfrihet att välja utförare, men privatisering ska ske på ett sätt att det bidrar till just valfrihet och högre kvalitet, det får inte ha ett egenvärde och får inte i slutänden bli kostnadsdrivande så att det inverkar negativt på kommunens ekonomi. Valfrihet innebär också möjligheten att välja ett kommunalt alternativ. Vi strävar efter att skattepengar ska användas på bästa sätt. Det ska inte gå att tumma på kvaliteten och på så sätt göra stora vinster. För oss socialdemokrater är kvaliteten i skolan, vården och omsorgen det viktiga. Kvalitet inom dessa områden omfattar bl.a. hög personaltäthet. Personalen är den viktigaste resursen för att kunna leverera tjänster i skola vård och omsorg och ska ha hög status och bra betalt. De ska uppmuntras till vidareutbildning och ha en god arbetsmiljö. För att upprätthålla hög kvalitet krävs att tillsynen blir strängare. Vi kräver därför lika insyn och öppenhet i alla verksamheter, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi. Politiken ska ta ansvar för kvaliteten i välfärden. Den kan inte regleras av marknadsmekanismer.

 Våra utgångspunkter

Utgångspunkten för att skapa en god service och omsorg till kommuninvånarna är att ekonomin är välskött och i god balans.  Resurser ska fördelas efter behov och skattepengar ska inte slösas bort. Då krävs att kommunens organisation ständigt utvecklas för att fungera så effektivt som möjligt. Genom att skapa ordning och reda i välfärden kan vi höja kvalitetsambitionerna. Kvalitet ska få kosta men pengarna ska användas så effektivt som möjligt. Kortsiktighet i välfärden drabbar enskilda människor hårt. Det är svårt att tvingas byta skola, förskola eller hemtjänst om utförare plötsligt lägger ner verksamheten. Därför är det viktigt att ställa krav på kompetens, seriositet och långsiktighet när kommunen ger tillstånd att starta nya välfärdsverksamheter. Valfriheten ska gynna medborgarna.

Vi anser att pengsystemen behöver ses över. En viktig princip är att utförarna ersätts för verkliga behov och kostnader. Skolpengen ska i större utsträckning utformas efter elevernas individuella behov, och inom vården ska särskild hänsyn tas till vårdtyngd. Det finns också anledning att acceptera att de kommunala utförarna i vissa fall kompenseras utöver gemensamma avtal. När privata utförare lägger ner verksamhet, t ex på hemtjänstens område, så har kommunen ändå det yttersta ansvaret för att erbjuda välfärd. Då är det rimligt att de kommunala utförarna under speciella omständigheter också kompenseras för detta utökade ansvar. 

Vi socialdemokrater i Danderyd anser att kommunen måste satsa ytterligare på att utvecklas mot att bli en attraktiv arbetsgivare. Anställda ska ges möjlighet att utvecklas, att ta ansvar och bli sedda som den tillgång de är för kommunens förmåga att leverera service till medborgarna. En sådan personalpolitik måste utformas i nära samarbete med de fackliga organisationerna.  Alla ska ha möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Heltidsanställningar bör utgöra normen för anställning i kommunen, med deltid som en möjlighet om den anställde önskar det. 

Vi ser fortfarande tecken på att det finns strukturella orättvisor mellan kvinnor och män. Det är fortfarande kvinnor som dominerar i vård och omsorgsyrkena. Samtidigt som männen dominerar vid chefstillsättningar. Nu är det dags för Danderyds kommun att på ett konkret och målmedvetet sätt komma till rätta med det här. Vi ser fram emot en större jämställdhet på olika nivåer i den kommunala organisationen.   

Ekonomiska förutsättningar

Politiken på kommunal nivå får stor betydelse för hur Sverige klarar sig på lite längre sikt. Om vi klarar utbildningsfrågan så står vi oss starkare i framtiden.

Det svåra läget internationellt ställer stora krav på den ekonomiska politiken i Sverige. Starka offentliga finanser är helt avgörande. Men det gäller också att göra rätt saker. Det kommer att krävas investeringar i det som långsiktigt bygger Sverige starkt – utbildning, infrastruktur och bostäder. Här kan Danderyd vara med och påverka i rätt riktning. Vi ska satsa på förskolan och skolan och se till att unga människor kan och vill bosätta sig i vår kommun.

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning sätter många kommuners ekonomi under stor press – inte minst Danderyds. Vår befolkning blir allt äldre och vårdkrävande samtidigt som allt färre unga har råd att bosätta sig i kommunen. På sikt urholkas skatteunderlaget. Nu gäller det att vi visar politisk handlingskraft och vilja. Vi måste se till att skapa förutsättningar för unga, såväl studerande som de som är ute och jobbar, att leva och bo och betala skatt i vår kommun.

 Socialdemokraternas har yrkanden för 2013 när det gäller Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Tekniska Nämnden på sammanlagt 29,9 miljoner kronor. Det innebär en höjning av kommunalskatten om 30 öre för 2013. Skatten i Danderyd kommer med vårt förslag fortfarande vara bland de lägsta i landet - men den ger förutsättningar för en bättre verksamhet. 

På fullmäktigemötet kom frågan om att sälja förskoletomten på Tranholmen till en beräknad intäkt på 3 mkr. Vi socialdemokrater anser ju att det bör finnas en förskola på Tranholmen. Eftersom det inte får byggas någon förskola på Tranholmen enligt nuvarande stadsplan så hinnar kommunen ta fram en bättre tomt till 2016, därför stödde vi försäljningen denna gång. Vårt budgetförslag kostar därför 27 öre.på skatten.

Kommunstyrelsen (+1 MSEK) 

Under året utvärderas de uppställda mål kommunfullmäktige fastställt. Det utgör viktiga instrument för nämndernas och förvaltningarnas arbete. Det svåra är dock att få en koppling till de resurser som man har till förfogande. Komplikationen blir tydlig med den beställar- och utförarmodell som Danderyds kommun har. Vi beställer hög kvalitet med får medelmåttigt. Det är svårt att veta vad som är rätt resursinsats. Det visar inte minst problemen inom hemtjänsten där en privat utförare sagt upp sitt avtal eftersom man ej kunnat uppnå lönsamhet. Den kommunala hemtjänsten uppvisar också stora underskott. Vår önskan är att Danderyds kommun i nationella jämförelser ska uppvisa lika goda resultat på äldreomsorgens område som vi gör i skolan. Socialdemokraterna anser att för att uppnå hög kvalitet även i äldreomsorgen så krävs att kommunens övergripande mål ändras. 

Vi har två övergripande mål gällande resursanvändningen: ”God ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet”, vilket anses som självklart. Målet att ”Kommunen skall ha låg kommunalskatt” är ett mer ideologiskt färgad målsättning och är det som vi anser hindrar Danderyd att ha den bästa äldreomsorgen, barnomsorgen, skolbarnomsorgen, fritidsverksamheten, fastighetsunderhållet o.s.v., trots att vi har ett skatteunderlag som få andra kommuner. Mot den bakgrunden förslår Socialdemokraterna ett nytt mål som bör bli vägledande: Danderyd ska vara en trygg kommun för alla. Trygghet gäller inte bara en trygg ålderdom. Trygghet känner medborgaren om man litar på ’systemet’, att man får hjälp när man behöver den, och att man kan påverka beslut som rör en själv. Att man som medborgare känner tillit till kommunen. Det gäller alltså för politiken att skapa rätt förutsättningar. De övriga övergripande målen blir tomma om medborgarna inte känner tryggheten att kommunen är bra och attraktiv att bo och verka i, för var och en, i livets berg- och dalbana. Inte bara i framgång. Det är väsentligt att den ’bra och attraktiva servicen’ gäller för alla och inte kostar för mycket. Höga avgifter skapar ojämlikhet och otrygghet.

 Vidare anser Socialdemokraterna att det är viktig att stärka upp kommunstyrelsens kapacitet. Ett antal viktiga och resurskrävande projekt har initierats av politiken och som kräver ett snabbt och noggrant handläggande, bl.a. tunnelförläggning/överdäckning av E18, utveckling av Mörby Centrum, samt Rinkebyskogen och eventuellt naturreservat. Vid sidan av dessa stora och resurskrävande projekt så måste det finnas kapacitet att i snabbare takt hinna med och handlägga, utreda och skriva fram ärenden. Det är av stor vikt att bl.a. motioner handläggs snabbare än idag. Angelägna motioner hinner i vissa fall bli obsoleta innan de når kommunfullmäktige. Det är också viktigt att arbetsbördan blir mer rimlig på kommunledningskontoret mot bakgrund av de många och svåra arbetsuppgifter de är satta att hantera. Ett utökat ansvar och fler arbetsuppgifter måste kompenseras för att arbetsbördan ska bli acceptabel och rimlig. Det finns oroväckande signaler att personalen har en allt för pressad situation. Det ska finnas tid att utföra arbetet grundligt och metodiskt. Det bör också finnas utrymme för att ta in särskild expertis/konsultstöd för att vidareutveckla administrativa rutiner, inte minst på personalsidan. Arbetet med att utveckla kommunen som Attraktiv Arbetsgivare är angeläget. Vi har ett mycket stort behov av att utarbeta nya rutiner och strukturer på det området. 

För kommunstyrelsen yrkar vi:

 •  att kommunledningen får i uppdrag att ta fram ett nytt mål till 2014 för Danderyds kommun: Danderyd skall vara en trygg kommun för alla.
 • att utredningskapaciteten förstärks med ytterligare personal och specialistkompetens för att hantera ett ökande behov av utredningar, samt utvecklande av personalrutiner och strukturer/processer inom arbetet med att vidareutveckla kommunens ansträngningar att bli en mer attraktiv arbetsgivare (1 MSEK).

 

Barn - och utbildningsnämnden (BUN) (+18,5 MSEK) 

En skolpolitik med satsningar för framtiden

Socialdemokraternas skolpolitik har som målsättning att skapa en skola med skickliga skolledare, engagerade och kompetenta lärare och trygga och intresserade elever som utifrån sina förutsättningar utvecklas och lär sig. Att utgå från eleverna innebär att skolan måste ändra och anpassa sitt sätt att arbeta utifrån de elever och elevgrupper som finns i skolan. Skolan måste ges utrymme och förutsättningar att anpassa lärarnas tid och arbetsuppgifter utifrån elevernas behov. Vi bör sträva efter en mer flexibel skola som gör det möjligt för fler barn att nå målen. Kommunen ska erbjuda rätt förutsättningar för förskolor, skolor och gymnasiet att erbjuda en högkvalitativ utbildning. Varenda unga ska klara skolan oavsett bakgrund – det är utgångsläget!  Vi socialdemokrater har i många år pekat på att det är viktigt att ta barn- och ungdomsperspektivet på större allvar. Det skall genomsyra alla kommunala beslut och prioriteringar.

 Kompensation för löneökningar

Under lång tid har den politiska ledningen krävt kostnadsbesparingar och effektiviseringar på skolans och förskolan. Årets budget från majoriteten är inget undantag, även om vi är tacksamma för att man kompenserar en del av de löneökningar som det nya läraravtalet medför. Man kompenserar en del genom att skjuta till en särskild pott om 5,7 miljoner. Vi socialdemokrater däremot föreslår att man kompenserar fullt ut och inkluderar elevassistenter och fritidshemspersonal. Det känns helt obegripligt att skolan och fritidshemmen ska spara in 0,1 MSEK på elevassistenter och 0,9 MSEK på fritidshemspersonal. Istället krävs satsningar för att verka för att alla elever ska uppnå kunskapsmålen. 

Kompetensutveckling

Vi anser också att det är viktigt att skapa ekonomiskt utrymme för att höja kompetensen och skickligheten hos lärare och annan pedagogisk personal. Vid sidan av olika former av kompetensutveckling så kan arbetsgivarna medvetet satsa på att lyfta fram duktiga lärare som ’goda exempel’, man kan ge utmärkelser och belöningar, samt låta lönen avspegla särskilt goda insatser. Vi vet från forskningen vad som karakteriserar en bra lärare. En bra lärare är duktig på att motivera och skapa positiva relationer med eleverna och tror på deras förmåga. De har förmågan att tydliggöra mål och riktlinjer för arbetet i klassrummet och involverar eleverna. De är också skickliga på att undervisa, har hög kunskapsnivå och förmår variera material och metoder för inlärning. Vi anser därför att det är viktigt att snarast möjligt skapa bättre karriärmöjligheter för lärarna. Särskilda karriärtjänster förutsätter ekonomiska förstärkningar. Vi ska bidra till att skapa och utveckla mer attraktiva villkor och förutsättningar för skolledare att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet som behövs för att höja kvaliteten och resultaten ytterligare. Skickliga lärare ska ha bra lön och ges förutsättningar att jobba tillsammans med andra för att utveckla undervisningen. Majoritetens budgetförslag innehåller inga satsningar i den riktningen. Det är särskilt oroväckande särskilt mot bakgrund av att det föreligger stora utbildningsbehov för att kunna svara upp mot den nya skollagen. Därför yrkar socialdemokraterna i budget för 2013 att 0,25 msek avsätts för att förskolans personal ska kunna utbilda sig i form av vikarieersättning och lika mycket, 0,25 msek för skolans personal, sammanlagt (0,5 MSEK). 

IT-mognad

Socialdemokraterna anser också att det är viktigt att stötta ansträngningarna att digitalisera förskola och skola. I Danderyd har vi kommit en bit på väg genom att introducera 1-1 satsningar. Men för att skolans IT-mognad ska utvecklas snabbare krävs mer resurser. Och det är angeläget. IT i skolan är att öppna möjligheterna för elevers lärande. Det gäller att utnyttja teknikens fördelar för att stötta elevernas utveckling. IT är ett pedagogiskt verktyg som eleverna behöver för att möta framtiden. En gedigen digital kompetens förutsätter att skolorna har en stabil och tillgänglig infrastruktur med stor öppenhet i form av nätverk, digitala resurser och verktyg. Målet är att alla elever inom en snar framtid ska ha tillgång till datorer eller surfplattor i undervisningen. Särskilda projektmedel behövs för att skapa förutsättningar för ett mer organiserat erfarenhetsutbyte kring IT-användning på skolans och förskolans område. Det är också nödvändigt med olika typer av försöks- och forskningsprojekt som syftar till att studera befintliga undervisningsformer, samtidigt som nya kan utvecklas. IT ska integreras i den dagliga undervisningen. Den nya skollagen ställer krav på att skolan ska bemästra och tillhandahålla moderna verktyg. Kommunen har ett ansvar för att göra det möjligt. Med särskilda projektmedel kan förutsättningar skapas för att initiera strukturer kring digitaliserings-processen, t ex möjliggöra för skolan att avsätta tid, plats, former och rutiner för att sprida goda exempel, erfarenheter, tips och annat relevant material. Inom det här området synes det vara särskilt lämpligt med professions-utveckling genom instiftande av särskilda karriärtjänster. Det bör i ett första steg utredas. IT användning ska betraktas som ett grundläggande och viktigt verktyg för att uppnå en likvärdig och modern utbildning. För att påskynda IT-mognaden i förskola och skola avsätter socialdemokraterna 0,5 MSEK under 2013 för att kartlägga behov och ta de första stegen mot kompetenshöjning inom detta område. 

Fritidshemmen behöver en ordentlig satsning

Fritidshemmen är ytterligare ett område som behöver mer resurser. Fritids ska på samma sätt som skolan syfta till att stödja barnens intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling. Det ska finnas utrymme för såväl fria aktiviteter som mer stödjande, t ex läxläsning. Verksamheten är viktig och ska bidra till att skapa sammanhang och helhet i skoldagen. Man ska erbjuda en meningsfull fritid och en god omsorg. Detta kräver en högre personaltäthet än den vi har idag.  Fritidshemmen lever inte upp till sin fulla potential. Vi ser framför oss att de i högre grad skulle kunna bidra till att stimulera barnens utveckling och lärande, kort sagt att det pedagogiska uppdraget måste tas på allvar och att det finns resurser att leva upp till skollagens intentioner. Stora barngrupper gör att omsorgsambitionerna inte går att förverkliga. Det behövs fler fritidspedagoger för att skapa en meningsfull verksamhet. Personaltätheten behöver bli högre och barngrupperna mindre, för att se till att barnen får en god omsorg och en god pedagogisk kvalitet. Många föräldrar idag är oroade över att barnen inte blir sedda som individer och att de ska bli mobbade, det visar Kommunals rapport ”Har någon sett Matilda?”. Barngrupperna har dubblerats på 30 år och det är nästan tre gånger så många barn per vuxen. Vi socialdemokrater anser att det är en oroande utveckling. Alla barn förtjänar en trygg och utvecklande verksamhet. Föräldrar ska kunna känna sig trygga när barnen är på fritidshemmet. De ska inte behöva känna press att hämta tidigt för att de inte litar på att barnen har det bra. Fritidshemmen har en viktig uppgift att stötta barnen i skolarbetet. Verksamheten ska bidra och stötta måluppfyllelsen i skolan. Vidare ska verksamheten motverka mobbning och slutligen också kompensera för barns olika uppväxtvillkor och behov. Mer resurser behövs för att få mindre barngrupper och högre personaltäthet samt för att öka fritidshemmens förutsättningar att kompensera för barns olika villkor och behov. 

Reell valfrihet inom förskola och skola för alla barn och ungdomar

Socialdemokraterna är för valfrihet inom välfärdens olika områden. I Danderyds kommun kan föräldrar välja mellan olika alternativ när det gäller förskolor och skolor och göra medvetna val. I stor utsträckning får man också förstahandsvalen tillgodosedda. Valfriheten förutsätter dock att det finns en viss ’luft’ i systemet, d v s vi måste överdimensionera verksamheterna på ett sätt så att det i praktiken blir möjligt att faktiskt välja. Det påverkar planeringsförutsättningarna och kostnadseffektiviteten. En verklig valfrihet förutsätter att det jag vill ha verkligen också finns att tillgå. Och att det finns plats för mitt barn. En grupp barn som har särskilt svårt att få sina behov tillgodosedda i en liten kommun som Danderyd är barn med särskilda behov. Den gruppen av barn har en begränsad valfrihet. Här behövs ansträngningar göras för att alla barn ska kunna få mer valfrihet. En väg att gå är att kommunen ingår samarbetsavtal med andra kommuner för att på så sätt öka möjligheterna för kommunens barn att också välja alternativ utanför kommungränsen. I dag hamnar Danderyds barn per automatik sist i kön när det gäller att söka en specialskola/särskola utanför kommunen. Det medför i praktiken att barn med särskilda behov har en väldigt begränsad valfrihet såväl inom kommunen samt tillgång till plats i angränsande kommuner. Barn med särskilda behov kan söka plats i skola utanför kommunen men hamnar då sist i deras kö. Socialdemokraterna i Danderyd vill att Barn och Utbildningsnämnden får i uppdrag att utforma ett avtal för samverkan mellan kommunerna i Stockholms län i syfte att underlätta för Danderyds barn att få ökad valfrihet och tillgång till skolor för barn med särskilda behov. 

Flexiblare, behovsanpassad omsorgstid och peng efter faktisk öppettid 

25-30 tim/vecka vid föräldraledighet, studier eller arbetslöshet

I Danderyds kommun garanteras alla barn tillgång till förskola eller pedagogisk omsorg 20 timmar per vecka. På vissa enheter kan föräldrarna omfördela dessa 20 timmar så att barnen får fler timmar per vecka under terminerna och motsvarande färre timmar under lovveckor. Detta gäller för kommunens förskolor. Förskolorna beslutar på vilket sätt dessa timmar kan förläggas så att det passar med verksamheterna. Socialdemokraterna i Danderyd vill utöka till 25 timmar per vecka, med möjlighet upp till 30 tim/vecka med undantag för lovveckor enligt nuvarande regelsystemet. Det huvudsakliga skälet är barnperspektivet. Förskolans pedagogiska uppdrag är allt mer betydelsefullt för barnens utveckling och forskning visar att barn som har tillgång till förskolans verksamhet klarar sig bättre i grundskolan. Förläggningen av tiden bör göras med hänsyn till barnens behov av en god verksamhet och föräldrarnas behov av avlastning. (3,5 MSEK)

Möjlighet att utöka ramtiden från 50 till 57,5 tim/vecka

Vi anser att det behövs en flexiblare inställning till omsorgstiden för både barnomsorg och skolbarnsomsorg, där dagens 50 timmar/vecka vid behov ska kunna utökas till 57,5 timmar/vecka. Flera andra kommuner i regionen har betydligt generösare ramtider än så. Danderyds låga ramtid skapar stora svårigheter för föräldrar som arbetar exempelvis inom sjukvården, där arbetstiden börjar kl. 07.00 och för föräldrar med långa restider. För barnets del kan detta innebära att hon/han måste vistas på flera olika ställen under en och samma dag. I dagens system är föräldrarna hänvisade till att själva ”förhandla” med förskolan och majoritetsbesluten blir avgörande. Vi föreslår att där behov föreligger ska en förskola kunna få extra resurser för att öppna tidigare på morgonen. Hur detta ska organiseras mer i detalj behöver självklart utredas, men vi tänker oss någon form av ansökningsförfarande baserat på ett faktiskt behov. 

Anpassning av pengen till förskolorna efter faktiska öppettider

Med nuvarande pengsystem utbetalas samma peng till alla förskolor, oavsett den faktiska öppettiden. Öppettiden bestäms inom den fastställda ramtiden efter föräldrarnas önskemål om omsorgstid. Detta innebär att vissa förskolor, som har öppet betydligt kortare tid än ramtiden, får lika mycket betalt som de som har öppet i princip fulla ramtiden. Dessutom är det väl känt att en del förskolor pressar föräldrar att acceptera kortare tider än de egentligen skulle behöva.

En anpassning av bidraget till de faktiska öppettiderna skulle dels ge en bättre hushållning med kommunens resurser, dels garantera att familjerna verkligen får den omsorgstid de har rätt till. För att kunna beräkna de ekonomiska konsekvenserna av förslaget behövs dock en ordentlig kartläggning av föräldrarnas faktiska behov av omsorgstid samt en utredning av hur bidragssystemet sedan ska utformas i detalj. 

Skolutveckling

En del i ett tydligt politiskt ansvarstagande vad gäller kommunens skolutveckling handlar om att frigöra och avsätta medel för implementering av nationella reformer. Pedagoger behöver tillförsäkras kompetensutveckling avseende ny läroplan och nya kursplaner. Andra viktiga områden handlar om att generera ny kunskap och former för att garantera rättvis betygssättning och bedömningar. Det finns många utvecklingsområden som identifierats av barn och utbildningsnämnden. Socialdemokraterna i Danderyd vill att särskilda projektmedel avsätts för detta och har avsatt pengar i 2013 års budget. Vidare ser vi också ett behov av att höja kompetensen och nyttjandet av IT inom undervisningen. Här finns också behov av särskilda satsningar i syfte att snabba på IT-mognaden inom såväl förskola som grundskola. Det är viktigt att vända trenden med sjunkande resultat i den svenska skolan. I Danderyd är resultaten på en hög nivå nationellt, men det finns mer att ge innan vi når upp till målet att ha inte bara Sveriges bästa skola, utan internationellt sett den bästa skolan och de bästa pedagogerna. Lärarnas status och kompetens måste höjas. Skolan och fritidshemmen ska tillsammans tillhandahålla och satsa på läxhjälp. När barn inte når målen, eller om det finns andra särskilda skäl så ska det bli möjligt att införa skolplikt på sommaren. Inget barn ska lämna skolan utan att ha uppnått målen. Barn och utbildningsnämnden bör få ett uppdrag att utreda vilka barn som behöver extra stöd för att klara av målen och om det kan ske genom att erbjuda en extra sommartermin.

 Barnomsorg på obekväm arbetstid

Arbetsmarknaden ställer högre krav idag än tidigare. En flexibel arbetsmarknad kräver att barnomsorg kan erbjudas barn på de tider som föräldrar måste arbeta. Vi är mycket glada att Danderyds kommun nu infört möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Det betyder mycket för ensamstående föräldrar, eller föräldrar som måste arbeta skift. Inom allt fler yrken förutsätts människor arbeta på obekväm arbetstid. Det gäller såväl inom vård och omsorg, som handelsanställda och inom olika typer av transportyrken, t ex busschaufförer, piloter, tunnelbana, taxi etc. I ett första skede har majoriteten beslutat om att familjer ska kunna ansöka om att få barnomsorg i det egna hemmet på obekväm arbetstid. Till det finns avsatt 200 tkr för år 2013.  Vi bedömer att det bör finnas beredskap för att också anpassa något kommunalt daghem så att det kan vara öppet mer flexibelt på timmar under dygnet som föräldrarna har behov av omsorg. Vi bedömer att behovet troligtvis kommer att växa och är beredda att avsätta de resurser som krävs för att möta efterfrågan. Vi yrkar att BUN utreder förutsättningarna att utöka ramtiden väsentligt eller efter behov på någon kommunal förskola i kommunen så att det motsvarar det faktiska behov föräldrarna har. En utökad ramtid bör kompenseras. För 2013 avsätter socialdemokraterna (0,5 MSEK) eller motsvarande en heltidstjänst vid en befintlig kommunal förskola.

 För barn- och utbildningsnämnden yrkar vi:

 

 • att skolbarnomsorgspengen ökar så att lärartätheten ökar med motsvarande 20%, d v s vi vill att antalet barn per årsanställda sjunker från 25 till 20 barn. En ökad personaltäthet bör genomföras snarast möjligt och senast från och med hösten 2013 (12,5 MSEK).  
 • att barn till föräldralediga, studerande, arbetslösa garanteras pedagogisk barnomsorg 25 tim/vecka eller 30 tim/vecka exklusive lovveckor enligt nuvarande regler, (3,5 MSEK)
 • att lönekompensation utgår för elevassistenter i grundskolan (0,1 MSEK)
 • att lönekompensation utgår för fritidshemspersonal i skolbarnomsorgen motsvarande avtal (0,9 MSEK)
 • att kommunen tillhandahåller barnomsorg på obekväm arbetstid för de barn som behöver det.  En extra tjänst vid en kommunal förskola (0,5 MSEK)
 • att särskilda medel avsätts för vikarieersättning för att möjliggöra utbildningsinsatser i förskolan (0,25 msek) och i skolan (0,25 msek), sammanlagt (0,5 MSEK.
 • att under 2013 starta projekt för att öka IT-mognaden i skola och förskola. (0,5 MSEK )
 • att kommunen aktivt arbetar för att sluta kommunöverskridande överenskommelser i syfte att öka valfriheten i förskole- och skolval för barn i behov av särskilt stöd.
 • att ramtiden för både barnomsorg och skolbarnsomsorg fr.o.m. 2013 vid behov utökas från dagens 50 timmar per vecka till 57,5 timmar per vecka.  
 • att ett nytt system för mer flexibelt pengsystem inklusive nya villkor för godkännande av verksamhet utarbetas och införs.
 • att nämnden utreder hur många barn som behöver extra stöd för att nå målen och förutsättningarna för att införa en extra sommartermin.

 

 

Kultur och fritidsnämnden (+1,9 MSEK)

 Ett ambitiösare och rättvisare alternativ

Vi socialdemokrater har uppfattningen att aktiva och målmedvetna satsningar på kultur och fritid ska vara en självklarhet i dagens Danderyd. Alla invånare ska ha rätt till en rik och meningsfull fritid oberoende av egen ekonomisk situation. Vi vill att kommunen tar ett större ansvar för satsningar på idrottsanläggningarna och att man återtar kontrollen, ägandet och ansvaret för alla idrotts- och fritidsanläggningar som etablerats på kommunens mark. Vi vill att kommunen i huvudsak avskaffar principen om kommunal borgen, dvs Danderydsmodellen, för finansiering av fritidsanläggningar i föreningsregi på kommunala idrottsplatser. Alla föreningar som etablerar sig i kommunen och som driver verksamhet ska kunna förvänta sig samma stöd och tillgång till kommunens idrottsplatser. Det är inte rimligt att föreningar ska skuldsätta sig och ta över ansvaret för investeringar som kommunen borde ta ansvar för. Det gäller t ex konstgräsplaner och ishallar. Tillgången till dessa anläggningar ska fördelas efter föreningarnas behov och medlemsantal. Den nuvarande situationen där föreningar tvingas låna upp pengar för att investera i angelägna idrottsanläggningar är djupt otillfredsställande ur flera synvinklar. Det leder till att idrottsföreningarna tvingas ta ut höga avgifter för idrottsaktiviteterna vilket medför att inte alla barn och ungdomar har råd att delta i den utsträckning som de önskar. En annan nackdel är att ansvarsfrågorna blir oklara. Om olyckan är framme kan det vara svårt att fastställa vem som har ansvaret för säkerheten. Ytterst faller ansvaret på kommunen att se till att anläggningarna är säkra och trygga för allmänheten och de anställda som arbetar där. Det är därför naturligt att kommunen också ser till att anläggningarna sköts på ett bra sätt. Nuvarande situation vid t ex ishallarna, gör att det är svårt att veta vem som ytterst ansvara för säkerheten. Det är inte bra. Ytterligare en aspekt är att det är viktigt att de anläggningar som finns på kommunens mark och som nyttjas av en stor del av kommuninvånarna också underhålls på ett tillfredsställande sätt. Nuvarande ishallar är överbygga utomhusrinkar. De är inte byggda för att också vara energisnåla och miljöeffektiva. På sikt vill vi Socialdemokrater att nuvarande hallar ersätts med nya som är byggda funktionellt och miljöeffektivt. Socialdemokraterna i Danderyd vill också se fler satsningar för att tillgodose spontanidrottandet. Vi vill att kultur- och fritidsnämnden får som uppdrag att utreda var en skatepark skulle kunna anläggas. Vi vill satsa pengar på en anläggning som är såväl estetiskt tilltalande som spännande. Flera anläggningar finns i Stockholms län som kan användas som förebilder, t ex skateparken i Gustavsberg i Nacka kommun. 

Kultur och fritid - ett egenvärde

Kultur är viktigt – i många olika former och uttryck. Den förmedlar inte bara det som är vackert utan också sådant som utmanar och provocerar. Den kan ibland uttrycka och kanalisera åsikter och vara utgångspunkten för att diskutera nya idéer och tankar. För barn och unga kan den vara inspiration och upplevelse som sätter fart på fantasi och kreativitet.

Kulturupplevelser kan också handla om att få drömma sig bort, att bryta tankemönster, att börja ifrågasätta. I bästa fall få upptäcka idéer och tankar som någon annan formulerat, och som sedan leder till nya utgångspunkter för samtal, debatter och kunskaper. Som barn och ungdom är det ibland en upplevelse i sig själv att besöka en teater, ett konserthus, att åka till stan och se en film, en konsert, eller en pjäs som sedan blir en upplevelse man kan dela med sina kompisar. Det bidrar till att utveckla sammanhållningen bland våra unga och ge ny energi till relationerna.

 

Kulturhundralapp till Danderyds förskolor, grundskolor och gymnasier

Vi tycker att det finns anledning att stötta barns och ungas kulturkonsumtion. Och att förskolor, skolor och gymnasier har särskilda öronmärkta pengar för det ändamålet. Under en lång rad av år har dessa verksamheter kämpat med effektiviseringskrav. Resultatet har blivit att det för många verksamheter helt enkelt har blivit en omöjlighet ekonomiskt att se till att barnen får en eller flera kulturupplevelser under ett år. Vi föreslår därför att varje barn som går i förskola, skola, eller gymnasium i Danderyd skall utöver ram få en summa om 100 kr per barn och år att använda för kulturella upplevelser. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är att skapa förutsättningar för ett levande, demokratiskt samhälle. Barnen i Danderyd ska få särskilda medel för kulturupplevelser som kan bidra till mer kreativitet och stimulans. Vi kan konstatera att kulturen på många sätt hamnat i skymundan i det borgerligt styrda Danderyd. Man har lågt ställda ambitioner och få förslag, idéer och initiativ på kulturens område. Vi har litet kulturutbud, dyr kulturskola och höga avgifter för kultur och fritidsaktiviteter.  I många kommuner, inte bara i Danderyd, skär man kraftigt ner på kultur och fritid, samtidigt som avgifterna är höga. Det utarmar kulturlivet och hämmar möjligheterna att skapa fler jobb i den sektorn. Genom att skapa och öronmärka en kulturhundring för barnen i Danderyd stimulerar vi våra barn och bidrar samtidigt till att kulturinstitutionerna får fler besökare. Socialdemokraterna i Danderyd yrkar att kommunfullmäktige skjuter till extra resurser för detta ändamål. Kulturhundringen ska omfatta alla barn inskrivna i förskola, grundskola och gymnasium i Danderyds kommun oavsett var barnet har sin hemvist. För kulturhundralappen budgeterar socialdemokraterna 0,85 MSEK) för 2013. 

Kultur i omsorgen

Vi skjuter också till extra kulturpengar till våra äldre som bor på särskilda boenden och dagcentraler. (Se yrkanden för socialnämnden). Det betyder mycket att få möjlighet till kulturupplevelser när man har begränsade möjligheter att ta sig till kulturinstitutionerna. Då ska kulturen komma till äldreboendena! Eftersom möjligheterna att utöva kultur ser så olika ut i livets olika skeenden så anser vi socialdemokrater att det behövs mer satsningar på kulturens områden än det vi ser idag. Att bryta trenden av utanförskap för grupper som inte kan delta på lika villkor är en viktig uppgift för vår kommun.

 

Kulturskolan och fritidsgårdarna

Kulturbudgeten och kulturverksamheter är områden som majoriteten i Danderyd väljer att skära ner på. Det naggas i kanten år från år. Det gäller såväl avgifterna till Kulturskolan som höjs som att fritidsgårdarna får minskade resurser. I budgeten för 2013 vill vi därför sänka avgifterna och se till att återställa fritidsgårdarnas budget till 2011 års nivå. Det ska ses som ett första steg. På sikt skulle vi vilja se större satsningar på detta område. Vi socialdemokrater anser att alla barn och ungdomar ska beredas möjlighet att utveckla sina musikaliska kunskaper och färdigheter oberoende av familjens ekonomiska förmåga. Därför avsätter vi socialdemokrater motsvarande en generell sänkning av deltagaravgifterna med 10 procent.

 

När det gäller fritidsgårdarna anser vi att det är viktigt att alla, även de som inte deltar i föreningsorganiserade aktiviteter, skall ha tillgång till andra bra mötesplatser. En enkel fritidsgård i alla kommundelar borde vara en självklarhet. Vi vill ha våra yngre tonåringar i kommunen på kvällar och helger. Livsstilsstudierna visar att våra ungdomar konsumerar alkohol, i något mindre omfattning än tidigare, men att missbruk av cannabis ökat, och då särskilt pojkar på gymnasiet. På fritidshemmen finns vuxna som bryr sig och fältassistenter och polis kan på ett naturligt sätt upparbeta förtroendefulla relationer med de unga. Vi har inte råd att förlora unga människor i missbruk. Fritidsgårdarna utgör viktiga drogfria och positiva miljöer för unga människor. Större satsningar behöver alltså göras på den kommunala fritidsgårdsverksamheten dels genom utökat öppethållande på befintliga fritidsgårdar och dels genom att vi på sikt ser till att det finns en fritidsgård i varje del av kommunen. Vi vill därför att kultur- och fritidsnämnden utreder på vilket sätt vi kan möta de ungas behov av mötesplatser. Vi avsätter 0,5 MSEK för att göra det möjligt för fritidsgårdarna, (Pavven) att återanställa personal så att man därmed kan garantera öppethållning. 

En långsiktig kulturpolitik

Socialdemokraterna vill se ett mer ett långsiktigt tänkande när det gäller kommunens kulturpolitik – en strategi för vad vi vill mer långsiktigt. Därför anser vi att kommunen helt enkelt behöver arbeta fram ett heltäckande kulturpolitiskt handlingsprogram som kan fungera som ledstjärna för många år framåt.

För kultur- och fritidsnämnden yrkar vi:

 

 • att särskilda pengar avsätts till kultursatsning för barn och unga, den s.k. kulturhundralappen (0,85 MSEK)
 • att deltagaravgifterna i kulturkolan sänks med 10 procent istället för att höjas enligt förslag från majoriteten (0,5 MSEK)
 • att fritidsgårdarna tillförs medel om (0,5 MSEK) vilket motsvarar majoritetens sänkning för 2012
 • att kultur och fritidsnämnden utreder på vilket sätt vi kan möta de ungas behov av mötesplatser.
 • att kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda var en skatepark skulle kunna anläggas.
 • att den s.k. Danderydsmodellen, d v s föreningsägda och finansierade anläggningar på kommunens mark, avskaffas.

 

 Socialnämnden  (+ 7,5 MSEK) 

I kommunens övergripande målformuleringar finns ingenting om trygghet. Däremot om att kommunen skall erbjuda stor valfrihet, bra service och att kommunen skall ha låg kommunalskatt. Trygghet känner man om man litar på ”systemet”, att man får hjälp när man behöver den, och att man kan påverka beslut som rör en själv, att man har valfrihet.

Men det gäller för politikerna i kommunen att skapa rätt förutsättningar som gör att valfriheten känns reell, att det finns alternativ som passar en, att det man valt lever upp till vad som utlovats. Detta är i vår demokrati majoritetens ansvar men oppositionen har sin givna roll som pådrivande.

Alla äldre är inte aktiva och utnyttjar valfrihetens möjligheter. Många lever ensamma med oformulerade behov. Att bryta ofrivillig isolering, att engagera frivilligorganisationer i uppsökande verksamhet är en viktig uppgift för kommunen, där vi fortfarande har mycket kvar att göra. Dagcentralerna är viktiga som välkomnande samlingspunkter. Vi socialdemokrater har länge framhållit dagcentralernas vitala roll för att äldre ska känna trygghet och stimulans så länge de väljer att bo kvar hemma.

 Låt oss äntligen få resurser att förverkliga kommunens mål om ”en äldreomsorg som bidrar till en trygg och värdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av hög nationell klass”! Det är ju ändå märkligt att Sveriges rikaste kommun inte kan leva upp till sin stolta målsättning när det gäller äldreomsorgen.

 

Hemtjänsten

När det gäller den biståndsbedömda hemtjänsten är samtalet med biståndshandläggaren det som ska skapa känslan av trygghet och medbestämmande.

Personalen hos de olika hemtjänstutförarna är sedan den viktigaste trygghetsfaktorn. Men då måste det skapas förutsättningar för detta. Personalens arbetsvillkor är där centrala - och bra arbetsvillkor, scheman utan jäkt, fortbildning mm kostar pengar. Hemtjänstpengen måste höjas mer anser vi. Ett prioriterat mål är att antalet hemtjänstpersonal kring en person med mycket hemtjänst inte ska vara för många men i Danderyd är snittet fortfarande 14 olika personer under en fjortondagarsperiod.

Löneökningarna har sedan 2006 varit ca 10 % högre än vad hemtjänstcheckbeloppet ökat. Majoriteten har under galgen tvingats höja hemtjänstchecken under 2012 med 8 %.  Men fattas fortfarande 2 % för att komma i fatt löneutvecklingen. Och det räcker inte att som majoriteten föreslår lägga 2 % på hemtjänstchecken för 2013. Där måste det finnas utrymme de löneökningar som kommer 2013. Vi socialdemokrater lägger ytterligare 2 % på hemtjänstchecken för 2013.

Enligt Nöjdkundindexet (NKI) ligger hemtjänsten i Danderyd något över genomsnittet i jämförelse med andra kommuner men det är långt till kommunens målsättning att äldreomsorgen ska hålla ”hög nationell klass”! 

 

Äldreboenden

Äldreboenden måste ha tillräckligt med personal. Det låter ganska självklart men är det inte idag.

Det är chockerande att de boende på de särskilda boendena i Danderyd är mindre trygga än andra kommuner. Nöjdkundindexet för de särskilda boendena i Danderyd ligger under genomsnittet i landet. Det gäller viktiga områden som trygghet i boendet, informationen, inflytande, hjälpens omfattning, maten, städning, tvätt och dusch, social samvaro och aktiviteter, hjälpens utförande samt boendemiljön.

Vi socialdemokrater anser att majoritetens förslag när det gäller äldrepengen inte ger äldreboendena en chans att skapa bättre förutsättningar att möta de boendes behov av trygghet, aktivitet och inflytande. Det behövs mer personal för att säkra kvalitén. Det behövs också utökade resurser på socialkontoret att följa upp. När en äldre fått ett biståndsbeslut och flyttat till ett äldreboende är det viktigt att biståndshandläggaren har resurser att regelbundet följa upp på individnivå.

När det gäller boenden för personer med demenssjukdom kommer 2014 en lagstiftning som anger att boendet ska ha tillräckligt med personal. Behoven finns ju redan idag. Vi socialdemokrater föreslår att äldrepengen höjs 2013 med ytterligare 2 %.

Behovet av ett nytt särskilt boende är stort i Danderyd liksom att få ett korttidsboende i kommunen. Majoriteten har varit märkvärdigt saktfärdig i denna alltmer akuta fråga. Det är dags att sätta spaden i jorden!

 

Anhörigstöd

Anhöriga som vårdar sin närstående  behöver stöd och uppmuntran. Från och med 2012 är det lagstiftat att kommunen ska bistå anhörigvårdare till såväl äldre som barn och vuxna med funktionshinder. En tillfällig tjänst som anhörigkonsulent/ frivilligsamordnare bör permanentas 2013.

 

Kultur i äldreomsorgen

Under 2012 kunde Socialnämnden pga. av överskottet i budgeten ”dela ut” aktivitetspengar till äldreboendena, vilket har varit mycket uppskattat. Ett sådant bidrag bör permanentas.

 

Ökade resurser behövs till barn som far illa.

Antalet anmälningar om barn som far illa har ökat i kommunen och flera utredningar har blivit försenade pga. Arbetsbelastningen på socialkontoret. Det behövs en ny tjänst som utredare för att garantera rättssäkerheten och barns bästa

 

För Socialnämnden har vi följande yrkanden:

 

 • att höja hemtjänstchecken med ytterligare 2 %, (2 MSEK)
 • att höja äldrepengen med ytterligare 2 % (3,2 MSEK)
 • att tillsätta en ny tjänst som biståndshandläggare/kvalitetsuppföjare (0,5 MSEK)
 • att tillsätta en ny tjänst som anhörig/frivilligsamordnare (0,5 MSEK)
 • att anslå medel till kultur i äldreomsorgen (0,8 MSEK)
 • att tillsätta en ny tjänst som socialsekreterare/barnutredare (0,5 MSEK)

 

 

 

Tekniska nämnden (+1 MSEK)

 

 För tekniska nämnden har vi följande yrkande:

 

 • att resurser avsätts för att tillskapa tryggare gång och cykelvägar på och kring skolområden, (1 MSEK)

 

  

 

 

 

 

 

Äldre material:

2012: Budgetramarna för 2012 är alldelses för snåla. Vid kommunstyrelsens beslut om budgetramarna reserverade sig S:                                 
De ekonomiska förutsättningarna för 2012 är betydligt gynnsammare än föregående år. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med 3,14 %.  I kommunstyrelsens utgångspunkter för budgetarbetet gäller en prisökning på 2,2 % och en löneökning på 2,0 %, trots att den förväntade löneökningen enligt finansministern vårbudget är 3-4%. Danderyd har ett gediget dåligt rykte som låglönekommun. Dessutom har de låga uppräkningarna de senaste åren av hemtjänstcheck och äldrepeng också försvårat för utförarna att rekrytera och behålla kompetent personal. Vi Socialdemokrater vill se en radikal förändring av villkoren för de som arbetar i och för Danderyds kommun. Det blir inte möjligt med kommunstyrelsens ordförandes förslag på uppräkningar och så kallade effektiviseringar.
I år har kommunen infört ett mellansteg i budgetarbetet där nämnderna i mars fått komplettera sina förslag på ramen för år 2012. Endast 25 % av förslagen har funnit nåd hos kommunstyrelsen ordförande.

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för egna förslag på ramar.

                          Budget 2012  Nämdförslag  Ordförande S-förslag tillägg

Kommunstyrelsen 50,7              54,6              52,8  
Revision                 0.9                0.9               0,9
Överförmyndarnämnd  2,1            2,1               2,1
Byggnadsnämnd        7,4             7,9               7,5
Va-verk                     2,5             2,5               2,5
Fastighetsnämnden  11,1            16,1             10,2             + 1,1
Teknisk nämnd         77,9           79,5              76,6             + 2,9 
Kultur o fritidsnämnd 69,0          73,9              72,7             + 2,7  
Barn o utbildningsnämnd  707,9 709,8           723,0             + 10,6
Socialnämnd            504,1         504,1           511,6             + 9, 2

Nettokostnader      1 431,4     1452,0          1460,5            +26,5 mkr 

Vi föreslår alltså en höjning av ramen för år 2012 med 26,5 miljoner.  Genom detta får nämnderna bättre resurser att klara sina uppgifter och utveckla verksamheten. Vi höjer den generella uppräkningen för nämnderna till 2 % .  För barn- och utbildningsnämnden och för Socialnämnden ytterligare 1 %.  Vidare vill vi att ett uppdrag ska ges till BUN att skapa förutsättningar för åtminstone en förskoleavdelning med flexibla dygnetruntöppettider. I vårt förslag till ram för Socialnämnden en satsning på anhörigstöd, förstärkning till försörjningsstöd och 9 000 hemtjänsttimmar i enlighet med prognosen för 2011.

Vi kommer givetvis i det kommande budgetarbetet i de olika nämnderna utveckla vad vi anser vara en mer rimlig kommunal budget för Danderyds kommun år 2012.
Jenny Åkervall  (S)  

     

BUDGET 2011

Vi socialdemokrater röstade för följande förstärkningar av budgeten för 2011:
Förskola, fritids och skola + 10 öre
”Sveriges bästa skola” har landets näst lägsta lärartäthet.  Vi anser att det behövs fler lärare, en sådan satsning skulle möjliggöra mindre grupper och en satsning på barn med särskilda behov. Förskolan, fritidsverksamheten och grundskolan måste få full kompensation för kostnadsökningarna vilket inte skett på flera år till men för verksamheterna.
Vi tror att föräldrarna i Danderyd prioriterar sina barn framför plånboken
Äldreomsorg och familjestöd + 7 öre
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att inriktningsmålet för Danderyd inte ska vara att ha en äldreomsorg av högsta nationella klass.
Vi socialdemokrater anser att det ändå måste vara ambitionen men att det är sant att det inte är gjort i en handvändning. De senaste årens budgetneddragningar med för låga uppräkningar av äldrepeng och hemtjänstcheck har tärt på verksamheterna och personaltätheten och utbildningsnivåerna sjunker. Vi räknar upp äldrepeng och hemtjänstcheck med 3 %.    Vi vill att hemtjänstavgiften ska sänkas så att maxtaxan inträder vid 20 timmars hemtjänst per månad i stället för som nu vid 9 timmar.  Vi vill också satsa mer resurser på dagcentrals-verksamheterna, som är ett bra komplement till hemtjänsten.
Vi anser också att familjeenheten på socialkontoret behöver förstärkning bl. a till ett ökat flyktingmottagande.
Kultur och fritid + 3 öre
Vi anser att Kulturskolan måste få sänkta avgifter så att elevernas rätt till kulturskapande inte ska bero av föräldrarnas ekonomi. Likadant är det med avgifterna i idrottsföreningarna.   Fritidsgårdarna behöver rustas upp och när ska Danderyd äntligen ge bidrag till studieförbunden?
Tekniska nämnden + 5 öre
Kommunen har i åratal misskött fastighetsunderhållet på kommunens fastigheter och lösningen tycks vara att när det upptäcks sälja eller riva.  Vi vill satsa på bättre fastighetsunderhåll och underhåll av vägar, cykelvägar och promenadstigar.
Socialdemokraterna i Danderyd                                                            

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-08 14:35