Handlingsprogram 2010-2014

Handlingsprogram för 2010-2014 för Danderyds AK

Möjligheternas Danderyd         

Att få bo i en kommun som Danderyd är ett privilegium. Danderyd är en vacker och på många sätt rik kommun – men den kan bli bättre – och mer öppen.

Den moderatledda majoritetens ständiga besparingar slår mot kvaliteten i skolan och omsorgen och invånarna får bära allt mer av kostnaderna i form av höga avgifter.
 
Vi socialdemokrater vill se ett Danderyd där vi alla är medmänniskor och medborgare – inte kunder på en marknad. Vi måste alltid kämpa mot social och etnisk segregering som lätt skapas i en kommun som Danderyd. Vi säger nej till främlingsfientlighet och diskriminering och ja till tolerans och jämställdhet mellan könen. Att personer med funktionsnedsättningar har samma rätt som andra till ett aktivt liv är en självklarhet för oss.
Klyftor och orättvisor gynnar inte någon. För oss socialdemokrater är solidariteten och kvaliteten i välfärden viktigare än skattesänkningar. 
Med denna grundsyn försöker vi hela tiden påverka besluten i Danderyd.

Vi vill skapa valfrihet och mångfald för dem som vill välja men det ska inte vara ett tvång. Välfärden, oavsett driftsform, ska alltid vara av högsta kvalitet. 
Våra hjärtefrågor är alltid, oavsett om det är valår eller inte, de frågor som berör barnen, ungdomarna och de äldre. Det betyder att vi vill investera mer i förskolorna, skolorna, fritidsgårdarna, biblioteken, kulturen och äldreomsorgen än vad majoriteten gör.

Danderyds invånare är till stora delar välutbildade och välbärgade. Det ska inte vara en förevändning för mindre satsningar på våra barn och gamla – tvärtom. Med vår potentiella skattebas borde vi satsa på att ha landets bästa kommunala service och omsorg. Inte nödvändigtvis Sveriges lägsta skatt. Det är en investering som vi alla tjänar på - nu och i framtiden.

Den 19 september är det du som bestämmer. Gå och rösta!
 
Förskolan och skolan måste bli bättre

Många tror att Danderyds förskolor och skolor är bäst. Men allt är inte så perfekt och kvaliteten är inte alls på topp överallt. Särskilt i förskolan finns det brister därför att högskoleutbildad personal minskar.

 
För oss socialdemokrater är det viktigt att alla förskolor och skolor i vår kommun har hög kvalitet. När det gäller val av skola har alla barn rätt till en god och utvecklande skolmiljö i närheten av hemmet.

För oss är valfrihet att det alltid måste finnas minst ett kommunalt alternativ i varje kommundel och att skattefinansierade kommunala och privata enheter skall arbeta under samma ekonomiska villkor.  Alla barn bör ha möjligheter att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi tror att förskolan och skolan blir bättre för alla barn om resurserna är tillräckliga för dem som behöver extra stöd.
Klasstorlekarna måste minska. Idag går utvecklingen åt fel hål, Danderyd har inte haft så låg lärartäthet sedan 50-talet. Vi socialdemokrater ser lärarens viktiga roll och vill ge mer resurser för kompetensutveckling av kommunens lärare.
"Fritids" är en viktig del av skoldagen som de flesta barn i år 1 till 3 deltar i. Verksamheten bör hålla en hög pedagogisk kvalitet och ge alla barn en stimulerande och meningsfull sysselsättning. För att detta ska lyckas måste det finnas mer personal och fler högskoleutbildade än i dag.
 

Vi vill

  att det alltid ska finnas minst ett kommunalt alternativ för skola och förskola i varje kommundel
  att storleken på barngrupper och klasser ska minska och anpassas efter barnens behov
  att det ska finnas mer högskoleutbildad personal i förskolan
  ge lärarna möjlighet till mer kompetensutveckling
  ge mer resurser för barn med särskilda behov
  att fritids ska ha mer personal och fler med högskoleutbildning
  ge möjlighet för barn till föräldralediga att gå på dagis och skolbarnsomsorg i den utsträckning det passar barnen och föräldrarna
  satsa på mer ekologisk och närproducerad mat i skolköken

 

 

En bra fritid för alla barn och ungdomar
Danderyds moderater har lagt ett allt större ekonomiskt ansvar för idrottsanläggningarna på föreningarna. Idrottsföreningarna tvingas ta stora lån mot kommunal borgen som föräldrarna sedan får betala med allt högre avgifter.
Detta tycker vi socialdemokrater är helt fel. Vi vill att kommunen tar över ansvaret för anläggningarna och lånen så att föreningarna kan ägna sig åt idrotten. Vi vill även att kommunen satsar på en ny idrottshall vid Mörbyskolan och rustar upp ihallen vid Fribergaskolan.
Danderyd är omgivet av vatten och har tre badbara sjöar och ett inomhusbad, Mörbybadet. Friluftsbaden bör alla ha en god standard. Många danderydsbor har nära till ett friluftsbad utom de som bor i området vid Mörbylund och Mörby Centrum, där de flesta invånare bor. Vi vill ha ett bad vid Edsviken, nedanför Mörbylund.
Ungdomarna i Danderyd dricker mer alkohol än andra. Det behövs både kort- och långsiktiga satsningar för att stoppa denna utveckling. Fritidsgårdarna har en viktig funktion som drogfria miljöer i närområdet.De behöver få sina lokaler upprustade och mer personal och programverksamhet.
Vi vill
  att kommunen skall svara för alla idrottsanläggningar för breddidrott så att föreningarna kan koncentrera sig på idrottsutövandet
  att kommunen bygger en ny idrottshall vid Mörbyskolan och rustar upp hallen på Fribergaskolan
  anlägga ett utomhusbad i Edsviken nedanför Mörbylund
  att strandbaden rustas upp, till god sanitär standard  och uppfräschade omklädningskabiner
  att fritidsgårdarna får förstärkta resurser för en varierad programverksamhet och mer attraktiva lokaler. En nyungdomslokal i Stocksund behövs liksom en i Mörby centrum
  att Sätra ängar får en fotbollsplan och att kvartersplaner för spontanidrott hålls i gott skick
  att samarbetet mellan skolan, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden intensifieras för att motverka drogmissbruk, mobbning och främlingsfientlighet i ungdomsgruppen

 

 

 
Satsa mer på kulturen!
Moderaterna är inte så intresserade av kulturen. Kulturskolan är ett glädjande tillskott men har bland de högsta avgifterna i landet och resurserna till de fyra biblioteken utarmas år från år. Studieförbunden har sedan länge låg status.
Vi socialdemokrater tycker att kulturen är en viktig del av demokratin. Den ger lust och nyfikenhet och perspektiv på tillvaron. Vi vet att studieförbunden har en stor roll att spela i stödet till kulturen och i det livslånga lärandet.
Att ha nära till ett bibliotek är av så stor betydelse för alla kommuninvånare, särskilt för de unga och de äldre. De fyra biblioteken behöver få bättre resurser för att kunna ge bra service till låntagarna i form av litteratur, information och kulturell stimulans.
I det blivande kulturhuset i det nya Mörby Centrum ska rymmas ett huvudbibliotek, samlingssal för teater och andra evenemang samt en konsthall.
Konst, musik och dans är viktiga delar i barns och ungdomars utveckling. Vi vill att förskolor, skolor och fritidsgårdar öppnas mer för kulturen. Vi vill också satsa på att kultur blir en naturlig del i äldreomsorgen
Vi vill
  att kommunen satsar ordentligt på ett nytt kulturhus med ett vackert och rymligt huvudbibliotek, samlingssal och konsthall i det nya Mörby Centrum
  att de fyra biblioteken utvecklas än mer till levande mötesplatser i varje kommundel med mer personal och ökat bokanslag
  att en särskild tjänst inrättas vid folkbiblioteken för samarbete med och stöd till skolbiblioteken
  att bemannade och öppna skolbibliotek ska finnas på alla skolor
  att den nya kulturskolan tillförs extra medel, så att avgifterna inte behöver vara landets högsta
  ge förskolor, skolor och fritidsgårdar öronmärkta pengar för professionell kultur, så att t ex alla skolbarn får göra minst ett teaterbesök per år
  återinföra de kommunala bidragen till studieförbunden
  att konsten får en mer självklar plats i det offentliga rummet så att parker, gator och torg får mer konstnärlig utsmyckning

 

Danderyd borde ha landets bästa omsorg

Moderaterna tror att de kan få Sveriges bästa äldreomsorg genom att ständigt skära i kostnaderna, vilket i längden både går ut över danderydsbor i behov av god omvårdnad –och personalen.

 
Vi socialdemokrater tycker att det har sparats nog och att avgifterna på hemtjänst är alldeles för höga.
De äldre som vill skall kunna bo kvar i sin bostadoch få hemtjänst i tillräcklig omfattning med inte alltför många inblandade. En utbyggd dagcentralsverksamhet hjälper till att bryta ofrivillig isolering och kan öka äldres livskvalitet och kan också utgöra ett aktivt stöd för anhörigvårdare.

Att rekrytera rätt personal är en ödesfråga för en framgångsrik äldreomsorg i Danderyd och då behöver kommunen kunna konkurrera med såväl löner som arbetsförhållanden. Vi vill satsa på personalen!

När någon blir demenssjuk drabbar det både den sjuke och de anhöriga. Kommunen bör stärka resurserna och tillsätta ett demensteam som kan stötta  i hemtjänst och boenden. Det är viktigt att det snabbt byggs nya boenden för personer med demenssjukdom, liksom att det byggs korttidsboenden i kommunen.

Att bo i servicehus kan vara ett lyckat mellanting mellan att bo hemma och på ett särskilt boende. Vi anser att kommunen ska satsa på servicehus, i stället för trygghetsboenden, då man där kan få ett mer utbyggt stöd. Därför vill vi bygga ett servicehus i varje kommundel.

.

Familjer i behov av stöd, barn och ungdomar som far illa, vuxna med missbruk eller psykisk sjukdom, personer med funktionsnedsättningar behöver allt det stöd som kommunen kan ge. Vi anser att kommunen ska satsa på att stärka socialkontorets personal genom kompetensutveckling och genom att anställa fler välutbildade och kunniga medarbetare så att det uppsökande och stödjande arbetet kan följas upp och fortsätta att utvecklas.
 

Vi vill
  att hemtjänsten byggs ut och förbättras så att kontinuiteten förstärks
  ge biståndsbedömarna direktiv att utveckla hemtjänstinsatserna
  att hemtjänstpersonalen stärks i sin yrkesroll och får bättre arbetsförhållanden
  att dagcentralernas får mer personal och ökat öppethållande
  att det byggs servicehus i kommunen i stället för trygghetsboenden
  att kommunen behåller och rustar sina pensionärslägenheter
  att det byggs nya särskilda boenden i kommunen för personer med demenssjukdom samt att det byggs korttidsboenden i kommunen
  att socialkontorets personal förstärks så att det uppsökande och stödjande arbetet inom individ- och familjeomsorgen kan utvecklas
 
Danderyd behöver en bostadspolitik
Moderaterna har ingen bostadspolitik. Ivrigt påeldade av Danderydscentern motarbetar snarare moderaterna uppförandet av nya lägenheter – trots att efterfrågan är stor. Det har lett till att boendekostnaderna i Danderyd är bland de högsta i landet.
För oss socialdemokrater är tillgång till bostad en mänsklig rättighet. Fattig, rik, gammal, ung – alla skall ha tillgång till ett bra boende. I Danderyd är det inte så.
Tillgången på bostäder är mindre än efterfrågan. Det har lett till att boendekostnaderna i Danderyd är bland de högsta i landet.
Detta drabbar i första hand de yngre som skall in på bostadsmarknaden. De  tvingas oftast flytta från kommunen, eftersom lämpliga bostäder saknas. Detta gäller också ensamstående som vill bo kvar i kommunen, t.ex. efter en skilsmässa. 
Det finns fortfarande områden i vår vackra gröna kommun som går att bebygga eller förtäta utan att man gör stora ingrepp i miljön.
Vi vill skapa en bostadsmarknad som är anpassad efter människors olika behov. Vi vill att de som arbetar här i kommunen också ska kunna bo här. Därför motarbetar vi utförsäljning av hyresrätter. Vi vill skapa blandade bostadsformer och bygga fler hyresrätter, bygga goda bostäder där alla kan bo, ung som gammal, utan miljoner på fickan.
I det nya Mörby Centrum ska det också finnas bostäder, både hyres- och bostadsrätter, som passar såväl yngre som äldre medborgare. Om byggandet av ett höghus skapar större ekonomiska möjligheter att utforma ett vackert och ändamålsenligt centrum så är vi villiga att medverka till det


Vi vill
  motarbeta utförsäljning av hyresrätter, skapa blandade bostadsformer och bygga fler hyres- och bostadsrätter
  återinföra en kommunal bostadskö
  bygga fler äldrebostäder med tillgång till gemenskap, service och friskvård
  bygga bostäder i östra delen av Rinkebyskogen
  verka för att Norrtäljevägen läggs i tunnel mellan Danderyds sjukhus och Danderyds kyrka och bygga bostäder på den frigjorda marken ovanpå
  att det nya Mörby Centrum inte bara skall vara vackert utformat och innehålla större och bättre affärer. Där skall också finnas kultur och bostäder.

Danderyd måste ha en aktiv miljöpolitik

Moderaterna struntar i miljön. Danderyd placerar sig ständigt i botten när miljö- och klimatarbetet utvärderas i landets kommuner.

Miljön är både vår närmiljö idag och den miljö vi överlämnar till kommande generationer. Det är danderydsbornas gemensamma ansvar att mark och vatten inte förstörs, att luften vi andas är ren. Kommunen behöver en aktiv miljöpolitik.
Vi socialdemokrater vill verka för att vår kommun blir bäst i Sverige på miljöområdet. Det gäller bland annat alla kommunala upphandlingar av t ex kommunens fordon, energi, nybyggen och upprustningar.

Trafiken skall planeras så att den tar största möjliga hänsyn till miljö och säkerhet, inte minst för barnen. Våra kommundelscentra – framför allt Mörby centrum – skolor och övriga allmänna lokaler bör kunna nås av alla på ett acceptabelt sätt. Det betyder att gång- och cykelvägar bör byggas ut och vara trygga, samt att hållplatser och väderskydd rustas upp.
Vi vill eftersträva en utökad trygghet på dygnets alla timmar i form av bättre belysning samt kameraövervakning på särskilt utsatta platser, t.ex. skolgårdarna. Vi vill också ha belysning längs strandpromenaderna.
Miljöstationerna blir ofta sanitära problem.  Därför vill vi se en översyn av miljöstationernas funktionalitet, trafiksäkerhet och utseende.
Vi vill se ökade resurser till miljö- och hälsoskyddsförvaltningens kontrollverksamhet så att vi kan garantera att t.ex. livsmedelsbutiker, skolkök och Danderyds sjukhus håller en tillräcklig hygienisk standard
Vi vill satsa mer resurser på skötseln av våra grönområden, stränder, insjöar och strandpromenader.  Vi vill att större delen av Rinkebyskogen och Sätra ängar säkras som friluftsområde.
Kommunen bör ta initiativ till att minska bullret från Norrtäljevägen genom att bygga in Norrtäljevägen mellan Danderyds sjukhus och Danderyds kyrka i en tunnel.


Vi vill…
  att större delen av Rinkebyskogen och Sätra ängar säkras som friluftsområde
  minska bullret från Norrtäljevägen
  att en översyn görs av kommunens miljöstationer
  öka anslagen till miljö- och hälsoskyddsnämndens kontrollverksamhet
  förbättra skötseln av grönområden, insjöar, stränder och strandpromenader
  utöka möjligheterna för Danderydsborna att åka kollektivt
  förbättra säkerheten och tillgängligheten för alla aktörer i det allmänna rummet – funktionshindrade, äldre, barn, sportande, cyklister och bilister.

En hälso- och sjukvård med förbättrad tillgänglighet
Moderaterna har infört Vårdval Stockholm som har flyttat pengarna från de sjukaste till de friskaste. Oansvariga upphandlingar har gett sjukt dålig sjukhusmat
Grundläggande krav för hälso- och sjukvården är att den finns tillgänglig när vi behöver den och att den håller högsta möjliga kvalité. Vi är övertygade om att vårdens organisation har stora möjligheter till förbättring som skulle kunna ge stockholmarna betydligt mer sjukvård för de skattekronor vi betalar.

Därför vill vi socialdemokrater i landstinget
  säkerställa att vårdgarantin hålls, istället för att gömma undan väntande patienter i kön.
  minska smittspridningen i vården, till exempel genom bättre städning på våra sjukhus.
  införa hälsokök. Den som är sjuk ska få mat som smakar gott, ser god ut och innehåller de näringsämnen man behöver för att bli frisk.
  säkerställa att alla vårdgivare arbetar enligt samma förutsättningar och lever upp till landstingets krav.
  ge invånarna verklig valfrihet genom att införa Hälsoval Stockholm som ger en mer jämlik fördelning av vården och ger mottagningarna möjlighet att profilera sin verksamhet utifrån patienternas behov.
  införa jourläkarbilar kvällar och helger för hembesök hos sjuka barn.
  minska väntetiderna inom barnsjukvården genom stärkt bemanning på sjukhusens barnkliniker, barnspecialister i närsjukvården och fler specialistutbildade sjuksköterskor.
  låta sjuka barn få möjligheten att kommunicera med anhöriga och kompisar med hjälp av skype och webkamera.
  säkerställa att alla nyblivna pappor/partners får sova kvar på sjukhuset första natten.
  ge intresserade kommuner möjlighet att ta ett helhetsansvar för hemsjukvården för att undvika att äldre ramlar mellan stolarna.
  säkrställa en ökad geriatrisk forskning i syfte att öka läkarnas intresse för denna specialisering.
utveckla närsjukhus som kan genomföra röntgen, provtagning och enklare ingrepp i syfte att avlasta akutsjukhusen och förenkla för patienterna.

 

2006-2010

Ett samhälle bygger man tillsammans. Då blir det vårt gemensamma samhälle, där alla känner ansvar och alla är delaktiga. Då blir det ett rättvist samhälle och därmed också tryggt och fredligt. Vi vill se ett Danderyd där vi alla är medmänniskor och inte kunder på en marknad.

I vår vision omsätts FN:s barnkonvention i praktisk handling och barnens bästa sätts främst vid alla politiska beslut. Alla bekämpar den sociala och etniska segregationen. Vi säger nej till antidemokratiska krafter, vardagsrasism och främlingsfientlighet och ja till jämställdhet mellan könen. Alla funktionshindrade har samma rätt som andra till ett aktivt liv. Handikapperspektivet genomsyrar hela politiken.
Med denna grundsyn försöker vi socialdemokrater hela tiden påverka besluten i Danderyd.

Högsta kvalitet
Det finns de som tycker att socialdemokraterna vill ”styra och ställa”. Politiker skall inte lägga sig i, säger de. Vi tycker däremot att politiker skall lägga sig i, dvs ta sitt ansvar och skapa verkliga förutsättningar för att förbättra vår kommun. Vi vill skapa valfrihet och mångfald för dem som vill välja men också ”lägga oss i” och erbjuda hjälp åt dem som inte orkar, kan eller vill välja i livets alla skeden. Och vi vill lägga stor kraft på att all service som Danderyds kommun erbjuder, oavsett driftsform, skall ha högsta kvalitet.

Våra hjärtfrågor
är alltid, oavsett om det är valår eller inte, de frågor som berör barnen, ungdomarna och de äldre. Det betyder att vi oftast vill satsa mer på skolorna, fritidsgårdarna, biblioteken, kulturen och dagcentralerna än majoriteten gör.

 

FRITID FÖR ETT FRISKARE LIV
Danderydsbornas intresse för motion, sport och friluftsliv är stort och våra ungdomar tillhör de mest aktiva i hela länet. Idrottsanläggningarna utnyttjas alltmer och behovet av fler ökar. Det har i Sverige under lång tid ansetts självklart att kommunerna skall svara för idrottsanläggningarna och idrottsföreningarna för själva idrottsutövandet bland barn och ungdom. Så har det varit tidigare här i kommunen också, men utvecklingen har gått mot ett allt större ekonomiskt föreningsansvar för nya anläggningar men mångåriga lån som följd. Det blir föräldrar till kommande generationers barn som får slutföra avbetalningarna. Detta tycker vi är helt fel.

Danderyd är omgivet av vatten och har tre badbara sjöar och ett vackert inomhusbad, Mörbybadet. Friluftsbaden bör alla ha en god standard. Många danderydsbor har nära till ett friluftsbad utom de som bor i området vid Mörbylund och Mörby Centrum, där de flesta invånarna bor. Här saknas möjlighet till utomhusbad.

På senare tid har våld och drogmissbruk ökat oroväckande bland våra ungdomar i Danderyd. Det behövs både kort- och långsiktiga satsningar för att stoppa och förebygga denna utveckling. Fritidsgårdarna har en viktig funktion som drogfria miljöer i närområdet men borde bli mer attraktiva och kunna locka till sig fler ungdomar än nu. Här hoppas vi på ett bra samarbete med Kulturskolan.


Därför vill vi...

att kommunen skall svara för alla idrottsanläggningar för breddidrott så att föreningarna kan koncentrera sig på idrottsutövandet


anlägga ett utomhusbad i Edsviken nedanför Möbylund


att strandbaden rustas upp, till god sanitär standard (med bl a bajamajor) och uppfräschade omklädningskabiner


att fritidsgårdarna får förstärkta resurser för en varierad programverksamhet och att lokalerna görs mer attraktiva. Mörbylund bör bli reguljär fritidsgård så att vi åter har fyra gårdar, en i varje kommundel


att arbetet med drogbekämpning och mot mobbning, främlingsfientlighet och vardagsrasism sker med öronmärkta medel i samarbete mellan skolan, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden


att Sätra ängar får en fotbollsplan och att kvartersplaner för spontanidrott hålls i gott skick

 


EN TRYGG SKOLA MED KUNSKAP FÖR ALLA
Moderaterna talar om valfrihet och konkurrens och betonar friheten att välja bort dåliga alternativ. För oss är det viktigt att alla alternativ är bra. Alla förskolor och skolor i vår kommun måste ha hög kvalitet. När det gäller val av skola är barn och föräldrar inte kunder utan medborgare med rätt till en god och utvecklande skolmiljö i närheten av hemmet.

För oss är valfrihet att det alltid måste finnas minst ett kommunalt alternativ i varje kommundel och att skattefinansierade kommunala och privata enheter skall arbeta under samma ekonomiska villkor. Den kommunala verksamheten har till skillnad från den privata skyldighet att ta hand om alla barn och för detta måste den få tillräckliga resurser.

Vi håller med om att konkurrens kan stimulera utveckling men vi vill också betona samarbete. Det är viktigt att förskolor och skolor - både kommunala och fristående - samarbetar.
Att dela med sig av erfarenheter stöttar och stimulerar i arbetet att uppnå hög kvalitet. I vårt Danderyd ges alla barn möjligheter att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi tror att förskolan och skolan blir bättre för alla barn om resurserna är tillräckliga för dem som behöver extra stöd.

För att eleverna ska nå sina kunskapsmål måste föräldrarna få en klar bild av hur kunskaperna utvecklas. Med individuella utvecklingsplaner och -samtal varje termin kan eleven och föräldrarna tillsammans med läraren bestämma vad som behöver göras för att målen ska nås. Vi anser att detta är bättre än betyg i de lägre åldrarna.

"Fritids" är en viktig del av skoldagen som de flesta barn i år 1 - 3 deltar i. Verksamheten har en hög pedagogisk målsättning och ska bidra till barnens både kunskapsmässiga och sociala utveckling. För att detta ska lyckas måste det finnas mer personal och fler högskoleutbildade än i dag.

Därför vill vi...

att det alltid måste finnas minst ett kommunalt alternativ för skola och förskola i varje kommundel


att det ska finnas resurser för att anpassa storleken på barngrupper och klasser efter barnens behov


att resurserna för barn med särskilda behov ska öka


att kvaliteten i skolbarnsomsorgen ("fritids") ska öka genom mer personal och fler med högskoleutbildning

 
KULTUREN GER PERSPEKTIV PÅ TILLVARON
Kulturen är en viktig del av demokratin. Den ger lust och nyfikenhet och perspektiv på tillvaron. Därför är det av så stor betydelse att alla kommuninvånare, särskilt de unga och de äldre, har nära till biblioteken.
De fyra biblioteken skall ha ett ökat öppethållande och bättre resurser för att kunna leva upp till målsättningen att vara samhällets vardagsrum för alla som söker litteratur, information och kulturell stimulans.
Därför får bibliotekslokalerna absolut inte minska till ytan. Vi ser positivt och med spänning på det blivande försöket med Träffpunkt Enebyberg.

Konst, musik och dans är viktiga delar i barns och ungdomars utveckling. Vi vill att förskolor, skolor och fritidsgårdar öppnas mer för kulturen och vi är glada över att musikskolan nu skall utvecklas till kulturskola, en fråga vi socialdemokrater drev redan i förra valrörelsen.

Skolbiblioteket är skolans hjärta. Utan litteratur riskerar barn och ungdomar språkfattigdom och historielöshet.

Studieförbunden har låg status hos moderaterna. Man talar lite föraktfullt om vuxenfritids. Kanske vet man inte vad de moderna studieförbunden kan hjälpa till med i en kommun. De kan spela en central roll i vuxnas lärande, bildning och fortbildning och ger många en andra chans i livet. Studiecirkeln på hemmaplan är en oslagbar pedagogisk form för t ex kompetenshöjning av den egna personalen som alternativ till inkvartering på dyra konferensanlägg-ningar.

Därför vill vi…

ge biblioteket i Mörby Centrum nya lokaler eller en genomgripande upprustning


att de fyra biblioteken utvecklas än mer till levande mötesplatser i varje kommundel med ökat bokanslag och egen programverksamhet


att en särskild tjänst inrättas vid folkbiblioteken för samarbete med och stöd till skolbiblioteken


att den nya kulturskolan tillförs extra medel, så att avgifter inte behöver bli så höga


ge förskolor och skolor öronmärkta pengar för professionell kultur så att t ex alla skolbarn får göra minst ett teaterbesök per år


återinföra bidragen till studieförbunden. De har en central plats i det livslånga lärandet

 

ATT HA EN BOSTAD ÄR EN SOCIAL RÄTTIGHET
För oss socialdemokrater är tillgång till bostad en social rättighet . Denna rättighet skall gälla alla kommunens invånare, fattig, rik, gammal, ung, alla skall ha tillgång till en god bostad. I Danderyd är det inte så.

Tillgången på bostäder är mindre än efterfrågan. I ett marknadsanpassat samhälle som vårt ger detta till resultat att boendekostnaderna i Danderyd är bland de högsta i landet.

Detta drabbar i första hand de yngre som skall in på bostadsmarknaden men som oftast tvingas flytta från kommunen, eftersom lämpliga bostäder saknas. Äldre människor med behov av en mindre och enklare bostad tvingas betala skyhöga överpriser.

Vi som redan bor här tycker kanske inte Att det är ett stort problem, att Danderyd inte har tillräckligt med bostäder. Tvärtom vill vi säkert ha vår vackra kommun precis likadan som den alltid varit, grön och med fri utsikt mot vatten och natur. Och så skall den naturligtvis också förbli. Men det finns fortfarande områden som går att bebygga eller förtäta utan att vi gör stora ingrepp i miljön.

På bostadspolitikens område är moderaterna det osynliga partiet. Danderyd saknar idag helt en genomtänkt bostadspolitik Det vill vi ändra på. Vi vill skapa en bostadsmarknad som är anpassad efter människors behov.

Därför vill vi…

skapa blandade bostadsformer och bygga fler hyresrätter


bygga student- och ungdomsbostäder


återinföra en kommunal bostadskö


återskapa Kevinge servicehus


bygga äldrebostäder med tillgång till gemenskap, service och friskvård


bygga bostäder i östra delen av Rinkebyskogen


bygga in Norrtäljevägen mellan Danderyds sjukhus och Danderyds kyrka och
skapa bostäder på den frigjorda marken ovanpå

 

 

ALLAS RÄTT TILL OMVÅRDNAD EFTER BEHOV
I Danderyd blir antalet äldre allt större. Det ställer ökade krav på god service, tillsyn och vård. Servicehus, gruppbostäder, äldreboende och sjukhem måste byggas ut i takt med behoven. Det är kommunens ansvar att alla äldre får en trygg och värdig omvårdnad efter behov.

De som vill skall kunna bo kvar i sin bostad och närmiljö så länge som möjligt. Det blir då viktigt med kvalitet och kontinuitet i hemtjänsten. De äldre måste få hemtjänst i tillräcklig omfattning för att motverka isolering och ensamhet. En utbyggd dagcentralsverksamhet hjälper till att bryta isolering och öka äldres livskvalitet och kan också utgöra ett aktivt stöd för anhörigvårdare.
Hemtjänstpersonalen behöver stöd i form av fortbildning och goda arbetsförhållanden. Förmågan att rekrytera personal är en ödesfråga i Danderyd för en framgångsrik äldrevård.

Jakten på skattesänkningen får inte gå ut över de stora behov som finns i kommunen av individ- och familjeomsorg eller stöd till personer med olika funktionshinder. De är beroende av kommunens insatser både när det gäller boende och sysselsättning.

Därför vill vi…

att kvaliteten höjs i såväl service- som omsorgsinsatserna


att Kevinge äldreboende åter blir servicehus. Börja med att återanställa en receptionist! Bygga fler servicehus centralt i kommunen


att det byggs fler särskilda boenden i kommunen för personer med demens


att hemtjänsten byggs ut och förbättras. Ge biståndsbedömarna generösare direktiv och utveckla serviceinsatserna som promenader, sällskap vid måltider, högläsning och samtal


att hemtjänstpersonalen stärks i sin yrkesroll och att de har anständiga arbetsförhållanden utan jäkt


att dagcentralernas verksamhet utvecklas med mer personal, ökat öppethållande och rehabiliterande insatser.


att socialkontorets personal förstärks så att det uppsökande och stödjande arbetet inom individ- och familjeomsorgen kan utvecklas


att kommunens insatser för vuxna missbrukare och personer med psykiska funktionshinder utvärderas


MILJÖN - ETT GEMENSAMT ANSVAR
Miljön är både vår närmiljö idag och den miljö vi överlämnar till kommande generationer. Det är danderydsbornas gemensamma ansvar att mark och vatten inte förstörs, att luften vi andas är ren. Men även politikerna kan göra en hel del för att förbättra vår yttre miljö. Miljöfrågornas status bör stärkas och lyftas fram till en mer central position i Danderyd..

Trafiken skall planeras så att den tar största möjliga hänsyn till miljön. Våra kommundelscentra och framför allt Mörby centrum, skolor och övriga allmänna lokaler bör kunna nås av alla på ett acceptabelt sätt. Det betyder att gång- och cykelvägar bör byggas ut och vara trygga, att hållplatser och väderskydd rustas upp.

Vi vill eftersträva en utökad trygghet på dygnets alla timmar i form av bättre belysning samt kameraövervakning på särskilt utsatta platser. Miljöstationerna blir ofta sanitära problem. Större delen av dem nås idag endast med bil. Vi vill se en översyn av miljöstationerna i kommunen med avseende på läge, funktionalitet, trafiksäkerhet och estetik.

Vi bör värna om våra grönområden. Våra insjöars överlevnad måste säkerställas.
Allt vi gör skall bidra till en långsiktig hållbar användning av mark, vatten och luft för att kommande generationers livsvillkor inte skall försämras.

Därför vill vi…

att större delen av Rinkebyskogen och Sätra ängar görs till naturreservat, ett område i den östra delen vill vi bebygga


minska bullret från Norrtäljevägen genom att bygga över vägsträckan mellan Danderyds sjukhus och Danderyds kyrka


att en översyn görs av kommunens miljöstationer


göra Ekebysjön med omgivningar till naturreservat


bevara Svanholmsparken som bad- och fritidsområde


förbättra skötseln av grönområden, stränder och strandpromenader


utöka infartsparkeringarna


göra en översyn av tillgänglighetsplanen. Den skall omfatta alla aktörer i det allmänna rummet, funktionshindrade, äldre, barn, sportaktivister, cyklister och bilister

 


EN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MED FÖRBÄTTRAD TILLGÄNGLIGHET
Vi socialdemokrater går i bräschen för förnyelse och utveckling av den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården. Tack vare ökad specialisering, nya forskningsrön, nya behandlingsmetoder och ny teknik förändras vården i rasande takt.

Vi vill att den här utvecklingen ska komma alla till del. Därför kan vi aldrig acceptera privata försäkrings-lösningar och gräddfiler för dem som har råd att betala medan resten får nöja sig med ett andra klassens basutbud.

Ett grundläggande krav för hälso- och sjukvården är att den finns tillgänglig när vi behöver den. Under den här mandatperioden har vi därför infört vårdgarantin och arbetat hårt för att öka telefontillgängligheten på vårdcentralerna.

Vi har byggt ut närsjukvården för att det ska vara lätt att komma i kontakt med en läkare nära hemmet. För att förenkla för patienterna och avlasta akutsjukhusen har vi skapat nya närakuter som har öppet mellan 8 och 22 alla dagar.

Men detta är inte nog. Vi vill fortsätta förbättra tillgängligheten och patienternas rätt i vården

För oss socialdemokrater är det självklart att i de perioder av livet när vi behöver mer hälso- och sjukvård ska vi få det. Alla barn ska ges samma möjligheter till en god start i livet och alla invånare ska kunna känna en trygghet i att få åldras med värdighet.

Vi vill också peka på att personalen är den viktigaste resursen i sjukvården.

Det är självklart för oss att sjukvårdens utveckling de närmsta åren måste prioriteras före stora skattesänkningar.

Därför vill vi i landstinget…

säga nej till moderaternas mål att sälja ut de samhällsägda akutsjukhusen i Stockholms län till vinstmaximerade aktiebolag


sätta stopp för privata gräddfiler till vården


göra allt för att alla stockholmare ska erbjudas en hälso- och sjukvård i världsklass utifrån var och ens medicinska behov


öppna ytterligare åtta närakuter före 2010 varav en i Danderyd och förstärka dem med barnkompetens


ge alla patienter med svåra diagnoser en egen vårdlots (kontaktperson i vården).


arbeta för att patienterna ska kunna boka tider och ta del av sina journaler på Internet..


införa trygghetskvitto vid utskrivningar från psykiatrisk slutenvård. Alla som skrivs ut ska veta vem som ansvarar för den fortsatta vården


utöka antalet jourläkarbilar kvällar och helger för hembesök hos äldre och barnfamiljer


att barnsjukvården ska vara fortsatt avgiftsfri


införa minst ett äldreteam eller en äldrevårdscentral i varje kommun


att alla över 65 år ska erbjudas ett förebyggande hälsosamtal som följs upp vid 75 år


erbjuda ett telefonnummer in till vården för att förenkla för dem som har stora vård- och omsorgsbehov, vare sig det är kommunens eller landstingets ansvar


utveckla de offentligt drivna arbetsplatserna till mönsterarbetsplatser med heltidsarbete för dem som så önskar


anställa fler i vården och ge personalen rimliga ar-betsvillkor med en fullgod kompetensutveckling

 Socialdemokraterna Danderyd, Slånbärsvägen 8, 182 34 Danderyd, 08-755 54 67, info@danderyd.sap.se

Sidan uppdaterades senast: 2008-01-16 11:44