Årsmöte i Danderyds Arbetarekommun 8 mars 2014

På årsmötet valdes kandidaterna till höstens fullmäktigeval. .

Catharina Melian
Jan Lilja
Anette Jellve
Olov Johansson
5   Taslima Moon Sheikh
6   Karsten Inde
7   Ulla Lilja
Iraj Oraji-Guivi
Jenny Åkervall
10  Sivert Svärling
11  Ingrid Elmér
12   Robert Cloarec
13   Jelena Röshoff Wedberg
14   Karl Stenqvist
15  Ingar Beckman Hirschfeldt
16  Bernt Hofström
17  Margareta Schwartz
18  Jan Lindström
19  Inger Jerstedt Ahl
20   Börje Johanson
21  Inger Ruin
22  Åke Johansson
23  Karin Löfdahl
24  Åke Werner
27  Gunilla Sundberg
28  Kerstin Eliasson

Dagordning för Danderyds Arbetarekommuns årsmöte den 8 mars 2014

1)     Årsmötets öppnande

2)     Mötets stadgeenliga utlysande

3)     Fastställande av dagordning

4)     Val av ordförande och sekreterare för mötet

5)     Val två justerare tillika rösträknare

6)     Parentation

7)     Verksamhetsberättelsen 2013 (Bilaga)

8)     Den ekonomiska berättelsen (Bilaga)

9)     Revisorernas berättelse (Bilaga)

10)  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11)  Beslut om föregående års ekonomiska resultat

12)  Beslut om arvoden (Bilaga)

13)  Val av styrelse och revisorer

a)     Fyra ledamöter för 2 år

b)     En kassör

c)      Fyra ersättare på 1 år

d)     Två revisorer för 1 år

e)     En revisorsersättare på 1 år

14)  Val av kommittéer m.m.

a)     Informationskommitté

b)     Arkivkommitté

c)      Fanbärare

d)     Valberedning

15)  Val av kandidater på fullmäktigelistan 2014 (Bilaga)

16)  Bekräfta val av ombud och ersättare till Distriktskongressen

17)  Val till ABF Nordöstra Storstockholm

18)  Diskussion om innehåll i valplattform för Socialdemokraterna i Danderyd

19)  Uttalande med anledning av 8 mars?

20)  Övriga ärenden

21)  Årsmötet avslutas

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-02 20:36