Arkiv

Mötesverksamhet:

Dagordning medlemsmöte den 4 januari 2011

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Nominering av ledamot/ersättare i Valnämnden, inkomna förslag Karin Löfdahl
4.  Nominering av ledamot/ersättare i Djursholms AB, inkomna förslag Karl Stenqvist
5. Nominering av ledamot av Överförmyndarnämnden, inkomna förslag Ulla Lilja, Catharina Melian
6. Nominering av ledamot av Brottsförebygganderådet/Trygg i Danderyd inkomna förslag Sivert Svärling
7. Ämnen för motioner till nästa fullmäktige
8.  Nominera ombud (5) till extrakongressen, inkomna förslag Tove Sander, Jenny Åkervall
9. Besluta om valförfarandet för ombudsvalet 2-16 februari, förslag: poströstning och tillfälle att rösta personligen den 16/2, utskick den 27 januari
10. Besluta om valförrättare, förslag: AK:s ordf., vice ordf. och sekreterare. Valresultatet ska rapporteras senast den 18 feb.
11. Medskick till kontakt med distriktets representant i valberedningen för en ny partiledning. Diskussion
12. Övriga ärenden

På mötet nominerades till ordinarie ledamot i Överförmyndarnämnden: Ulla Lilja ; till ledamot alt. ersättare i Djursholms AB: Karl Stenqvist;  till ledamot alt ersättare i Valnämnden: Karin Löfdahl. Val sker på fullmäktige den 31 januari.

Sivert Svärling nominerades till Brottsförebyggande rådet/Trygg i Danderyd vars ledamöter utses av kommunstyrelsen den 10 januari.

Mötet nominerade också ombud till partiets extra kongress. 5 ombud ska utses av en valkrets bestående av 10 kommuner  (Danderyd, Ekerö, Lidingö, Nykvarn, Salem, Täby, Upplands Väsby, Upplands Bro, Vallentuna och Vaxholm). Mötet utsåg Jenny Åkervall, Tove Sander, Ingrid Elmér Möller, Ingar Beckman Hirschfeldt och tillfrågar Robert Cloarec.

Därpå följde diskussion om partiets framtida ledare.

 

 

 

 

 

Dagordning medlemsmöte den 5 december 2010 på Berga gård kl 12

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av medlemsavgift för 2011
4. Information om den aktuella situationen i partiet, landstinget och i Danderyd
5. Rapport om val av valberedning och gruppledare i fullmäktige.
6. Nominering av en ledamot i fem nämnde
7. Nominering av en ersättare i fem nämnder
8. Val av kommunrevisor
9. Nominering av nämndemän i tingsrätt
10. Ev. motioner till distriktskongressen
11. Övriga ärenden

 Klockan 14 följer traditionellt Bergakaffe med hembakt, brasa och lotteri.

 

Möte den 14 oktober med valanalys av Olof Ruin

Möte den 2 september om valarbetet

Möte den 26 augusti. Först kommunal grupp, sedan möte om valet

Möte/fest den 17 juni kl 19 på Stockholmsvägen 74 i Stocksund.

Möte den 11 maj Kommunal grupp och medlemsmöte på Kevinge värdshus

Första maj Möte den första maj kl 11.30 i Mörby Centrum södra ingången med Jenny Åkervall och Sivert Svärling som talare. Buss till Humlegården kl 13 från busshållplatsen på Roslagsvägen.

Medlemsmöte den 15 april Planering av lilla valrörelsen 15 april - 15 maj med flygbadsutdelning, dörrknackning  och mitt i allt första maj. 

Årsmöte 27 mars på Kevinge värdhus

På årsmötet den 27 mars kl 11 väljs ny styrelse och fastställs listan till val till kommunfullmäktige.

Efter årsmötet ett öppet möte med Jan Eliasson.

Kommunal grupp den 18 mars kl 18 på Kevinge värdhus

Medlemsmöte  i Danderyds Arbetarkommun den 18 februari 2010  Kevinge äldreboende

Närvarande: 16 medlemmar

Sammanfattning:

Beslöts att revidera tidigare beslut om medlemsavgift för 2010. Avgiften fastställdes till 160 kr
Presentation av närvarande kandidater till fullmäktigelistan i höstens val.

Rapport om enkät bland medlemmarna om prioriterade valfrågor. Svaren diskuterades och man kunde kostatera att bostadsfrågor var viktiga liksom kvalitetskontrollen i alla skattefinansierad verksamhet. Fritidsfrågorna stod också högt.
man diskuterade också panering av valrörelsen med dörrknackningar, uppringning på telefon och flygbladsutdelning.
Som ombud till ABF:s årsmöte den 29 april föreslogs omval av dem som valdes förra året under förutsättning att de accepterar, Inger Jerstedt Ahl, Jan Lilja ordinarie och Bengt-Erik Thor som ersättare.


Medlemsmöte den 5 december på Berga gård
22 medlemmar deltog

Dagordning på medlemsmötet
1. Fastställande av dagordning
2. Rapport från valkonferensen om våra kandidater till riksdag och landsting
3. Rapport om Budget för Danderyds kommun 2010 och om utbyggnaden i Mörby Centrum
4. Motioner till distriktskongressen 16-17 april. Inga motioner hade inkommit.
5. Val av representanter till distriktskongressen. Beslut: Ingar Beckman Hirschfeldt, Robert Cloarec, Catharina Melian, Jenny Åkervall som ordinarie, Olov Johansson och Ingrid Elmér som ersättare.
6. Nomineringar till distriktsstyrelsen. Beslut att nominera Tove Sander.
7. Fastställande av medlemsavgift för 2010. Beslut oförändrat 150 kr

8. Övrig punkt: Fastighetskontorets vanskötsel av pensionärsradhusen i Enebyberg

Efter mötet hade vi traditionsenligt Bergakaffe med hembakt bröd, gott kaffe
levande ljus, hyacinter, lotteri, julsånger, dragspel och högläsning.


Nästa möte blir  den 7 januari kl 18 på Kevinge värdhus.

 

Kom med i diskussionen!

Flygbladsutdelningen på lördagar i Mörby Centrum södra ingången mellan 11 och 13. Uppehåll i december.

Den 17 oktober fick vi draghjälp av riksdagsmannen Tommy Waidelich.

Den 14 november är det Björn von Sydow.

Alla medlemmar som vill diskutera aktuell kommunalpolitik är välkomna till kommunala gruppens möten. Om du undrar över något ring kommunala gruppens ordförande Sivert Svärling 08/ 755 51 48 eller 070 369 82 69, eller eposta sivert.svarling@danderyd.se.

Kommunala gruppens möten är vanligtsvis torsdagen före kommunstyrelsens sammanträden, klockan 18.00 på Kevinge värdshus. Då diskuterar vi kommunstyrelsens agenda och andra aktuella kommunala och kyrkokommunala frågor. Nästa möte är den 29 oktober.  Då blir det vårt alternativ till budget 2010 för Danderyds kommun. Välkomna!

------

På medlemsmötet den 20 augusti nominerade vi till landstingsvalet 2010 Tove Sander som landstingsråd samt Conny Fogelström, Täby. Till riksdagen nominerade vi Jenny Åkervall samt Magnus Hedberg Täby och Anders Lönngren Lidingö.

1a maj firades traditionsenligt i Mörby Centrum med Niclas Palmér som huvudtalare.

På medlemsmöte den 21 april valde man kandidater till kyrkovalet och fastställde det kyrkopolitiska programmet.

Vid Arbetarekommunens årsmöte den 28 mars deltog ett 25-tal medlemmar. Före mötet samlade Tove Sander och Jenny Åkervall nya medlemmar till en information.

Ove Andersson från Arbetarerörelsens Tankesmedja inledde årsmöte med en betraktelse över privatiseringar inom vård omsorg och skola som väckte anklang hos de närvarande.

Årsmötet beviljade den gamla styrelsen ansvarsfrihet och valde en ny. Ny som ordförande är Ingar Beckman Hirschfeldt. Nya ledamöter är Robert Cloarec och Catharina Melian. Olov Johannson är vice ordförande, Sivert Svärling kassör, Jan Lilja sekreterare Tove Sander ansvarar för nya medlemmar och Karin Löfdahl är sammankallande i informationskommittén och arkivkommittén.

2008 

Danderyds arbetarekommun har haft medlemsmöte den 7 december 2008 med 20 medlemmar närvarande och diskuterat rådslagen
Vi gick igenom rådslagsrapporterna Välfärd med bilagor och fann mycket som var bra men detta är våra kritiska synpunkter:
• begreppet välfärdsproffs är för begränsat¨- vi saknar socialsekreterare , skolkuratorer, arbetsterapeuter, psykologer, sjukgymnaster mfl.
• vi är skeptiska till vårdgarantins nytta, den kan också skapa problem, vi efterlyser utökade resurser t.ex. till barnsjukvård, vi vill att skolhälsovården betonas ännu starkare
• i texten  Investera i barnfamiljerna saknar vi förkortad arbetsdag som alternativ
• vi tycker att talet om mätbara mål och kunskapsmätning även i andra ämnen än svenska, matte engelska är överdrivet, kunskapskontrollerandet är bra om det begränsas till nationella prov i år 3, 6 och 9. Resten måste lämnas till lokala beslut om man inte ska ta död på den pedagogiska fantasin och det lustfyllda lärandet
• formuleringen om att öka lärares och skolledares befogenheter låter absolut för mycket Björklund, osannolikt att någon skolas problem kan lösas med vad det kan vara för befogenheter 
• höj pensionerna i stället för att ge pengar till gratis och icke beståndsbedömda servicetjänster
• skapa en lagstiftning som låser vissa bostäder till hyreslägenheter.


 

Vi diskuterade förutom rådslagsmaterialet Välfärd dokumentet ”En kulturpolitik för framtiden”.

Vi konstaterade att detta dokument hade tillkommit senare än de andra rådslagssammanfattningarna och därför inte hade samma form som de. Det var en ”inbjudan till ett samtal om en kulturpolitik för framtiden” som det står i inledningen, daterad 20 oktober. Citaten från partimotionen och parti-programmet om tillgänglighet och kreativitet ställer vi naturligtvis upp på. Vi konstaterade också att de alltjämt gällande kulturpolitiska målen i stort är bra även idag.
Texten är otydligt strukturerad och bär spår av hastverk och kanske dåligt samvete. Materialet innehåller väldigt lite konkret att ta ställning till. Alldeles för kort tid att komma med konstruktiva förslag. Hoppas andra kulturintres-serade i eller utanför partiet har varit snabbare och under denna korta tid hunnit bidra bättre till ”samtalet”.
Vi enades om följande:
Vi vill att tillgängligheten till kulturen ska betonas mer, t.ex. fria museibesök och fler icke-kommersiella mötesplatser.
Vi vill att staten ska satsa på kulturen och vara ledande i en offentlig trepartsfinansiering - stat, landsting, kommun.

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-22 17:37