Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

för Danderyds socialdemokratiska arbetarekommun år 2014

 

Medlemmar

Arbetarekommunen hade vid årsskiftet 73 medlemmar. Sex nya medlemmar har tillkommit.  

Sju av våra kamrater har avlidit under året. Tre av dem har varit aktiva under lång tid Börje Johanson, Karl-Erik Mattsson och Kristina Rönn.

Vi minns deras insatser med tacksamhet. 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har varit 200 kronor, varav 20 kr går till arbetarekommunen.

Expeditionen

Arbetarekommuns lokal är belägen på Slånbärsvägen 8. Den har även i år varit obemannad. Jan Lilja har tagit hand om posten.

Årsmötet

Arbetarekommunen höll sitt årsmöte den 8 mars 2014 på Kevinge Värdshus. Vid ett öppet möte efter årsmötet talade Yeshiwork Wondmeneh utredare på fackförbundet Kommunal om stress och underbemanning i äldreomsorgen. Mycket uppskattat.

Uppdrag för arbetarekommunen:

Styrelsens sammansättning

Ordförande                                              Ingar Beckman Hirschfeldt

Vice ordförande och valledare                 Catharina Melian

Kassör och sekreterare                             Jan Lilja

Ledamöter                                                Tove Sander, Karsten Inde, Inger Jerstedt Ahl och Anette Jellve

Ersättare                                                   Inger Ruin                                               

Revisorer

Ordinarie                                                  Gunilla Jarpner, Göran Bjugård

Ersättare                                                   Bernt Hofström

Valberedning                                          Ingar Beckman Hirschfeldt

Informationskommitté     Karin Löfdahl, Ingar Beckman Hirschfeldt, Catharina Melian, Inger Ruin, Jenny Åkervall, Karsten Inde 

Fanbärare                         Inger Jerstedt Ahl, Jan Lilja, Gunnar Melin 

Arkivkommitté                  Gunilla Peterson, Ingar Beckman Hirschfeldt, Karin Löfdahl,

                                            Olov Johansson, Sivert Svärling

ABF-Nordöstra Storstockholm Olov Johansson

Distriktsträffar                 Ingar Beckman Hirschfeldt i ordförandeträffar, Catharina Melian i den stora kommunala gruppen på distriktsnivå och valledarträffar.

Nordostsamarbete            Catharina Melian 

Distriktsstyrelsen              Tove Sander 

Sammanträden

Arbetarekommunens styrelse har under året haft 9 protokollförda sammanträden vid följande tillfällen: 22 januari, 5 februari, 24 mars, 7 april, 12 maj, 11 juni, , 13 augusti, 30 september, 2 oktober, 20 november och 9 december.

Informationskommittén har haft möten den 14 februari, 2 april, 27 maj, 3 juni, 17 juni, 26 juni, 8 augusti, 12 augusti, 26 augusti

Arkivkommittén har träffats den 14 april, 9 och 22 maj om affischutställning om Danderyds AK Kvinnoklubb.

 

Mötesverksamhet

Arbetarekommunens verksamhet har under året präglats av två valrörelser

13 januari Kommunal grupp/medlemsmöte 

6 februari Kommunal grupp/medlemsmöte

6 mars Kommunal grupp/medlemsmöte 

8 mars årsmöte

8 april Kommunal grupp/medlemsmöte

1 maj firades traditionsenligt i Mörby Centrum med anföranden av Meeri Wassberg riksdagsledamot från Haninge. Catharina Melian talade om politiken i kommunen. (37 deltagare)

13 maj medlemsmöte om EU-valet med Robert Cloarec och Lotta Håkansson Harju i Mörbyskolan. (7 deltagare)

22 maj Kommunal grupp/medlemsmöte

5 juni Kommunal grupp/medlemsmöte

11 juni Avslutningsfest med valfotografering i Ingars trädgård.

28 augusti Kommunal grupp/medlemsmöte

25 september Kommunal grupp/medlemsmöte med en preliminär valanalys och debatt tillsammans med Olof Ruin. (13 deltagare)

19 oktober AK-möte på en söndagseftermiddag på Idala-gården. Vi talade om valresultatet och samverkan med miljöpartiet. Nomineringar. (16 deltagare)

29 oktober Kommunal grupp/medlemsmöte

22 november AK-möte med sedvanligt Bergakaffe (22 deltagare).

Övrig utåtriktad verksamhet

Dörrknackning/stoppa i brevlådor

Den 16 och 23 januari knackade vi dörr i Rinkebyområdet med anledning av Rikshems planer.

Den 13 maj EU-valet Mörbylund, 19 maj EU-valet i Ekeby

19 augusti valet Mörbylund

25 augusti Mörbyhöjden

30-31 augusti Enebyberg

4 och 7 september Rinkeby

9-13 september i Ekeby, Mörbylund, Kevinge, Sätra, Tyn, Mörbydalen, Klingsta.

Flygbladsutdelning och informationsbord

17 maj EU-valet Djursholms torg,

24 maj Mörby centrum

6 september Stocksundstorgets dag med politikerdebatt med Olle Johansson

Valstugan

Hölls öppen av plikttrogna medlemmar den 16 augusti- 13 september mellan 11 och 19 vardagar 11-14 lördag. 

Hemsidan                                              

Ansvarig för Arbetarekommunens hemsida är Ingar Beckman Hirschfeldt. 

Facebook

Danderyds AK har också en Facebook-sida som administreras av Karsten Inde. 

Information

Medlemsbladet AK-tuellt har utkommit med 9 nummer under 2014, och distribuerats dels med e-post dels med vanlig post till medlemmar utan e-postadress.

Halvsidesannonser har satts in i lokaltidningen Mitt i Danderyd inför medlemsmötena och med anledning av valen.

Tre broschyrer har framställts inför höstens val: ett handlingsprogram, en presentation av de tio första på kommunfullmäktigelistan och en om Tove Sander och landstingsvalet. En valtidning gick ut till samtliga hushåll veckan före valet.

Valaffischer beställdes centralt och sattes upp regelbundet under de sista veckorna före valet.

Affischutställning framställd i samarbetet med Arkivföreningen som visades på biblioteken under hösten. Vår affisch skildrade Kvinnoklubbens historia speglad i arkivet.

Den kommunala gruppen Den kommunala gruppen har träffats torsdag kväll före varje kommunstyrelsesammanträde, för att gå igenom dagordningen och diskutera aktuella frågor. Mötena har även varit öppna för alla partimedlemmar. Under året fokuserade vi på val; kyrkoval, europaval och riksdags-, landstings- och kommunalval. Lokalt material för valrörelsen diskuterades och utformades. Vi vidareutvecklade och uppdaterade vår budgetmotion som lades fram på budgetfullmäktige i november 2014. Fokus för motionen låg på Barn och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur och Fritid. Under året lämnade vi in ett antal reservationer, bl.a. mot utökad kommunal borgen för idrottsanläggningar, samt försäljning av kommunalt ägda fastigheter. Den kommunala gruppen har i slutet av året bytt namn till medlemsmöte i syfte att tydligt signalera att mötet är öppet för alla intresserade medlemmar. Fokus ligger som tidigare på de frågor som behandlas av kommunstyrelsen. Medlemmar med uppdrag i styrelser och nämnder avrapporterar viktiga händelser.        Arvode Catharina Melian                                                                                                      Årsmötet 2014 beslöt att arvodera Catharina Melian som valledare. Catharina framhåller att hon ”är mycket tacksam för att jag under det gångna året fått ett arvode för mitt arbete. Det har varit ett år med mycket extra aktiviteter såväl internt i partiet som utåtriktat i samband med valrörelserna. Några aktiviteter har varit kurser och seminarier inför valet, nordostsamarbetet, samt stora kommunala gruppens möten och seminarier. Arvodet har inte varit någon förutsättning för mitt arbete, men det har underlättat på många sätt. Utgångspunkten är att arbetet i huvudsak är ideellt och att det arvode som jag får från kommunen är tillräckligt.” 

Kommunala uppdrag

I kommunfullmäktige har socialdemokraterna i Danderyd representerats av tre ordinarie ledamöter och två ersättare. Dessa var fram till 30/9 2014: Catharina Melian, gruppledare, Olov Johansson och Ingar Beckman Hirschfeldt som ordinarie. Jan Lilja och Taslima Moon Sheikh som ersättare. Från 1 oktober 2014: Catharina Melian gruppledare, Jan Lilja och Anette Jellve ordinarie Olof Johansson och Taslima Moon Sheikh ersättare.

I de kommunala nämnderna, där vi delar platser med Miljöpartiet, satt följande personer för socialdemokraterna under 2014:

Kommunstyrelsen: Catharina Melian ordinarie ledamot. Även i KSAU

Produktionsstyrelsen: Robert Cloarec ordinarie ledamot samt andre vice ordförande.

Barn- och utbildningsnämnd: Catharina Melian ordinarie ledamot.

Byggnadsnämnd: Bernt Hofström ersättare.

Fastighetsnämnd: Sivert Svärling ersättare

Kultur- och fritidsnämnd: Olov Johansson ersättare.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden: Jan Lilja ersättare.

Socialnämnd: Ingar Beckman Hirschfeldt ord, andre vice ordf. Ulla Lilja ersättare.

Teknisk nämnd: Olov Johansson ordinarie.

Valnämnd: Jan Lilja ordinarie.

Djursholms AB: Karl Stenqvist.

Trygg i Danderyd: Sivert Svärling.

Kommunalt handikappråd: Robert Cloarec, Inger Jerstedt Ahl.

Kommunala pensionärsrådet: Ulla Lilja.

Kommunens förtroendevalda revisorer: Vice ordförande Inger Ruin.

Andra uppdrag

Stockholms läns landsting: Tove Sander 2:a vice ordf. i Programberedning för Barn unga och kvinnosjukdom, ersättare i HSN:s sjukvårdsutskott Norr, ledamot av Hälso-och sjukvårdsnämnden och Landstingsfullmäktige.

Distriktsstyrelsen: Tove Sander ordinarie

Distriktskongresser: Den 26-27 april deltog Catharina Melian, Anette Jellve, Jan Lilja och Olov Johansson i distriktskongress i Täby och Ingar Beckman Hirschfeldt, Anette Jellve, Karsten Inde och Bernt Hofström på den extra distriktskongressen i Stockholm den 30 november 2014.

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt utskott

I kyrkofullmäktige som sammanträder två gånger om året har vi 2 mandat: Inger Jerstedt Ahl och Bernt Hofström som ordinarie och Jan Lilja och Margareta Schwartz som ersättare. Inger Jerstedt Ahl sitter i kyrkorådet som ordinarie men S fick ingen ersättarplats. Inger Jerstedt Ahl är vice ordförande i kyrkogårdsutskottet. Bernt Hofström sitter i fastighetsutskottet. Kyrkofullmäktigegruppen har förmöten inför varje kyrkoråd och fullmäktigemöte.  

 

Partiförhandlingar

Socialdemokraterna fick i valet tre mandat och Miljöpartiet De gröna fick också tre mandat (plus ett). Vi beslöt att fortsatt ha valteknisk samverkan så att vi tillsammans har sex mandat som ger plats i alla nämnder även i KSAU. Ingar Beckman Hirschfeldt och Olov Johansson utsågs till förhandlare när det gällde att fördela mellan ordinarie och ersättare i styrelser och nämnder. En överenskommelse slöts den 12 november.

Partiförhandlingar har också förts med de andra partierna för att bestämma mandatstödets storlek, arvoden, mandatperiod, ersättning vid presidieberedningar och nämndernas dimensioneringar. Förhandlingarna förs mellan ordförandena i de olika föreningarna med Moderaterna som sammankallande. Beslut den 10 september och den 9 januari.

 

 

 

Slutord

 

Styrelsen tackar varmt alla medlemmar som på olika sätt bidragit i det politiska arbetet under året, samtidigt som vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna. Det har varit ett tufft år med två valrörelser. Vi blev glada för ytterligare röster i EU-valet men besvikna över resultatet i riksdags-landstings-och kommunalvalet. Trots fler röster så fick vi inte tillbaka vårt fjärde mandat. Vi förlorade landstingsvalet och riksdagsvalet har lett till stora svårigheter för regeringen att genomföra sin politik åtminstone under 2015.

 

 

Danderyd den 14 februari 2015                                              

 

 

Ingar Beckman Hirschfeldt                      Catharina Melian                Tove Sander

 

 

Anette Jellve                        Jan Lilja      

 

 

Karsten Inde                       Inger Jerstedt Ahl               Inger Ruin     

 

 Verksamhetsberättelse

för Danderyds socialdemokratiska arbetarekommun år 2013 

Medlemsantal

Arbetarekommunen hade vid årsskiftet 77 medlemmar, vilket är en minskning med 10. En ny medlem, tre avlidna, 3 utflyttade och 4 har bytt till en annan förening. 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har varit 200 kronor, varav 30 kr går till arbetarekommunen. 

Expeditionen

Arbetarekommuns lokal är belägen på Slånbärsvägen 8. Den har även i år varit obemannad. Jan Lilja har tagit hand om posten. 

Årsmötet

Arbetarekommunen höll sitt årsmöte den 16 mars på Kevinge Värdshus. Vid ett öppet möte efter årsmötet talade Olof Ruin om Olof Palme. Många icke medlemmar kom till det uppskattade föredraget.

 

Styrelsens sammansättning

Ordförande                                               Ingar Beckman Hirschfeldt

Vice ordförande och valledare                Catharina Melian

Kassör och sekreterare                            Jan Lilja

Ledamöter                                                Karl Hindrikes, Olov Johansson, Tove Sander, Jan Lindström

 

Ersättare                                                   Hannes Hultcrantz Inger Jerstedt Ahl, Inger Ruin och Karsten Inde,

 

Revisorer

Ordinarie                                                  Gunilla Jarpner, Göran Bjugård

Ersättare                                                   Bernt Hofström

 

Valberedning                                       Anette Jellve, Sivert Svärling

 

Kommittéer och andra uppdrag inom arbetarekommunen

 

Informationskommitté      Karin Löfdahl, Ingar Beckman Hirschfeldt, Catharina Melian,   Inger Ruin, Olov Johansson, Jan Lindström, Hannes Hultcrantz

 

Fanbärare                          Inger Jerstedt Ahl, Jan Lilja, Gunnar Melin

 

Arkivkommitté                  Gunilla Peterson, Ingar Beckman Hirschfeldt, Karin Löfdahl,

                                            Börje Johanson, Olov Johansson, Sivert Svärling  

ABF-Nordöstra Storstockholm Olov Johansson

 

Distriktsträffar                 Ingar Beckman Hirschfeldt i ordförandeträffar, Catharina Melian i den stora kommunala gruppen på distriktsnivå och valledarträffar.

 

Nordostsamarbete             Catharina Melian 

 

Distriktsstyrelsen              Tove Sander

 

 Sammanträden

Arbetarekommunens styrelse har under året haft 7 protokollförda sammanträden vid följande tillfällen: 8 januari, 7 februari, 4 april, 15 augusti, 5 september, 2 oktober samt 4 december.

Informationskommittén har haft ett protokollfört sammanträde den 4 juni.

Arkivkommittén har inte haft något sammanträde.

 

Mötesverksamhet

Arbetarekommunen har under året arrangerat följande möten:

 

28 februari medlemsmöte på Idalagården om Översiktsplanen

 

7 mars medlemsmöte där Tove Sander presenterade partiets Framtidsstrategi (7 deltagare) 

 

25 april medlemsmöte där Robert Noord oppositionsråd i Haninge berättade från partikongressen. (14 deltagare )

 

1 maj firades traditionsenligt i Mörby Centrum med anföranden av Lotta Håkansson Harju från Järfälla. Catharina Melian talade om politiken i kommunen. (35 deltagare)

 

23 maj medlemsmöte med inbjudna AK-ordförande och sekreterare i Solna som berättade om hur man dörrknackar i Solna. (7 deltagare)

 

11 juni Avslutningsfest inställd

 

24 oktober budgetmöte på Berga Gård där den kommunala budgeten diskuterades inför budgetfullmäktige. (6 deltagare)

 

1 december sedvanligt Bergakaffe arrangerades på Berga gård (14 deltagare).

 

Övrig utåtriktad verksamhet

 

Hemsidan

Arbetarekommunens hemsida publiceras på webben. Ansvarig för denna är Ingar Beckman Hirschfeldt.

 

Information

Medlemsbladet AK-tuellt har utkommit med 6 nummer under 2013, och distribuerats dels med e-post dels med vanlig post till medlemmar utan epostadress. Annonser och/ eller notiser  har satts in i lokaltidningen Mitt i Danderyd inför medlemsmötena i april och maj. Under hösten hade vi fyra halvsidesannonser med olika budskap, bland annat inför kyrkovalet. Ett antal insändare har skrivits av Catharina Melian (Budgeten 2013), Olov Johansson (Mörby Centrum) och Ingar Beckman Hirschfeldt (Debatt med Isabella Jernbeck).

Vi beställde en enkät till en webbpanel genom Hannes Hultcrantz. Enkäten ställdes till  föräldrar till barn i Danderydsskolor som svarade på frågor om vad man tyckte att man kunde göra åt de dokumenterat höga stressnivåerna i skolorna. Svaren ger att föräldrarna vill se

Lugn miljö Skolbibliotek Kuratorer och psykologer (inte skolsköterska) Fler personer i skolan med behörighet att ta hand om problem som inte är lärare och Läxläsning större del av fritids.

Styrelsens ordinarie ledamöter har ringt 10 medlemmar var för att ställa lite frågor och höra sig för om ev. plats på fullmäktigelista, om man kan tänka sig knacka dörr och om man deltagit i kyrkovalet. Bostäder, fler hyresrätter är den mest prioriterade frågan bland medlemmarna liksom kvalitén i skolan, fler pedagoger, breddidrotten, kultur för barn och bättre kollektivtrafik.

 

 

Kommunala gruppen

I kommunfullmäktige har socialdemokraterna i Danderyd representerats av tre ordinarie ledamöter och två ersättare. Dessa är: Catharina Melian, gruppledare, Olov Johansson och  Ingar Beckman Hirschfeldt som ordinarie. Jan Lilja och Jan Lindström som ersättare. Under hösten har Jan Lindström avgått som ersättare och ersatts av Taslima Moon Sheikh.

 

I kommunstyrelsen har Catharina Melian varit ordinarie ledamot.

I produktionsstyrelsen har Robert Cloarec varit ordinarie ledamot samt andre vice ordförande

 

I de kommunala nämnderna, där vi delar platser med Miljöpartiet, satt följande personer för socialdemokraterna under 2013:

 

Barn- och utbildningsnämnd: Catharina Melian ordinarie ledamot.

Byggnadsnämnd: Bernt Hofström ersättare.

Fastighetsnämnd: Jan Lindström/ Siverts Svärling erättare

Kultur- och fritidsnämnd: Kalle Hindrikes/Olov Johansson ersättare.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden: Jan Lilja ersättare.

Socialnämnd: Ingar Beckman Hirschfeldt ord, andre vice ordf. Ulla Lilja ersättare.

Teknisk nämnd: Olov Johansson ordinarie.

Valnämnd: Karin Löfdahl/ Jan Lilja ordinarie.

Djursholms AB: Karl Stenqvist.

Trygg i Danderyd: Sivert Svärling.

Kommunalt handikappråd: Robert Cloarec, Inger Jerstedt Ahl.

Kommunala pensionärsrådet: Ulla Lilja.

 

Kommunens förtroendevalda revisorer: Vice ordförande Inger Ruin

 

Stockholms läns landsting: Tove Sander Programberedning 4: Barn unga och kvinnosjukdom: andre vice ordf.,  HSN:s sjukvårdsutskott Norr: ersättare, Valberedning: ledamot, Hälso-och sjukvårdsnämnden ledamot och Landstingsfullmäktige ledamot.

 Den kommunala gruppen

Den kommunala gruppen har träffats torsdag kväll före varje kommunstyrelsesammanträde, för att gå igenom dagordningen och diskutera aktuella frågor. Mötena har även varit öppna för andra intresserade partimedlemmar. Frågor under året förutom budgeten har varit våra motioner om bostäder, Danderydsmodellen, kulturhundring, interpellationer om fastighetsunderhåll, Mörby sporthall, studentbostäder och särskilda uttalanden om konstgräs och bokslutet.

 Kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt utskott

Inger Jerstedt Ahl och Bernt Hofström representerar (s) i Danderyds församling som ordinarie i kyrkofullmäktige, med Jan Lilja och en vakant plats som ersättare.

Inger Jerstedt Ahl och Bengt Hofström har också ingått i kyrkorådet. Inger Jerstedt Ahl har varit ordförande i Kyrkogårdsutskottet och Bernt Hofström ledamot av ekonomi och fastighetsutskotten.

Under hösten hölls kyrkoval. Då socialdemokraterna fick 35 fler röster än vid valet 2010 behöll vi antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige trots att detsamma reducerades till 25 ledamöter.

 Avlidna

Tre av våra kamrater har avlidit under året. Arbetarekommunen minns deras insatser med tacksamhet.

 Slutord

 

Styrelsen tackar varmt alla medlemmar som på olika sätt bidragit i det politiska arbetet under året, samtidigt som vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna.

 

Danderyd den 8 mars 2014

 Ingar Beckman Hirschfeldt                     Catharina Melian               Tove Sander

 Olov Johansson                                        Kalle Hindrikes                  Jan Lilja      

 Jan Lindström                                          Inger Jerstedt Ahl               Inger Ruin   

Karsten Inde                                             Hannes Hultcrantz

 

Verksamhetsberättelse

för Danderyds socialdemokratiska arbetarekommun år 2012

 

Expeditionen

Arbetarekommuns lokal är belägen på Slånbärsvägen 8. Den har även i år varit obemannad. Jan Lilja har tagit hand om posten. 

Medlemsantal

Arbetarekommunen hade vid årsskiftet 88 betalande medlemmar, vilket är en minskning med två. Fem nya medlemmar, tre avlidna, 2 utflyttade och 2 har slutat att betala medlemsavgiften. 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har varit 200 kronor, varav 40 kr går till arbetarekommunen. 

Årsmötet 2012

Arbetarekommunen höll sitt årsmöte den 24 mars på Kevinge Värdshus. Efter årsmötet och lunchsmörgås lyssnade vi till vår kontaktriksdagskvinna Maryam Yasdanfar som talade om Vad kan vi göra åt de ökande klyftorna i samhället? 

Styrelsens sammansättning

Ingar Beckman Hirschfeldt Ordförande                       

Olov Johansson                                                             

Jan Lilja Kassör

Jan Lindström                                                                                     

Catharina Melian                                                          

Tove Sander

Jenny Åkervall                  

Ersättare: Inger Jerstedt Ahl, Ingrid Elmér Möller, Pia Klint, Inger Ruin

 

Arbetarekommunens styrelse har under året haft 5 protokollförda sammanträden vid följande tillfällen: 11 januari, 22 februari, konstituerande möte 18 april, 24 maj, 5 september    

 

Revisorer

Ordinarie: Gunilla Jarpner (sammankallande), Göran Bjugård

Ersättare: Bernt Hofström

 

Fanbärare                                       

Inger Jerstedt Ahl, Jan Lilja, Gunnar Melin

 

Valberedning             

Anette Jellve (sammankallande), Sivert Svärling

 

Arkivkommitté

Ingar Beckman Hirschfeldt, Karin Löfdahl(sammankallande), Gunilla Pettersson, Börje Johansson och Olov Johansson

 

Informationskommitté

Ingar Beckman Hirschfeldt (sammankallande), Catharina Melian, Karin Löfdahl, Inger Ruin, Olov Johansson och Jan Lindström.

Informationskommittén har haft ett möte och i övrigt hållit kontakt per e-post inför annonsering.

 

Övrig representation

 

ABF- Solna/Sollentuna/Nordost

vakant

 

Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt

Tove Sander sitter som ordinarie i Distriktsstyrelsen.

I distriktskongressen i Sollentuna den 21-22 april deltog Jan Lindström, Anette Jellve, Catharina Melian och Ingar Beckman Hirschfeldt. Den nyvalde partiordföranden Stefan Löfven höll ett uppskattat tal.

 

Ingar Beckman Hirschfeldt deltog i distriktets ordförandeträffar.

Catharina Melian deltog i distriktets kommunala grupp för kommunalråd, oppositionsråd och motsvarande.

 

Nordostsamarbete

Catharina Melian deltog i Nordostsamarbetet och i planeringen av Expo Nordost i Täby den 11-12 maj.

 

Arbetarekommunens mötesverksamhet

Arbetarekommunen har under året arrangerat följande möten.

 

4 januari Kommunalgrupp

 

16 februari Kommunal grupp .

 

8 mars AK-möte på Berga

 

15 mars Kommunal grupp

 

24 mars årsmöte

 

17 april Kommunal grupp

 

1 maj firades traditionsenligt i Mörby Centrum med anförande av Tove Sander.  39 deltagare/medlemmar hade mött upp och bjöds på kaffe och bullar.

 

2 maj besök av Bengt Göransson ett program i samarbete med Täby AK.

 

14 maj Kommunal grupp

 

6 juni avslutningsfest i Cedergrenska parken

 

14 juni Kommunal grupp

 

30 augusti Kommunal grupp

 

1 september bord på Stocksunds torg

 

20 september Medlemsmöte på Berga

 

27 september Kommunal grupp

 

1 november Kommunal grupp/röstning till partikongressen

 

15 november Kommunal grupp

 

2 december medlemsmöte och kaffe på Berga gård.

 

Andra möten

Catharina Melian deltog i politikerpanel om Buller arrangerad av Danderydsbor mot buller i Ekebyskolan den 29 maj.

Olov Johansson representerade Socialdemokraterna i politikerutfrågningen på Stocksundstorgets dag den 1 september.

 

Övrig utåtriktad verksamhet

Medlemsbladet AK-tuellt har utkommit med 9 nummer under 2012, och distribuerats till medlemmarna med post alternativt e-post. Insändare i lokaltidningen om behovet av studentbostäder, budget för 2013, annonser med inbjudan till möten och två halvsidesannonser inför budgetdebatten.

 

Val av delegater till partikongressen 2013

Under två veckor i oktober erbjöds medlemmarna att poströsta på delegater till partikongressen. Catharina Melian och Kalle Hindrikes var kandidater från Danderyd i vår valkrets. Vid ett tillfälle den 1 november kunde man rösta manuellt. Tyvärr kom inte våra kandidater med som delegater, trots 45 Danderydsmedlemmar som deltog i valet.

 

Kommunala gruppen 2012

I kommunfullmäktige har socialdemokraterna representerats av tre ordinarie ledamöter och två ersättare. Dessa var under våren: Catharina Melian, gruppledare, Olov Johansson och  Robert Cloarec med Ingar Beckman Hirschfeldt och Jan Lilja som ersättare. Under hösten så ersatte Ingar Beckman Hirschfeldt Robert Cloarec och Jan Lindström blev ersättare.

 

I kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har Catharina Melian varit ordinarie med Miljöpartiet som ersättare.

I produktionsstyrelsen har Robert Cloarec varit ordinarie och 2e vice ordförande med Miljöpartiet som ersättare.

Barn- och utbildningsnämnd: Catharina Melian ordinarie, med Miljöpartiet som ersättare

Byggnadsnämnd: Miljöpartiet ordinarie, Bernt Hofström som ersättare.

Kultur- och fritidsnämnd: Miljöpartiet ordinarie, Karl Stenqvist/Kalle Hindrikes ersättare.

Socialnämnd: Ingar Beckman Hirschfeldt ordinarie och 2e vice ordförande, Ulla Lilja ersättare.

Teknisk nämnd: Olov Johansson ordinarie, Miljöpartiet ersättare.

Fastighetsnämnden: Miljöpartiet ordinarie, Jan Lilja ersättare

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden Miljöpartiet ordinarie Jan Lindström ersättare

Kommunalt handikappråd: Karl Stenqvist (KFN) och Robert Cloarec (Prod.) och Inger Jerstedt Ahl som representant för Funktionsnedsatta - framför allt för hörselskadade(HRF)

Kommunala pensionärsrådet: Ingar Beckman Hirschfeldt (SN)

Brottsförebyggande rådet ”Trygg i Danderyd”: Sivert Svärling.

Kommunens revisorer: Inger Ruin vice ordf.

Stockholms läns landsting: Tove Sander är 2e vice ordf. i Programberedning 4: Barn, unga och kvinnosjukvård, ledamot av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ersättare i HSN:s sjukvårdutskott Norr och ledamot i Landstingsfullmäktige.

Den kommunala gruppen har träffats torsdag kväll före varje kommunstyrelsesammanträde, för att gå igenom dagordningen och diskutera aktuella frågor. Den socialdemokratiska gruppen har, som enda parti, lagt ned mycket arbete på att lägga fram ett väl genomarbetat budgetförslag som alternativ till majoritetens budget med en skattehöjning med 27 öre. I övrigt har behandlats våra motioner om studentbostäder, båtplatser, barnomsorg på obekväm arbetstid och avgifter inom idrotts- och fritidsverksamhet.  Två interpellationer om ridhuset och om nytt äldreboende.

 

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt utskott

Inger Jerstedt Ahl och Bernt Hofström är ordinarie ledamöter i Kyrkofullmäktige, med Catharina Melian och Jan Lilja som ersättare. Inger Jerstedt Ahl är ordinarie och Bernt Hofström ersättare i Kyrkorådet. Inger Jerstedt Ahl är ordförande i Kyrkogårdsutskottet. Bernt Hofström är ledamot av Ekonomi- och fastighetsutskotten. 

 

Avlidna

Ytterligare några av våra kamrater har under året avlidit. Arbetarekommunen minns dem med tacksamhet.

 

Slutord

Styrelsen tackar varmt alla medlemmar som på olika sätt bidragit i det politiska arbetet under året. Det har varit tufft att vara så få. Och med den politiska majoritet dominerad av Danderydscentern har oppositionsrollen varit tung för oss socialdemokrater och debatterna i fullmäktige ibland varit ganska hårdföra. Vi hoppas dock att den politiska situationen i kommunen kan aktivera nya medlemmar då det ju inte fattas viktiga frågor att bevaka.

 

Danderyd den 16 mars 2013

 

 

 

Ingar Beckman Hirschfeldt           Olov Johansson          Jan Lilja                  Jan Lindström

 

 

 

 

Catharina Melian         Jenny Åkervall       Tove Sander                                          

 

Verksamhetsberättelse för år 2011
för Danderyds socialdemokratiska arbetarekommun


Årsmötet 2011
Arbetarekommunen höll sitt årsmöte den 19 mars på Kevinge Värdshus. Vi började med ett öppet möte om sjukvårdens villkor med vår ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden Tove Sander med ett 25-tal närvarande, även icke medlemmar som lockats av annons i lokalpressen.

Styrelsens sammansättning
Ingar Beckman Hirschfeldt Ordförande  
Inger Jerstedt Ahl
Olov Johansson    
Jan Lilja Kassör     
Catharina Melian Sekreterare,    
Tove Sander
Jenny Åkervall 
Ersättare: Robert Cloarec, Ingrid Elmér Möller, Taslima Moon Sheikh, Inger Ruin 

Revisorer
Ordinarie  Gunilla Jarpner (sammankallande), Tyko Niemi, Göran Bjugård
Ersättare  Bernt Hofström

Fanbärare  
Inger Jerstedt Ahl, Jan Lilja, Gunnar Melin

Valberedning 
Robert Cloarec (sammankallande), Karin Löfdahl 

Övrig representation

ABF- Solna/Sollentuna/Nordost
Bengt-Erik Thor, ordinarie

Extra partikongress
37 medlemmar röstade i vår valkrets i valet av deltagare i den extra partikongressen den 25- 26 mars då vi valde ny partiordförande men vi fick tyvärr inte med någon från Danderyd. Flera av oss var ändå där när Håkan Juholt valdes och Mona Sahlin avtackades.

Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt
Tove Sander sitter i Distriktsstyrelsen.
I distriktskongressen i Sollentuna den 16 april deltog Robert Cloarec, Catharina Melian, Jan Lilja och Ingar Beckman Hirschfeldt. Delar av AK-styrelsen deltog i möte på Sveavägen 68 den 15 oktober där distriktet ville att vi på ett strategiskt sätt skulle arbeta med medlemsutveckling, föryngring och gemensam verksamhetsplanering. Ordförandeträffen den 23 november präglades av kaoset kring partiledaren, Håkan Juholt.


Sammanträden
Arbetarekommunens styrelse har under året haft 7 protokollförda sammanträden vid följande tillfällen: 23 januari, 22 februari, 19 mars konstituerande möte, 28 mars, 2 maj, 24 augusti samt 23 oktober 2011.

Expeditionen
Lokalen är belägen på Slånbärsvägen 8. Den har även i år varit obemannad. Jan Lilja har tagit hand om posten.

Medlemsantal
Arbetarekommunen hade vid årsskiftet 91 betalande medlemmar, vilket är en ökning med två.  Fem nya medlemmar. En avflyttad från kommunen och två avlidna.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften har varit 170 kronor, varav 20 kr går till arbetarekommunen.

Mötesverksamhet
Arbetarekommunen har under året arrangerat följande möten.

4 januari Medlemsmöte med nominering av ledamöter i valnämnd, Djursholms AB mm samt nominering av ombud till extra kongressen.

14 februari Först kommunal grupp sedan möte med distriktets representant i valberedningen, Katarina Berggren, för att ta fram namn på en ny partiledare.

17 mars Kommunal grupp

19 mars årsmöte

7 april Kommunal grupp samt medlemsmöte om ett biståndsprojekt i Palestina

1 maj firades traditionsenligt i Mörby Centrum med anförande av Conny Fogelström, oppositionsråd i Täby. Ett 20-tal medlemmar hade mött upp och bjöds på kaffe och bullar.

12 maj besök i riksdagen hos vice talmannen Susanne Eberstein.

19 maj Kommunal grupp

9 juni avslutningsfest på Stockholmsvägen

1 september Kommunal grupp

3 september bord på Stocksunds torg, deltog i politikerutfrågning, Olle Johansson för (S)

3 oktober Kommunal grupp

17 oktober Kommunal grupp

26 november medlemsmöte och kaffe på Berga gård.

Övrig utåtriktad verksamhet
Medlemsbladet AK-tuellt har utkommit med 7 nummer under 2011, och distribuerats till medlemmarna med post alternativt e-post.
Insändare i lokaltidningen om nedskärningar på fritidsgårdarna, annonser med inbjudan till möten och till att bli medlem.
Ett par flyblad producerades på våren och på hösten skickades budgetinformation i Danderyd(S)bladet till alla hushåll.

På Stocksundstorgets dag den 3 september deltog vi Socialdemokrater med ett informationsbord och Olov Johansson deltog i den politiska utfrågningen som främst gällde bryggpontonerna i Cedergrenska parken. Vi hade också ett par bra flygblad i frågan.

Catharina Melian och Ingar Beckman Hirschfeldt var inbjudna att tala på ett medlemsmöte i Knivsta den 24 september om hur det är att vara ett mycket litet oppositionsparti i en moderatstyrd kommun.

Ordföranden deltog i Täby arbetarekommuns 100-årsjubileum den 19 november.

Kommunala gruppen 2011
I kommunfullmäktige har socialdemokraterna representerats av tre ordinarie ledamöter och två ersättare. Dessa var under våren: Jenny Åkervall, gruppledare, Olov Johansson och Catharina Melian med Robert Cloarec och Ingar Beckman Hirschfeldt som ersättare. Från och med hösten så ersatte Catharina Melian Jenny Åkervall, som var barnledig, som gruppledare i KS, med Olov Johansson som gruppledare i KF fram till budgetfullmäktige då Catharina också är blev gruppledare i KF.

I kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har Jenny Åkervall/Catharina Melian varit ordinarie med Miljöpartiet som ersättare. .
I produktionsstyrelsen har Robert Cloarec varit ordinarie och 2e vice ordförande med Miljöpartiet som ersättare.
Barn- och utbildningsnämnd: Catharina Melian ordinarie, med Miljöpartiet som ersättare
Byggnadsnämnd: Miljöpartiet ordinarie., Taslima Moon Sheikh/Bernt Hofström som ersättare.
Kultur- och fritidsnämnd: Miljöpartiet ordinarie, Karl Stenqvist ersättare.
Socialnämnd: Ingar Beckman Hirschfeldt ordinarie och 2e vice ordförande, Ingrid Elmér Möller ersättare.
Teknisk nämnd: Olov Johansson ordinarie, Miljöpartiet ersättare.
Fastighetsnämnden: Miljöpartiet ordinarie, Jan Lilja ersättare
Kommunalt handikappråd: Karl Stenqvist (KFN) och Robert Cloarec (Prod.) och Inger Jerstedt Ahl som representant för Funktionsnedsatta - framför allt för hörselskadade(HRF)
Kommunala pensionärsrådet: Ingar Beckman Hirschfeldt (SN)
Brottsförebyggande rådet ”Trygg i Danderyd”: Sivert Svärling.
Kommunens revisorer: Inger Ruin vice ordf.
Stockholms läns landsting: Tove Sander är 2e vice ordf. i Programberedning 4: Barn, unga och kvinnosjukvård, ledamot av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ersättare i HSN:s sjukvårdutskott Norr och ledamot i Landstingsfullmäktige.
Den kommunala gruppen har träffats torsdag kväll före varje kommunstyrelsesammanträde, för att gå igenom dagordningen och diskutera aktuella frågor. Mötena har även varit öppna för andra intresserade partimedlemmar.
Den socialdemokratiska gruppen har, som enda parti, lagt ned mycket arbete på att lägga fram ett väl genomarbetat budgetförslag som alternativ till majoritetens budget. Vi föreslog en höjning av kommunalskatten med 25 öre för att uppnå en något bättre verksamhet inom förskola, skola, äldreomsorg och tekniska nämnden inom kommunen.  Vi har också på olika sätt verkat för att få fler bostäder i Danderyd och skrivit motioner för driva på byggandet av bostäder, bland annat studentbostäder. Andra motioner har gällt barnomsorg på obekväm arbetstid och motion om kostnaderna för barns och ungdomars fritidsaktiviteter. Vi har också reserverat oss mot att göra Rinkebyskogen till ett naturreservat. En rapport från Trafikverket föranledde oss att ställa en interpellation om luftföroreningar och buller och hur det drabbar våra skolor och förskolor längs E18.
 
Kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt utskott
Inger Jerstedt Ahl och Bernt Hofström är ordinarie ledamöter i Kyrkofullmäktige, med Catharina Melian och Jan Lilja som ersättare.

Inger Jerstedt Ahl är ordinarie och Bernt Hofström ersättare i Kyrkorådet. Inger Jerstedt Ahl är ordförande i Kyrkogårdsutskottet. Bernt Hofström är ledamot av Ekonomi- och fastighetsutskotten.
Frågor som behandlats under året har huvudsakligen koncentrerats på uppförandet av en ny församlingsgård.

Avlidna
Ytterligare några av våra kamrater har under året avlidit. Arbetarekommunen minns dem med tacksamhet.

Slutord
Styrelsen tackar varmt alla medlemmar som på olika sätt bidragit i det politiska arbetet under året. Det har varit tufft att vara så få. Och med den politiska majoritet dominerad av Danderydscentern har oppositionsrollen varit tung för oss socialdemokrater och debatterna i fullmäktige ibland varit ganska hårdföra. Vi hoppas dock att den politiska situationen i kommunen kan aktivera nya medlemmar då det ju inte fattas viktiga frågor att bevaka.

Danderyd den 24 mars 2012

 


Ingar Beckman Hirschfeldt Olov Johansson  Inger Jerstedt Ahl

 


Jan Lilja Jenny Åkervall Tove Sander    Catharina Melian

----------------------------------------------------------------------

Verksamhetsberättelse
för Danderyds socialdemokratiska arbetarekommun år 2010

Årsmötet 2010
Arbetarekommunen höll sitt årsmöte den 27 mars på Kevinge Värdshus. Närvarande var 25 medlemmar. Efter årsmötet hölls ett öppet möte med Jan Eliasson som mycket uppskattad talare om Sverige i världen – världen i Sverige. Ett tiotal utomstående kom för att höra Jan.

Styrelsens sammansättning
Ingar Beckman Hirschfeldt Ordförande, medlemsregistret  
Olov Johansson Vice ordförande   
Jan Lilja Kassör Valledare    
Catharina Melian Sekreterare,    
Tove Sander Ledamot/Medlemsansvarig nya medlemmar 
Inger Jerstedt Ahl Ledamot Kontaktperson till Danderyds församling
Jenny Åkervall Ledamot 
Ersättare: Taslima Moon Sheikh, Olga Eftholm, Robert Cloarec, Ingrid Hårdstedt 

Revisorer
Ordinarie  Gunilla Jarpner (sammankallande), Tyko Niemi, Göran Bjugård
Ersättare  Bernt Hofström

Valberedning Sivert Svärling, (sammankallande), Karl Stenqvist, Gunilla Petersson, Anneli Hedman, Karin Löfdahl  

Kommittéer och andra uppdrag inom arbetarekommunen

Informationskommitté Karin Löfdahl, Ingar Beckman Hirschfeldt, Olov Johansson, Tyko Niemi, Inger Ruin, Jan Lindström, Jenny Åkervall.

Arkivkommitté Gunilla Peterson, Ingar Beckman Hirschfeldt, Börje Johansson, Olov Johansson, Karin Löfdahl, Sivert Svärling

Fanbärare  Inger Jerstedt Ahl, Jan Lilja, Gunnar Melin

Övrig representation

ABF- Solna/Sollentuna/Nordost
Representantskap/årsmöte Jan Lilja, Inger Jerstedt Ahl Ingrid Hårdstedt och Bengt-Erik Thor

Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt
Tove Sander sitter i Distriktsstyrelsen.
Ingar Beckman Hirschfeldt och Olov Johansson har deltagit i distriktets ordförandeträffar, Sivert Svärling i kommunala gruppledarträffar, i valledarträffar deltog Jan Lilja och Jenny Åkervall som under hösten ersattes av Ingar Beckman Hirschfeldt. Inger Ruin har deltagit i länets skolgrupp samt Olov Johansson i seniorutskottet. I distriktskongressen deltog Robert Cloarec, Catharina Melian, Ingrid Elmér Möller och Jenny Åkervall.

Små blå.
LO-distriktet Nordost har haft möten där Ingar Beckman Hirschfeldt deltagit.

Sammanträden
Arbetarekommunens styrelse har under året haft 13 protokollförda sammanträden vid följande tillfällen: 7 januari, 4 och 25 februari, 18 mars, konstituerande möte 27 mars, 11 april, 11 och 28  maj, 21 juni, 26 augusti, 23 september,   21 oktober samt 17 november.

Expeditionen
Lokalen är belägen på Slånbärsvägen 8. Den har även i år varit obemannad. Olov Johansson har tagit hand om posten, ordföranden lyssnar av telefonsvararen och tar emot e-post.

Medlemsantal
Arbetarekommunen hade vid årsskiftet 89 betalande medlemmar, vilket visserligen inte är någon ökning jämfört med föregående år men ett tillskott med 3 nya medlemmar.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften har varit 160 kronor, varav 20 kr går till arbetarekommunen.

Mötesverksamhet
Arbetarekommunen har under året arrangerat följande möten förutom flygbladsutdelning på lördagar.

18 februari medlemsmöte där val av ombud samt behandling av inkomna motioner till distriktskongressen gjordes. Därefter diskuterades aktuella kommunala frågor.

22 mars ”Hemmahos” politisk kväll om miljön med Åsa Westlund

27 mars årsmöte

15 april medlemsmöte/KG.

15 april -11 maj Lilla valrörelsen inleddes med flygbladsutdelning och dörrknackning.

1 maj firades traditionsenligt i Mörby Centrum med anföranden av Jenny Åkervall och Sivert Svärling. Ett 30-tal medlemmar hade mött upp och bjöds på kaffe och bullar. En gemensam buss med norrorts arbetarekommuner tog några av oss in till Humlegården.

26 maj Ett välbesökt ”Hemmahos” en politisk kväll med Eva Eriksson, Johan Österberg och Mikael Damberg som de inbjudna experterna och skolfrågor diskuterades

17juni avslutningsfest på Stockholmsvägen med fotografering inför valet

21 augusti inleddes valrörelsen med att valstugan öppnades med ballonger och kaffe.

22 augusti höll Jenny och Tove valarbetarutbildning på Berga

23 augusti – 18 september hålls valstugan öppen från 12-19

23 augusti kom Björn von Sydow till valstugan

27 augusti kom Magnus Hedberg till valstugan

28 augusti bord utanför Lidl med rosutdelning. Avvisades efter en timme då vi förflyttades oss till sammans med några ungdomar från SSU till Mörby Centrum

4 september bord på Stocksunds torg, deltog i politikerutfrågning

8 september flygbladsutdelning Danderyds sjukhus

11-18 september slutspurt med utdelning av valmaterial i Rinkeby, Mörbyskogen, Kevingeringen och Mörbylund, samt förnyad affischering (mycket blev nedrivet)

19 september valdagen Vi var många valsedelsutdelare

14 oktober analys av Olof Ruin av valnederlaget på Berga

23 oktober 100-årsjubileum på slottet med nyskriven jubileumsskrift.

14 november avgår Mona Sahlin

5 december sedvanligt Bergakaffe samt medlemsmöte arrangerades på Berga gård. Nomineringar gjordes till nämnder och styrelser.

Övrig utåtriktad verksamhet

Information
Medlemsbladet AK-tuellt har utkommit med 7 nummer under 2010, och distribuerats till medlemmarna med post och e-post.
Insändare i lokaltidningen om mögeldagis i Enebyberg, annonser med olika valfrågor varje vecka fem veckor före valet, vårt budgetförslag

Till valet producerades flygblad, annonser, handlingsprogram, kandidatpresentation och affischer. Handlingsprogrammet distribuerades till alla hushåll med post. Kandidat-presentationen stoppades av aktiva medlemmar i brevlåder i Mörbylund, Sätra, Kevingeringen, Mörbyskogen, Rinkeby och i radhusen i Enebyberg och på Fafnervägen.

Affischer sattes upp (gång på gång) i Mörby centrum, Mörbyskogen, Mörbylund, Rinkeby, Sätra, Enebybergs torg, Stocksunds torg och Ekeby.

100-årsjubileet
En fin jubileumsskrift togs fram till arbetarekommunens 100-årsjubileum, Rött mot blått Socialdemokratin i Danderyd 100 år 1910-2010. En redaktionskommitté bestående av Sivert Svärling, Karin Löfdahl, Olov Johansson, Börje Johansson Inger Jerstedt Ahl, Ingar Beckman Hirschfeldt, Gunilla Peterson och Inger Ruin har svarat för det samlade innehållet i boken där den socialdemokratiska utvecklingen i de olika kommundelarna beskrivs och märkespersoner porträtteras. Jubileet firades den 23 oktober på Djursholms slott med ett 60-tal deltagare med tal, fanor och sång.

Kommunala gruppen 2010
I kommunfullmäktige har socialdemokraterna fram till valet i Danderyd representerats av fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. Dessa var: Sivert Svärling, gruppledare, Olov Johansson, Inger Ruin och Ingar Beckman Hirschfeldt som ordinarie. Jan Lilja och Karin Löfdahl som ersättare. Från och med budgetfullmäktige har socialdemokraterna bara tre ledamöter: Jenny Åkervall, gruppledare, Olov Johansson och Catharina Melian och två ersättare: Robert Cloarec och Ingar Beckman Hirschfeldt

I kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har Sivert Svärling varit ordinarie med Jenny Åkervall som ersättare. .
I produktionsstyrelsen har Robert Cloarec varit ordinarie med Kerstin Eliasson som ersättare.
Barn- och utbildningsnämnd: Inger Ruin ordinarie, Catharina Melian ersättare
Byggnadsnämnd: Jan Lilja ord., Bernt Hofström ers.
Kultur- och fritidsnämnd: Karin Löfdahl ord., Karl Stenqvist ers.
Socialnämnd: Ingar Beckman Hirschfeldt ord., Ulla Lilja ers.
Teknisk nämnd: Olov Johansson ord., Hans Lemnelius ers.
Kommunalt handikappråd: Inger Ruin och Jan Lilja.
Kommunala pensionärsrådet: Ingar Beckman Hirschfeldt
Brottsförebyggande rådet ”Trygg i Danderyd”: Sivert Svärling.
Kommunens revisorer: Gunilla Jarpner
Tove Sander är vår representant i Stockholms läns landsting, hon sitter bland annat i landstingsfullmäktige och är andra vice ordförande i Sjukvårdstyrelse Norr.

Den kommunala gruppen har träffats torsdag kväll före varje kommunstyrelsesammanträde, för att gå igenom dagordningen och diskutera aktuella frågor. Mötena har även varit öppna för andra intresserade partimedlemmar.
Den socialdemokratiska gruppen har, som enda parti lagt ned mycket arbete på att lägga fram ett väl genomarbetat budgetförslag som alternativ till majoritetens budget. Vi föreslog en höjning av kommunalskatten med 25 öre för att uppnå en något bättre verksamhet inom förskola, skola, äldreomsorg och den tekniska strukturen inom kommunen. Danderyd skulle även genom en sådan satsning, tror vi, kunna bättre hävda sig när det gäller att behålla och anställa kvalificerad personal. Personalomsättningen är stor. Vi socialdemokrater har också på olika sätt verkat för att få fler bostäder i Danderyd och varit pådrivande för en större andel bostäder ska byggas i det nya Mörby Centrum.
Med dagens politiska majoritet M+C+KD skulle förmodligen varken Enebyängen eller Eneby torgs utbyggnad med ett större antal bostäder blivit till. Var den nya majoritetens stopp för en ut- och ombyggnad av Mörby Centrum kommer att sluta (och kosta) ska bli intressant att följa.
 
Kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt utskott

Inger Jerstedt Ahl och Bernt Hofström är ordinarie ledamöter i Kyrkofullmäktige, med Catharina Melian och Jan Lilja som ersättare.

Inger Jerstedt Ahl är ordinarie och Bernt Hofström ersättare i Kyrkorådet. Inger Jerstedt Ahl är ordförande i Kyrkogårdsutskottet. Bernt Hofström är ledamot av Ekonomi- och fastighetsutskotten.
Frågor som behandlats under året har huvudsakligen koncentrerats på försäljningen av församlingsgården och uppförandet av en ny församlingsgård med placering på kyrkogården samt försäljningen av fyra tomter i Sätraområdet.

Avlidna

Ytterligare några av våra kamrater har under året avlidit. Arbetarekommunen minns deras insatser med tacksamhet.

Slutord

Styrelsen tackar varmt alla medlemmar som på olika sätt bidragit i det politiska arbetet under året som ju varit mycket aktivt med valrörelsen. Valet var ju en stor besvikelse. Vi fick minskat stöd och tappade därmed ett mandat i fullmäktige, nu endast tre ordinarie. I vårt starka område valkretsen med Inverness och Mörbylund höll vi dock ställningarna med 22 % av rösterna. Moderaterna minskade fyra mandat medan centern gick fram liksom folkpartiet. Motståndet mot höghuset och förnyelsen av Mörby Centrum var nog avgörande för centerns framgångar.
Frågor som vi måste ställa oss till nästa valrörelse är satsade vi på rätt saker, hade vi byggt upp egna valfrågor som kunde attrahera väljarna i kommunalvalet, lönade det sig att ha valstuga i Mörby Centrum, var information optimal. Det vi är säkra på är att vår lilla kärngrupp av valarbetare jobbade jättefint. Stort tack!

Att fira arbetarekommunens hundraårsjubileum denna höst blev en härlig tröst och det var en fröjd att träffa alla gamla kämpar som kom att fira på slottet och där flera delade med sig av sina minnen från fornstora dag i arbetarekommunens historia.

Ett särskilt stort tack vill vi rikta till Sivert Svärling som varit vår skickliga ledare för kommunala gruppen, påläst, rolig och skarp. Att han dessutom hann med att hålla i jubileumsskriften gör oss än mer tacksamma.
Danderyd den 19 mars 2011

 


Ingar Beckman Hirschfeldt Olov Johansson  Inger Jerstedt Ahl

 


Jan Lilja Jenny Åkervall Tove Sander    Catharina Melian

Verksamhetsberättelse
för Danderyds socialdemokratiska arbetarekommun år 2009

Anslutna föreningar
Alla medlemmar är från och med år 2005 direktanslutna till arbetarekommunen. SSU-klubbens medlemmar samt vissa äldre medlemmar med långvarigt medlemskap är avgiftsbefriade.

Årsmötet
Arbetarekommunen höll sitt årsmöte den 28 mars på Kevinge Värdshus. Närvarande var 25 medlemmar. Innan årsmötet besökte Ove Andersson, chef för Arbetarrörelsens Tankesmedja, arbetarekommunen. Han höll ett anförande över temat ”Ta tillbaka demokratin”. Detta är en rapport som tankesmedjan har arbetat fram. Efter anförandet vidtog en stunds diskussion.
Styrelsens sammansättning
Ordförande    Ingar Beckman Hirschfeldt
Vice ordförande   Olov Johansson
Kassör    Sivert Svärling
Sekreterare, valledare   Jan Lilja
Studieorganisatör   Ingar Beckman Hirschfeldt
Medlemsregisteransvarig   Ingar Beckman Hirschfeldt
Medlemsansvarig nya medlemmar  Tove Sander
Kontaktperson till Danderyds församling Inger Jerstedt Ahl
Ledamot    Jenny Åkervall
Ledamot    Karin Löfdahl

Ersättare    Tove Sander  
    Catharina Melian
Robert Cloarec
    Åke Johansson

Revisorer
Ordinarie  Gunilla Jarpner (sammankallande), Tyko Niemi, Göran Bjugård
Ersättare  Bernt Hofström

Valberedning Inger Ruin (sammankallande), Börje Johanson, Lars Jarpner, Karl Stenqvist  

Kommittéer och andra uppdrag inom arbetarekommunen

Informationskommitté Karin Löfdahl, Ingar Beckman Hirschfeldt, Olov Johansson, Tyko Niemi, Inger Ruin, Sivert Svärling, Jenny Åkervall.

Fanbärare  Inger Jerstedt Ahl, Jan Lilja, Gunnar Melin

Arkivkommitté Gunilla Peterson, Ingar Beckman Hirschfeldt, Börje Johansson, Olov Johansson, Karin Löfdahl, Sivert Svärling

Övrig representation

ABF- Solna/Sollentuna/Nordost
Representantskap/årsmöte Jan Lilja, Inger Jerstedt Ahl (ordinarie)
  Bengt-Erik Thor (ersättare)

Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt
Tove Sander sitter också i Distriktsstyrelsen.
Ingar Beckman Hirschfeldt och Olov Johansson har deltagit i distriktets ordförandeträffar, Sivert Svärling i kommunala gruppledarträffar, Jenny Åkervall som under hösten ersattes av Ingar Beckman Hirschfeldt samt Jan Lilja i valledarträffar, Inger Ruin i skolgruppen samt Olov Johansson i seniorutskottet.
I distriktskongressen deltog Olov Johansson, Robert Cloarec och Jenny Åkervall.
I distriktets valkonferens deltog Ingar Beckman Hirschfeldt, Catharina Melian och Robert Cloarec.

Små blå.
LO-distriktet Nordost har haft möten där Sivert Svärling eller Ingar Beckman Hirschfeldt deltagit.

Sammanträden
Arbetarekommunens styrelse har under året haft 9 protokollförda sammanträden vid följande tillfällen: 19 januari, 16 februari, 28 mars, 2 april, 28 maj, 20 augusti, 3 september,   7 oktober samt 9 november.

Expeditionen
Lokalen är belägen på Slånbärsvägen 8. Den har även i år varit obemannad. Olov Johansson har tagit hand om posten,, ordföranden lyssnar av telefonsvararen och tar emot e-post.

Medlemsantal
Arbetarekommunen hade vid årsskiftet 89 betalande medlemmar, vilket visserligen är en minskning sedan föregående år (94) men en ökning med 6 nya medlemmar. En medlem har lämnat partiet av missnöje med den centralt förda politiken..

Medlemsavgift
Medlemsavgiften har varit 150 kronor, varav 20 kr går till arbetarekommunen.

Mötesverksamhet
Arbetarekommunen har under året arrangerat följande möten:

5 februari medlemsmöte där val av ombud samt behandling av inkomna motioner till distriktskongressen gjordes. Därefter diskuterades aktuella kommunala frågor.

28 mars årsmöte

21 april medlemsmöte i Tibble kyrksal för fastställande av kandidater till kyrkovalet. Sedan deltog vi i Täby AKs möte inför EU-valet med Marita Ulvskog.

1 maj firades traditionsenligt i Mörby Centrum med anföranden av Niclas Palmér, nyvald SSU-ordförande i distriktet, och arbetarekommunens ordförande Ingar Beckman Hirschfeldt.  Om det kommunalpolitiska läget talade Sivert Svärling om. Ett 35-tal medlemmar hade mött upp, och bjöds på kaffe och bullar.

16 maj hölls torgmöte i Mörby Centrum med Jan Eliasson som talare

28 maj Medlemsmöte om EU-valet med Robert Cloarec

7 juni EU-val med valsedelsutdelning

20 augusti medlemsmöte där vi nominerade kandidater till landsting och riksdag för Stockholms län. Slutspurten för kyrkovalet planerades också.

20 september kyrkoval med valsedelsutdelning

17 oktober var riksdagsmannen Tommy Waidelich på möte i Mörby centrum

14 november var riksdagsmannen Björn von Sydow på möte i Mörby Centrum

5 december sedvanligt Bergakaffe samt medlemsmöte arrangerades på Berga gård. Val gjordes av representanter till 2010 års distriktskongress. Den i slutet av november fastställda kommunala budgeten diskuterades.

Flygbladsutdelning vid Mörby Centrum har under ett antal lördagar gjorts. Ansvariga för utdelningen har varit våra representanter i de kommunala nämnderna och styrelserna.

Övrig utåtriktad verksamhet

Information
Medlemsbladet AK-tuellt har utkommit med 7 nummer under 2009, och distribuerats med post.
Utåtriktad information har även producerats som flygblad om avgifter i hemtjänsten,  utvecklingen av Mörby centrum,  och om vårt budgetförslag för 2010. Dessa har delats ut som flygblad vid lördagsutdelningarna i Mörby C samt när det gäller budgeten i kommunens flerfamiljshusområden.

Två valrörelser
Inför EU-valet beställdes och delades ut centralt producerat valmaterial dels i Mörby centrum dels i brevlådor i flerfamiljområden Antalet röstande på Socialdemokraterna var i Danderyd  endast 4,2 %, en minskning jämfört med valet 2004 med 1,9%.

Inför kyrkovalet producerades en informativ broschyr om vår kyrkopolitik och våra kandidater som delades ut som flygblad. En anslående annons publicerades i TäbyDanderyds tidning. Resultatet av kyrkovalet var att vi fick oförändrat stöd och två mandat, 5,7% av avlagda röster


Kommunala gruppen
I kommunfullmäktige har socialdemokraterna i Danderyd representerats av fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. Dessa är: Sivert Svärling, gruppledare, Olov Johansson, Inger Ruin och Ingar Beckman Hirschfeldt som ordinarie. Jan Lilja och Karin Löfdahl som ersättare.

I kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har Sivert Svärling varit ordinarie med Jenny Åkervall som ersättare.
I produktionsstyrelsen har Robert Cloarec varit ordinarie med Kerstin Eliasson som ersättare.

I de kommunala nämnderna satt följande personer under 2009:

Barn- och utbildningsnämnd: Inger Ruin ordinarie, Catharina Melian ersättare
Byggnadsnämnd: Jan Lilja ord, Bernt Hofström ers.
Kultur- och fritidsnämnd: Karin Löfdahl ord, Karl Stenqvist ers.
Socialnämnd: Ingar Beckman Hirschfeldt ord, Ulla Lilja ers.
Teknisk nämnd: Olov Johansson ord, Hans Lemnelius ers.
Kommunalt handikappråd: Inger Jerstedt Ahl, Inger Ruin och Jan Lilja.
Kommunala pensionärsrådet: Ingar Beckman Hirschfeldt
Brottsförebyggande rådet ”Trygg i Danderyd”: Sivert Svärling.
Kommunens revisorer: Gunilla Jarpner
Tove Sander är vår representant i Stockholms läns landsting, hon sitter bland annat i landstingsfullmäktige och är andra vice ordförande i Sjukvårdstyrelse Norr.

Den kommunala gruppen har träffats torsdag kväll före varje kommunstyrelsesammanträde, för att gå igenom dagordningen och diskutera aktuella frågor. Mötena har även varit öppna för andra intresserade partimedlemmar.

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt utskott

Vid årets kyrkofullmäktigeval fick socialdemokraterna oförändrad representation i Danderyds kyrkofullmäktige d v s två ordinarie ledamöter samt två ersättare.
Inger Jerstedt Ahl och Bernt Hofström är ordinarie ledamöter i kyrkofullmäktige, med Catharina Melian och Jan Lilja som ersättare.

Inger Jerstedt Ahl och Bernt Hofström ingår även i kyrkorådet. Inger Jerstedt Ahl är vice ordförande i kyrkogårdsutskottet. Bernt Hofström är ledamot av ekonomi- och fastighetsutskotten.


Avlidna

Ytterligare några av våra kamrater har under året avlidit. Arbetarekommunen minns deras insatser med tacksamhet.

Slutord

Styrelsen tackar varmt alla medlemmar som på olika sätt bidragit i det politiska arbetet under året som ju varit mycket aktivt med två valrörelser, EU-valet och Kyrkovalet. Vi fick tillfälle att testa vår valorganisation och kunde väl konstarea att vi behöver förstärka den om valrörelsen 2010 ska bli framgångsrik. Glädjande är att vi fått flera nya medlemmar som gärna engagerar sig och vi hälsar dem hjärtligt välkomna.

 

Danderyd den 27 mars 2010

 


Ingar Beckman Hirschfeldt Olov Johansson  

 

 

Inger Jerstedt Ahl  Jan Lilja  Karin Löfdahl 

 


Sivert Svärling  Jenny Åkervall Tove Sander

 


Catharina Melian  Åke Johansson Robert Cloarec 

 

 

 

 

 

 

---

Verksamhetsberättelse för Danderyds socialdemokratiska arbetarekommun år 2008

Anslutna föreningar
Alla medlemmar är från och med år 2005 direktanslutna till arbetarekommunen. SSU-klubbens medlemmar samt vissa äldre medlemmar med långvarigt medlemskap är avgiftsbefriade.

Årsmötet
Arbetarekommunen höll sitt årsmöte den 29 mars på Kevinge Värdshus. Närvarande var 16 medlemmar. Innan årsmötet besökte partidistriktets ordförande Mikael Damberg arbetarekommunen. Han talade om hur alliansens politik påverkar Stockholmsregionen och hur socialdemokraterna på distriktsnivå resonerar för att vi ska kunna återta makten i länet 2010.

Styrelsens sammansättning
Ordförande fram till 27 augusti, därefter ledamot  Jenny Åkervall
Vice ordförande och fr.o.m. 27 augusti ordförande  Olov Johansson
Kassör     Sivert Svärling
Sekreterare, valledare    Jan Lilja
Studieorganisatör    Anneli Hedman
Facklig ledare     Åke Johansson
Kontaktperson med s-gruppen i Danderyds Församling Inger Jerstedt Ahl

Ersättare    Ingar Beckman Hirschfeldt
    Jasmin Rastegar
    Karin Löfdahl
    Tove Sander

Revisorer
Ordinarie  Gunilla Jarpner, Tyko Niemi, Göran Bjugård
Ersättare  Bernt Hofström

Valberedning 

Inger Ruin (sammankallande), Börje Johanson, Lars Jarpner,   Lotta Fogde

Kommittéer och andra uppdrag inom arbetarekommunen
Informationskommitté Karin Löfdahl , Ingar Beckman Hirschfeldt, Olov Johansson, Tyko Niemi, Inger Ruin, Sivert Svärling, Jenny Åkervall.

Fanbärare  Inger Jerstedt-Ahl, Jan Lilja, Gunnar Melin

Arkivvårdare Gunilla Peterson

 
Övrig representation
SAP-distriktets representantskap
Ordinarie  Jenny Åkervall, Olov Johansson.
Ersättare  Jan Lilja, Åke Johansson

ABF-Nordost/Sollentuna
Representantskapet Anneli Hedman, Jan Lilja, Inger Jerstedt-Ahl (ordinarie)
  Bengt-Erik Thor, Diana Rastegar (ersättare)

Distriktsträffar
Olov Johansson och Jenny Åkervall har deltagit i distriktets ordförandeträffar, Sivert Svärlingi kommunala gruppledarträffar, Jan Lilja i valledarträffar, Inger Ruin i skolgruppen samt Olov Johansson i seniorutskottet.

Sammanträden
Arbetarekommunens styrelse har under året haft 7 protokollförda sammanträden vid följande tillfällen: 15 januari, 21 februari, 3 april, 15 maj, 27 augusti, 22 september samt 6 november.

Expeditionen
Lokalen är belägen på Slånbärsvägen 8. Den har även i år varit obemannad. Olov Johansson har tagit hand om posten, medan Jenny Åkervall tagit emot inkommande e-post.

Medlemsantal
Arbetarekommunen hade vid årsskiftet 94 betalande medlemmar, vilket är en ökning med 10 medlemmar sedan 2007.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften har varit 150 kronor.

Mötesverksamhet
Arbetarekommunen har under året arrangerat följande möten:

15 januari medlemsmöte där val av ombud samt behandling av inkomna motioner till distriktskongressen gjordes. Därefter diskuterades aktuella kommunala frågor.

1 maj firades traditionsenligt i Mörby Centrum med anföranden av Tove Sander samt Jasmin Rastegar, SSU. Det kommunalpolitiska läget talade Sivert Svärling om. Ett 50-tal medlemmar hade mött upp, och bjöds på kaffe och bullar.

12 juni möttes medlemmarna vid Cedergrenska tornet. Karin Löfdahl visade våningarna. Därefter intogs förtäring på Hamnkrogen vid Stocksunds hamn

22 september hölls debatt på Kevinge värdshus angående utbyggnad av Mörby C och den avslutade arkitektstävlingen.

7 december sedvanligt Bergakaffe arrangerades på Berga gård. Rapporterna från partiets rådslag diskuterades.

Flygbladsutdelning vid Mörby Centrum har under ett antal lördagar gjorts. Ansvariga för utdelningen har varit våra representanter i de kommunala nämnderna och styrelserna.

Övrig utåtriktad verksamhet

Hemsidan
Arbetarekommunens nya hemsida publicerades på webben under mars 2008. Ansvarig för denna är Ingar Beckman Hirschfeldt.

Information
Medlemsbladet AK-tuellt har utkommit med två nummer under 2008, och distribuerats med post.

Utåtriktad information har även producerats i form av kortversioner av (s) budgetalternativ, 6000 exemplar trycktes och dessa har delats ut som flygblad vid lördagsutdelningarna i Mörby C samt i kommunens flerfamiljshusområden.

Kommunala gruppen
I kommunfullmäktige har socialdemokraterna i Danderyd representerats av fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. Dessa är: Sivert Svärling, gruppledare, Tove Sander, Olov Johansson och Inger Ruin som ordinarie. Ingar Beckman Hirschfeldt och Jan Lilja som ersättare. Under hösten har Tove Sander avgått som ledamot i fullmäktige, Ingar Beckman Hirschfeldt gick då upp som ledamot och Karin Löfdahl är ny ersättare.

I kommunstyrelsen har Sivert Svärling varit ordinarie med Tove Sander som ersättare. Jenny Åkervall ersatte Tove Sander som ersättare under hösten
I produktionsstyrelsen har Lotta Fogde varit ordinarie och Iraj Oraji ersättare. Då Iraj Oraji avgick i början av året ersattes han av Robert Cloarec. Lotta Fogde avgick under hösten och Robert Cloarec gick då in som ordinarie. Kerstin Eliasson är ny ersättare.

I de kommunala nämnderna satt följande personer under 2008:

Barn- och utbildningsnämnd: Inger Ruin ord, Catharina Melian ers.
Byggnadsnämnd: Jan Lilja ord, Bernt Hofström ers.
Kultur- och fritidsnämnd: Karin Löfdahl ord, Karl Stenqvist ers.
Socialnämnd: Ingar Beckman Hirschfeldt ord, Jenny Åkervall ers. Då Jenny Åkervall gick in i kommunstyrelsen ersattes hon av Ulla Lilja.
Teknisk nämnd: Olov Johansson ord, Hans Lemnelius ers.
Kommunalt handikappråd: Inger Jerstedt-Ahl ,Inger Ruin och Jan Lilja.
Kommunala pensionärsrådet: Ingar Beckman Hirschfeldt
Brottsförebyggande rådet ”Trygg i Danderyd”: Tove Sander som under hösten ersattes av Sivert Svärling.
Revisorer: Gunilla Jarpner

Tove Sander är vår representant i landstinget.

Den kommunala gruppen har träffats torsdag kväll före varje kommunstyrelsesammanträde, för att gå igenom dagordningen och diskutera aktuella frågor. Mötena har även varit öppna för andra intresserade partimedlemmar.

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt utskott
Bernt Hofström och Inger Jerstedt-Ahl representerar (s) i Danderyds församling som ordinarie i kyrkofullmäktige, med Kristina Rönn och Jan Lilja som ersättare.
Bernt och Inger ingår även i kyrkorådet samt i utskotten.

Avlidna
Ytterligare några av våra kamrater har under året avlidit. Arbetarekommunen minns deras insatser med tacksamhet.

Slutord

Styrelsen tackar varmt alla medlemmar som på olika sätt bidragit i det politiska arbetet under året, samtidigt som vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna.

 

Danderyd den 28 mars 2009


Jenny Åkervall Olov Johansson Åke Johansson 


Inger Jerstedt Ahl Jan Lilja  Karin Löfdahl


Sivert Svärling Jasmin Rastegar Annelie Hedman


Tove Sander  Ingar Beckman Hirschfeldt

 

 

 

Verksamhetsberättelse för Danderyds socialdemokratiska arbetarekommun år 2007

Anslutna föreningar
Alla medlemmar är från och med år 2005 direktanslutna till arbetarekommunen. SSU-klubbens medlemmar samt vissa äldre medlemmar med långvarigt medlemskap är avgiftsbefriade.

Årsmötet
Arbetarekommunen höll sitt årsmöte den 22 mars på Kevinge Servicehus. Närvarande var 29 medlemmar. Innan årsmötet besökte Leif Pagrotsky arbetarekommunen och berättade om sin syn på valnederlaget 2006 samt hur han anser att socialdemokratin behöver förnyas för att återta regeringsmakten 2010. Därefter följde en mycket intressant diskussion. 

Styrelsens sammansättning
Ordförande    Jenny Åkervall
Vice ordförande   Olov Johansson
Kassör    Sivert Svärling
Sekreterare, valledare   Jan Lilja
Studieorganisatör   Karin Löfdahl
Facklig ledare    Åke Johansson
Kontaktperson med s-gruppen i Kyrkorådet Inger Jerstedt Ahl

Ersättare    Anneli Hedman
    Ingar Beckman Hirschfeldt
    Jasmin Rastegar
    Iraj Oraji

Revisorer
Ordinarie  Gunilla Jarpner, Tyko Niemi, Göran Bjugård
Ersättare  Bernt Hofström

Valberedning Inger Ruin (sammankallande), Börje Johanson, Lars Jarpner

Kommittéer och andra uppdrag inom arbetarekommunen
Informationskommitté Karin Löfdahl , Lars Jarpner, Olov Johansson, Tyko Niemi, Inger Ruin, Sivert Svärling, Jenny Åkervall.

Fanbärare  Inger Jerstedt-Ahl, Jan Lilja, Gunnar Melin


Arkivvårdare Gunilla Peterson

Övrig representation
SAP-distriktets representantskap
Ordinarie  Jenny Åkervall, Olov Johansson.
Ersättare  Jan Lilja, Åke Johansson


ABF-Nordost
Representantskapet Anneli Hedman, Jan Lilja, Inger Jerstedt-Ahl (ordinarie)
  Bengt-Erik Thor, Diana Rastegar (ersättare)

Distriktsträffar
Representanter för styrelsen har deltagit i distriktets AK-ordförandeträffar, kommunala gruppledarträffar samt möten med De Små Blå.

Valledarutbildning
Jenny Åkervall och Jan Lilja har utsetts av styrelsen till arbetarekommunens representater vid partidistriktets valledarutbildning som kommer att pågå fram till valet 2010.

Sammanträden
Arbetarekommunens styrelse har under året haft 7 protokollförda sammanträden vid följande tillfällen: 11 januari, 8 februari, 7 mars, 2 april, 13 augusti, 13 september, samt 8 november.

Expeditionen
Lokalen är belägen på Slånbärsvägen 8. Den har även i år varit obemannad. Vice ordförande Olov Johansson har tagit hand om posten och lyssnat av telefonsvararen, medan ordförande Jenny Åkervall tagit emot inkommande e-post.

Medlemsantal
Arbetarekommunen hade vid årsskiftet 84 betalande medlemmar (85 medlemmar 2006).

Medlemsavgift
Medlemsavgiften har varit 150 kronor.

Mötesverksamhet
Arbetarekommunen har under året arrangerat följande möten:

20 januari. Medlemsmöte hemma hos Ingar Beckman-Hirschfeldt.

1 maj firades traditionsenligt i Mörby Centrum med trubadur och anföranden av blivande SSU-ordföranden Jytte Guteland, vår ordförande Jenny Åkervall samt Jasmin Rastegar, SSU. Ett 30-tal medlemmar hade mött upp, och bjöds på kaffe och bullar.

3 maj ordnandes medlemsmöte i Träffpunkten Enebybergs nybyggda lokaler om aktuella byggprojekt i kommunen.

1 september. Deltagande i politikerdebatt vid Stocksund torgs dag.

9 oktober kom fd statssekreterare Lars Danielsson till Djursholms slott för att tala om sin nyutgivna bok ”I skuggan av makten”.

21 november ordnades en andra författarträff på Djursholms slott med tidigare statsrådet och ambassadören Carl Tham. Han talade om sin bok ”Berliner Republik” och om tysk inrikespolitik.

2 december. Sedvanligt Bergakaffe arrangerades på Berga gård. Två frågor behandlades på mötet. Medlemsavgiften för 2008 samt besöksparkeringen vid Kevinge Servicehus.

Flygbladsutdelning vid Mörby Centrum har under ett antal lördagar gjorts. Ansvariga för utdelningen har varit våra representanter i de kommunala nämnderna och styrelser.

Övrig utåtriktad verksamhet

Hemsidan
Arbetarekommunens hemsida har uppdaterats kontinuerligt under året och ger information för både allmänhet och medlemmar. Webbansvarig och redaktör för hemsidan har Lars Jarpner varit fram till september.
Under hösten har partidistriktet erbjudit hjälp samt utbildning för framtagning av hemsida. Ingar Beckman Hirschfeldt har deltagit i utbildningen och fungerar som ansvarig sedan dess. Den nya hemsidan planeras att publiceras på webben under mars 2008.

Information
Medlemsbladet AK-tuellt har utkommit med 3 nummer under 2007, och distribuerats med post.

Utåtriktad information har även producerats i form av kortversioner av (s) budgetalternativ, som har delats ut som flygblad.

Kommunala gruppen
I kommunfullmäktige har socialdemokraterna i Danderyd representerats av fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. Dessa är: Sivert Svärling, gruppledare, Tove Sander, Olov Johansson och Inger Ruin som ordinarie. Ingar Beckman Hirschfeldt och Jan Lilja som ersättare.

I kommunstyrelsen har Sivert Svärling varit ordinarie med Tove Sander som ersättare.
I produktionsstyrelsen har Lotta Fogde varit ordinarie och Iraj Oraji ersättare.
I de kommunala nämnderna satt följande personer under 2007:
Barn- och utbildningsnämnd: Inger Ruin ord, Diana Rastegar ers.
Byggnadsnämnd: Jan Lilja ord, Bernt Hofström ers.
Kultur- och fritidsnämnd: Karin Löfdahl ord, Karl Stenqvist ers.
Socialnämnd: Ingar Beckman Hirschfeldt ord, Jenny Åkervall ers.
Teknisk nämnd: Olov Johansson ord, Hans Lemnelius ers.
Kommunalt handikappråd: Inger Jerstedt-Ahl ,Inger Ruin och Jan Lilja.
Revisorer: Gunilla Jarpner

I landstingets sjukvårdsberedning nord representerades vi av Tove Sander.

Den kommunala gruppen har träffats en gång i månaden, torsdag kväll före varje kommunstyrelsesammanträde, för att gå igenom dagordningen och diskutera aktuella frågor. Mötena har även varit öppna för andra intresserade partimedlemmar.

Kyrkofullmäktige
Bernt Hofström och Inger Jerstedt-Ahl representerar (s) i Danderyd som ordinarie i kyrkofullmäktige, med Kristina Rönn och Jan Lilja som ersättare.

Avlidna
Även detta år har medlemsantalet minskat på grund av att ytterligare några av våra gamla kamrater avlidit. Arbetarekommunen minns deras insatser med tacksamhet.

Slutord

Styrelsen tackar varmt alla medlemmar som på olika sätt bidragit i det politiska arbetet under året, samtidigt som vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna.

Danderyd den 9 mars 2007

 

Jenny Åkervall Olov Johansson Åke Johansson 

 

Inger Jerstedt Ahl Jan Lilja  Karin Löfdahl 

 

Sivert Svärling Jasmin Rastegar Iraj Oraji

 

Annelie Hedman  Ingar Beckman Hirschfeldt

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-26 17:55