AB Ekerö Bostäder 2014

Vi i (S)-gruppen i styrelsen för AB Ekerö Bostäder – som för övrigt utökas med två ledamöter fr.o.m. bolagsstämman i maj 2015 – har även under 2014 funnit uppdraget ytterst intressant, spännande och meningsfullt – alldeles särskilt som sagt mot bakgrunden av ekeröbornas ställningstagande i folkomröstningen för några år sedan.
Vi hoppas och tror att våra åsikter har gjort en skillnad vad gäller beslutsfattandet i företagets styrelse och i dess vardagliga verksamhet. Detta tror vi därför att övriga partiers företrädare i styrelsen allt som oftast visar respekt för våra ståndpunkter och slutit upp bakom dessa.
Vi tror fortfarande att företagets utvecklingsplan mot 2030 ger AB Ekerö Bostäder förutsättningar att bli det viktiga och kraftfulla bostadpolitiska instrument som så länge har saknats i Ekerö kommun.
Men för att det ska bli så krävs en tydlig och klar politisk vilja och förtydligade direktiv från bolagets ägare – d.v.s. från Ekerö kommun, dess kommunfullmäktige och dess kommunleding.

Långa kötider

I slutet av 2014 står över 3 000 personer i kö för en hyresrätt i Ekerö kommun. Och det är fortfarande så att varje gång en hyreslägenhet blir ledig i Ekerö så konkurrerar ungefär 120 personer om denna. Bristen på hyreslägenheter i Ekerö kommun är monumental i förhållande till behovet och den faktiska efterfrågan. Kommunen kan inte ens tillnärmelsevis tillhandahålla hyreslägenheter för sina egna kommuninvånare som önskar och behöver en sådan.

Rätten till egen bostad

Vi socialdemokrater säger det igen och vi sa det oupphörligen i 2014 års valrörelse: Rätten till en egen bostad skall vara en social rättighet. Alla människor, och inte bara de med goda ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet till ett eget boende i bra bostäder till rimliga kostnader och i en trygg boendemiljö. Rätten till en egen bostad gäller alla, oavsett om man är ungdom eller pensionär, ensamstående eller en barnfamilj. Den gäller också dem som är fysiskt eller psykiskt funktionshindrade. De som önskar och behöver en hyresrätt skall erbjudas en sådan.

Utvecklingsplan

Styrelsen för AB Ekerö Bostäder fortsatte att under året att i enighet ta sig an sitt omfattande arbete med att genomföra den genomtänkta och ambitiösa utvecklingsplan, affärsplanen för bolaget, som styrelsen arbetade fram och antog under 2013 och som innehåller besked om var, när och hur ett nödvändigt antal hyreslägenheter över tid kan byggas i vår kommun.

Förvaltning med ny chef

En annan viktig del i planen handlar om att väl förvalta sitt befintliga bostadbestånd till gagn för bolagets kunder, d.v.s. dess nuvarande hyresgäster. Krafttag har tagits för att höja både serviceutbud och tillgänglighet i bolaget. Som ett led i detta har personalstaben utökats och kontaktytorna såsom en väl fungerande felanmälan och en nödvändig dialog med hyresgäster och dras organisation har förbättrats. Bolaget har lämnat sina tidigare lokaler som nu återställts till hyreslägenheter och därtill en kommunal servicelokal. Man huserar nu i ett kontorshus i Bryggaområdet tillsammans med kommunens avdelning för fastighetsförvaltning och har bolagets vd som gemensam chef.

Detta är ett första steg i övergången till ett framtida fullt ut sammanslaget kommunalt bostads- och fastighetsbolag.

Företaget har därtill under året bytt till en ny och modern, iögonfallande logotype, kompletterat fordonsparken m.m..


Tydliga och framåtsyftande ägardirektiv, fastställda av Ekerö kommunfullmäktige, är en förutsättning för bostadsföretagets möjlighet att nå framgång i sitt i flera stycken nya uppdrag – detta i anledning av resultatet av folkomröstningen om bolagets vara eller icke vara.

Otydligt vad alliansen vill med bolaget

Men den politiska viljan bland de borgerliga partierna i kommunen avseende bolagets uppdrag och utveckling är fortfarande otydlig.

Bolagets nuvarande ägardirektiv handlar i stort sett bara om ekonomi och avkastnings-krav och väldigt lite om delaktigheten i ansvaret för bostadsförsörjningen i kommunen.

Det är den socialdemokratiska gruppen i styrelsens förhoppning att den nu förestående kommunala politiska processen kring arbetet med en ny kommunal översiktplan i detta avseende skall möjliggöra förtydligade ägardirektiv till ledning för uppdraget i AB Ekerö Bostäders styrelse. Detta kräver att politikens kloka krafter går samman och ökat sitt inflytande på bolagets framtida ägardirektiv.

 

Ulric Andersen

Elisabeth Palm

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-29 14:11