Byggnadsnämnden 2014


Den socialdemokratiska gruppen bestod liksom tidigare under mandatperioden av 2 + 2 ledamöter. Samarbetet i gruppen har fungerat väl såväl inför, som under nämndens sammanträden.

På grund av ärendenas omfattning och olika förutsättningar att ta del av handlingarna har ärendena hanterats muntligt samt skriftligt innan mötena. Vi har i sedvanlig ordning haft ett gruppmöte innan nämnden där även Miljöpartiet och Ö-partiet deltagit.

En årligt återkommande enkät har sänts ut till medborgarna tillsammans med besluten. Svaren visar att vi stabiliserat oss vid en god service till medborgarna. Vi kan dock åter se att antalet tillsynsärenden i form av otillåtna byggnationer ökar och att kontoret har svårt att hinna med dessa ärenden.

Detta gör att vi åter riskerar att få ett stort antal ärenden som blir lagda på hög, detta har vi påtalat i nämnden. Hanteringen av bostadsanpassningsbidragen har ej hanterats i tid under året, detta har nämnden flaggat för och extra resurser har beviljats under slutet på året.

Kontoret bedömer att det behövt ökade resurser på plansidan för att klara den långsiktiga tillkomsten av byggbar mark för att klara tillväxten i kommunen. Detta har vi socialdemokrater pläderat för i nämnden. Vi tog denna fråga vidare till fullmäktige där vi fullföljde med ett yrkande om extra anslag.

Under året har de nya reglerna med Attefallshus trätt i kraft med bl.a. bygglovsbefrielse upp till 25 kvm och tillbyggnader upp till 15 kvm och två takkupor. Detta har skapat en del missförstånd och administrativt merarbete då det trots befrielsen krävs anmälan och det har av många missats. Våra farhågor mot de nya reglerna har tyvärr infriats mer än väl.

Vi socialdemokrater har som bekant i arbetet med den nuvarande Översiktsplanen och i valrörelsen förordat en etablering av hyresbostäder riktade till framförallt unga och äldre i en snabbare utbyggnadstakt än den borgerliga alliansen, såväl i ett utvidgat tätortsband som utanför detsamma.

Inför det kommande översiktsplanearbetet finns öppningar om att utöka tätortsbandet enligt de yrkanden vi tidigare gjort vilket känns bra. Det lönar sig att spotta på stenen.


Fredrik Sirberg, s-gruppledare i Byggnadsnämnden
 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-29 13:39