Tekniska nämnden 2014


Underhåll av skolor
Den absolut största frågan har även i år varit det eftersatta underhållet på våra skolor och fastigheter. Kommunen saknar fortfarande fungerande och rationella underhållssystem som ska fungera som stöd för tekniska kontoret och förhindra eller förhoppningsvis minimera överraskningar i våra fastigheter i framtiden

Det eftersatta underhållet som alliansen skapat har resulterat i att man nu arbetar med en omvänd fördelning mellan akut och normalt underhåll på sedan flera år, tekniska kontoret räknar med att akut arbete på våra fastigheter kostar upp till fyra gånger så mycket som normalt underhåll.

Budget

Vi Socialdemokrater insåg tidigt att Alliansens budgetförslag inte är tillräckligt kraftfull och föreslog i vår alternativa budget inför 2015 att tidigare lägga flera stora investeringar. Vi föreslog bland annat att tidigarelägga inre och yttre skolrenoveringar på flera av kommunens skolor och fritidsanläggningar, detta för att undvika framtida kostnader eller i värsta fall rivningar av hårt slitna och dåligt underhållna fastigheter. Vi Socialdemokrater tror även att det behövs en personell resursförstärkning på tekniska kontoret för att kunna hantera den stora utmaningen att vända det akuta underhållsarbetet till normalt underhåll.

Organisationsförändring

Tekniska nämnden har gått igenom en organisationsförändring under det gångna året där man har en gemensam chef och fastighetsförvaltning med Ekerö bostäder. Anledningen har varit att samla resurserna och effektivisera förvaltningarna som hanterar liknande typ av frågor och system. VA-verksamheten har bolagiserats och överförts till Ekerövatten AB. Denna organisationsform bör utvärderas kommande år men s-gruppen har varit försiktigt positiv till denna förändring.

Gång- och cykelvägsplan samt övriga frågor

Vi har under året jobbat med frågor som matavfallsinsamling, remissvar till detaljplaner, radonmätningar i kommunens lokaler, torghandel, upphandlingar, och den nu sent framtagna cykel- och gångvägsplanen som vi anser att utbyggnaden av gång- och cykelvägar bör slutföras tidigare än 2030 som alliansen föreslår och att belysning av vägarna bör ses över samt att utbyggnaden borde ske med en längre väglängd än vad förslaget anger. Vi saknar även andra viktiga aspekter av GC-planen som anpassning för rörelsehindrade, utryckningsfordon och rationell skötsel,

Kollektivavtal

Vi Socialdemokrater vill att all upphandling ska ske på schysta villkor därför har vi i alla former av upphandling i nämnden påpekat vikten av kollektivavtal för alla företag som arbetar inom kommunens verksamhet.

Den socialdemokratiska gruppen i TN 2014:

Lars Holmström ledamot, 2:e vice ordförande
Liisa Ödén Vento ledamot
Sven-Åke Olofsson ersättare
Petra Hammar ersättare


Lars Holmström, (S)-gruppledare i Tekniska nämnden 


 

 


 

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-29 13:54