Socialnämnden 2014


I socialnämndens uppdrag ingår att fatta beslut om vårdinsatser, stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, ge skydd, stöd, vård och behandling till barn unga, familjer och enskilda. När den enskilde/familjen av olika anledningar inte själv kan klara sin tillvaro skall det finnas ett väl fungerande skyddsnät. En stor del av uppdraget är styrt av lagstiftning.
Socialnämnden spänner över ett oerhört brett fält och vi nämner här några av de stora frågorna som vi har framför oss och där vi behöver hitta möjliga lösningar. 

Flyktingmottagande

I en orolig värld med många människor på flykt undan krig och umbäranden så måste varje kommun ta sitt ansvar och på bästa sätt hjälpa våra medmänniskor. Vi socialdemokrater ser det som en viktig uppgift för hela kommunens alla nämnder. Detta är inte bara en uppgift för vår socialnämnd utan vi ser det som ett åttagande där all vår kommunal verksamhet behöver samarbeta för att hitta goda lösningar i vårt mottagande av de flyktingar och deras familjer som kommer till vår kommun. 

Anpassat boende

Ekerö har helt saknat ett anpassat boende för diagnostiserade unga med behov av kvalificerade och omfattande insatser.  Detta har lett till dyra och långvariga placeringar på olika typer av institutioner. Unga har tvingats lämna sina familjer och bo på annan ort oftast med svårighet att ha en bra kontakt med sina anhöriga. Vi socialdemokrater har under många år kämpat för att kommunen skall bygga boenden och starta verksamheter för denna målgrupp. Vi kan glädja oss åt att detta bygge nu är igångsatt.

Privatisering av välfärden

Vi socialdemokrater vill bromsa och bevaka ”utförsäljningen” av verksamheter som har till uppgift att ge vård och omsorg inom olika områden.  Alliansens Ekerö fortsätter dock utförsäljningen av verksamheter trots alla de varningssignaler som vi har kunnat ta del av i såväl press som i myndighetsrapporter. Den borgerliga Alliansens målsättning är att Ekerö i än större utsträckning skall överlåta dessa uppgifter på marknaden trots stora problem med upphandlingsavtal som sällan eller aldrig förmår säkerställa eller täcka in den kontroll som krävs för att trygga en väl skött verksamhet. Alliansen har beslutat att även det särskilda boendet i Stenhamra skall läggas ut på entreprenad. Vi socialdemokrater tycker att detta är olyckligt och har yrkat att den egna produktionen i kommunen ska få möjlighet att ansvara för och driva verksamheten. Vi socialdemokrater arbetar också för att kräva meddelarskydd för alla de som arbetar inom privat verksamhet där uppdragen består av insatser som betalas av skattemedel.

Besök i verksamheter

Vi socialdemokrater i socialnämnden har besökt och besöker fortlöpande de olika verksamheter som ligger under vårt ansvarsområde för att få en mer nyanserad bild av verksamheten men också för att föra samtal med kommuninnevånare om hur de ser på sina behov och önskningar när det gäller service och trygghet för så väl unga som äldre.

Färdtjänsten

Det fortsätter att komma in larm om den misskötta färdtjänsten. Trots uppvaktande av ansvariga politiker på landstinget har det varit fortsatt stora problem med färdtjänsten även under 2014.  Detta drabbar våra gamla och funktionshindrade. Den borgerliga Alliansen inom landstinget godtog ett skambud som lett till att det nu dagligen uppstår bekymmersamma situationer för de mest utsatta och svaga i vårt samhälle. Bilar kommer inte i tid, läkarbesök måste ställas in, man har släppt av dementa på fel ställe osv. Listan av problem kan göras lång.

Mötesplatser

När socialnämnden skall yttra sig kring nybyggnationer och detaljplaner så har vi socialdemokrater alltid krävt att det måste tillskapas möteslokaler för så väl unga som gamla. Ett utvecklande av daglig sysselsättning för äldre men även unga hämmas av en stor brist på lämpliga vistelselokaler – mötesplatser för aktiviteter som stimulerar och aktiverar kropp och hjärna. I samband med att nya Ekerö centrum planeras och byggs kommer vi socialdemokrater att verka för att man ser till att lokaler lämpliga som olika mötesplatser finns tillgängliga för både unga och äldre.

Vi socialdemokrater fortsätter att bevaka Solrosens viktiga verksamhet och alla de övriga insatser som goda krafter inom det rika föreningslivet i kommunen bistår med. De äldres egna föreningar är viktiga aktörer i detta sammanhang och måste ges det stöd de behöver, inte minst när det gäller verksamhetslokaler och samlingsplatser.

Äldreboenden

Prognosen för äldres behov av insatser visar på ett stort framtida behov av platser för särskilt boende. När Stenhamra äldreboende kommer att stå färdigt, i bästa fall under hösten 2016, har vi redan ett problem med för få platser om vi samtidigt stänger Färingsöhemmet. Med tanke på framtiden måste vi ta tillvara de befintliga platser vi har inom vårt äldreboende inklusive Färingsöhemmet.  Vi anser att Färingsöhemmet, som fungerar bra och fått kvalitetsutmärkelser och har boende som trivs, är viktigt att behålla. 

Behovet av hyresrätter, med de faciliteter som krävs för att kunna säkerställa ett tryggt boende så långt möjligt i den egna hemmiljön, måste tillmötesgås även utanför våra centrumområden. 

Antalet äldre som önskar och behöver en mellanform för boende ökar stadigt. Ett trygghetsboende som kan erbjuda en varierande service och anpassas efter de behov som uppstår måste tillskapas också i Ekerö. Vi lever längre, håller oss friskare men i Ekerö saknas idag den boendeform som kan behövas mellan det egna hemmet och det särskilt boende för äldre som oftast är det sista boendet i livet.


Den socialdemokratiska gruppen i socialnämnden 2014:
Inger Andersen
P A Hammarström
Anna-Lena Glaad
Sven-Eric Larsson 


Inger Andersen, (S)-
gruppledare för socialnämnden
 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-29 13:12