S budgetförslag 2014

Barnomsorg på obekväm arbetstid (kväller, helger och nätter)

 Vi socialdemokrater vill att förskolan ska vara tillgänglig och svara mot föräldrars och familjers olika behov av omsorg. Människor som arbetar skift, kvällar, helger och nätter har i dag inte möjlighet att under trygga former få sitt behov av barnomsorg tillgodosett.

 Det har nu gått snart två år sedan kommunfullmäktige i Borgholm biföll vår socialdemokratiska motion om att komplettera dagens barnomsorg med en nattisgrupp. Vad har det hänt sedan dess?  Jo, ett 20-tal familjer har väntat förgäves och några har tvingats flytta från Borgholm för att kunna förena jobb med barn och familj.

 För att kunna jobba och för att inte förlora jobbet är det många föräldrar som försöker ordna omsorgen med hjälp av släkt, vänner och grannar. Det är en situation som pressar föräldrar, omgivning och framför allt barnen. Många familjer saknar dessutom möjligheter att finna egna lösningar. Ensamstående kan till och med hindras att ta ett arbete därför att omsorg för barn inte finns på obekväma tider.

 Detta är inte acceptabelt. Och det drabbar inte bara de familjer som jobbar på obekväm arbetstid. Det är allvarligt också för kommunens möjligheter att attrahera nya företagare och anställda i de serviceverksamheter som är så viktiga för en turistkommun som Borgholm. Alla föräldrar, utifrån rättvise- och jämlikhetsperspektiv, ska erbjudas samma goda barnomsorg oavsett om de jobbar dag, helg- eller nattetid. För oss socialdemokrater är ”nattis” en del av välfärden. En väl utbyggd barnomsorg är nyckel till förvärvsarbete och egen försörjning. En fullt utbyggd barnomsorg på obekväm arbetstid finansierar vi med en ramminskning på grundskolans administration med 1 000 tkr.  

 Utökat antal feriearbeten från 40 till 60

Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå.  Borgholms kommun måste göra mera för att ungdomar ska få jobb. Vi Socialdemokrater vill knäcka ungdomsarbetslösheten. 

 Efter tidigare förslag från oss socialdemokrater har Borgholms kommun fördubblat antalet kommunala feriejobb för våra ungdomar från 20 till 40. De flesta av våra grannkommuner erbjuder än dock fler feriejobb än vår kommun. En satsning på ännu fler feriejobb skulle sänka trösklarna till arbetsmarknaden och jämna ut chanserna att få ett sommarjobb. Feriejobbet är många ungdomars första kontakt med arbetslivet. Ungdomarna får en introduktion på arbetsmarknaden och får känna sig behövda. Det ger arbetslivs­erfarenhet, kontakter och referenser för framtida jobbsökande och är därmed ett viktigt steg på vägen till en anställning.

 2013 var det 80 sökande till de 40 platser kommunen hade. Vi socialdemokrater tycker att det är dags att höja ambitionsnivån inför 2014 när det gäller antalet feriejobb. Vi föreslår därför en ökning från 40 till 60 platser och att en prioritering ska göras av ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Även om vi är en turistkommun med en stor ökning av säsongsarbeten är det många arbetslösa som konkurrerar med ungdomarna om sommarjobben. Vi finansierar den här satsningen med en minskning av anslaget till Ölandskommunalförbundet med 130 tkr plus 15 tkr från anslaget till Utbildningsnämnden avseende grundskolan och på de administrativa tjänsterna.

 Åtgärder för rehabilitering/personalfrämjande åtgärder och arbetsmiljö

 Ett modernt arbetsliv är ett arbetsliv där de anställda ses som en investering. Vi socialdemokrater kämpar för ett arbetsliv där människor trivs, har möjligheter till inflytande över sin arbetssituation och kan utvecklas i sitt arbete. Vi Socialdemokrater ser mycket allvarligt på att sjukfrånvaron bland kommunens personal (över 7 procent) ökar i kommunen. Sjukfrånvaron är en förlust både för den enskilde som för kommunen. 

 Sjuklönekostnaderna ligger på högre nivå än på länge. Därför föreslår vi Socialdemokrater en satsning på åtgärder för rehabilitering, bättre arbetsmiljö och personalfrämjande åtgärder med 500 tkr. Vår uppfattning är att denna satsning kommer leda till en minskning av sjuklönekostnader åtminstone motsvarande kostnaden för satsningen. Enskilda medarbetare spelar en viktig roll i alla företag och organisationer. Det är de som står för utveckling, kvalitet, service och kunnande. Därför är det viktigt att skapa en arbetsmiljö där de anställda känner sig delaktiga och upplever att deras syn på den egna arbetssituationen tas på allvar.

 För Socialdemokraterna Norra Öland

 Ilko Corkovic

 Borgholm, 2013-11-28

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-06 09:24